2010–2019
Pagdiskubre sa Pagkadiosnon nga Anaa Kanato
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagdiskubre sa Pagkadiosnon nga Anaa Kanato

Mianhi ta sa yuta sa pag-alima ug pagdiskubre sa mga binhi sa diosnong kinaiya nga ania kanato.

Mga sister, gihigugma namo kamo! Mopamatuod ko nga ang kinabuhi usa ka gasa. Ang Dios adunay plano alang sa matag usa kanato, ug ang tinagsa natong katuyoan nagsugod sa wala pa kita moanhi sa yuta.

Bag-o lang nakong nakita ang milagro sa pagkatawo sa usa ka bata isip kabahin sa plano sa Ginoo. Matag usa nato milambo sa pisikal nga paagi sulod sa sabakan sa atong inahan samtang nagsalig sa iyang lawas nga mosuporta kanato sulod sa daghang mga bulan. Sa katapusan, ang proseso sa pagkatawo—mahinuklugon para sa mama ug sa anak—mibuwag kanato.

Babies

Sa pagkatawo sa bata, ang kausaban sa temperatura ug kahayag ug kalit nga pagkawala sa pressure sa dughan mopugos sa bata sa una niyang pagginhawa. Ang gagmayng mga baga kalit nga masudlan og hangin sa unang higayon, mosugod kini sa paglihok, ug ang bata mosugod sa pagginhawa. Dihang putlon na ang pusod, kana nga pagkasumpay sa kinabuhi tali sa mama ug sa bata maputol na, ug magsugod na ang kaugalingong kinabuhi sa bata.

Miingon si Job, “Ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako, ug ang gininhawa sa Makagagahum nagahatag kanako ug kinabuhi.”1

Mianhi kita sa kalibutan “nga nagdala og pipila ka himaya sa langit.”2 “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” nagtudlo nga ang matag usa nato “hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan,” ug “matag usa dunay kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios.”3 Ang Langitnong Amahan mipakigbahin og tipik sa Iyang pagkadiosnon sulod kanato. Kana nga diosnong kinaiya maoy gasa gikan Niya uban sa gugma nga bation ra sa usa ka ginikanan.

Mianhi ta sa yuta sa pag-alima ug pagdiskubre sa mga binhi sa diosnong kinaiya nga anaa kanato.

Nahibalo Kita kon Ngano

Si Elaine Cannon, kanhi kinatibuk-ang presidente sa Young Women, miingon, “Dunay duha ka importanting adlaw sa kinabuhi sa babaye: Ang adlaw nga siya natawo ug ang adlaw nga nahibaloan niya kon ngano.”4

Nahibalo kita kon ngano. Kita mianhi dinhi sa yuta aron sa pagtabang og tukod sa Iyang gingharian ug sa pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Iyang Anak, si Jesukristo. Sa matag pagginhawa nato, kita naningkamot sa pagsunod Kaniya. Ang diosnong kinaiya nga anaa kanato mapalunsay ug mapalambo pinaagi sa atong pagpaningkamot nga maduol sa atong Amahan ug sa Iyang Anak.

Ang atong diosnong kinaiya walay kalabutan sa atong personal nga mga nakab-ot, sa estado nga atong naangkon, sa gidaghanon sa atong nadagan, o sa atong popularidad ug kamasaligon. Ang atong diosnong kinaiya naggikan sa Dios. Gihimo na kini sa wala pa kita matawo ug magpadayon hangtud sa kahangturan.

Kita Gihigugma

Atong gigamit ang atong diosnong kinaiya sa dihang kita mobati ug mohatag sa gugma sa atong Amahan sa Langit. Kita dunay kagawasan sa pag-alima, pagpalambo, ug pagtabang nga motubo kini. Miingon si Pedro nga kita gihatagan og “bililhon ug dagku uyamot nga mga saad” aron kita “mag-aambit sa diosnong kinaiya.”5 Sa atong pagsabut kinsa kita—mga anak nga babaye sa Dios—mabati nato kadtong bililhong mga saad.

Pinaagi sa pagtan-aw ngadto sa uban, dili lang sa atoa, nga atong makita nga kita mga anak sa Dios. Kinaiya nato nga mag-ampo Kaniya, ug matinguhaon nga mobasa sa Iyang mga pulong ug mobuhat sa Iyang kabubut-on. Nahibaloan nato ang atong kabililhon gikan Niya sa kahitas-an, dili gikan sa kalibutan o sa Facebook o Instagram.

Kon nagduda man kamo sa diosnong kinaiya nga anaa kaninyo, luhod sa pag-ampo ug pangutan-a ang Langitnong Amahan, “Ako ba Imo gayud nga anak, ug ako ba Imong gihigugma?” Si Elder M. Russell Ballard miingon, “Ang usa sa kinatam-isang mensahe nga ihatag sa Espiritu mao ang unsay gibati sa Ginoo diha ninyo.”6

Kita Iyang mga Anak Miingon si Pablo, “Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.”7 Kasagaran ang unang kanta sa Primary nga atong makat-unan mao ang “Ako Anak sa Dios.”8 Karon ang panahon sa pag-angkon nianang nindot nga mga pulong “Ako anak sa Dios” ug idugang ang mga pulong “Busa, unsa man?” Tingali makapangutana kita og ingon niini: “Unsay akong buhaton nga magpakabuhi nga usa ka anak sa Dios?” “Unsaon nako nga maugmad ang diosnong kinaiya nga anaa kanako?”

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf miingon, “Ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabut nga mas mahinungdanon pa kay sa inyong mahunahunaan.”9 Kana nga umaabut, usa ka adlaw matag higayon, mahimong tinuod kaninyo kon kamo mobuhat og sobra pa kay sa pagpakabuhi lang; mahimong tinuod kon kamo magpakabuhi aron sa pagpuno sa sukod sa inyong pagkalalang. Nagdapit kini sa Ginoo sa inyong kinabuhi, ug mosugod kamo sa paghimo sa Iyang kabubut-on nga maoy inyong kabubut-on.

Makakat-on Kita Tungod sa Atong Diosnong Kinaiya

Ang diosnong kinaiya maghatag kanato og tinguha nga mahibaloan kining mahangturong mga kamatuoran.

Usa ka batan-ong babaye nga ginganlan og Amy mitudlo nako niining leksyon dihang siya misulat: “Lisud kon tin-edyer ka karong mga panahona. Nagkahagip-ot ang dalan. Naningkamot gayud si Satanas. Husto o sayop ra; walay sa tunga-tunga.”

Mipadayon siya: “Ang maayong mga higala usahay lisud pangitaon. Bisan og nagtuo ka nga may mga higala kang dili gyud mobiya nimo, mausab kana sa bisan unsang hinungdan. Mao nga malipayon kaayo kong duna koy pamilya, Langitnong Amahan, Jesukristo, ug Espiritu Santo, nga akong ikauban kon may problema ko sa akong mga higala.”

Si Amy mipadayon sa pag-ingon: “Usa ka gabii ako nabalaka. Akong gisultihan ang akong igsoong babaye nga wala ko masayud unsay buhaton.”

Sa pagkagabii giteksan siya sa iyang igsoon ug gikutlo ang mga pulong ni Elder Jeffrey R. Holland: “Ayaw pag-undang. … Ayaw paghunong. Padayon lang. Padayon sa pagpaningkamot. Dunay tabang ug kalipay sa unahan. … Mamaayo ra ang tanan sa katapusan. Salig sa Dios ug tuohi nga moabut ra ang maayong mga butang.”10

Mipasabut si Amy: “Nahinumdom kong nagbasa niana ug nag-ampo nga akong bation ang gugma gikan sa Dios kon naa ba gyud Siya alang kanako.”

Siya miingon: “Dihang nangutana ko ug mituo nga anaa Siya, akong gibati ang pinakanindot, malipayon, mainitong pagbati. Dili kini mahulagway sa mga pulong. Nahibalo ko nga naa Siya ug nahigugma nako.”

Kay ikaw Iya man nga anak, nahibalo Siya unsay imong makab-ot. Nahibalo Siya sa imong mga kabalaka ug pangandoy. Kalipay Niya ang imong potensyal. Naghulat Siya nga moduol ka Niya diha sapag-ampo. Kay ikaw Iyang anak, dili kay ikaw ra ang nagkinahanglan Niya, apan Siya nagkinahanglan usab nimo. Ang mga naglingkod karon sa miting libut nimo nagkinahanglan nimo. Ang kalibutan nagkinahanglan nimo, ug ang imong diosnong kinaiya naghimo nga ikaw kasaligan Niya nga disipulo para sa tanan Niyang mga anak. Kon makita nato ang pagkadiosnon diha sa atong kaugalingon, makita nato kana sa uban.

Moserbisyo Kita Tungod sa Atong Diosnong Kinaiya

Ang diosnong kinaiya maghatag kanato og tinguha nga makaserbisyo sa uban.

Humanitarian aid

Bag-o lang, si Sharon Eubank, direktor sa Humanitarian Services ug LDS Charities, misugilon sa kasinatian nga gipaambit ni Elder Glenn L. Pace. Dunay dakong huwaw ug labihang kagutom sa Ethiopia sa tunga-tunga sa dekada 1980. Sa pag-ayuda, dunay gipanghimo nga mga feeding stations sa tubig ug pagkaon para sa mga moadto niini. Usa ka tigulang nga gigutom og maayo milakaw og layo aron lang makaabut sa feeding station. Nakaagi siya og balangay dihang nakadungog siya og hilak sa bata. Iya kining gipangita ug nakit-an ang bata nga naglingkod sa yuta tapad sa namatay niyang inahan. Gidala ang bata, ang tawo padayong milakaw og 25 milyas (40 km) ngadto sa feeding station. Dihang miabut siya, ang una niyang gisulti dili kay “Gigutom ko” o “Tabangi ko.” Kondili “Unsa may mahimo para ani nga bata?”11

Ang diosnong kinaiya nga naa kanato momugna og tinguha sa pagtabang sa uban ug mopalihok kanato. Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo makatabang nato nga makakita og kusog sa paghimo niini. Nangutana kaha nato ang Ginoo, “Unsay mahimo para niini nga bata, igsoon, amahan, o niini nga higala?”

Pinaagi sa paghunghong sa Espiritu nga ang diosnong kinaiya sa tawong maduhaduhaon, human manlimbasug nga makaangkon og pagtuo, makakaplag og kalinaw aron motuo pag-usab.

Kon mamulong ang propeta, ang iyang mga pulong moimpluwensya sa atong diosnong kinaiya ug mahatagan ta og kusog sa pagsunod.

Ang pag-ambit sa sakrament matag semana naghatag og paglaum ngadto sa pagkadiosnon nga anaa kanato, ug kita mahinumdom sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Mosaad ko nga kon maningkamot mo nga madiskubrehan ang diosnong kinaiya nga anaa kaninyo, inyong masugdan ang pagpalambo sa gasa ninyo nga bililhon. Himoa kini nga giya nga mahimo kamong Iyang mga anak, magsubay sa dalan padulong Kaniya—diin kita “mapahiuli ngadto sa Dios kinsa naghatag [kanato] og kinabuhi.”12 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.