2010–2019
Nalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nalig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo

Tungod sa Iyang Pag-ula, ang Manluluwas adunay gahum sa pagtabang—sa pag-abag—sa tanang sakit ug kasakit sa kinabuhi.

Sa mortalidad sigurado nga kita mamatay ug mabug-atan sa sala. Ang Pag-ula ni Jesukristo motangtang niining duha ka siguradong mahitabo sa mortal nga kinabuhi. Apan gawas sa kamatayon ug sala, duna pay daghang mga hagit nga atong gipanlimbasugan sa mortalidad. Tungod sa samang Pag-ula, ang atong Manluluwas makahatag kanato sa kalig-on nga atong gikinahanglan sa pagbuntog niining mga hagit sa kinabuhi. Kana ang akong hisgutan karon.

I.

Kadaghanan sa mga istorya bahin sa Pag-ula naghisgot sa pagbugto sa Manluluwas sa mga higot sa kamatayon ug sa pag-antus alang sa atong mga sala. Sa iyang wali nga narekord sa Basahon ni Mormon, si Alma nagtudlo niining mahinungdanong mga butang. Apan naghatag usab siya sa atong labing klaro nga kasiguroan sa kasulatan nga ang Manluluwas nakasinati usab sa kasakit ug mga balatian ug kahuyang sa Iyang katawhan.

Si Alma mihulagway niining bahina sa Pag-ula sa Manluluwas: “Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan” (Alma 7:11; tan-awa usab sa 2 Nephi 9:21).

Hunahunaa kini! Diha sa Pag-ula sa Manluluwas, Siya nag-antus sa “mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang.” Sama sa gipasabut ni Presidente Boyd K. Packer: “Siya walay utang nga angay bayaran. Siya wala makasala. Bisan pa niana, ang sumada sa tanang kahasol sa konsensya, sa kasubo ug kaguol, sa kasakit ug pagpakaubos, tanang mga kasakit sa hunahuna, emosyonal, ug pisikal nga nahibaloan sa tawo—tanan kini Iyang nasinati.”1

Nganong nag-antus man Siya niining mga hagit sa kinabuhi “sa matag matang”? Si Alma mipasabut, “Ug siya modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang” (Alma 7:12).

Pananglitan, si Apostol Pablo namahayag nga tungod kay ang Manluluwas “nakaantus man sa diha nga gitintal siya, nan, makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal” (Mga Hebreohanon 2:18). Sa samang paagi, si Presidente James E. Faust mitudlo, “Kay ang Manluluwas nag-antus sa bisan unsa ug sa tanan nga ato gayung mabati o masinati, makatabang Siya sa huyang nga mas malig-on.”2

Ang atong Manluluwas nakasinati ug nag-antus sa tanang hagit sa kinabuhi “sumala sa unod” sa ingon Siya nasayud “sumala sa unod” unsaon “pagtabang [nga nangahulugan og paghatag og kahupayan o abag] ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang.” Busa Siya nasayud sa atong mga panlimbasug, mga kasubo, mga pagtintal, ug sa atong pag-antus, kay Siya andam nga misinati niining tanan isip mahinungdanong bahin sa Iyang Pag-ula. Ug tungod niini, ang Iyang Pag-ula nakahatag Kaniya og gahum sa pagtabang kanato—sa paghatag nato sa kalig-on aron makalahutay niining tanan.

II.

Samtang ang pagtudlo ni Alma diha sa ikapito nga kapitulo mao ang nag-inusara nga labing klaro sa tibuok kasulatan bahin niining mahinungdanong gahum sa Pag-ula, gitudlo usab kini sa tibuok kasulatan.

Sa pagsugod sa Iyang pangalagad, si Jesus mipasabut nga Siya gipadala “[aron sa pag-ayo sa nagmagul-anon]” (Lucas 4:18). Ang Biblia kanunayng nagsulti nato bahin sa pag-ayo Niya sa katawhan “sa ilang mga sakit” (Lucas 5:15; 7:21). Ang Basahon ni Mormon mirekord sa Iyang pagpang-ayo niadtong “mga gitakbuyan sa tanan nga matang sa sakit” (3 Nephi 17:9). Ang Ebanghelyo ni Mateo mipasabut nga si Jesus miayo sa mga tawo nga “kini tuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga si Isaias, nga nag-ingon, Gikuha niya ang atong mga kaluyahon, ug gipas-an niya ang atong mga sakit” (Mateo 8:17).

Si Isaias mitudlo nga ang Mesiyas mopas-an sa atong “kasakitan” ug atong “mga kasub-anan” (Isaias 53:4). Si Isaias mitudlo usab bahin sa Iyang paglig-on kanato: “Ayaw kahadlok; kay ania ako uban kanimo: ayaw pagtalaw; kay ako mao ang imong Dios: Palig-unon ko ikaw; oo buligan ko ikaw” (Isaias 41:10).

Sa ingon, kita manganta:

Ayaw ug kahadlok, ni kalisang,

Kay Ako ang imong Dios nga motabang.

Ako molig-on, motabang, mosagang, …

Pinaagi’s makagagahum kong kamot.3

Naghisgot sa pipila sa iyang kaugalingong mga hagit sa kinabuhi, si Apostol Pablo misulat, “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako” (Mga Taga-Filipos 4:13).

Ug sa ingon atong nakita nga tungod sa Iyang Pag-ula, ang Manluluwas adunay gahum sa pagtabang—sa pag-abag—sa tanang sakit ug kasakit sa kinabuhi. Usahay ang Iyang gahum moayo og usa ka kahuyang, apan ang kasulatan ug ang atong kasinatian nagtudlo nga usahay Siya motabang o moabag pinaagi sa paghatag kanato og kalig-on o pailub sa paglahutay sa atong mga kahuyang.4

III.

Unsa kining mga sakit ug mga kasakit ug mga kahuyang nga nasinati ug giantus sa atong Manluluwas?

Emotions and feelings. Adult. Female

Kitang tanan dunay mga sakit ug mga kasakit ug mga kahuyang sa usa ka higayon o sa lain. Gawas sa atong nasinati tungod sa atong mga sala, ang mortalidad napuno sa kanunayng panlimbasug, kasubo, ug pag-antus.

Compassionate service

Kita ug kadtong atong minahal nag-antus og balatian. Sa ubang higayon ang matag usa kanato nakasinati usab og sakit gikan sa makapatruma nga angol o gikan sa laing pisikal o mental nga kalisdanan. Kitang tanan nag-antus ug nagsubo mahitungod sa kamatayon sa usa ka minahal. Kitang tanan nakasinati og kapakyasan sa atong personal nga mga responsibilidad, atong mga relasyon sa pamilya, o sa atong mga trabaho.

Emotions and feelings. Couples

Kon ang usa ka kapikas o anak mosalikway sa unsay atong nasayran nga husto ug mopalayo sa dalan sa pagkamatarung, masinati nato ang labihan ka makahasol nga sakit, sama ra sa amahan sa anak nga nawala diha sa halandumong sambingay ni Jesus (tan-awa sa Lucas 15:11–32).

Sama sa gipahayag sa Salmista, “Daghan ang mga kagul-anan sa matarung: apan ang Ginoo magaluwas kaniya gikan kanilang tanan” (Salmo 34:19).

Sa ingon, ang atong mga himno naglangkob niining tinuod nga kasiguroan: “Ang yuta walay kasub-anan nga dili matambalan sa kalangitan.”5 Ang makatambal nato mao ang atong Manluluwas ug ang Iyang Pag-ula.

Emotions and feelings. Youth. Female

Ang labing sakit alang sa mga tin-edyer mao ang pagbati nga gisalikway kon ang mga kaedad daw nagpundok sa malipayong mga relasyon ug kalihokan ug tinuyo nga mobiya kanila. Ang mga pagpihig sa kaliwatan o pagkalumadnon makamugna og laing sakit nga pagsalikway, alang sa mga batan-on ug mga hamtong. Ang kinabuhi dunay daghan pang mga hagit, sama sa kawalay trabaho o ubang mga hagit sa atong mga plano.

Family life

Naghisgot pa gihapon ko sa mga kahuyang sa kinabuhi nga dili atong mga sala ang hinungdan. Ang uban natawo nga dunay pisikal o mental nga kakulangan nga maoy hinungdan sa ilang personal nga mga pag-antus ug sa panlimbasug niadtong nagmahal ug nag-atiman kanila. Alang sa daghan, ang kahuyang gumikan sa depresyon nagmugna og kasakit o makabalda sa kanunay. Laing kasakit mao ang kahimtang sa pagkadili minyo. Kadtong nag-antus niini nga kahimtang kinahanglang mahinumdom nga ang atong Manluluwas nakasinati usab niining matang sa sakit ug nga, pinaagi sa Iyang Pag-ula, Siya nagtanyag sa kalig-on aron mapas-an kini.

Pipila lang sa mga kakulangan ang mas makadaut sa atong temporal o espiritwal nga kinabuhi kay sa pagkaadik. Ang uban niini, sama sa pagkaadik sa pornograpiya o drugas, posible nga resulta sa masalaypong kinaiya. Bisan pa kon nahinulsulan na kini, ang pagkaadik mahimong magpabilin. Kana nga makabalda nga pagkupot mahimo usab nga mawala pinaagi sa dili matarug nga kalig-on nga anaa sa Manluluwas. Mao usab ang grabe nga hagit nga nasinati niadtong nabilanggo tungod sa krimen. Usa ka bag-ong sulat ang nagpamatuod sa kalig-on nga moabut bisan sa tawo nga anaa niana nga kahimtang: “Ako nasayud nga ang atong Manluluwas naglakaw niini nga mga hawanan, ug kanunay nakong nabati ang gugma ni Kristo sa sulod niining bilanggoan.”6

Inmates (jails/prisons)

Ganahan ko sa pagpamatuod sa atong magbabalak ug higala nga si Emma Lou Thayne. Sa mga pulong nga ato karong gikanta isip himno, siya misulat:

Ang kalinaw asa?

Ko pangitaa

Kon walay motabang sa paghingpit?

Kon ang kasingkasing ko nasamaran,

Ako magpalayo,

Way padulngan?

Kasakit nagtubo,

Ako nag-antus,

Gustong masayud asa moadto?

Hain ang mohupay nimo nga bukton?

Kinsay makasabut?

Siya lamang.7

Christus Statue

IV.

Kinsa man ang matabangan ug malig-on pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo? Si Alma nagtudlo nga ang Manluluwas “modala diha Kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan” ug “[motabang sa] iyang mga katawhan” (Alma 7:11, 12; emphasis gidugang). Kinsa ang “iyang mga katawhan” dinhi niini nga saad? Ang tanang mortal ba—ang tanang nakatagamtam sa katinuod sa pagkabanhaw pinaagi sa Pag-ula? O kadto lamang pinili nga mga sulugoon nga nahimong kwalipikado tungod sa mga ordinansa ug mga pakigsaad?

Ang pulong nga katawhan dunay daghang kahulugan diha sa kasulatan. Ang kahulugan nga maoy labing tukma sa pagtulun-an nga ang Manluluwas motabang sa “iyang mga katawhan” mao ang kahulugan nga gigamit ni Ammon sa dihang nagtudlo siya sa kaulahian nga ang “Dios mahunahunaon sa matag katawhan, bisan asa nga yuta nga sila anaa” (Alma 26:37). Kana usab ang buot ipasabut sa mga anghel sa dihang gipahibalo nila ang pagkatawo sa bata nga si Kristo: “Maayong balita sa dakong kalipay, nga magaabut sa tanang mga tawo” (Lucas 2:10).

Tungod sa Iyang maulaong kasinatian sa mortalidad, ang atong Manluluwas makahimo sa paghupay, pag-ayo, ug paglig-on sa tanang katawhan bisan asa, apan ako nagtuo nga Iya lamang kanang buhaton niadtong nagtinguha ug nangayo sa Iyang panabang. Si Apostol Santiago mitudlo, “Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, ug siya magatuboy kaninyo” (Santiago 4:10). Mahimo kitang angayan nianang panalangin kon motuo kita Kaniya ug mag-ampo alang sa Iyang panabang.

Dunay minilyon ka mga tawo nga may kahadlok sa Dios kinsa nag-ampo sa Dios nga matuboy pagawas sa ilang mga kasakit. Ang atong Manluluwas mipadayag nga Siya “mikunsad sa tanan nga mga butang” (D&P 88:6). Sama sa gitudlo ni Elder Neal A. Maxwell, “Kay ‘mikunsad sa tanan nga mga butang,’ Siya nakasabut, sa hingpit ug sa personal, sa kinatibuk-ang pag-antus sa katawhan.”8 Mahimo pa gani kitang moingon nga tungod kay mikunsad sa tanan nga mga butang, Siya hingpit nga nakapahimutang sa pagtuboy kanato ug paghatag kanato og kalig-on nga atong gikinahanglan aron makalahutay sa atong mga kasakit. Kinahanglan lang nato ang pagpangayo.

Family life

Daghang higayon sa modernong pinadayag, ang Ginoo namahayag, “Busa, kon ikaw mangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo” (pananglitan, D&P 6:5; 11:5; tan-awa usab sa Mateo 7:7). Sa pagkatinuod, tungod sa Ilang malukpanong gugma, ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang Pinalanggang Anak, nga si Jesukristo, modungog ug tukmang motubag sa mga pag-ampo sa tanang magtinguha Kanila pinaagi sa pagtuo Sama sa gisulat ni Apostol Pablo, “Sanglit ang atong paglaum gikapahimutang ta man diha sa buhing Dios, nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, ilabi na gayud sa mga nanagtuo” (1 Timoteo 4:10).

Ako nasayud nga kining mga butanga tinuod. Ang Pag-ula sa atong Manluluwas nakahimo og labaw pa kay sa pagpasalig kanato sa pagka-imortal pinaagi sa pagkabanhaw sa tanan ug paghatag kanato sa oportunidad aron kita malimpyuhan gikan sa sala pinaagi sa paghinulsol ug bunyag. Ang Iyang Pag-ula nakahatag usab kanato sa oportunidad nga modangup Kaniya kinsa nakasinati sa tanan natong mga kahuyang sa kinabuhi aron sa pag-ayo kanato ug paghatag kanato sa kalig-on nga modala sa mga palas-anon sa mortalidad. Siya nahibalo sa atong mga kasakit, ug Siya anaa aron mosuporta kanato. Sama sa maayong Samarianhon, kon makita Niya kita nga samdan diha sa daplin sa dalan, Iyang bugkusan ang atong mga samad ug atimanon kita (tan-awa sa Lucas 10:34). Ang makaayo ug makapalig-on nga gahum ni Jesukristo ug ang Iyang Pag-ula para sa tanan nga mangayo. Ako mopamatuod niana ug ako mopamatuod usab sa atong Manluluwas, kinsa mihimo niining tanan nga posible.

Ugma damlag kining tanang palas-anon sa kinabuhi molabay ra ug wala nay sakit (tan-awa sa Pinadayag 21:4). Akong pag-ampo nga kitang tanan makasabut sa paglaum ug kalig-on sa Pag-ula sa atong Manluluwas: sa kasiguroan sa pagka-imortal, sa oportunidad alang sa kinabuhing dayon, ug sa makapatunhay nga kalig-on nga atong madawat kon kita mangayo lamang, sa pangalan ni Jesukristo, amen.