2010–2019
Paghinumdom kang Kinsa Kita Mosalig
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Paghinumdom kang Kinsa Kita Mosalig

Ang atong paglaum nga magpuyo pag-usab kauban saAmahan magdepende sa Pag-ula ni Jesukristo.

Sa dihang nuybe anyos pa ko, ang puti og buhok, upat ka pye ug onse ka pulgada (1.5 m) nako nga lola miabut aron mogahin og pipila ka semana uban namo diha sa among balay. Usa ka hapon samtang diha pa siya, ang akong duha ka magulang nga igsoong lalaki ug ako nakahukom nga maglungag atbang sa among balay. Wala ko kahibalo nganong amo kadtong gibuhat; usahay ang mga batang lalaki ganahang maglungag. Nagkahugaw mi apan dili kanang makapaproblema kaayo namo. Ang ubang batang mga lalaki sa kasilinganan nakakita kon unsa kalingaw ang paglungag ug misugod sa pagtabang. Dayon misamot na mi og kahugaw tanan. Ang yuta gahi, mao nga nagdala mi og hose sa garden ug mibutang og gamayng tubig sa lungag aron mohumok ang yuta. Nagkalapok mi samtang nagkalot mi, apan ang lungag nagkalawom na.

Dunay usa sa among grupo nga nakahukom nga among himoon og swimming pool ang among lungag, mao nga amo kining gibutangan og tubig. Kay mao ang pinakabata ug gustong maapil, naagni ko nga molukso ug mosulay niini. Karon pwerte na nakong hugawa. Wala ko magplano nga maputos sa lapok, apan mao kana ang akong gidangatan.

Sa dihang nagkatugnaw na, mitabok ko sa dalan, mipauli sa among balay Ang akong lola misugat nako sa atubangang pultahan ug mibalibad sa pagpasulod nako. Iya kong giingnan nga kon iya kong pasudlon, magdala ko og lapok sulod sa balay nga bag-o pa lang niyang gilimpyuhan. Mao nga akong gibuhat ang unsay buhaton ni bisan kinsang nuybe anyos nianang sitwasyuna ug midagan ngadto sa likod nga pultahan, apan mas abtik siya kay sa akong pagtuo. Naglagot ko, gibusdak ang akong tiil, ug namugos pagsulod sa balay, apan ang pultahan nagpabiling sirado.

Basa ko, nagkalapok, gitugnaw, ug, sa bata nakong imahinasyon, naghunahuna nga basin mamatay ko sa akong kaugalingong tugkaran. Sa katapusan, nangutana ko niya kon unsay angayan nakong buhaton aron makasulod sa balay. Wala lang nako damha, nagbarug na ko sa tugkaran samtang ang akong lola mipasirit nako sa hose. Human sa morag kahangturan, ang akong lola mipahibalo nako nga limpyo na ko ug mipasulod nako sa balay. Init sulod sa balay, ug nakasul-ob ko og uga, limpyo nga sinina.

Sa paghunahuna niining sambingay sa tinuod nga kinabuhi, palihug ikonsiderar ang mosunod nga mga pulong ni Jesukristo: “Ug walay mahugaw nga butang nga makasulod didto sa iyang gingharian; busa walay makasulod sa iyang kapahulayan gawas niadto kinsa nakahugas sa ilang mga saput sa akong dugo, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, ug paghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtud sa katapusan.”1

Ang pagbarug sa gawas sa akong balay nga gipasiritan sa akong lola dili nindot ug dili komportable. Ang mahikawan sa oportunidad nga makabalik ug makauban ang atong Amahan sa Langit tungod kay atong gipili nga magpabilin o nahugawan sa sala usa ka mahangturong trahedya. Kinahanglang dili nato linglahon ang atong kaugalingon kalabut sa unsay gikinahanglan aron makabalik ug magpabilin diha sa presensya sa atong Amahan sa Langit. Kinahanglan nga limpyo kita.

Sa wala pa kita mianhi sa yuta, miapil kita sa dakong konseho isip espiritu nga mga anak sa Dios.2 Kitang tanan naminaw, ug walay usa kanato nga natulog. Niana nga konseho, ang atong Amahan sa Langit mipresentar og usa ka plano. Tungod kay ang plano mipreserbar sa atong kabubut-on ug nagkinahanglan nga magkat-on kita gikan sa atong kaugalingong kasinatian ug dili lang gikan sa Iyang kasinatian, Siya nasayud nga makasala kita. Nasayud usab Siya nga ang sala makapahugaw kanato ug dili na makabalik sa Iyang presensya tungod kay kon asa Siya nagpuyo mas limpyo pa kay sa balay nga gilimpyuhan sa akong lola.

Tungod kay ang atong Amahan sa Langit nahigugma kanato ug ang Iyang katuyoan mao ang “pagpahinabo sa [atong] pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon,”3 ang Iyang plano naglakip sa tahas sa usa ka Manluluwas—usa ka tawo nga makatabang nga mahimo kitang limpyo bisan unsa pa kita kahugaw. Sa dihang ang atong Amahan sa Langit mipahibalo sa panginahanglan alang sa usa ka Manluluwas, nagtuo ko nga kitang tanan milingi ug mitan-aw kang Jesukristo, ang Unang Natawo sa Espiritu, ang Usa nga miuswag ngadto sa pagkahimong sama sa Amahan.4 Nagtuo ko nga kitang tanan nasayud nga Siya kadto, nga walay usa kanato ang makahimo niini, apan Siya makahimo ug Siya mohimo.

Sa Tanaman sa Getsemani ug didto sa krus sa Golgota, si Jesukristo nag-antus sa lawas ug espiritu, nangurog tungod sa kasakit, miagas ang dugo sa matag lungag sa iyang panit, nangamuyo sa Iyang Amahan nga kuhaon ang mapait nga kopa gikan Kaniya,5 ug sa gihapon Siya nakaambit.6 Nganong Iya man kadtong gibuhat? Sa Iyang mga pulong, gusto Niya nga himayaon ang Iyang Amahan ug makatuman sa Iyang “mga pagpangandam alang sa mga katawhan.”7 Gusto Niya nga tumanon ang Iyang pakigsaad ug himuong posible ang atong pagpauli. Unsay Iyang gihangyo kanato nga atong buhaton? Nangamuyo lamang Siya kanato nga mokumpisal sa atong mga sala ug maghinulsol aron dili kita mag-antus sama sa Iyang pag-antus.8 Siya midapit kanato nga mahimong limpyo aron dili kita magpabilin sa gawas sa balay sa atong Amahan sa Langit.

Bisan kon ang paglikay sa sala mao ang mas maayong sumbanan sa kinabuhi, kon ang bili sa Pag-ula ni Jesukristo ang basihan, dili igsapayan kon unsa nga mga sala ang atong nahimo o unsa kadaghan ang atong mga sala nga nahimo. Dili igsapayan kon kita naulawan tungod sa mga sala nga, sama sa giingon ni propeta Nephi, “sayon nga mohasol” kanato.9 Dili igsapayan nga kausa atong gibaylo ang atong katungod sa pagkapanganay alang sa usa ka panaksan nga lugaw.10

Unsay importante mao nga si Jesukristo, ang Anak sa Dios, nag-antus sa “mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang” aron “nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan.”11 Unsay importante mao nga Siya andam nga mopakig-angay,12 aron moanhi sa yuta ug mokunsad “sa tanan nga mga butang”13 ug mag-antus og “mas kusganong panagsukwahi kay ni bisan kinsa nga tawo” sukad.14 Unsay importante mao nga si Kristo nangamuyo alang kanato ngadto sa Amahan, nga “nag-ingon: Amahan, tan-awa ang mga pag-antus ug ang kamatayon kaniya kinsa wala makabuhat og sala, kinsa ikaw nahimuot; … Busa, Amahan, luwasa kining akong mga kaigsoonan nga mituo sa akong ngalan, nga sila moduol ngari kanako ug makabaton sa walay katapusan nga kinabuhi.”15 Kana gayud ang importante ug makahatag kanatong tanan og nabag-o nga paglaum ug determinasyon nga magpadayon sa pagsulay nga molambo, tungod kay wala Siya makalimot kanato.16

Ako mopamatuod nga ang Manluluwas dili gayud mopalayo kanato kon kita mapaubsanong magtinguha Kaniya aron maghinulsol; dili gayud maghunahuna nga kita wala nay paglaum nga mausab; dili gayud moingon, “Ah, ikaw na sad”; dili gayud mosalikway kanato tungod sa kapakyas sa pagsabut kon unsa kalisud ang paglikay sa sala. Siya hingpit nga nakasabut niining tanan, lakip na ang kasub-anan, kaulawan, ug kasagmuyo nga dili kalikayan nga maoy sangputanan sa sala.

Ang paghinulsol tinuod ug mosalir kini. Dili kini tumo-tumo nga kasinatian o bunga “sa nagsalimoang nga hunahuna.”17 Duna kini gahum sa pag-alsa sa mga palas-anon ug mopuli niini og paglaum. Mahimo kining mosangput sa dakong kausaban sa kasingkasing nga moresulta sa atong pagka “wala nay hilig sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay.”18 Ang paghinulsol, nga gikinahanglan, dili sayon. Ang mga butang kalabut sa kahangturan dili sayon. Apan ang resulta angay lamang. Sama sa gipamatuod ni Presidente Boyd K. Packer sa iyang katapusang pakigpulong ngadto sa mga Seventy sa Simbahan: “Ang ideya mao kini: ang Pag-ula dili magbilin og mga marka, walay mga timailhan. Unsay giayo niini naayo na. … Ang Pag-ula dili magbilin og mga timailhan, walay mga marka. Moayo gayud kini, ug unsay giayo niini magpabilin nga naayo.”19

Sa samang paagi nga ang atong gilauman nga makapuyo pag-usab kauban sa Amahan magdepende sa Pag-ula ni Jesukristo, diha sa kaandam sa usa ka walay sala nga Nilalang sa pagdala diha sa Iyang kaugalingon, nga sukwahi gayud sa gipangayo sa kaangayan, sa tingub nga gibug-aton sa mga kalapasan sa tanang katawhan, lakip na sa mga sala sa ubang mga anak sa Dios nga mipiling mag-antus alang sa ilang kaugalingon

Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita nagpasidungog sa dakong gahum ngadto sa Pag-ula sa Manluluwas kay sa kadaghanan sa mga tawo tungod kay kita nasayud nga kon kita mohimo og mga pakigsaad, padayon nga maghinulsol, ug molahutay sa katapusan, Siya mohimo kanato nga isigka-manununod uban Kaniya20 ug, sama Kaniya, makadawat kita sa tanan nga iya sa Amahan.21 Usa kana ka importante kaayo nga doktrina, ug kana tinuod. Ang Pag-ula ni Jesukristo nakapahimo sa pagdapit sa Manluluwas nga “kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langitnon”22 nga posible gayud imbis nga makapasagmuyo tungod kay dili kini makab-ot.

Ang kasulatan nagtudlo nga ang matag usa kinahanglang “pagahukman sumala sa balaan nga paghukom sa Dios.”23 Nianang adlawa wala nay kahigayunan nga motago sa mas dakong pundok o motudlo sa uban isip pangatarungan tungod sa atong pagkahugaw. Salamat, kay ang kasulatan nagtudlo usab nga si Jesukristo, Siya kinsa nag-antus alang sa atong mga sala, kinsa maoy atong Manlalaban ngadto sa Amahan, kinsa mitawag kanato nga Iyang mga higala, kinsa nahigugma kanato hangtud sa katapusan, Siya ang mahimo natong maghuhukom sa kaulahian. Usa sa kanunayng mabaliwala nga mga panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo mao nga “ang Amahan … ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa Anak.”24

Mga kaigsoonan, kon nawad-an kamo og kadasig o naghunahuna kon mapasaylo pa ba kaha mo sa tanan ninyong mga sala, palihug hinumdumi kon kinsa ang nagbarug “taliwala [kanato] ug sa kaangayan,” kinsa “napuno sa kapuangod ngadto sa mga katawhan,” ug kinsa midala diha sa Iyang kaugalingon sa atong mga kadautan ug mga kalapasan ug “nakatagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan.”25 Sa laing pagkasulti, sama sa gibuhat ni Nephi sa panahon sa iyang pagduha-duha, yanong mahinumdom kon “kang kinsa [kamo] mosalig,”26 nga mao si Jesukristo, ug dayon maghinulsol ug makasinati pag-usab og “usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum.”27 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.