2010–2019
Nakabenepisyo Kaayo Kini!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nakabenepisyo Kaayo Kini!

Ako nag-ampo nga kita mag-focus sa “pagkamahinalaron kang Kristo” ug tugutan ang Iyang grasya sa pagbayaw ug pagdala kanato.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, minahal nga mga higala, kalipay nako nga makauban kamo karon. Naguol kita nga makita ang tulo ka bakante nga lingkuranan dinhi sa atubangan. Mingawon kita nila ni Presidente Packer, Elder Perry, ug Elder Scott. Gihigugma nato sila, ug kita mag-ampo alang sa kaayohan sa ilang mga pamilya.

Niini nga komperensya sa tapus sa semana, pribilehiyo nato nga mopaluyo sa tulo kinsa gitawag sa Ginoo nga mopuli kanila diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Ang atong mga pag-ampo alang kanila makapalig-on kanila samtang ilang dawaton ang sagradong tawag sa pagka-apostol.

Ang Ebanghelyo Nakahatag ba og benepisyo Kaninyo?

Dili pa lang dugay nakakita ko og usa ka kinutlo nga nakapahunong ug nakapahunahuna kanako. Ingon ani kini: “Sultihi ang tawo nga adunay trinilyon ka mga bitoon sa universe, ug motuo siya nimo. Sultihi siya nga basa ang pintal sa bong-bong, ug iyaha kining hikapon aron sa pagsiguro.”

Dili ba kitang tanan medyo ingon ani? Human sa bag-ohay lang nga proseso sa pagtambal, ang akong maantigo kaayong mga doktor mipasabut kon unsay kinahanglan nakong buhaton aron tukma nga maayo. Apan kinahanglan una kong makat-on og balik mahitungod sa akong kaugalingon nga dugay ko na untang nasayran: isip pasyente, wala kaayo koy pasensya.

Tungod niini mihukom ko nga mapadali ang proseso sa pag-ayo pinaagi sa akong kaugalingong pagsiksik sa Internet. Siguro naglaum ko nga makadiskubre og kamatuoran nga wala masayri sa akong mga doktor o ilang gitago gikan kanako.

Wala dayon ko makaamgo sa kasukwahi sa akong gibuhat. Siyempre, ang pagsiksik alang sa atong kaugalingon dili bati nga ideya. Apan akong gibaliwala ang kamatuoran nga akong masaligan ug nadani na hinoon sa mga pangangkon nga kasagaran dili tinuod nga makita sa Internet.

Usahay, ang kamatuoran ingon og sobra ra ka direkta, sobra ka yano, ug sobra ka sayon aron hingpit natong masabtan ang kabililhon niini. Mao nga atong ihiklin ang unsay atong nasinati ug nahibaloan nga tinuod alang sa mas misteryuso o komplikado nga impormasyon. Hinaut nga makat-unan nato nga kon mangita kita sa mga tubag nga wala gibase sa kamatuoran, atong gitinguha ang mga butang nga wala kaayoy importansya ug bili.

Kabahin sa espirituhanong kamatuoran, unsaon nato pagkahibalo nga anaa kita sa hustong dalan?

Ang usa ka paagi mao ang pagpangutana sa saktong mga pangutana—kanang makatabang kanato sa pagpamalandong sa atong pag-uswag ug pagtimbang-timbang sa mga butang nga nakabenepisyo kanato. Mga pangutana sama sa:

“Duna bay kahulugan ang akong kinabuhi?”

“Nagatuo ba ko sa Dios?”

“Nagatuo ba ko nga ang Dios nakaila ug naghigugma kanako?”

“Nagatuo ba ko nga ang Dios maminaw ug motubag sa akong mga pag-ampo?”

“Tinuoray ba ko nga malipayon?”

“Ang akong mga paningkamot naggiya ba kanako ngadto sa labing taas nga espirituhanong mga tumong ug mga mithi sa kinabuhi?”

Ang lawom nga mga pangutana kabahin sa katuyoan sa kinabuhi migiya sa daghang mga indibidwal ug mga pamilya sa tibuok kalibutan sa pagpangita sa kamatuoran. Kasagaran kana nga pagpangita migiya kanila ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Naghunahuna ko kon kita isip mga miyembro sa Simbahan makabenepisyo ba usab kon mangutana sa atong kaugalingon matag karon ug unya: “Ang akong kasinatian sa Simbahan nakabenepisyo ba kanako? Nakapaduol ba kini kanako ngadto ni Kristo? Nakapanalangin ba kini kanako ug sa akong pamilya sa kalinaw ug kalipay sumala sa gisaad sa ebanghelyo?”

Si Alma mipadangat sa samang mga pangutana ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa Zarahemla sa dihang siya nangutana: “Kamo nakasinati ba niining dako nga kausaban diha sa inyong mga kasingkasing? … [Ug] kamo mibati ba [niini] karon?”1 Ang ingon nga pagpamalandong makatabang nato sa pag-focus o pagpahiangay og usab sa atong inadlaw nga mga paningkamot sa balaanong plano sa kaluwasan.

Daghang mga miyembro ang malipayong motubag nga ang ilang kasinatian isip miyembro sa Simbahan nakabenepisyo kaayo kanila. Sila mopamatuod nga sa panahon man sa kawad-on o pag-uswag, maayo man o subo ang sitwasyon, nakakaplag sila og dakong kahulugan, kalinaw, ug kalipay tungod sa ilang pasalig sa Ginoo ug sa ilang mapahinungurong pagserbisyo sa Simbahan. Matag adlaw makahimamat ko og mga miyembro sa Simbahan nga hingpit nga malipayon ug nagpakita diha sa pulong ug sa buhat nga ang ilang kinabuhi napanalanginan og maayo pinaagi sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Apan nakabantay usab ko nga adunay pipila nga dili kaayo nindot ang kasinatian—kinsa mibati nga ang ilang pagkamiyembro sa Simbahan usahay dili mao ang ilang gilauman.

Nakapaguol kini kanako tungod kay ako mismo nahibalo sa unsang paagiha ang ebanghelyo makalig-on ug makabag-o sa espiritu sa usa ka tawo—sa unsang paagiha kini makapuno og paglaum sa atong kasingkasing ug kahayag sa atong hunahuna. Ako mismo nasayud sa unsang paagiha ang mga bunga sa ebanghelyo ni Jesukristo makapausab sa kinabuhi gikan sa kaordinaryo ug kalaay ngadto sa katalagsaon ug kahalangdon.

Apan nganong daw mas nakabenepisyo man kini sa pipila kay sa uban? Unsay kalainan tali niadtong kansang kasinatian sa Simbahan mipuno sa ilang mga kalag sa mga awit sa matubsanong gugma2 ug niadtong kinsa mibati nga daw adunay kulang?

Samtang namalandong ko niini nga mga pangutana, daghan ang misantup sa akong hunahuna. Karon, gusto kong mopakigbahin og duha.

Ipasayon

Una: gihimo ba natong komplikado kaayo ang atong pagkadisipulo?

Kining nindot nga ebanghelyo yano kaayo nga bisan ang bata makasabut niini, apan lawom ug komplikado kaayo nga magkinahanglan kini og tibuok kinabuhi—gani walay katapusan—nga pagtuon ug pagkaplag aron hingpit kini nga masabtan.

Apan usahay atong kuhaon ang matahum nga lirio sa kamatuoran sa Dios ug adornuhan kini sa nagsapaw nga mga maayong ideya, programa ug mga ekspektasyon nga hinimo sa tawo. Matag usa, nga mao ra, mahimong makatabang ug tukma alang sa piho nga panahon ug kahimtang, apan kon nagsapaw-sapaw na kini, makamugna kini og bundo sa mga lawog nga mahimong baga ug bug-at kaayo nga mahimong dili na nato makit-an ang bililhong bulak nga kanhi gimahal nato pag-ayo.

Busa, isip mga lider kinahanglang higpit natong panalipdan ang Simbahan ug ang ebanghelyo sa kalunsay ug kayano niini ug likayan ang paghatag og wala kinahanglana nga palas-anon diha sa atong mga miyembro.

Ug kitang tanan, isip mga miyembro sa Simbahan, kita kinahanglang makugihong maningkamot sa paggahin sa atong kusog ug panahon sa mga butang nga tinud-anayng importante, samtang naglig-on sa atong isigkatawo ug nagtukod sa gingharian sa Dios.

Usa ka sister, nga magtutudlo sa Relief Society, nailhan sa pag-andam og nindot nga mga leksyon. Usa ka higayon siya nakahukom nga mohimo og matahum nga habol nga himoong backdrop sa tema sa iyang leksyon. Apan daghang buluhaton ang nakababag—pagkuha sa mga bata gikan sa eskwelahan, silingan nga nagkinahanglan og tabang sa pagbalhin, bana nga gihilantan, ug higala kinsa mibati nga nag-inusara. Nagkaduol na ang adlaw sa leksyon, ug ang habol wala pa makompleto. Sa katapusan, sa gabii sa wala pa ang iyang leksyon, gamay ra siya og kinatulgan sa pagsige og trabaho sa habol.

Pagkasunod adlaw gikapoy kaayo siya ug hapit dili makaorganisar sa iyang hunahuna, apan siya maisugong mibarug ug mihatag sa iyang leksyon.

Ug ang habol nindot kaayo—ang mga tahi hingpit, ang kolor madasigon, ug ang desinyo makuti. Ug sa tunga-tunga niining tanan mao ang usa ka pulong nga mipalanog sa tema sa iyang leksyon: “Ipasayon.”

Mga kaigsoonan, ang pagsunod sa ebanghelyo dili kinahanglang komplikado.

Yano ra kaayo kini. Kini mahulagway nga sama niini:

  • Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios uban sa kinasingkasing nga tinguha mogiya kanato sa pagtuo sa Dios ug mosalig sa Iyang mga saad.3

  • Kon mas mosalig kita sa Dios, mas mapuno sa gugma ang atong mga kasingkasing alang Kaniya ug sa usag usa.

  • Tungod sa atong gugma sa Dios, kita magtinguha sa pagsunod Kaniya ug molihok nga pinasubay sa Iyang pulong.

  • Tungod kay kita nahigugma sa Dios, gusto natong moserbisyo Kaniya; gusto natong mopanalangin sa kinabuhi sa uban ug motabang sa kabus ug timawa.

  • Kon mas maglakaw kita niining dalan sa pagkadisipulo, mas gusto natong makat-on sa pulong sa Dios.

Ug kini magpadayon, matag lakang padulong sa sunod ug mopuno kanato sa nagtubo nga pagtuo, paglaum ug gugmang putli.

Matahum ang kasayon niini, ug makabenepisyo gayud kini.

Mga kaigsoonan, kon kamo naghunahuna nga ang ebanghelyo wala kaayo makahatag og benepisyo kaninyo, ako modapit kaninyo sa pag-atras, pagtan-aw sa inyong kinabuhi gikan sa mas taas nga ang-ang, ug ipasayon ang inyong pamaagi ngadto sa pagkadisipulo. Pag-focus sa sukaranang mga doktrina, mga baruganan, ug sa paggamit sa ebanghelyo. Mosaad ko nga ang Dios mogiya ug mopanalangin kaninyo sa inyong dalan padulong sa makatagbaw nga kinabuhi, ug ang ebanghelyo siguradong mas makahatag og benepisyo kaninyo.

Sugdi Kon Asa Kamo

Ang akong ikaduhang sugyot mao: sugdi kon asa kamo.

Usahay kita mawad-an og kadasig tungod kay kita dili “mas maayo” sa usa ka butang—mas espirituhanon, tinahud, maalamon, himsog, adunahan, mahigalaon, o makahimo. Natural lang, dili sayop ang gusto nga mouswag. Ang Dios milalang kanato aron motubo ug molambo. Apan hinumdumi, ang atong mga kahuyang makatabang kanato nga mahimong mapaubsanon ug mopabaling kanato ngadto kang Kristo, kinsa “mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on.”4 Si Satanas, sa laing bahin, mogamit sa atong mga kahuyang hangtud sa punto nga kita dili na gani ganahan nga maningkamot.

Akong nakat-unan sa akong kinabuhi nga kita dili kinahanglan nga “mas maayo” sa bisan unsang butang aron makasugod nga mahimong tawo nga tuyo sa Dios nga kita mamahimo.

Ang Dios modawat kaninyo kon unsa kamo karon ug magsugod sa pagtrabaho uban kaninyo. Ang inyong gikinahanglan mao lang ang andam nga kasingkasing, tinguha nga motuo, ug pagsalig sa Ginoo.

Si Gideon nakakita sa iyang kaugalingon isip kabus nga mag-uuma, ang labing ubos sa balay sa iyang amahan. Apan ang Dios nakakita kaniya isip usa ka makusganong tawo sa kaisug.5

Dihang si Samuel mipili ni Saul nga mahimong hari, si Saul misulay sa pagbalibad. Si Saul gikan sa usa sa pinakagamay nga tribo sa balay ni Israel. Unsaon niya pagkahimong hari?6 Apan ang Dios nakakita kaniya isip “usa ka batan-on nga lalaki ug ambungan.”7

Bisan ang halangdong propeta nga si Moises mibati nga nabug-atan ug nawad-an sa kadasig sa usa ka higayon nga siya gustong moundang ug mamatay.8 Apan ang Dios wala moundang ni Moises.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, kon kita motan-aw sa atong kaugalingon pinaagi lamang sa atong mortal nga mga mata, mahimong dili nato makita ang atong kaugalingon nga maayo. Apan ang atong Langitnong Amahan nakakita kanato kon kinsa gayud kita ug kinsa kita sa umaabut. Siya nakakita kanato isip Iyang mga anak, isip mga binuhat sa mahangturong kahayag uban sa walay katapusang potensyal ug balaang padulngan.9

Ang sakripisyo sa Manluluwas miabli sa pultahan sa kaluwasan alang sa tanan aron makabalik ngadto sa Dios. Ang Iyang “grasya igo alang sa tanan [kinsa] magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan [sa Dios].”10 Ang Iyang grasya mao ang makaabag nga gahum nga mohimo niining posible nga makasulod ngadto sa mga gingharian sa Dios sa kaluwasan. Tungod sa Iyang grasya, kitang tanan mabanhaw ug maluwas diha sa usa ka gingharian sa himaya.

Bisan ang pinakaubos nga gingharian sa himaya, ang telestial nga gingharian, “walay usa nga makasabut niini,”11 ug dili maihap nga mga katawhan ang makapanunod niini nga kaluwasan.12

Apan ang grasya sa Manluluwas mas labaw pa og mahimo alang kanato. Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita nagtinguha og mas labaw pa gayud. Kini ang kahimayaan diha sa celestial nga gingharian. Kini ang kinabuhi nga dayon diha sa presensya sa atong Amahan sa Langit. Kini ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios.13 Sa celestial nga gingharian, kita makadawat sa “iyang kahingpitan, ug sa iyang himaya.”14 Sa pagkatinuod, ang tanan nga iya sa Amahan ihatag ngari kanato.15

Ang kahimayaan mao ang atong tumong; ang pagkadisipulo mao ang atong panaw.

Samtang kamo mogamit og gamay nga pagtuo ug magsugod sa inyong paglakaw isip malinawon nga sumusunod sa atong Ginoong Jesukristo, ang inyong kasingkasing mausab.16 Ang inyong tibuok nga pagkatawo mapuno sa kahayag.17

Ang Dios motabang kaninyo nga mahimong mas labaw pa kay sa posible ninyong mahunahunaan. Ug inyong mabantayan nga ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuoray gayud nga nakahatag og benepisyo sa inyong kinabuhi. Makabenepisyo kini.

Makabenepisyo Gayud Kini!

Mga kaigsoonan, minahal nga mga higala, ako nag-ampo nga kita mag-focus sa “pagkamahinalaron kang Kristo”18 ug tugutan ang Iyang grasya sa pagbayaw ug pagdala kanato panahon sa atong panaw gikan sa kon asa kita karon ngadto sa atong mahimayaon nga destinasyon sa presensya sa atong Amahan.

Samtang ato kining buhaton, ug kon adunay mangutana kanato, “Sa unsang paagiha ang pagkamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakahatag og benepisyo kaninyo?” makatubag kita nga mapasigarbuhon, sa tanang pagkamapaubsanon, ug uban sa hingpit nga kalipay, “Nakabenepisyo kaayo kini! Salamat sa pagpangutana! Ganahan ka ba nga mas masayud pa?

Kini mao ang akong paglaum, akong pag-ampo, akong pagpamatuod, ug akong panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.