2010–2019
Dios ang Nagtimon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dios ang Nagtimon

Ang mga sugo ug mga pakigsaad mao ang bililhon kaayo nga mga kamatuoran ug mga doktrina nga naa sa Old Ship Zion, diin ang Dios ang nagtimon.

Sa miaging Oktubre nga kinatibuk-ang komperensya, akong gidapit ang mga naminaw sa pagsunod sa tambag ni Brigham Young nga magpabilin sa Old Ship Zion, nga mao ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug manggunit gamit ang duha ka kamot.1 Sukad niadto, nalipay ko sa pagkahibalo nga pipila sa akong pamilya ug uban pa naminaw diay ug nangutana nako niini: “Unsay naa sa Old Ship Zion nga among kagunitan?” Gipahinumduman nako sila sa gisulti ni Presidente Brigham Young: “Ania kita sa old ship Zion. … [Ang Dios] mao ang nagtimon ug magpabilin didto. … Siya momando, mogiya ug motudlo. Kon ang mga tawo hingpit nga masaligon sa ilang Dios, dili mobiya sa ilang pakigsaad ni sa ilang Dios, Siya mogiya kanato sa husto.”2

Tataw, nga gilakipan sa atong Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesukristo ang Old Ship Zion sa klaro ug yanong mga kamatuoran nga magtabang nato nga magpadayon sa atong paglambo latas sa unuson nga katubigan sa kinabuhi. Ania ang pipila niini.

Ang Simbahan ni Jesukristo kanunayng gipangulohan sa buhing mga propeta ug mga apostoles. Bisan mortal ug ubos sa tawhanong imperpeksyon, ang mga sulugoon sa Ginoo gidasig sa pagtabang nato nga malikay sa mga kalisdanan nga makapameligro sa espirituhanong kinabuhi ug motabang nato nga luwas nga makaagi sa mortalidad padulong sa atong kinatas-an, langitnong destinasyon.

Sa hapit 40 ka tuig nakong suod nga pakig-uban, nahimo ko nga usa ka personal nga saksi sa hilum nga inspirasyon ug lawom nga pagpadayag nga nagpalihok sa mga propeta ug mga apostoles, mga General Authority, ug mga lider sa auxiliary. Bisan dili perpekto ni dili masayop, kining maayong mga tawo hingpit nga mapahinunguron sa paggiya nga mapadayon ang buluhaton sa Ginoo sa paagi nga Iyang gitudlo.

Ug makasiguro ka niini: gipangulohan sa Ginoo ang Iyang Simbahan pinaagi sa buhing mga propeta ug mga apostoles. Ingon niini kanunay ang Iyang pamaagi sa paghimo sa Iyang buluhaton. Gani, ang Ginoo mitudlo, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako.”3 Dili nato mabulag si Kristo gikan sa Iyang mga sulugoon. Kon wala ang una Niyang mga Apostoles, wala unta kitay rekord sa personal nga mga nakasaksi sa daghan Niyang mga pagtulun-an, Iyang pagpangalagad, Iyang pag-antus sa Tanaman sa Getsemani, ug sa Iyang pagkamatay diha sa krus. Kon wala ang ilang mga pagpamatuod, wala unta kitay apostolikanhong mga saksi bahin sa walay sulod nga lubnganan ug sa Pagkabanhaw.

Gisugo Niya ang nag-unang mga Apostoles:

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo:

“Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.”4

Kini nga sugo gibag-o sa kaugalingon natong panahon dihang gitawag sa Ginoo si Joseph Smith nga mopahiuli sa Simbahan, uban sa gi-orden nga mga Apostoles nga mosangyaw sa Iyang ebanghelyo sa katapusang higayon sa dili pa Siya moanhi pag-usab.

Kanunay nga usa ka hagit sa kalibutan ang pagdawat sa buhing mga propeta ug mga apostoles, apan importante kaayo ang pagdawat niini aron hingpit nga masabtan ang Pag-ula ug ang mga pagtulun-an ni Jesukristo ug madawat ang kahingpitan sa mga panalangin sa priesthood nga ihatag ngadto niadtong Iyang mga gitawag.

Daghan kaayong mga tawo nagtuo nga ang mga lider ug mga miyembro sa Simbahan kinahanglang perpekto o duol sa pagkaperpekto. Nakalimot sila nga ang grasya sa Ginoo igo na kaayo sa pagpatuman sa Iyang buhat pinaagi sa mga tawo. Ang atong mga lider maayo kaayo og mga intensyon, apan usahay masayop kita. Kini nga sitwasyon wala lang mahitabo sa mga relasyon sa Simbahan, tungod kay ang samang butang nanghitabo sa atong pakigrelasyon sa atong mga kahigalaan, kasilinganan, ug mga kaubanan sa trabaho ug sa mga kapikas ug mga pamilya.

Ang pagtan-aw sa tawhanong kahuyang diha sa uban ingon og sayon ra. Hinoon, makahimo ta og grabing sayop sa pagbantay lamang sa tawhanong kinaiya sa usag usa ug dayon mapakyas sa pagkakita sa kamot sa Dios nga nagtrabaho pinaagi sa Iyang mga gipangtawag.

Ang pag-focus kon giunsa sa pagdasig sa Ginoo ang Iyang pinili nga mga lider ug kon giunsa Niya sa pagpalihok ang mga Santos nga mohimo og talagsaon ug dili ordinaryong mga butang bisan sa ilang pagkatawhanon maoy usa ka paagi nga atong mahuptan ang ebanghelyo ni Jesukristo ug luwas nga maglawig sakay sa Old Ship Zion.

Ang ikaduhang kamatuoran mao ang doktrina sa plano sa kaluwasan. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, gihatag sa Dios ang Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug daghan pang dugang nga mga pagtulun-an sa Simbahan. Naglakip kini sa kahibalo mahitungod sa plano sa kaluwasan, nga mao ang mapa kon diin ta gikan, unsay atong tuyo dinhi sa yuta, ug asa ta paingon human ta mamatay. Ang plano naghatag sab nato og lahi, mahangturong panglantaw nga kita espiritung mga anak sa Dios. Pinaagi sa pagkasabut kinsa ang atong Langitnong Amahan ug unsay atong relasyon Kaniya ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo, atong madawat ang Ilang mga sugo ug mohimo og mga pakigsaad uban Kanila nga modala nato og balik ngadto sa Ilang mahangturong presensya.

Sa matag higayon nga mogunit ko og gamayng bata, maghunahuna ko: “Kinsa ka, gamayng binuhat? Unsay imong kaugmaon tungod sa Pag-ula ni Kristo?”

Makapangutana sab kita niining mahinuklugong mga pangutana kon mamatyan ta og minahal: “Asa na kaha sila? Unsa kaha ang ilang mga nakita ug nasinati? Magpadayon ba ang kinabuhi? Unsa kaha ang matang sa gihandom nato nga mga relasyon didto sa talagsaong kalibutan sa espiritu sa mga patay?”

Diha niana nga kalibutan, ang among pamilya dunay tulo ka apo, si Sara, Emily, ug si Nathan. Sa kada apo nga mamatay, kaming pamilya hugot nga mihupot sa mga kamatuoran sa ebanghelyo sa duha namo ka kamot. Ang among mga pangutana natubag uban sa paghupay ug kasiguroan pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas. Bisan og gimingaw mi sa among mga apo, nasayud mi nga buhi sila, ug nasayud mi nga ikakita namo sila pag-usab. Nagpasalamat kaayo mi niining espirituhanong panabut sa mga panahon sa kasakit sa personal nga kinabuhi ug sa pamilya.

Laing mahinungdanong kamatuoran sa Simbahan mao nga ang Langitnong Amahan milalang ni Adan ug ni Eva sa importante kaayong katuyoan. Gisangon diha nila—ug, ingon man, gisangon ngadto sa ilang kaliwatan—ang paglalang og mortal nga mga lawas para sa espiritu nga mga anak sa Dios aron masinati nila ang mortalidad. Niini nga proseso, ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang espiritung mga anak sa kalibutan aron magkat-on ug motubo pinaagi sa mga kasinatian dinhi sa kinabuhi. Kay gihigugma Niya ang Iyang mga anak, gipadala sa Dios ang langitnong mga mensahero ug mga Apostoles sa pagtudlo nila bahin sa pinakabuluhaton ni Jesukristo isip atong Manluluwas.

Sulod sa mga siglo, ang mga propeta mituman sa ilang katungdanan dihang gipahimangnoan nila ang mga tawo sa mga peligro nga naa sa unahan. Ang mga Apostoles sa Ginoo kinahanglan gayud nga magbantay, mopahimangno, ug motabang niadtong nagpangita og tubag sa mga pangutana sa kinabuhi.

Baynte ka tuig ang milabay, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miisyu sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Nianang dinasig nga dokumento, gihatag namo ang mosunod nga panapos: “Kami mopahimangno nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapangakohan sa pamilya moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-tagsa, mga komunidad, ug sa mga nasud sa katalagman nga gipanagna sa karaan ug sa bag-o nga mga propeta.”5

Isip mga Apostoles, among sublion kining balaan nga pahimangno karon. Palihug hinumdumi nga ang mga sugo ug mga pakigsaad mao ang bililhon kaayo nga mga kamatuoran ug mga doktrina nga naa sa Old Ship Zion, diin ang Dios ang nagtimon.

Laing importante nga doktrina nga kinahanglan natong sundon mao ang pagbalaan sa adlawng Igpapahulay. Makatabang kini nga kita mawalay lama sa kalibutan, makahatag og pahulay sa lawas, ug makahatag sa matag usa nato og espirituhanong pagbag-o pinaagi sa pagsimba sa Amahan ug sa Anak matag Dominggo.6 Kon himoon natong kahimut-an ang adlawng Igpapahulay, usa kini ka timaan sa atong gugma Kanila.7

Isip kabahin sa among paningkamot sa paghimo sa Igpapahulay nga kahimut-an, gihangyo namo ang lokal nga mga lider ug mga miyembro sa Simbahan sa paghinumdom nga ang sakrament miting Iya sa Ginoo ug kinahanglang manukad gayud kini sa Iyang mga pagtulun-an. Ang paghimo sa ordinansa sa sakrament mao ang panahon nga kita mobag-o sa atong mga pakigsaad ug pamatud-an pag-usab ang atong paghigugma sa Manluluwas ug paghinumdom sa Iyang sakripisyo ug Pag-ula.

Ang mao gihapon nga diwa sa pagtahud ang kinahanglang mopuno sa binulan nato nga mga miting sa puasa ug pagpamatuod. Ang sakrament miting gihimo para sa mga miyembro nga makapahayag sa ilang pasalamat, gugma ug pagdayeg sa atong Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa gipahiuli nga ebanghelyo ug paghatag sa personal nga pagsaksi niining mga butanga. Ang miting sa pagpamatuod mao ang panahon sa mubo nga pagpaambit sa makadasig nga mga pagbati ug paghatag og balaang pagpamatuod. Dili kini panahon sa pagpakigpulong.

Ang mga bata kinahanglang magpraktis sa pagpaambit sa ilang pagpamatuod atol sa Primary ug atol sa ilang family home evening uban sa mga ginikanan hangtud nga ila nang masabtan ang importanting kahulugan sa pagpamatuod.

Ang bag-ohay lang nga empasis sa paghimo sa Igpapahulay nga usa ka kahimut-an mao ang direkta nga resulta sa inspirasyon gikan sa Ginoo pinaagi sa mga lider sa Simbahan. Ang mga sakop sa ward council kinahanglang moabag sa bishopric mga semana sa dili pa ang sakrament sa pagribyu sa musika ug mga topic nga girekomendar para sa kada sakrament miting.

Tanan kita mapanalanginan kon ang Igpapahulay mapuno sa gugma sa Ginoo diha sa panimalay ug sa simbahan. Kon ang atong mga anak matudloan sa pamaagi sa Ginoo, makakat-on sila nga mobati ug mosanong sa Espiritu. Tanan kita magtinguha nga makatambong sa matag Dominggo nga pag-ambit sa sakrament kon mobati kita sa Espiritu sa Ginoo. Ug ang tanan, mga bata ug tigulang, kinsa may bug-at nga gipas-an mobati sa espirituhanong pagbayaw ug kahupayan nga moabut gumikan sa adlawng Igpapahulay nga mapahinungurong mamalandong sa atong Langitnong Amahan ug sa Ginoo nga si Jesukristo.

Salamat na lang, si Kristo kanunay nga anaa sa duol, naghulat ug andam nga motabang nato kon kita mag-ampo og panabang ug andam nga maghinulsol ug moduol Kaniya.

Karon, samtang mamalandong kita niining pipila lang ka kamatuoran nga anaa sa Old Ship Zion, magpabilin kita sa sakayan ug hinumduman nga, sa kahulugan, ang sakayan usa ka sakyanan, ug ang tuyo sa sakyanan mao ang paghatud kanato ngadto sa usa ka destinasyon.

Ang destinasyon sa atong sakayan mao ang kinatibuk-ang panalangin sa ebanghelyo, ang gingharian sa langit, ang celestial nga kaminyoon, ug ang presensya sa Dios!

Nakaplastada na ang plano sa Dios. Siya ang nagtimon, ug ang Iyang talagsaon ug kusgan nga sakayan naglawig padulong sa kaluwasan ug kahimayaan. Hinumdumi dili kita makaabut didto pinaagi sa pag-ambak gikan sa sakayan ug sulayan ang paglangoy nga kita ra.

Ang kahimayaan mao ang tumong niining mortal nga panaw, ug walay makaabut didto kon dili pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo: Sa Iyang Pag-ula, mga ordinansa, ug naggiya nga mga doktrina ug mga baruganan nga anaa sa Simbahan.

Sa Simbahan kita makakat-on sa mga buhat sa Dios ug modawat sa grasya ni Ginoong Jesukristo nga nagluwas kanato. Diha sa Simbahan atong maporma ang atong mga pasalig ug pakigsaad sa mahangturong mga pamilya nga mao unya ang atong passport sa kahimayaan. Kini ang Simbahan nga gikontrolar sa gahum sa priesthood nga mogiya nato sa paglawig sa dili matag-an nga katubigan sa mortalidad.

Magpasalamat kita sa atong matahum nga Old Ship Zion, kay og wala kini wala kitay pag-uswag, mag-inusara kita ug walay kusog, mabanlas nga walay padulngan, kusukusuhon sa mga unos ug balud sa kaaway.

Manggunit og tarung, mga kaigsoonan, ug molawig sakay niining mahimayaong sakayan, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug atong maabut ang mahangturon natong destinasyon. Mao kini ang akong pagpamatuod ug pag-ampo alang natong tanan diha sa Iyang ngalan nga maoy gingalan sa Old Ship Zion, nga mao ang atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, amen.