2010–2019
Dangup ngadto Kaniya ug ang mga Tubag Moabut
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dangup ngadto Kaniya ug ang mga Tubag Moabut

Magmasulundon, hinumdumi ang mga nangaging panahon dihang mibati kamo sa Espiritu, ug mangayo pinaagi sa pagtuo. Ang tubag para kaninyo moabut.

Sa batan-on pa ko, ang akong ginikanan mipasakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Nahibalo mi nga gitudloan sila sa mga misyonaryo, apan ang akong ginikanan lang ang gitudloan og mga leksyon sa misyonaryo.

Human niining makapasurprisa nga pahibalo, ang akong mga igsoong lalaki ug ako nagsugod usab sa pagpaminaw sa mga misyonaryo, ug matag usa nila uban sa kalipay midawat sa mensahe sa Pagpahiuli. Bisan kon kuryuso ko, wala koy tinguha nga usbon ang akong kinabuhi. Ako, hinoon, midawat sa hagit nga mag-ampo kon ang Basahon ni Mormon pulong ba sa Dios, apan wala ko makadawat og tubag.

Tingali makapangutana mo nganong wala tubaga sa Langitnong Amahan kana nga pag-ampo; naghunahuna gyud ko. Akong nakat-unan sukad niana nga ang gisaad ni Moroni eksakto. Ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo bahin sa katinuod sa ebanghelyo, apan Siya motubag niini kon mangayo kita sa “kinasingkasing” ug sa “tinuod nga katuyoan.”1 Siya dili motubag tungod lang sa atong kakuryuso.

Siguro dunay butang sa inyong kinabuhi nga inyong ikapangutana. Siguro dunay problema nga wala mo masayud unsaon pagtubag. Karon gusto kong mopakigbahin og pipila ka hunahuna nga makatabang ninyo nga makaangkon sa tubag o tabang nga inyong gitinguha. Ang proseso magsugod sa pagkakabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang Pagkadawat og Padayag Mag-agad sa Kahimtang ug Katuyoan sa Atong Kasingkasing

Naghunahuna ko bahin sa mga asoy sa pipila ka tawo diha sa kasulatan. Pananglitan, silang Laman ug Lemuel. Sama ni Nephi, sila “natawo sa mga matarung nga ginikanan” ug gitudloan “sa tanan nga nakat-unan sa [ilang] amahan.”2 Apan sila nagbagulbol tungod kay ang ilang amahan usa ka tawo nga may panan-awon. Sa ilang tan-aw, ang iyang mga desisyon dili makatarunganon, kay wala sila masayud sa mga butang bahin sa Dios, ug sa ingon dili sila motuo.3

Makapainteresado nga mahinumduman nga ang ilang mga pagpili mitugot kanila nga makasinati sa makaugmad sa pagtuo nga mga kasinatian. Mibiya sila sa ilang panimalay ug sa ilang mga bahandi. Nag-antus sila sa ilang pagbiyahe ngadto sa kamingawan. Sa katapusan mitabang sila sa paghimo sa barko, ug misugot sila nga mobiyahe ngadto sa wala mahibaloi nga dapit.

Si Nephi miagi niining sama nga mga kasinatian. Apan kini nga mga lihok nakaugmad ba sa ilang pagtuo? Ang pagtuo ni Nephi nalig-on, apan sila si Laman ug Lemuel nahimong mas madudahon ug masuk-anon. Kining mga igsoon nakakita ug nakadungog pa gani og anghel, apan, subo lang, kay padayon silang nagduha-duha.4

Ang mortal nga kinabuhi dili sayon alang ni bisan kinsa kanato. Gibutang kita dinhi sa yuta aron sulayan. Ang atong reaksyon sa mga kasinatian sa kinabuhi kasagaran makaimpluwensya gayud sa atong mga pagpamatuod. Hunahunaa ang pipila sa mga reaksyon nilang Laman ug Lemuel: Sila nagbagulbol dihang ang ilang amahan mihangyo nila sa pagbuhat og lisud nga mga butang.5 Misulay sila sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga, apan sa dihang wala molampus, mihunong sila. Ang ilang kinaiya mao ang “Among gisulayan; unsa pa may among mabuhat?”6

Duna pa gani higayon dihang naguol sila kay nakahimo og sayop ug nangayo og pasaylo.7 Nag-ampo sila uggipasaylo. Apan narekord sa kasulatan nga wala madugay mibalik sila sa pagbagulbol ug dili na mag-ampo. Miadto sila kang Nephi ug miingon nga sila dili “makasabut sa mga pulong diin gipamulong sa [ilang] amahan.”8 Si Nephi nangutana nila kon sila “nangutana na ba sa Ginoo.”9 Tan-awa ang ilang tubag: “Kami wala; kay ang Ginoo wala magtug-an sa ingon nga butang nga mahibaloan ngari kanamo.”10

Ang Padayon nga Pagkamasulundon Motugot Kanato nga Makadawat sa mga Tubag

Ang tubag ni Nephi sa iyang mga igsoon usa ka mahinungdanong paagi aron kita makadawat og padayon nga mga tubag sa pag-ampo:

“Ngano nga kamo wala maghupot sa mga sugo sa Ginoo? Ngano kini nga kamo malaglag, tungod ba sa katig-a sa inyong mga kasingkasing?

“Wala ba kamo mahinumdom sa mga butang diin gisulti sa Ginoo?—Kon dili kamo mopatig-a sa inyong mga kasingkasing, ug mangayo kanako pinaagi sa hugot nga pagtuo, motuo nga kamo makadawat, uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo, sa pagkatinuod kini nga mga butang ipahibalo nganha kaninyo.”11

Nakaila ko og pipila ka mga returned missionary nga nakadawat og dili ikalimud nga espirituhanong mga kasinatian, apan ang kakulang sa espirituhanong gawi nakapalimot nila sa mga higayon sa dihang ang Dios nakigsulti kanila. Ngadto nianang mga returned missionary ug kanatong tanan, kon kamo “mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?”12 Kon wala pa ninyo kini mabati karon, inyo kining mabati pag-usab, apan hunahunaa ang tambag ni Nephi. Magmasulundon, hinumdumi ang mga nangaging panahon dihang mibati kamo sa Espiritu, ug mangayo pinaagi sa pagtuo. Ang tubag para kaninyo moabut, ug kamo mobati sa gugma ug kalinaw sa Manluluwas. Mahimong dili dayon kini moabut o sa pamaagi nga gitinguha ninyo, apan ang tubag moabut. Ayaw og hunong! Ayaw gayud og hunong!

Atong itandi sila si Laman ug Lemuel ngadto sa mga anak ni Mosiah. Ang duha ka grupo sa kalalakin-an gipadako sa matarung nga pamilya, apan parehong nahisalaag. Ang duha parehong gimandoan sa anghel aron maghinulsol, apan unsa may kalainan sa kasinatian sa mga anak ni Mosiah?

Ang mga Pagsulay Makaugmad sa Atong Pagtuo

Ang ilang misyonaryo nga kalampusan dili makalimtan. Liboan ang nakabig ngadto sa pamaagi sa Ginoo. Hinoon, kanunay kitang makalimot nga sa pagsugod nila sa ilang misyon, ang ilang “mga kasingkasing nasubo, ug [sila] hapit na unta mobalik, [apan] ang Ginoo mihupay [kanila].” Gitambagan sila sa Ginoo nga “[antuson] uban sa pailub ang [ilang] mga kasakit.”13

Ang Pagtuon sa Kasulatan Magsulti Kanato sa Kabubut-on sa Dios

Nganong ang mga pagsulay niining mga anak ni Mosiah nakapalig-on man sa ilang pagtuo ug pasalig imbis nga magbagulbol o magduha-duha? Ang mahinungdanong butang mao nga “sila nag-anam og kalig-on diha sa kasayuran sa kamatuoran; kay sila mga tawo nga mabuot og salabutan ug sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga sila unta masayud sa pulong sa Dios.”14 Magsagubang kitang tanan og mga pagsulay ug dunay mga pangutana, apan hinumdumi nga kinahanglan kita nga “sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw.”15 “Ang mga pulong ni Kristo magtug-an [kanato] sa tanan nga mga butang nga [atong] buhaton.”16 Kinahanglan natong himuon ang pagtuon sa kasulatan nga usa ka inadlawng bahin sa atong kinabuhi, kay makahatag kini og paagi alang sa pagpadayag.

Ang Pag-ampo, Inubanan sa Pagpuasa, Makadapit og Paagi alang sa Pagpadayag

Alang sa mga anak ni Mosiah, “kini dili ang tanan; sila naghatag ngadto sa ilang kaugalingon ngadto sa tuman nga pag-ampo, ug pagpuasa; busa sila adunay espiritu sa pagpanagna, ug espiritu sa pagpadayag.”17 Ang pag-ampo ug pagpuasa makapahimo kanato sa pagdawat sa espirituhanong mga pag-aghat. Ang pagpakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan samtang sa samang higayon dili mokaon ug dili moinom uban sa katuyoan, makapahimo nato sa “paghubad sa mga higut sa kadautan [ug] pagtangtang sa mga bugkos sa yugo.”18 Ang pag-ampo, inubanan sa pagpuasa, makahimo aron nga kon kita “motawag, … ang Ginoo motubag; … [ug kon kita] motuaw, … siya magaingon, Ania man ako.”19

Dangup ngadto Kaniya

Kining personal nga relihiyusong mga gawi—kamasulundon, pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, ug pagpuasa—nakapalig-on sa mga anak ni Mosiah. Ang kakulang niining samang personal nga relihiyusong mga gawi mao ang dakong rason nga sila si Laman ug Lemuel dunay kalagmitan nga matintal sa pagbagulbol ug pagduha-duha.

Kon natintal kamo sa pagbagulbol, kon kamo dunay mga pagduha-duha nga miresulta sa kawalay pagtuo, kon ang mga pagsulay morag sobra ra kay sa inyong mapas-an, dangup ngadto Kaniya. Kon usa man kamo niadtong mga mipahilayo o nangatarungan sa inyong kinaiya, dangup ngadto Kaniya. Makahinumdom pa ba mo sa dihang Siya “[nagsulti] og kalinaw nganha sa [inyong] hunahuna … ? Unsa ka labaw nga kamatuoran ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios?”20 Pangutan-a ang inyong kaugalingon, “Mas duol ba ko sa pagpakabuhi sama kang Kristo karon kay sa kaniadto?” Palihug, dangup ngadto Kaniya.

Mobalik ko sa akong personal nga istorya. Sa katapusan nagsugod ko nga mahimong sinsero. Nakahinumdom ko sa dihang ang misyonaryo nga nagtudlo nako nangutana nako kon andam na ba kong magpabunyag. Mitubag ko nga duna pa koy pipila ka pangutana. Kining maalamon nga misyonaryo misulti nako nga matubag niya kini apan tubagon una nako ang iyang pangutana. Iya kong gipangutana kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba ug kon si Joseph Smith usa ka propeta. Ako siyang giingnan nga wala ko masayud, apan gusto kong masayud.

Ang akong pangutana miresulta sa naglambo nga pagtuo. Alang nako, ang tubag miabut dili isip usa ka hitabo apan isip usa ka proseso. Nakabantay ko nga sa akong “pagsulay [sa] mga pulong” ug misugod sa “pagbansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo,” ang Basahon ni Mormon nahimong “[maanindot] ngari kanako” ug kini “[midan-ag] sa akong salabutan” ug tinud-anay nga “[mipadako] sa akong kalag.” Sa katapusan nakasinati ko nianang gihulagway sa kasulatan nga pagtubo diha sa sulod sa inyong dughan.21 Tungod niana nagtinguha ko nga magpabunyag ug mopasalig sa akong kinabuhi ngadto ni Jesukristo.

Ako tinuod nga nasayud nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios. Nasayud ko nga si Joseph Smith usa ka propeta. Duna pay mga butang nga wala pa nako masabti, apan ang akong pagpamatuod sa kamatuoran mipaduol kanako ngadto sa Manluluwas ug nakaugmad sa akong pagtuo.

Mga kaigsoonan, hinumdumi si Nephi ug ang mga anak ni Mosiah, kinsa dunay espirituhanong mga kasinatian ug dayon milihok pinaagi sa pagtuo nga ang mga tubag miabut ug ang ilang kamatinud-anon milambo. Itandi kini nilang Laman ug Lemuel, kinsa nagduha-duha ug nagbagulbol. Bisan tuod nga usahay mibuhat sila sa maayong paagi, ang buhat kon walay pagtuo patay. Kinahanglan kita nga dunay pagtuo inubanan sa buhat aron makadawat og mga tubag.

Nanghinaut ko nga samtang naminaw mo karong buntaga nga ang Espiritu magsulti og butang diha sa inyong hunahuna ug kasingkasing nga inyong buhaton aron matubag ang inyong mga pangutana o makakita og solusyon sa problema nga inyong giatubang. Mohatag ko sa akong pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo. Dangup ngadto Kaniya ug ang inyong mga pag-ampo matubag. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.