2010–2019
Pilia ang Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pilia ang Kahayag

Kinahanglang mosunod kita sa propetikanhong tambag, moila ug mosunod sa espirituhanong mga pagdasig, magmasulundon sa mga sugo sa Dios, ug magtinguha og personal nga pagpadayag.

Dili pa dugay, ang akong asawa ug ako nakahukom nga amo gayung isinati ang kaanindot sa usa ka dapit nga duol sa among panimalay sa amihanang-kasadpan sa Montana. Nakadesisyon mi nga magbisikleta ngadto sa Hiawatha Trail, usa ka giusab nga agianan sa tren nga mitadlas sa matahum nga Rocky Mountains tali sa Montana ug Idaho. Naghinam-hinam mi sa makalingaw nga adlaw uban sa mga higala, magtagamtam sa natural nga kaanindot sa dapit.

Nahibalo mi nga ang among pagsubay sa talagsaong 15 ka milya (24 km) nga agianan naglakip og mga taytayan nga nagtuyhad ibabaw sa lawom nga mga lugut ug tag-as nga mga tunnel lusot sa kabukiran. Mao nga nangandam mi og mga suga nga gihigut sa among mga helmet ug bisikleta.

Taft Tunnel

Kadtong mga nakaadto na mipasidaan kanamo nga ngitngit ang mga tunnel ug nagkinahanglan kami og kusog kaayo nga mga suga. Samtang nagpundok mi sa atubangan sa dakong ganghaan nga bato sa Taft Tunnel, ang tigbantay mipasabut sa pipila ka mga peligro sa agianan, lakip ang lawom nga mga kanal sa mga kilid, gansangon nga mga bongbong, ug hingpit nga kangitngit. Walay pasensya, mipadayon mi ngadto sa tunnel. Human mi makapadagan og pipila lang ka minuto, ang kangitngit mitabon kanamo. Ang mga suga nga akong gidala kulang ra kaayo, ug wala madugay ang kangitngit mibuntog niini. Sa kalit lang, mibati ko og kabalaka, kalibug, ug kasalaag.

Taft Tunnel
Taft Tunnel

Naulaw kong moangkon sa akong kabalaka ngadto sa akong mga higala ug pamilya. Bisan og anad ko nga siklista, mibati ko karon nga daw mao pay pagsakay nako og bisikleta. Naningkamot ko nga dili matumba samtang ang akong kalibug misamot. Sa katapusan, human nako masulti ang akong kabalaka ngadto sa akong mga kauban, nakahimo ko sa pagpaduol ngadto sa mas kusog nga kahayag sa usa ka higala. Gani, ang tanang sakop sa grupo nagsugod pagpaduol libut kaniya. Pinaagi sa pagpaduol kaniya ug pagsalig sa iyang kahayag ug sa natingub nga kahayag sa grupo, mipadayon mi ngadto sa kangitngit sa tunnel.

Taft Tunnel

Human sa daw pipila ka oras, nakakita ko og gamay kaayong tuldok sa kahayag. Diha-diha dayon, mibati ko og kasiguroan nga mamaayo ra ang tanan. Mipadayon ko sa unahan, nagsalig sa kahayag sa akong mga higala ug sa nagkadako nga tuldok sa kahayag. Ang akong pagsalig hinay-hinay nga mibalik samtang ang kahayag nagkadako ug nagkakusog. Sa layo pa ang tumoy sa tunnel, wala na ko magkinahanglan sa tabang sa akong mga higala. Ang tanang kabalaka nawala samtang nagdali mi pagsikad padulong sa kahayag. Mibati ko og kalinaw ug kasiguroan bisan kon wala pa kami makagawas ngadto sa kahayag sa buntag nga puno sa kainit ug katahum.

Nagpuyo kita sa kalibutan diin makasinati kita og mga hagit sa atong pagtuo. Mahimong mobati kita nga masaligon nga andam kitang moatubang niini nga mga hagit—dayon makadiskubre nga ang atong pagpangandam kulang pa. Ug sama nga ang akong higala mipasidaan nako kabahin sa kangitngit, kita gipasidan-an karon. Ang apostolikanhong mga tingog nag-awhag kanato sa pag-andam sa atong kaugalingon uban sa gamhanang suga sa espirituhanong kalig-on.

Sa samang paagi, kita tingali mobati og kaulaw, dili komportable, o naglibug sa espirituhanong paagi kon kita makasugat og hagit sa atong pagtuo. Sa kinatibuk-an, ang gikusgon ug gidugayon niini nga mga pagbati mag-agad sa atong reaksyon niini. Kon wala kitay buhaton, ang pagduha-duha, garbo, ug sa katapusan ang apostasiya mahimong moabug kanato gikan sa kahayag.

Nakakat-on ko og pipila ka importante nga mga leksyon gikan sa akong kasinatian diha sa tunnel. Mopakigbahin ko og pipila lang niini.

Una, bisan unsa pa ka grabe ang kangitngit sa pagduha-duha, kita ang magbuot kon unsa kadugay ug asa kutob ang pag-impluwensya niini kanato. Kinahanglan natong hinumduman kon unsa kita kamahal sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak. Dili Sila mobiya kanato, ni Sila motugot nga mabuntog kita kon kita magtinguha sa Ilang tabang. Hinumdumi ang kasinatian ni Pedro diha sa mapintas nga mga balud sa Lanaw sa Galilea. Samtang gibati ni Pedro ang bugnaw nga kangitngit nga miputos kaniya, nakabantay dayon siya sa iyang kalisdanan ug nangayo og tabang niana gayung higayuna. Wala siya magduda sa gahum sa Manluluwas sa pagluwas kaniya; siya yanong misinggit, “Ginoo, luwasa ako.”1

Sa atong kinabuhi, ang gituyhad nga kamot sa Manluluwas mahimong makita diha sa tabang gikan sa kasaligan nga higala, lider, o mahigugmaong ginikanan. Samtang nanlimbasug kita sa kangitngit, dili sayop ang temporaryo nga mosalig sa kahayag niadtong nahigugma kanato ug naghunahuna sa atong kaayohan.

Kon atong hunahunaon og maayo, nganong maminaw man kita sa walay klaro, matahapon nga mga tingog niadtong anaa sa dako ug lapad nga gambalay sa atong panahon ug ibaliwala ang mga pangamuyo niadtong matinud-anong nahigugma kanato? Kining mga maduhaduhaon kanunay nga mas mopili sa pagpukan kay sa pagbayaw ug sa pagbugal-bugal kay sa pagdasig. Ang ilang mga pagbugal-bugal mokutkot sa atong kinabuhi, sa kasagaran pinaagi sa kalit nga mga pagtuis nga gituyo sa paghan-ay og maayo aron sa pagguba sa atong pagtuo. Maalamon ba nga ibutang ang atong mahangturong kaayohan diha sa mga kamot sa dili nato kaila? Maalamon ba nga magpadan-ag niadtong walay mahatag nga kahayag o tingali dunay pribadong mga katuyoan nga gitago gikan kanato? Kining wala mailhing mga indibidwal, kon matinuorong gipresentar kanato, dili gayud mahatagan sa atong panahon, apan tungod kay migamit sila sa social media, dili matuki, nakadawat hinoon og kredibilidad.

Ang atong pagpili nga mosunod niadtong nagbugal-bugal sa sagradong mga butang magpahilayo kanato sa makaluwas ug makahatag og kinabuhi nga kahayag sa Manluluwas. Si Juan mirekord: “Ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi.”2 Hinumdumi, kadtong tinud-anay nga nahigugma kanato makatabang sa pagpalambo sa atong pagtuo.

Sama nga naulaw ko didto sa tunnel, kita mahimong maulaw kaayo aron mangayo og tabang kon kita magduha-duha. Tingali kita kadtong mga tawo kinsa gitan-aw sa uban alang sa kalig-on, ug karon kita na ang nagkinahanglan og tabang. Kon makaamgo kita nga ang kahayag ug kahupayan nga mahatag sa Manluluwas kanato bililhon kaayo aron lang mawagtang tungod sa garbo, nan ang dinasig nga mga lider sa Simbahan, mga ginikanan, ug kasaligan nga mga higala makatabang. Anaa sila andam nga motabang kanato nga makakuha og espirituhanong kasiguroan nga mopalig-on kanato batok sa mga hagit sa pagtuo.

Ikaduha, kita kinahanglang mosalig sa Ginoo aron makapalambo og espirituhanong kalig-on sulod sa atong kaugalingon. Dili kita makasalig sa kahayag sa uban hangtud sa kahangturan. Nasayud ko nga ang kangitngit sa tunnel dili molungtad kon magpadayon ko sa pagsikad tapad sa akong higala ug sulod sa kahilwasan sa grupo. Apan naglaum ko nga makapadayon sa akong kaugalingon kon ako nang makita ang kahayag. Ang Ginoo nagtudlo kanato, “Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo.”3 Kinahanglang molihok gayud kita, maglaum nga ang Ginoo motuman sa Iyang saad sa pagbayaw kanato gikan sa kangitngit kon kita moduol ngadto Kaniya. Ang kaaway, hinoon, maningkamot sa pagkombinsir kanato nga wala gayud nato mabati ang impluwensya sa Espiritu ug nga mas sayon kon mohunong na lang sa pagpaninguha.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mitambag kanato nga “duhaduhai una ang inyong pagduhaduha sa dili pa mo magduhaduha sa inyong pagtuo.”4 Sa akong home ward, usa ka batan-on ang bag-ohay lang miingon, “Adunay mga butang nga akong gibati nga dili mapasabut sa bisan unsa nga paagi gawas nga kini gikan sa Dios.” Kini ang espirituhanon nga kaligdong.

Kon mag-atubang og mga pangutana o matintal sa pagduha-duha, kinahanglan natong hinumduman ang espirituhanong mga panalangin ug mga pagbati nga mituhop sa atong kasingkasing ug kinabuhi sa nangagi ug ibutang ang atong hugot nga pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo. Nahinumdom ko sa tambag nga anaa sa usa ka pamilyar nga himno: “Ayaw dudahi ang Ginoo ni ang iyang kaayo [kay] napamatud-an na nato siya sa nangagi.”5 Ang pagbaliwala ug pagpaminos sa nangaging espirituhanong mga kasinatian mopahilayo kanato sa Dios.

Ang atong pagtinguha sa kahayag mapalambo pinaagi sa atong kaandam sa pag-ila kon kini nagdan-ag sa atong kinabuhi. Ang modernong kasulatan nagpasabut sa kahayag ug naghatag og usa ka saad niadtong modawat niini: “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.”6 Sama kon kita magpadayon sa pagsikad ngadto sa kahayag, kon mas magpursigi kita, mas mahimong hayag ang Iyang impluwensya sa atong kinabuhi. Sama sa kahayag sa tumoy sa tunnel, ang Iyang impluwensya maghatag kanato og pagsalig, determinasyon, kahupayan, ug—labaw sa tanan—ang gahum nga masayud nga Siya buhi.

Ikatulo, walay kangitngit nga baga kaayo, mahulgaon kaayo, o lisud kaayo nga dili mabuntog sa kahayag. Si Elder Neil L. Andersen bag-ohay lang nagtudlo: “Samtang ang kadautan modaghan dinhi sa kalibutan, adunay katugbang nga espirituhanong gahum alang sa mga matarung. Samtang ang kalibutan nagpalayo gikan sa espirituhanong pundasyon niini, ang Ginoo nag-andam sa agianan alang niadtong nagtinguha Kaniya, nagtanyag kanila og mas dakong kasigurohan, mas dakong kumpirmasyon, ug mas dakong pagsalig sa espirituhanong direksyon nga ilang gisubay. Ang gasa sa Espiritu Santo nahimong mas madan-agong kahayag sa umaabut nga kilum-kilom.”7

Mga kaigsoonan, wala kita pasagdi nga maimpluwensyahan sa matag uso ug kausaban sa kinaiya sa kalibutan, apan kita adunay gahum nga mopili sa pagtuo kay sa pagduha-duha. Aron makagamit sa gisaad nga katugbang nga espirituhanong gahum, kinahanglang mosunod kita sa propetikanhong tambag, moila ug mosunod sa espirituhanong mga pagdasig, magmasulundon sa mga sugo sa Dios, ug magtinguha og personal nga pagpadayag. Kinahanglan kitang mopili. Unta kita mopili sa kahayag sa Manluluwas. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.