2010–2019
Sunda ang Kasugoan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sunda ang Kasugoan

Siya nga naglalang kanato ug nahigugma kanato hingpit nga nasayud kon sa unsang paagiha kita magpakabuhi aron maangkon ang labing dakong kalipay kutob sa mahimo.

Minahal nakong mga kaigsoonan, pagkanindot nga makauban kamo pag-usab. Nadasig kita karong gabhiuna sa mga pulong nga atong nadungog. Ako nag-ampo nga ako usab giyahan sa akong ipamulong.

Ang akong mensahe kaninyo karong gabhiona direkta. Mao kini: sunda ang kasugoan.

Ang kasugoan sa Dios wala gihatag aron sa pagpugong kanato o aron mahimong mga babag sa atong kalipay. Ang bali maoy tinuod. Siya nga naglalang kanato ug nahigugma kanato hingpit nga nasayud kon sa unsang paagiha kita magpakabuhi aron maangkon ang labing dakong kalipay kutob sa mahimo. Siya mihatag kanato og mga sumbanan diin, kon kita mosunod niini, luwas nga mogiya kanato niining makuyaw nga mortal nga panaw. Atong mahinumduman ang mga pulong sa pamilyar nga himno. “Atong sundon ang kasugoan! May kalinaw ug dunay kaluwasan.”1

Ang atong Langitnong Amahan nahigugma gayud kanato aron moingon: Dili ka mamakak; dili ka mangawat; dili ka manapaw; higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon; ug uban pa.2 Kita nasayud sa kasugoan. Siya nakasabut nga kon atong sundon ang kasugoan, ang atong kinabuhi mas malipayon, mas makatagbaw, ug dili kaayo komplikado. Ang atong mga hagit ug mga problema mas sayon pas-anon, ug atong madawat ang Iyang gisaad nga mga panalangin. Apan samtang naghatag Siya kanato og mga balaod ug kasugoan, Siya usab nagtugot kanato nga mopili sa pagdawat o pagsalikway niini. Ang atong mga desisyon kalabut niini maoy motino sa atong destinasyon.

Masaligon ko nga ang katapusang tumong sa matag usa kanato mao ang kinabuhing dayon diha sa presensya sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Busa, importante alang kanato nga maghimo og mga pagpili sa atong tibuok kinabuhi nga modala kanato ngadto niining mahinungdanon nga tumong. Hinoon, kita nasayud nga ang kaaway nagtinguha alang sa atong kapakyasan. Siya ug ang iyang mga panon walay puas sa ilang mga paningkamot sa pagbabag sa atong matarung nga mga tinguha. Sila usa ka seryuso ug makanunayong hulga sa atong mahangturong kaluwasan gawas kon kita usab walay puas sa atong determinasyon ug paningkamot sa pagkab-ot sa atong tumong. Si Apostol Pedro mipasidaan kanato, “Managtukaw kamo; kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibut-libot sama sa leon, nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.”3

Bisan og walay panahon sa atong kinabuhi nga makalingkawas kita sa tintasyon, kamong batan-on nga mga lalaki anaa sa edad nga talandugon kaayo niini. Ang pagkatin-edyer sa kasagaran katuigan kini sa kawalay kasiguroan, sa pagbati nga wala makakab-ot sa unsay gilauman, sa pagpaningkamot nga malakip sa inyong mga kaedad ug nga mohaum. Mahimong matintal kamo sa pagpaubos sa inyong mga sumbanan ug sa pagsunod sa kadaghanan aron madawat niadtong inyong gitinguha nga mahimong mga higala. Palihug pagmalig-on, ug pagbantay sa bisan unsa nga mohikaw kaninyo sa mga panalangin sa kahangturan. Ang mga pagpili nga inyong himoon dinhi ug karon importante sa kahangturan.

Atong mabasa diha sa 1 Mga Taga-Corinto: “Adunay … daghan ug nagkalain-laing mga pinulongan dinhi sa kalibutan.”4 Gilibutan kita sa makadani nga mga tingog, makahaylo nga mga tingog, matamayon nga mga tingog, hapsay nga mga tingog, ug makalibug nga mga tingog. Akong dugangan nga kini mao ang makusog nga mga tingog. Ako moawhag kaninyo nga pahinayan ang volume niini ug magpaimpluwensya hinoon nianang ligdong, hinagawhaw nga tingog nga mogiya kaninyo ngadto sa kahilwasan. Hinumdumi nga ang usa ka tawo nga dunay awtoridad mibutang sa iyang mga kamot sa inyong ulo human kamo bunyagi, nagkumpirma kaninyo nga usa ka miyembro sa Simbahan ug nag-ingon, “Dawata ang Espiritu Santo.”5 Ablihi ang inyong kasingkasing, bisan ang inyong espiritu, alang nianang espesyal nga tingog nga nagpamatuod sa kamatuoran. Sama sa gisaad ni propeta Isaias, “Ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong … , magaingon, Kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana.”6 Hinaut nga kita sa kanunay nahiuyon, nga kita unta makadungog niining makahupay, magiyahon nga tingog nga maghimo kanatong luwas.

Ang pagbaliwala sa kasugoan nagtugot nga mahitabo ang unsay akong gikonsiderar nga mga hampak sa atong panahon. Naglakip kini sa hampak sa pagkamatugtanon, ang hampak sa pornograpiya, hampak sa makadaot nga mga drugas, hampak sa imoralidad, ug ang hampak sa aborsyon, sa paghingalan og pipila. Ang kasulatan nagsulti kanato nga ang kaaway mao “ang magtutukod sa tanan niini nga mga butang.”7 Kita nasayud nga siya mao “ang amahan sa tanan nga mga bakak, sa pag-ilad ug pagbuta sa mga tawo.”8

Nangamuyo ko ninyo sa paglikay sa bisan unsang butang nga mohikaw kaninyo sa inyong kalipay dinhi sa mortalidad ug sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut. Pinaagi sa iyang mga pagpanglingla ug mga bakak, ang kaaway modala kaninyo sa usa ka danglog nga bakilid padulong sa inyong kalaglagan kon tugutan ninyo siya nga mobuhat niini. Mahimong maanaa na kamo nianang danglog nga bakilid usa pa kamo makaamgo nga walay paagi sa paghunong. Nakadungog na kamo sa mga mensahe sa kaaway. Maliputon siyang manawagan: Walay kaso ni kay kausa ra; ang tanan nagbuhat niini; ayaw pagkinaraan; nausab na ang panahon; dili kini makadaut ni bisan kinsa; ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. Ang kaaway nakaila nato, ug siya nasayud sa mga tintasyon nga mahimong malisud alang kanato nga ibaliwala. Importante kaayo nga kanunay kitang magmabinantayon aron makalikay sa ingon nga mga bakak ug mga tintasyon.

Gikinahanglan ang talagsaong kaisug samtang kita magpabiling magmatinud-anon ug maunungon taliwala sa nagkagrabe nga mga pagpamugos ug malinglahong mga impluwensya nga naglibut kanato ug nga motuis sa kamatuoran, modaut sa maayo ug sa desente, ug mosulay sa pagpuli sa hinimo sa tawo nga mga pilosopiya sa kalibutan. Kon ang kasugoan sinulat ra sa tawo, nan ang pag-usab niini pinaagi sa pagpili o paghimo og balaod o sa uban pang mga paagi katungod sa tawo. Apan ang kasugoan, hinatag sa Dios. Sa paggamit sa atong kabubut-on, mahimo nato kining ihiklin. Apan kita dili makahimo sa pag-usab niini, sama nga dili kita makausab sa mga sangputanan nga moabut gumikan sa paglapas ug pagsupak niini.

Hinaut nga atong maamguhan nga ang atong labing dako nga kalipay niining kinabuhia moabut kon kita mosunod sa kasugoan sa Dios ug mosunod sa Iyang mga balaod! Ganahan ko sa mga pulong nga makita sa Isaias kapitulo 32, bersikulo 17: “Ang buhat sa pagkamatarung mahimo nga pakigdait; ug ang sangputanan sa pagkamatarung, sa kalinaw ug sa pagsalig sa walay katapusan.” Ang ingon nga kalinaw, ang ingon nga pagsalig moabut lamang pinaagi sa pagkamatarung.

Dili nato tugutan ang atong kaugalingon bisan gamay lang kaayo nga paglugak kon kabahin na sa sala. Dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga motuo nga kita makaapil bisan “gamay lang” sa pagsupak sa kasugoan sa Dios, kay ang sala makakontrolar kanato diin lisud na kaayo ang pagpalingkawas sa atong kaugalingon. Ang pagkaadik nga resulta sa drugas, alkohol, pornograpiya ug imoralidad tinuod gayud ug halos imposible nga mahunong nga walay dakong pakigbisog, ug daghang tabang.

Kon aduna kaninyoy napandol sa iyang panaw, mosaad ko kaninyo nga dunay paagi sa pagbalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol. Bisan tuod ang dalan lisud, ang inyong mahangturong kaluwasan magdepende niini. Unsa man ang mas angay pa sa inyong mga paningkamot? Mangamuyo ko kaninyo sa pagdeterminar dinhi ug karon sa paghimo sa gikinahanglang mga lakang aron hingpit nga maghinulsol. Kon mas sayo ninyo kining buhaton, mas sayo ninyong masinati ang pakigdait ug kalinaw ug pagsalig nga gipamulong ni Isaias.

Bag-ohay lang nakadungog ko sa pagpamatuod sa usa ka babaye kinsa, uban sa iyang bana, nahisalaag sa dalan sa kaluwasan, misupak sa kasugoan ug, niana nga kahimtang, hapit moguba sa ilang pamilya. Sa dihang ang matag usa kanila sa katapusan nakakita na lahos sa baga nga kangiub sa pagkaadik ug nakaamgo kon unsa ka masulub-on ang ilang kinabuhi, ingon man usab kon giunsa nila pagpasakit ang ilang mga minahal, misugod sila sa pag-usab. Ang proseso sa paghinulsol daw hinay ug, usahay, sakit, apan uban sa tabang sa mga lider sa priesthood, ingon man sa tabang sa pamilya ug maunungon nga mga higala, nakahimo sila sa pagbalik.

Akong ipakigbahin kaninyo ang tipik sa pagpamatuod niini nga sister bahin sa makaayo nga gahum sa paghinulsol: “Sa unsang paagiha ang usa ka tawo mabalhin gikan sa usa sa mga nawala nga karnero ug gikuptan sa [sala], ngadto niini nga kalinaw ug kalipay nga among gibati karon? Sa unsang paagiha kana nahitabo? Ang tubag … tungod sa usa ka hingpit nga ebanghelyo, hingpit nga Anak ug sa Iyang sakripisyo alang nako. … Diin kaniadto adunay kangitngit, karon anaa ang kahayag. Diin kaniadto dunay kasubo ug kasakit, anaa ang hingpit nga kalipay ug paglaum. Kami napanalanginan pag-ayo tungod sa kausaban nga moabut lamang pinaagi sa paghinulsol nga nahimong posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.”

Ang atong Manluluwas namatay aron sa paghatag kaninyo ug kanako nianang balaan nga gasa. Bisan pa man sa kamatuoran nga ang dalan lisud, ang saad tinuod. Miingon ang Ginoo ngadto niadtong maghinulsol:

“Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve.”9

“Ug dili na gayud [kini] hinumduman ko.”10

Sa tibuok natong kinabuhi kinahanglan natong moamuma og lig-on nga mga pagpamatuod pinaagi sa pagtuon sa kasulatan ug sa pag-ampo ug sa pagpamalandong sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kon lig-on nga natisok, ang atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo, sa Manluluwas, ug sa atong Langitnong Amahan moimpluwensya sa tanan natong buhaton.

Mopamatuod ko nga kitang tanan mga hinigugma nga anak sa atong Langitnong Amahan, gipadala dinhi sa yuta niini nga adlaw ug panahon alang sa usa ka katuyoan, ug gihatagan sa priesthood sa Dios aron kita makaserbisyo sa uban ug makapahigayon sa buhat sa Dios dinhi sa yuta. Gisugo kita sa pagpakabuhi aron kita magpabiling takus sa paghupot niana nga priesthood.

Akong mga kaigsoonan, hinaut nga mosunod kita sa kasugoan! Talagsaon ug mahimayaon nga mga ganti ang nagpaabut kanato kon atong buhaton. Hinaut nga kini ang atong panalangin, ako nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos, amen.