2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Mga kaigsoonan, si Presidente Monson mihangyo nga ako na karong ipresentar ang mga General Authority, mga Area Seventy, ug mga General Auxiliary Presidency sa Simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto.

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Ang pagbotar narekord.

Gisugyot nga atong paluyohan si Russell M. Nelson isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang mosunod isip mga sakop niana nga korum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, ug, isip bag-ong mga sakop sa Korum sa Napulog Duha, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, ug Dale G. Renlund.

Ang tanang uyon, palihug mahimong mopakita pinaagi sa pagpataas sa kamot.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Ang pagbotar narekord.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Ang pagbotar narekord.

Tungod sa ilang tawag nga moserbisyo isip mga sakop sa Korum sa Napulog Duha, atong gi-release si Ronald A. Rasband isip sakop sa Kapangulohan sa Seventy ug si Elder Rasband ug si Elder Dale G. Renlund isip mga sakop sa Unang Korum sa Seventy.

Kadtong moapil sa paghatag og pasalamat mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat alang sa ilang mapahinungurong pagserbisyo si Elder Don R. Clarke isip sakop sa Unang Korum sa Seventy ug sila si Elder Koichi Aoyagi ug Bruce A. Carlson isip mga sakop sa Ikaduhang Korum sa Seventy ug itudlo sila nga mga emeritus nga mga General Authority.

Kadtong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag sa pasalamat alang sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo, palihug ipakita kini.

I-release usab nato si Serhii A. Kovalov isip Area Seventy.

Kadtong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag og pasalamat sa iyang pagserbisyo, palihug ipakita kini.

Niining higayuna i-release usab nato si Brother John S. Tanner isip unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Sunday School ug si Brother Devin G. Durrant isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Sunday School. Sumala sa gipahibalo na, si Brother Tanner gitudlo nga moserbisyo isip presidente sa BYU–Hawaii.

Ang tanan nga moapil namo sa pagpasalamat niini nga mga kaigsoonan sa ilang pagserbisyo ug debosyon, palihug ipakita kini.

Si Brother Devin G. Durrant gitawag karon nga moserbisyo isip unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Sunday School ug si Brother Brian K. Ashton nga moserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Sunday School.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Ang pagbotar narekord. Giimbitar namo kadtong misupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake.

Mga kaigsoonan, salamat sa inyong hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga lider sa Simbahan.

Among gidapit ang bag-ong natawag nga mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa pag-anhi sa atubangan ug molingkod sa iyang dapit sa entablado. Sila dunay oportunidad sa pagpamulong kanato ugma sa buntag.