2010–2019
Wala Kamo Mag-inusara sa Buluhaton
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Wala Kamo Mag-inusara sa Buluhaton

Sa pagbalhin ninyo gikan sa usa ka priesthood nga pagserbisyo ngadto sa lain, inyong makita nga ang Ginoo kauban ninyo sa buluhaton.

Minahal kong mga kaigsoonan, nagpasalamat kami nga ang Ginoo mitawag ni Elder Ronald A. Rasband, Elder Gary E. Stevenson, ug ni Elder Dale G. Renlund isip mga Apostoles ni Ginoong Jesukristo. Ang among kasingkasing, pag-ampo, ug pagtuo mipaluyo kanila.

Nasayud kami sa ilang dakong kapasidad. Sa gihapon, sila nagkinahanglan og kasiguroan diha sa ilang tawag, sama natong tanan, nga ang Ginoo nagauban kanila sa Iyang buluhaton. Ang kinabag-uhang deacon nagkinahanglan nianang pagsalig, sama sa labing sinati nga high priest nga nakadawat og bag-ong tawag.

Kana nga pagsalig molambo samtang inyong makita nga Siya mitawag kaninyo pinaagi sa Iyang mga sulugoon. Ang akong pag-awhag mao ang pagtabang nga kamo masayud nga kon inyong buhaton ang inyong bahin, ang Ginoo modugang sa Iyang gahum sa inyong paningkamot.

Bisan unsa nga calling ang atong madawat sa gingharian sa Ginoo magkinahanglan kini og labaw pa sa atong tawhanong paghukom ug sa atong personal nga gahum. Kana nga mga tawag nagkinahanglan og tabang gikan sa Ginoo, nga moabut. Bisan gani ang bag-ong deacon makakat-on nga kana tinuod, ug magpadayon sa pagkat-on sulod sa katuigan.

Usa sa akong mga apo nia dinhi karon sa iyang unang miting sa priesthood. Naordinahan siya nga deacon unom ka adlaw ang milabay. Tingali magpaabut siya nga ang iyang unang pagpahigayon sa katungdanan sa priesthood mao ang pagpasa sa sakrament sunod Dominggo. Ang akong pag-ampo nga iyang makita kana nga gutlo ingon nga kini mao gayud.

Tingali maghunahuna siya nga ang iyang buluhaton alang sa Ginoo mao ang pagpasa sa tray sa sakrament ngadto sa mga tawo nga naglingkod sa sakrament miting. Apan ang katuyoan sa Ginoo dili lamang ang pagpaambit sa mga tawo sa pan ug sa tubig. Kini aron sila motuman sa pakigsaad nga mogiya kanila sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug aron mahitabo kana, ang Ginoo kinahanglang mohatag og espirituhanong kasinatian ngadto sa tawo nga gitunulan sa tray sa mao nga deacon.

Nakita ko kana sa usa ka care center dihang ang usa ka deacon mipasa sa tray ngadto sa puti og buhok nga babaye. Gitan-aw niya ang pan ingon nga kini bililhon. Wala gayud nako malimti ang iyang pahiyum samtang siya miambit ug dayon mihapuhap sa ulo sa deacon, nga may gikusgon nga misulti, “Ah, salamat nimo!”

Kana nga deacon mibuhat lang sa iyang katungdanan sa priesthood. Sa gihapon, ang Ginoo mipilo-pilo sa gihimo sa deacon. Klaro nga kadto nga sister nahinumdom sa Manluluwas samtang mipahayag siya og sinsero nga pasalamat sa pagserbisyo sa deacon. Gipasaligan siya og balik samtang gihatagan siya sa sakrament nga siya makabaton sa Espiritu uban kaniya. Wala siya mag-inusara nianang adlawa didto sa care center. Ang deacon wala usab mag-inusara sa iyang ligdong nga pagserbisyo.

Ang batan-ong teacher sa Aaronic Priesthood wala siguro makabantay, samtang miadto siya aron pagtudlo sa usa ka pamilya, nga siya kauban sa Ginoo sa Iyang buluhaton. Nahinumdom gihapon ko sa yano nga pagpamatuod sa usa ka batan-ong kompanyon sa home-teaching nga miadto sa among balay. Ang Espiritu mikumpirmar sa iyang mga pulong ngari nako ug sa akong pamilya. Siguro wala na siya kahinumdom nianang adlawa, apan ako nahinumdom.

Ang Ginoo mopalambo og usab sa paningkamot sa batan-ong lalaki kon siya tawagon na unya nga mahimong priest. Ang unang bunyag nga iyang ipahigayon, sama pananglit, tingali ngadto sa usa ka batan-on nga dili niya kaila. Tingali mabalaka siya kon husto ba ang mga pulong nga iyang malitok ug mapahigayon sa sakto ang ordinansa.

Apan ang Ginoo, nga iyang gialagaran, mopalambo sa iyang calling. Ang tawo nga iyang gibunyagan mipili nga mopadayon sa dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo mohimo sa mas dako Niya nga bahin. Siya mihimo niana ngari nako kausa sa dihang ang batang lalaki nga akong gibunyagan, misulti kanako, nga ang mga luha nag-agas sa iyang aping, “Limpyo na ko. Limpyo na ko.”

Sa pagbalhin ninyo gikan sa usa ka priesthood nga pagserbisyo ngadto sa lain, inyong makita nga ang Ginoo kauban ninyo sa buluhaton. Kini akong nakat-unan gikan sa pakighimamat sa usa ka presidente sa elders quorum sa usa ka komperensya sa stake mga katuigan na ang milabay. Sa komperensya dunay sobra sa 40 ka ngalan sa mga lalaki nga gipresentar nga makadawat sa Melchizedek Priesthood.

Ang presidente sa stake mipaduol nako ug mihunghong, “Kadtong mga lalaki tanan dili kaayo aktibo kaniadto nga mga prospective elder.” Sa katingala, akong gipangutana ang presidente kon unsa nga programa ang iyang gihimo sa pagluwas niining mga tawhana.

Iyang gitudlo ang usa ka batan-ong lalaki sa tumoy sa chapel. Miingon siya, “Tua ra siya. Kadaghanan niining mga tawhana napabalik tungod nianang presidente sa elders quorum.” Anaa siya sa tumoy nga linya, kaswal ra og sininaan, gituyhad ang iyang mga tiil nga nagsul-ob og gamit na kaayo nga boots nga gitanday diha sa iyang atubangan.

Akong gihangyo ang presidente sa stake nga ipaila-ila ko ngadto niya human sa miting. Sa dihang nagkahimamat na mi, akong gisultihan ang batan-ong lalaki nga nasurprisa ko sa unsay iyang nabuhat ug gipangutana siya kon giunsa niya kini sa paghimo. Iyang gikibo ang iyang abaga. Klaro nga wala siya maghunahuna nga angayang dayegon.

Dayon hinay siyang miingon, “Nakaila ko sa matag inactive nga lalaki niining lungsura. Kadaghanan nila dunay mga pickup truck. Duna pud koy truck. Akong pahugasan ang akong pickup kon asa sila magpahugas sa ilang truck. Wala madugay, naamigo nako sila.

“Dayon naghulat ko hangtud dunay nahitabo nga dili maayo sa ilang kinabuhi. Kanunay gayud kini. Ila kong sultihan bahin niini. Naminaw ra ko ug wala ko mangita og sayop. Dayon, kon moingon sila nga, ‘Dunay butang nga dili maayo sa akong kinabuhi. Sigurado gyud nga dunay mas maayo pa kay niini,’ sultihan nako sila kon unsay kulang ug kon asa nila kini makita. Usahay motuo sila nako, ug kon ilang buhaton, dad-on nako sila.”

Mabantayan ninyo nganong mapaubsanon siya. Tungod kini kay nasayud siya nga gibuhat niya ang iyang gamay nga bahin ug ang Ginoo mibuhat sa nahabilin. Ang Ginoo maoy mitandog sa kasingkasing niadtong mga tawhana atol sa ilang mga problema. Ang Ginoo maoy mihatag kanila sa pagbati nga sigurado gyud nga dunay mas maayo pa alang nila ug sa panghinaot nga ila kining makit-an.

Ang batan-ong lalaki, kinsa—sama kaninyo—usa ka sulugoon sa Ginoo, yano nga mituo nga kon iyang buhaton ang iyang gamay nga bahin, ang Ginoo motabang niadtong mga tawo diha sa dalan pauli ug ngadto sa kalipay nga Siya lamang ang makahatag. Kining tawhana nasayud usab nga gitawag siya sa Ginoo isip presidente sa elders quorum tungod kay mohimo siya sa iyang bahin.

Dunay mga panahon sa inyong pagserbisyo nga kamo walay talagsaong kalampusan o makita nga kalampusan sama niana nga batan-ong presidente sa elders quorum. Kana ang panahon nga kinahanglan kamo nga magmasaligon nga ang Ginoo, nasayud nga mohimo kamo sa inyong bahin sa buluhaton, mitawag kaninyo pinaagi sa Iyang awtorisado nga mga sulugoon. Ang pagbaton og pagtuo niana nga tawag gikan sa mga sulugoon sa Ginoo importante sa misyonaryo nga pagserbisyo sa akong apohan sa tuhod nga si Henry Eyring.

Gibunyagan siya niadtong Marso 11, 1855, sa St. Louis, Missouri. Giorden siya ni Erastus Snow ngadto sa office sa pagka-priest wala madugay human niadto. Ang presidente sa St. Louis Stake, si John H. Hart, mitawag niya nga moserbisyo og misyon sa Cherokee Nation niadtong Oktubre 6.1 Giorden siya nga elder niadtong Oktubre 11. Mibiya siya nga nagsakay og kabayo alang sa Misyon sa Cherokee niadtong Oktubre 24. Siya 20 anyos ug usa ka kinabig nga pito pa lang ka bulan.

Kon dunay naghupot sa priesthood nga dunay rason nga mobati nga dili kwalipikado o dili andam, kana si Henry Eyring. Ang bugtong rason nga siya dunay kaisug sa pag-adto mao ang kinasingkasing niyang kahibalo nga ang Dios mitawag niya pinaagi sa Iyang awtorisado nga mga sulugoon. Mao kadto ang tinubdan sa iyang kaisug. Kinahanglan nga mao kana ang tinubdan sa atong kaisug nga molahutay, bisan unsa pa ang atong calling diha sa priesthood.

Human makaserbisyo si Henry Eyring og tulo ka lisud nga tuig ug sa pagkamatay sa presidente sa misyon, si Henry gipili ug gipaluyohan isip presidente sa misyon atol sa miting nga gipahigayon niadtong Oktubre 6, 1858. Nakalitan siya ug nakuratan sama sa pagkahimong bag-ong deacon. Siya misulat, “Wala nako damha nga matawag nianang dakong katungdanan apan kay mao kadto ang kabubut-on sa kaigsoonan malipayon kong midawat, mibati sa samang higayon sa akong dakong kahuyang ug kakulang sa kasinatian.”2

Ang nahimo na karong Presidente Eyring mibiyahe sa Cherokee, Creek, ug Choctaw Nation pagka-1859. Pinaagi sa iyang mga paningkamot, ang Ginoo “midugang,” sama sa girekord ni Henry, “og igong gidaghanon ngadto sa simbahan.” Naka-organisar siya og duha ka branch apan nakabantay nga “gamay ra kaayo ang makugihong misuporta niini nga kawsa.”3

Usa ka tuig human niana, nag-atubang si Henry og lisud nga reyalidad nga ang politikanhong mga lider sa mga tawo nga iyang giserbisyuhan wala na motugot sa mga misyonaryo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mobuhat sa ilang buluhaton. Samtang namalandong siya kon unsay angay niyang buhaton, nahinumdom siya sa instruksyon gikan sa iyang kanhi presidente sa misyon nga nag-ingon nga kinahanglan niyang lugwayan ang iyang misyon hangtud sa 1859.4

Pagka-Oktubre nianang tuiga, si Henry misulat kang Presidente Brigham Young alang sa direksyon, apan wala siya makadawat og tubag sa iyang pangutana. Si Henry mirekord, “Kay wala makadungog og bisan unsa gikan sa Kapangulohan sa Simbahan, midangup ko sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, nangayo kaniya nga ipadayag kanako ang iyang hunahuna ug kabubut-on kon magpabilin pa ba ko og dugay o moadto sa Zion.”

Siya mipadayon: “Ang mosunod nga damgo gihatag kanako agig tubag sa akong pag-ampo. Nagdamgo ko nga miabut ko sa Siyudad sa [Salt Lake] ug daling miadto sa opisina ni [Presidente Brigham] Young, diin nakit-an nako siya. Miingon ko ngadto kaniya: ‘[President] Young, mibiya ko sa akong misyon, mianhi ko sa akong kaugalingong pagbuot, apan kon sayop man kini, andam ko nga mobalik ug mohuman sa akong misyon.’ [Diha sa damgo ang propeta] mitubag: ‘Dugay na kaayo ka didto, wala ra nay problema.’”

Si Henry misulat sa iyang journal, “Kay dunay mga damgo sa una nga natuman gayud ako dunay pagtuo nga tuohan kini, nga kini mahitabo usab ug misugod ko sa pagpangandam nga molakaw.”

Miabut siya sa Siyudad sa Salt Lake pagka-Agosto 29, 1860, nga naglakaw ra sa kadaghanan niini. Paglabay sa duha ka adlaw, miadto siya sa opisina ni Presidente Brigham Young.5

Gihulagway ni Henry ang kasinatian niini nga mga pulong: “[Akong] gitawagan si [Presidente] Young, kinsa mabination kaayong midawat [nako]. Miingon ko niya, ’[President] Young mianhi ko bisan kon wala gipatawag, kon duna koy sayop nga nabuhat, andam kong mobalik ug mohuman sa akong misyon.’ Si [Brigham Young] mitubag: ‘Wala ra nay problema, nagpangita na mi nimo.’”

Gihulagway ni Henry ang iyang kalipay, nga nag-ingon, “Sa ingon ang akong damgo natuman gayud.”6

Ang iyang kalipay miabut gumikan sa pagkumpirmar nga ang Ginoo nakig-uban ug nagbantay kaniya. Nakakat-on siya nga mahitabo sab kana natong tanan—nga ang mga sulugoon sa Ginoo madasig aron masayud sa kabubut-on sa Ginoo. Ug si Henry Eyring mikumpirmar usab sa unsay akong nasayran: nga ang propeta, isip presidente sa priesthood, dinasig sa Dios sa pagbantay ug pag-atiman sa mga sulugoon sa Ginoo ug sa pagtawag kanila.

Bisan unsa pa ang inyong calling diha sa priesthood, siguro usahay mobati mo nga ang Langitnong Amahan wala magpakabana kaninyo. Mahimo mong mag-ampo aron masayud sa Iyang kabubut-on, ug uban sa matinuorong tinguha sa pagbuhat sa bisan unsa nga Iyang ipabuhat kaninyo, makadawat mo og tubag.

Ang Langitnong Amahan motugot nga mobati mo nga Siya nakaila ninyo, nga Siya nagpasalamat sa inyong serbisyo, ug nga kamo nagkahimong takus sa pagtimbaya gikan sa Ginoo nga ganahan kaayo ninyong madungog: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon; sa diyutay kasaligan ka diay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw: dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon.”7

Akong pag-ampo nga ang matag naghupot sa priesthood motabang pinaagi sa hugot nga pagtuo sa pagluwas sa matag kalag diin siya ang responsable. Ang Dios modugang sa Iyang gahum ngadto sa mga paningkamot sa Iyang sulugoon. Ang kasingkasing sa mga tawo matandog aron mohimo sa mga pagpili nga modala nila subay sa dalan sa ebanghelyo paingon sa kalipay ug malayo sa kasubo.

Akong pag-ampo usab nga ang matag naghupot sa priesthood mobati sa mahigugmaon ug mabinantayong pag-amuma sa Langitnong Amahan, sa Manluluwas, ug sa propeta sa Dios diha sa iyang calling sa priesthood.

Ako mohatag kaninyo sa akong linain nga pagsaksi nga kita anaa sa pagserbisyo sa nabanhaw nga si Ginoong Jesukristo. Ako mopamatuod nga Siya mitawag kaninyo ug kanako sa pagserbisyo Kaniya nga nasayud sa atong mga kapasidad ug sa tabang nga atong kinahanglanon. Siya mopanalangin sa atong paningkamot lapas pa sa ato gayung gilauman samtang mohatag kita sa tanang anaa kanato sa pagserbisyo Kaniya. Ako mopamatuod nga ang propeta sa Dios, kinsa mao ang presidente sa tanang priesthood dinhi sa yuta, dinasig sa Dios.

Mapasalamaton ko sa mga ehemplo sa matinud-anong mga naghupot sa priesthood bisan asa. Ang Langitnong Amahan ug ang Manluluwas mapasalamaton nga gibuhat ninyo ang inyong bahin. Nakaila sila kaninyo, nagbantay Sila kaninyo, ug nahigugma Sila kaninyo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.