2010–2019
Sulayan ug Tintalon—apan Tabangan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sulayan ug Tintalon—apan Tabangan

Mahimo kitang magtinabangay sa usag usa isip mga anak sa atong Langitnong Amahan diha sa atong mga pagsulay ug mga tintasyon.

Sa atong pagpakabuhi, kita sulayan ug tintalon. May oportunidad usab kitang makagamit sa kabubut-on ug sa pagtabang sa usag usa. Kini nga mga kamatuoran usa ka bahin sa talagsaon ug hingpit nga plano sa atong Langitnong Amahan.

Si Presidente John Taylor nagtudlo: “Ako nakadungog ni Propeta Joseph nga nag-ingon, usa niana ka higayon nga namulong ngadto sa Napulog Duha: ‘Kamo adunay daghan nga nagkalain-laing pagsulay nga agian. Ug kini ingon nga gikinahanglan alang kaninyo nga pagasulayan sama ni Abraham ug sa uban nga mga katawhan sa Dios, ug (matud niya) ang Dios mosulay kaninyo, ug Siya mo-kontrolar kaninyo ug sutaon ang kinahiladman sa inyong kasingkasing.’”1

Kon moabut na kita sa pangidaron sa pagkamay-tulubagon, ang mga pagsulay ug mga tintasyon moabut sa tanan. Usahay bug-at kini nga palas-anon, apan maghatag usab nato kini og kalig-on ug kalamboan kon molampus kita sa pagbuntog niini.

Maayo na lang, kay kining mga palas-anon dili pas-anon nga mag-inusara. Si Alma nagtudlo, “Kamo mga matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, ug andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan.”2 Kining mga pulonga nagpasabut nga may responsibilidad kita sa pagtinabangay sa usag usa. Kana nga responsibilidad mahimong moabut gikan sa usa ka calling sa Simbahan, assignment, o pakighigala o isip kabahin sa balaan natong katungdanan isip mga ginikanan, mga kapikas, o mga sakop sa pamilya—o sa pagkasakop sa pamilya sa Dios.

Mohulagway ko og upat ka paagi nga mapagaan ang atong palas-anon kon magtinabangay kita sa usag usa.

1. Miingon ang Manluluwas, “Kon may mopugos kanimo sa pagpauban kaniyag usa ka milya, ubani siyag duha ka milya.”3 Isip usa ka ehemplo, gihangyo kita nga motambong kanunay sa templo, kon motugot ang atong kahimtang. Ang pagtambong sa templo nagkinahanglan og sakripisyo sa oras ug kapanguhaan, ilabi na niadtong magbiyahe pa og lagyo. Hinoon, kini nga sakripisyo makonsiderar nga kabahin sa unang milya.

Masugdan nato sa paglakaw ang ikaduhang milya kon masabtan nato ang mga pulong nga “mangita, dad-on, ug tudloan,”4 kon magsiksik kita ug mag-andam og mga ngalan sa atong katigulangan para sa mga ordinansa sa templo, kon motabang kita sa indexing, kon mag-temple worker kita, ug kon mangita kita og paagi nga makatabang sa uban nga makabaton og makahuluganong kasinatian sa templo.

Sa akong pagserbisyo isip Area Seventy, usa sa mga stake sa akong coordinating council miapil sa dakong temple excursion. Ang templo nga gitambungan sa mga miyembro gamay, ug subo lang kay may mga miyembro, bisan sa gibiyahe nga 12 ka oras, wala makasulod sa templo kay milapas na kini sa inadlawng kapasidad sa templo.

Pipila ka adlaw human niini nga biyahe, mibisita ko niini nga stake ug mihangyo sa presidente kon mahimo kong makig-istorya sa mga miyembro nga wala makasulod sa templo niadtong adlawa. Usa ka brother nga akong gikaistorya miingon nako: “Elder, ayaw kabalaka. Didto ko sa balay sa Ginoo. Milingkod ko sa bangko sa may garden ug gipamalandong sa akong hunahuna ang mga ordinansa. Dayon gihatagan ko og oportunidad nga makasulod, apan gitugutan nako nga ang laing brother, nga una pa niyang pag-adto sa templo para ma-sealed sa iyang asawa, nga mopuli sa akong dapit. Dayon may oportunidad sila nga makatambong og duha ka sesyon nianang adlawa. Nakaila ang Ginoo nako, ug gipanalanginan ko niya, ug maayo ra mi.”

2. Mopahiyom. Kining gamay nga buhat makatabang niadtong mga nabug-atan o naglisud. Atol sa sesyon sa priesthood sa miaging Abril nga kinatibuk-ang komperensya, naglingkod ko sa atubangan isip usa sa lima ka bag-ong natawag nga General Authority. Naglingkod mi diha sa dapit nga gilingkuran karon sa mga auxiliary presidency nga mga babaye. Gikulbaan kaayo ko ug nabug-atan sa bag-o nakong calling.

Dihang nanganta mi sa intermediate hymn, akong gibati nga dunay nagtan-aw nako. Naghunahuna ko: “Dunay kapin sa 20,000 ka tawo dinhi sa building, ug kadaghanan nila nag-atubang dinhi. Siyempre, dunay nagtan-aw nimo.”

Samtang padayon kong nagkanta, gibati na usab nako nga dunay nagtan-aw nako. Gitan-aw nako ang laray diin naglingkod ang Napulog Duha ka mga Apostoles ug nakita nga si Presidente Russell M. Nelson miliso sa iyang gilingkuran, nagtan-aw kon diin mi nanglingkod. Nagkatinan-away mi, ug mipahiyom siya nako og dako. Kadto nga pahiyom mihatag og kalinaw sa nabug-atan nakong kasingkasing.

Human sa Iyang Pagkabanhaw, mibisita si Jesukristo sa uban pa Niyang mga karnero. Siya mitawag ug mi-orden og dose ka mga disipulo, ug pinaagi niana nga awtoridad, nangalagad sila sa katawhan. Si Ginoong Jesukristo Mismo nagbarug uban kanila. Gihangyo sila sa Ginoo sa pagluhod ug sa pag-ampo. Di ko sigurado kon ang bag-ong natawag ug naorden nga dose ka disipulo nabug-atan ba sa ilang calling, apan ang kasulatan nag-ingon, “Ug nahinabo nga si Jesus mipanalangin kanila samtang sila nag-ampo ngadto kaniya; ug mipahiyom diha kanila, ug ang kahayag sa iyang panagway misanag diha kanila.”5 Sa milabayng kinatibuk-ang komperensya, usa ka pahiyom ang mipagaan sa akong palas-anon diha dayon ug sa talagsaong paagi.

3. Mopahayag sa mga pagbati sa kamanggiloy-on ngadto sa uban. Kon naghupot kamo sa priesthood, palihug gamita ang inyong gahum para sa mga anak sa Dios, nga maghatag kanila og mga panalangin. Mopahayag og mga pulong sa paghupay sa mga tawo nga nag-antus o nakasinati og mga kasakit.

4. Ang tukurang bato sa plano sa Dios mao ang Pag-ula ni Ginoong Jesukristo. Dili mominos kausa sa usa ka semana, kinahanglan nga mamalandong kita sama sa gibuhat ni Presidente Joseph F. Smith sa “dako nga katingalahan nga gugma gihimo nga gipakita sa Amahan ug sa Anak pinaagi sa pag-anhi sa Manunubos nganhi sa kalibutan.”6 Ang pagdapit sa uban nga mosimba ug takus nga moambit sa sakrament makatugot sa daghang anak sa Langitnong Amahan nga makapamalandong sa Pag-ula. Ug kon dili kita takus, makahinulsol kita. Hinumdumi nga ang Anak sa Pinakalabaw mipaubos sa tanan ug midala diha Kaniya sa atong mga sala, kalapasan, sakit, kasakit, mga balatian, ug kasub-anan. Ang kasulatan nagtudlo kanato nga si Kristo, “misaka sa itaas, ingon usab nga siya mikunsad sa tanan nga mga butang, niana siya nakatugkad sa tanan nga mga butang.”7

Dili igsapayan bisan unsay atong personal nga panlimbasug—sakit man kini o dugay nang kasub-anan o pag-antus sa mga tintasyon ug pagsulay gikan sa kaaway—ang Maayong Magbalantay anaa. Tawagon Niya kita sa pangalan ug moingon “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.”8

Gusto nakong i-summarize ang upat ka punto:

Una—lakta ang ikaduha nga milya.

Ikaduha—palihug pahiyom. Makatabang sa uban ang inyong pahiyom.

Ikatulo—ipahayag ang kamanggiloy-on.

Ikaupat—dapita ang uban sa pagsimba.

Mohatag ko sa akong pagpamatuod bahin sa Manluluwas. Si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, ug Siya buhi. Nahibalo ko nga Iyang gipaluyohan, uban sa tanan Niyang kusog ug gahum, ang plano sa Amahan. Nasayud ko nga si Presidente Thomas S. Monson buhi nga propeta. Naghupot siya sa tanang yawe aron malampusong matuman ang buhat sa Dios dinhi sa yuta. Nahibalo ko nga mahimo kitang magtinabangay sa usag usa isip mga anak sa atong Langitnong Amahan diha sa atong mga pagsulay ug mga tintasyon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.