2010–2019
Ang Pagtuo Dili pinaagi sa Sulagma, apan pinaagi sa Pagpili
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagtuo Dili pinaagi sa Sulagma, apan pinaagi sa Pagpili

Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo usa ka gasa gikan sa langit nga moabut samtang kita mopili nga motuo ug samtang kita magtinguha ug maghupot niini.

Ang Manluluwas nakakita sa kalig-on o kahuyang sa pagtuo niadtong naglibut Kaniya. Ngadto sa usa, Siya uban sa pag-aprubar miingon, “Pagkadako sa imong pagsalig [pagtuo].”1 Siya magul-anon nga miingon sa lain, “O mga tawo nga diyutayg pagsalig.”2 Siya nangutana sa uban, “Hain ba diay ang inyong pagsalig?”3 Ug si Jesus mipasidungog usab sa lain og, “[Sa tibuok Israel] wala pa akoy nakitang pagsalig nga sama niini.”4

Nangutana ko sa akong kaugalingon, “Unsa kaha ang tan-aw sa Manluluwas sa akong pagtuo?” Ug karon mangutana ko ninyo, “Unsa kaha ang tan-aw sa Manluluwas sa inyong pagtuo?”

Ang pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo dili butang nga gaan, naglutaw sa kahanginan. Ang pagtuo dili moabut kanato pinaagi sa sulagma ni magpabilin kanato pinaagi sa katungod sa pagkatawo. Kini, sama sa giingon sa kasulatan, ang “pasalig …, ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita.”5 Ang pagtuo makamugna og espirituhanong kahayag, ug kana nga kahayag masabtan.6 Ang pagtuo diha ni Jesukristo usa ka gasa gikan sa langit nga moabut samtang kita mopili nga motuo7 ug samtang kita magtinguha ug maghupot niini. Ang inyong pagtuo mahimong mag-anam kalig-on o mag-anam kahuyang. Ang hugot nga pagtuo mao ang usa ka baruganan sa gahum, importante dili lamang niining kinabuhia, apan sa atong pag-uswag human sa kamatayon.8 Kay tungod sa grasya ni Kristo, sa moabut nga adlaw kita maluwas pinaagi sa pagtuo diha sa Iyang ngalan.9 Ang gidak-on sa inyong pagtuo sa umaabut dili pinaagi sa sulagma, apan pinaagi sa pagpili.

Ang Hugot nga Pagtuo sa usa ka Batan-ong Brazilian

Usa ka bulan ang milabay didto sa Brazil, nahimamat nako si Aroldo Cavalcante. Nabunyagan siya sa edad nga 21, unang namiyembro sa Simbahan sa iyang pamilya. Hilabihan ang iyang pagtuo, ug dali siyang nangandam sa pagserbisyo og misyon. Subo lang, ang inahan ni Aroldo nahibaloan nga dunay kanser. Tulo ka bulan ang milabay, pipila ka adlaw sa wala pa siya mamatay, nakigsulti siya ni Aroldo bahin sa labing dako niya nga problema: Walay mga paryente nga makatabang. Si Aroldo kinahanglang modawat sa tibuok nga responsibilidad alang sa iyang duha ka manghud nga babaye ug manghud nga lalaki. Iya gayud kining gisaad sa iyang himatyon nga inahan.

Cavalcante, Aroldo. Biography

Sa adlaw magtrabaho siya sa bangko, ug sa gabii mag-eskwela siya sa unibersidad. Nagpadayon siya sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad sa bunyag, apan ang iyang gipangandoy nga full-time nga misyon nawala. Ang iyang misyon mao na ang pag-atiman sa iyang pamilya.

Mga pila ka bulan human niana samtang nag-andam og pakigpulong sa sakrament miting, nagtuon si Aroldo sa mga pulong ni Samuel nga mibadlong kang Haring Saul: “Ang pagsugot,” siya mibasa, “labi pang maayo kay sa halad.”10 Nadawat ni Aroldo ang daw imposible nga impresyon nga kinahanglan niyang sundon ang panawagan sa propeta nga moserbisyo og misyon. Wala mawad-i og paglaum bisan sa iyang mga babag, iyang gibuhat kon unsay husto uban sa dako nga pagtuo.

Cavalcante, Aroldo. Biography

Nagtigum si Aroldo sa matag Brazilian nga cruzeiro kutob sa iyang mahimo. Sa edad nga 23, nadawat niya ang iyang mission call. Gisultihan niya ang iyang igsoong lalaki kon pila ang kuhaon kada bulan gikan sa iyang account alang sa pamilya. Si Aroldo walay igong kwarta nga ikabayad sa tibuok gastuhan sa iyang misyon ug sa gastuhunon sa iyang mga igsoon, apan uban sa pagtuo misulod siya sa MTC. Usa ka semana ang milabay nadawat niya ang una sa iyang daghang panalangin. Ang bangko diin nagtrabaho si Elder Cavalcante sa wala damha midoble sa kwarta nga iyang madawat sa pagtapos niya sa iyang trabaho. Kini nga milagro, kauban ang lain, nakahatag sa gikinahanglan nga kinitaan alang sa iyang misyon ug sa iyang pamilya sa panahon nga wala siya.

Cavalcante, Aroldo. Biography

Baynte ka tuig ang milabay, si Brother Cavalcante nagserbisyo karon isip presidente sa Recife Brazil Boa Viagem Stake. Samtang nahinumdom sa nahitabo, miingon siya bahin niadtong mga adlawa, “Samtang naningkamot ko nga magpuyo nga matarung, gibati nako ang gugma ug giya sa Manluluwas. Ang akong pagtuo milambo, nagtugot nako nga mabuntog ang daghang hagit.”11 Ang pagtuo ni Aroldo wala moabut pinaagi sa sulagma, apan pinaagi sa pagpili.

Dunay daghang Kristiyano nga mga babaye ug lalaki nga dunay dakong pagtuo ni Ginoong Jesukristo, ug kita mipasidungog ug mitahud kanila.

Wala na sa Neutral nga Dapit

Apan mga kaigsoonan, nakadawat kita og dugang pa: ang priesthood sa Dios, ang gahum sa Dios nga gipahiuli dinhi sa yuta pinaagi sa balaang mga anghel. Mao kini ang nakapalahi kaninyo. Wala na kamo magbarug sa neutral nga dapit. Ang inyong pagtuo molambo dili pinaagi sa sulagma, apan pinaagi sa pagpili.

Ang paagi sa atong pagpakabuhi makapalig-on o makapahuyang sa atong pagtuo. Ang pag-ampo, kamasulundon, kamatinuoron, kaputli sa hunahuna ug binuhatan, ug pagkadili hakog mopalambo sa pagtuo. Kon wala kini, mohuyang ang pagtuo. Nganong ang Manluluwas miingon man ngadto ni Pedro, “Nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsan ang imong pagsalig [pagtuo]”?12 Tungod kay dunay kaaway nga maoy kalipay ang paguba sa atong pagtuo! Buhata ang kutob sa inyong mahimo sa pagpanalipod sa inyong pagtuo.

Matinuoron nga mga Pangutana

Ang pag-atubang sa matinuorong mga pangutana usa ka importante nga bahin sa pag-ugmad og pagtuo, ug gamiton nato ang atong salabutan ug ang atong mga pagbati. Ang Ginoo miingon, “Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing.”13 Dili tanang tubag moabut diha-diha dayon, apan kasagaran sa mga pangutana masulbad pinaagi sa sinsero nga pagtuon ug pagtinguha sa tubag gikan sa Dios. Ang paggamit sa atong hunahuna nga wala ang atong kasingkasing dili makahatag og espirituhanong tubag. “Walay bisan usa nga makasabut sa mga hunahuna sa Dios, gawas [pinaagi] sa Espiritu sa Dios.”14 Ug aron sa pagtabang kanato, si Jesus misaad kanato og “laing Manlalaban” ug mitawag Kaniya nga “mao ang Espiritu sa kamatuoran.”15

Ang pagtuo dili gayud mangayo og tubag sa matag pangutana apan magtinguha sa kasiguroan ug kaisug sa pagpadayon, usahay sa pag-ila nga, “Wala ko masayud sa tanan, apan nasayud ko og igo aron magpadayon diha sa dalan sa pagkadisipulo.”16

Ang pagtugot sa kaugalingon diha sa kanunayng pagduha-duha, nga maoy giawhag gikan sa mga walay pagtuo ug sa mga dili matinud-anon, makapahuyang sa pagtuo diha ni Jesukristo ug sa Pagpahiuli.17 “Ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa igatudlo sa Espiritu sa Dios: kay alang kaniya kini mga binuang.”18

Pananglitan, ang mga pangutana bahin ni Propeta Joseph Smith dili bag-o. Gipangutana na kini sa dili mabinationg paagi sa iyang mga kritiko sukad pa sa pagsugod niini nga buhat. Ngadto sa tanang anaa sa pagtuo kinsa, uban sa kahibalo gikan sa ika-21 nga siglo, nga matinuorong nangutana bahin sa panghitabo o mga pamahayag ni Propeta Joseph gikan sa dul-an 200 ka tuig na ang milabay, mopakigbahin ko og mahigalaong tambag: Sa pagkakaron, ayaw kaayo hukmi si Brother Joseph! Sa umaabut nga adlaw, makabaton kamo og 100 ka pilo nga dugang impormasyon kay sa makita karon sa tanang mga search engine sa Internet, ug masaligan gayud kini.19 Hunahunaa ang tibuok niyang kinabuhi—natawo sa kakabus ug gamay ra og pormal nga edukasyon, nahubad ni Joseph ang Basahon ni Mormon nga wala kaabut og 90 ka adlaw.20 Mga liboan ka matinuoron, mapahinunguron nga mga lalaki ug babaye ang mihangup sa kawsa sa Pagpahiuli. Sa edad nga 38, gisilyuhan ni Joseph ang iyang pagsaksi pinaagi sa iyang dugo. Ako mopamatuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Tuohi kini, ug ayaw na kabalak-i ang uban pang butang!

Mga Gasa nga Mopalambo sa Atong Pagtuo

Ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon naghatag nato og matahum nga kasiguroan nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios. Akong gikuptan karon ang usa ka kopya sa unang edisyon sa Basahon ni Mormon nga French, nga gimantala ni John Taylor samtang misugod siya sa buhat didto sa France niadtong 1852. Ang uban o tanang Basahon ni Mormon anaa na karon sa 110 ka pinulongan sa tibuok kalibutan. Naghatag kini og espirituhanon ug tinuod nga pagsaksi bahin sa kamatuoran sa Pagpahiuli. Kanus-a ang katapusang higayon nga gibasa ninyo ang Basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan? Basaha kini pag-usab. Mopalambo kini sa inyong pagtuo.21

Ang lain pang gasa gikan sa Dios nga mopalambo sa atong pagtuo mao ang giya sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha. Karon atong gipaluyohan ang tulo ka bag-ong sakop sa Napulog duha, ug akong gi-welcome si Elder Rasband, Elder Stevenson, ug si Elder Renlund sa sagradong sirkulo sa Korum sa Napulog Duha. Si Pablo miingon:

“Iyang [gitawag ang] mga apostoles; ug … mga propeta; …

“Alang sa pagkasangkap sa mga balaan … :

“Hangtud makakab-ot kitang tanan … sa pagkahiniusa sa … pagtuo, ug … sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. …

“… Dili na magpabilin … nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa … lipatlipat sa mga tawo, [niadtong kinsa] batid sa pagmugnag kasaypanan.”22

Ang giya sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha makatabang sa pagpanalipod sa atong pagtuo.

Fires

Bisan kon sa pagsugod ang inyong pagtuo tingali gamay ra, ang matarung nga mga pagpili makahatag og mas dakong pagsalig sa Dios, ug ang inyong pagtuo molambo. Ang kalisdanan sa mortalidad mohampak kaninyo, ug ang pwersa sa dautan pabiling magtago sa kangitngit, naglaum nga mopalong sa inyong pagtuo. Apan samtang magpadayon kamo nga mohimo og maayong mga pagpili, mosalig sa Dios, ug mosunod sa Iyang Anak, ang Ginoo magpadala og nagkadako nga kahayag ug kahibalo, ug ang inyong pagtuo malig-on ug dili matarug. Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Ayaw kahadlok. … Ang umaabut sama kahayag sa inyong hugot nga pagtuo.”23

Porter, Zane, ug Max Openshaw

Ang pagtuo sa batan-ong mga lalaki niini nga Simbahan talagsaon!

Openshaw family

Niadtong Hunyo 12 niining tuiga, nakadawat ko og email nga nagsulti nako nga ang bishop gikan sa usa ka ward sa Utah, iyang asawa, ug duha sa ilang mga anak namatay sa usa ka aksidente sa eroplano. Si Bishop Mark Openshaw maoy nagpalupad sa eroplano samtang mibiya kini sa usa ka gamay nga airfield, sa dihang kalit lang kining nawad-an og pwersa ug nahagsa sa yuta. Si Bishop Openshaw, ang iyang asawa, nga si Amy, ug ang ilang mga anak nga sila si Tanner ug Ellie namatay sa aksidente. Sa milagrusong paagi ang ilang lima ka tuig nga anak, nga si Max, nalabay pagawas sa eroplano diha sa iyang lingkuranan, naluwas nga dunay mga bali sa bukog lamang.

Akong nahibaloan nga ang ilang anak nga si Elder Porter Openshaw nagserbisyo sa Marshall Islands Majuro Mission ug ang ilang 17 anyos nga anak, nga si Zane, nag-eskwela alang sa usa ka cultural exchange sa Germany.

Akong gitawagan si Elder Openshaw sa Christmas Island. Bisan kon nahugno tungod sa wala damha nga kamatayon sa iyang mama, papa, igsoong lalaki ug babaye, ang kabalaka ni Elder Openshaw nabaling dayon ngadto sa iyang duha ka manghud nga lalaki.

Sa katapusan si Elder Openshaw ug ang iyang igsoon nga si Zane ang midesisyon nga makatabang ra ang uban sa panimalay ug nga si Porter kinahanglang magpabilin sa iyang misyon. Nasayud sila nga kadto ang gusto sa ilang ginikanan.

Openshaw, Porter. Biography

Samtang nakig-istorya ko ni Elder Openshaw, gibati nako ang iyang kaguol ug usab ang dili mapalong niya nga pagtuo. “Duna koy pagsalig,” iya kong giingnan, “ug nasayud ko nga walay pagduha-duha nga makita nako pag-usab ang akong pamilya. … Ang kalig-on panahon sa atong mga pagsulay kanunayng makita diha sa … atong Ginoo, nga si Jesukristo. … Ang labawng gamhanan nga kamot sa Dios nakita gayud sa pagtabang [kanako] ug sa akong mga igsoon agi [niining] lisud kaayo nga hagit.”24

Openshaw, Zane

Nahimamat nako si Zane sa unang higayon atol sa lubong. Samtang nagtan-aw ko sa upat ka lungon diha sa chapel, natingala ko sa hugot nga pagtuo niining 17 anyos samtang namulong siya sa kongregasyon. “Karon,” miingon siya, “nagkapundok kita uban sa mapaubsanong kasingkasing ug masulub-ong kalag aron sa paghinumdom sa kinabuhi sa akong mama, papa, ni Tanner, ug Ellie. … Nanag-istoryahanay kita, nanghilak, nahinumdom, ug mibati sa kamot sa Dios. …

“Sa adlaw human nga nadungog nako ang balita sa aksidente, nakit-an nako ang usa ka sulat diha sa akong bag gikan sa akong mama. Diha sa sulat siya miingon: ‘Zane, hinumdumi kon si kinsa ka ug asa ka gikan. Mag-ampo mi kanunay para nimo ug mingawon mi nimo.’” Si Zane mipadayon: “Walay laing mas tukma nga katapusang mga pulong gikan sa akong mama. Nasayud ko nga siya, kauban ni Tanner, Ellie, ug sa akong papa … nag-ampo para sa [akong mga igsoon ug] nako. Nasayud ko nga … sila nag-ampo nga ako mahinumdom kon si kinsa ko … tungod kay ako, sama ninyo, anak sa Dios, ug Siya mipadala nako dinhi. Ako mopamatuod [nga] … bisan unsa pa ang atong gibati nga pag-inusara, ang Dios dili mosalikway kanato.”25

Akong minahal nga mga higala, ang inyong pagtuo wala magsugod sa pagkahimugso ninyo, ug dili kini matapos sa kamatayon. Ang pagtuo usa ka pagpili. Lig-una ang inyong pagtuo, ug pagpuyo nga angayan sa mga pulong sa pag-aprubar sa Manluluwas: “Pagkadako sa inyong pagtuo.” Sa pagbuhat ninyo sa ingon, ako mosaad nga ang inyong pagtuo, pinaagi sa grasya ni Jesukristo, sa usa ka adlaw motugot kaninyo nga mobarug uban niadtong inyong gimahal, limpyo ug putli diha sa presensya sa Dios, sa pangalan ni Jesukristo, amen.