2010–2019
Nga Sila sa Kanunay Mohinumdom Kaniya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nga Sila sa Kanunay Mohinumdom Kaniya

Ganahan kong magtuon ug mamalandong sa kinabuhi Niya kinsa mihatag sa tanan alang kanako ug alang kanatong tanan.

Ganahan ko sa kanta sa Primary nga nag-ingon:

Isugilon ngari kanako ang mga mga istorya ni Jesus nga akong ganahang madunggan,

Mga butang nga gusto nakong isugilon niya ngari kanako kon anaa siya dinhi.

Mga panghitabo sa kilid sa dalan, mga sugilanon sa dagat,

Mga istorya ni Jesus, isugilon kanako.1

Nagtuo ko nga ang pagsugod og tradisyon sa pagsugilon sa mga istorya ni Jesus ngadto sa atong mga anak ug mga pamilya espesyal kaayo nga paagi sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay diha sa atong mga panimalay.

Sigurado kining magdala og espesyal nga diwa sa atong panimalay ug maghatag sa atong pamilya og mga ehemplo gikan sa Manluluwas Mismo.

Ganahan kong magtuon ug mamalandong sa kinabuhi Niya kinsa mihatag sa tanan alang kanako ug alang kanatong tanan.

Ganahan kong mobasa sa kasulatan kabahin sa Iyang walay sala nga kinabuhi, ug human mobasa sa kasulatan nga naghisgut sa mga panghitabo nga Iyang nasinati, akong ipiyong ang akong mga mata ug mosulay paghanduraw niining sagradong mga higayon nga nagtudlo kanako ug naglig-on kanako sa espirituhanong paagi.

Mga higayon sama sa:

 • Dihang Siya miluwa sa yuta ug, human makahimo og lapok gamit ang laway, gihidhiran ang mga mata sa buta ug miingon kaniya, “Lakaw, panghilam-os didto sa tubod sa Siloe.” Ug ang tawo misunod, “ug nanghilam-os, ug mibalik nga makakita na.”2

 • Dihang Siya miayo sa babaye nga gitalinug-an ug mihikap sa borlas sa Iyang saput, masaligon nga pinaagi sa paghikap lamang Kaniya, siya mamaayo.3

 • Dihang mipakita Siya sa Iyang mga disipulo, nga naglakaw sa dagat.4

 • Dihang Siya mikuyog sa mga disipulo diha sa dalan paingon sa Emaus ug miabli sa ilang panabut sa mga kasulatan.5

 • Dihang Siya mipakita sa mga tawo sa Amerika ug misulti kanila sa pagduol Kaniya ug mihikap sa ilang mga kamot sa Iyang kilid ug mibati sa agi sa lansang sa Iyang mga kamot ug sa Iyang mga tiil aron sila masayud nga Siya mao “ang Dios sa Israel, ug ang Dios sa tibuok yuta, nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan.”6

Nalipay ko nga masayud nga dunay mga ginikanan nga moistorya sa ilang mga anak kabahin ni Kristo. Nakabantay ako niini samtang nagtan-aw sa mga bata sa Simbahan sa mga programa sa Primary ug sa ubang mga okasyon

Mapasalamaton ko sa akong mga ginikanan nga mitudlo kanako kabahin ni Kristo. Padayon nakong makita kon sa unsang paagiha ang ehemplo sa Manluluwas makatabang namo sa akong asawa samtang among tudloan ang among mga anak.

Malipay kaayo ko nga makakita sa akong mga anak nga moistorya sa akong mga apo kabahin ni Kristo. Nagpahinumdom kini kanako sa usa sa akong paborito nga kasulatan, nga makita diha sa 3 Juan kapitulo 1, bersikulo 4, diin mabasa, “Wala na akoy kalipay nga molabaw pa niini, nga mao ang pagpakadungog nga ang akong mga anak nanagsubay sa kamatuoran.” Ug nganong dili man usab sa among mga apo?

Mapasalamaton ko sa atong mga lider, nga kanunayng nagtudlo kanato kabahin ni Kristo, kabahin sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay, ug kabahin sa pag-ambit sa sakrament matag Dominggo aron sa pagpasidungog sa Manluluwas.

Ang Igpapahulay ug ang sakrament mahimong mas makalipay kon magtuon kita sa mga istorya ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, naghimo kita og mga tradisyon nga naglig-on sa atong pagtuo ug pagpamatuod ug nanalipod usab sa atong pamilya.

Pipila ka semana ang milabay, samtang nagtuon pag-usab sa mensahe ni Presidente Russell M. Nelson sa miaging kinatibuk-ang komperensya, ug samtang namalandong sa adlawng Igpapahulay, mibati ko og dakong pasalamat sa panalangin ug pribilehiyo nga makahimo sa pag-ambit sa sakrament. Alang kanako kana usa ka ligdong, sagrado, ug espirituhanong higayon. Ganahan kaayo ko sa miting sa sakrament.

Samtang namalandong, gitun-an nako pag-ayo ang mga panalangin sa pan ug tubig. Akong gibasa ug namalandong pag-ayo sa mga pag-ampo ug sa ordinansa sa sakrament. Akong gibalik sa akong hunahuna ug kasingkasing ang mga hitabo nga may kalabutan niini.

Sa diwa sa pagpamalandong, akong gihunahuna kadto nga adlaw, ang unang adlaw sa fiesta sa tinapay nga walay igpapatubo, dihang si Jesus, agi og tubag sa pangutana sa Iyang mga disipulo kon asa mangandam alang sa Pagpalabay, mitubag kanila, nga nag-ingon, “Adtoa ninyo ang usa ka tawo sa siyudad, ug ingna ninyo siya, ang Magtutudlo nagaingon, Ang akong panahon haduol na, ug saulugon ko ang pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an.”7

Akong gisulayan paghanduraw sa akong hunahuna ang mga disipulo nga namalit og pagkaon ug nag-andam og maayo sa lamesa aron mokaon uban Kaniya nianang espesyal nga adlaw: usa ka lamesa alang sa 13 ka tawo, Siya ug ang Iyang 12 ka mga disipulo, kinsa Iyang gihigugma.

Nakahilak ko samtang akong gihunahuna si Kristo nga nagkaon uban kanila ug namahayag, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako.”8

Naghunahuna ko sa naguol nga mga disipulo nga nangutana Kaniya, “Ako ba, Ginoo?”9

Ug sa dihang si Judas nangutana Kaniya sa samang pangutana, kalma Siya nga mitubag, “Ang giingon mo, mao.”10

Akong mahanduraw ang mga kamot nga miayo, mihupay, milig-on, ug mipanalangin, nagpikas-pikas sa tinapay samtang si Jesus miingon, “Kumuha ug kumaon kamo; kini mao ang akong lawas.”11

Dayon gikuha niya ang kopa nga puno sa bino ug mipasalamat ug mihatag sa kopa kanila nga nag-ingon, “Uminom kamo niini, kamong tanan; kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.”12

Sa akong hunahuna akong gitagsa-tagsa pagtan-aw ang mga disipulo ug nakita sa ilang mga mata ang ilang kabalaka alang sa Agalon, nga gihigugma nila pag-ayo. Ingon og naglingkod ako uban kanila, nagtan-aw sa tanan. Mibati ko og grabe nga kasakit sa akong kasingkasing, napuno sa kasubo ug kaguol sa Iya unyang masinati alang kanako.

Ang akong kalag napuno sa dakong tinguha nga mahimong mas maayong tawo. Sa paghinulsol ug kasubo, nanghinaut ko nga mapahunong ang pagdagayday ug malikayan ang pag-usik bisan sa pipila lang ka tulo sa Iyang dugo nga gipaagas sa Getsemani.

Dayon namalandong ko kabahin sa sakrament nga atong giambit matag semana agi og handumanan Kaniya. Samtang nagbuhat niini, namalandong ko sa matag pulong sa panalangin sa pan ug tubig. Naghunahuna ko og maayo sa mga pulong “ug sa kanunay mohinumdom kaniya” diha sa panalangin sa pan, ug “nga sila kanunay mohinumdom kaniya” diha sa panalangin sa tubig.13

Gihinuktukan nako kon unsay gipasabut sa kanunay nga paghinumdom Kaniya.

Alang kanako nagpasabut kini:

 • Sa paghinumdom sa Iyang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, sa dihang Iyang gihimo kining matahum nga planeta.14

 • Sa paghinumdom sa Iyang mapaubsanong pagkatawo sa usa ka pasungan sa Bethlehem didto sa Judea.15

 • Sa paghinumdom nga, bisan sa 12 anyos pa, mitudlo ug misangyaw Siya ngadto sa mga magtutudlo didto sa templo.16

 • Sa paghinumdom sa dihang Siya mipahilit nga siya ra aron sa pagpangandam alang sa Iyang mortal nga pangalagad.17

 • Sa paghinumdom sa dihang nausab ang Iyang dagway atubangan sa Iyang mga disipulo.18

 • Sa paghinumdom sa dihang Siya mipasiugda sa sakrament sa Katapusang Panihapon uban kanila.19

 • Sa paghinumdom sa dihang miadto Siya sa Tanaman sa Getsemani ug nag-antus sa hilabihan alang sa atong mga sala, kasakit, kasagmuyo, ug mga balatian nga ang dugo miagas gikan sa matag lungag sa Iyang panit.20

 • Sa paghinumdom sa dihang, human sa hilabihang pag-antus ug grabe nga kasakit, bisan pa sa Getsemani, gibudhian Siya pinaagi sa paghalok sa usa sa mga disipulo kinsa Iyang gitawag nga higala.21

 • Sa paghinumdom sa dihang Siya gidala ngadto ni Pilato ug ni Herodes aron pagahukman.22

 • Sa paghinumdom sa dihang Siya gipakaulawan, gihampak, gilud-an, gisumbag, ug gibunalan sa usa ka bunal nga migisi sa Iyang unod.23

 • Sa paghinumdom sa dihang ang purong-purong nga sampinit binangis nga gipahaum sa Iyang ulo.24

 • Sa paghinumdom nga kinahanglan Niyang alsahon ang kaugalingon Niyang krus ngadto sa Golgota ug nga Siya gilansang sa krus didto, nag-antus sa tanang pisikal ug espiritwal nga kasakit.25

 • Sa paghinumdom nga diha sa krus, nga ang Iyang kasingkasing puno sa gugmang putli, Siya mitan-aw niadtong milansang Kaniya ug mihangad Siya ngadto sa langit, nga naghangyo, “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.”26

 • Sa paghinumdom sa dihang Siya, kay nasayud nga natuman na Niya ang Iyang misyon sa pagluwas sa tanang katawhan, mitugyan sa Iyang espiritu ngadto sa mga kamot sa Iyang Amahan, ang atong Amahan.27

 • Sa paghinumdom sa Iyang Pagkabanhaw, nga nagsiguro sa atong kaugalingong pagkabanhaw ug sa posibilidad nga makapuyo uban Kaniya sa kahangturan, depende sa atong mga pagpili.28

Dugang pa, namalandong sa pag-ampo sa sakrament ug sa espesyal kaayo ug makahuluganong mga pulong sa pag-ampo nagpahinumdom kanako kon unsa kanindot nga makadawat sa saad, atol sa pagpanalangin sa sakrament, nga samtang kita kanunay nga mohinumdom Kaniya, kita kanunay nga makabaton sa Iyang Espiritu uban kanato.29

Nagtuo ko nga ang Ginoo adunay Iyang kaugalingong panahon kon kanus-a mohatag og pagpadayag ngari kanato. Tataw ko kining nasabtan samtang nagtuon sa Ecclesiastes 3:1, 6, diin mabasa:

“Adunay panahon alang sa tanang butang, ug panahon alang sa tagsatagsa ka tuyo ilalum sa langit: …

“Panahon sa pagpangita, ug panahon sa pagwala; panahon sa pagtipig, ug panahon sa pag-usik.”

Ang sakrament mao usab ang panahon nga ang Langitnong Amahan motudlo kanato kabahin sa Pag-ula sa Iyang Pinalanggang Anak—ang atong Manluluwas, si Jesukristo—ug aron kita makadawat og pagpadayag mahitungod niini. Kini ang panahon sa “pagtuktok, ug kamo pagaablihan,”30 sa paghangyo ug sa pagdawat niini nga kahibalo. Kini ang panahon aron kita matinahurong mohangyo sa Dios alang niini nga kahibalo. Ug kon atong buhaton, wala koy pagduha-duha nga atong madawat kini nga kahibalo, nga mopanalangin og maayo sa atong kinabuhi.

Ganahan ko sa Igpapahulay, sa sakrament, ug sa gipasabut niini. Gimahal nako ang Manluluwas sa tibuok nakong kalag. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.