2010–2019
Ang Kalipay sa Pagpakabuhi nga Nakasentro kang Kristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Kalipay sa Pagpakabuhi nga Nakasentro kang Kristo

Ang atong kinabuhi kinahanglang nakasentro gayud kang Kristo kon gusto kitang makakita og tinuod nga kalipay ug kalinaw niining kinabuhia.

Ang kalibutan karon nagtinguha gayud nga ang maayong mga tawo mopaubos o mobiya sa ilang mga sumbanan sa matarung nga pagpakabuhi. Hinoon, bisan pa sa mga dautan ug tintasyon nga naglibut kanato sa matag adlaw, kita makakita og tinuod nga kalipay karon sa pagpakabuhi nga nakasentro kang Kristo.

Ang pagsentro sa atong pagpakabuhi kang Kristo ug sa Iyang ebanghelyo magdala og kalig-on ug kalipay sa atong kinabuhi, sama sa gihulagway niini nga ehemplo.

Si Elder Taiichi Aoba sa Seventy, nga nagpuyo sa usa ka gamay nga balangay sa bukid sa Shikoku, Japan, gihangyo nga motudlo og usa ka klase sa youth conference. “Barug Kamo sa Balaan nga mga Dapit” ang napili nga tema sa komperensya. Human makonsiderar ang tema ug ang itudlo, nakahukom si Elder Aoba nga gamiton ang iyang trabaho isip himan sa pagtudlo. Ang paggama og mga kulon maoy iyang trabaho.

Still Stand in the Center

Miingon si Elder Aoba nga ang mga batan-on sa iyang klase nalingaw gayud dihang nakita nila nga morag gi-magic ang yuta nga kulunon nga nahimong mga plato, panaksan, ug mga baso. Human sa iyang gihimo, nangutana siya kon may gusto bang mosulay. Tanan sila miisa sa ilang kamot.

Daghan ang gipasulay ni Elder Aoba sa bag-o nilang nasaksihang butang. Nagtuo sila nga sayon ra ni, human sila makakita niya nga naghimo niini. Apan, walay bisan usa nila nga milampus bisan usa lang ka panaksan. Miingon sila: “Di ko kahimo!” “Nganong lisud man ni?” “Lisud ni kaayo.” Nahimo kini nga mga komentaryo dihang nagpasad na ang mga yuta nga kulunon sa tibuok kwarto.

Gipangutana niya ang mga batan-on nganong naglisud sila paghimo og kulon. Lain-lain ang ilang mga tubag: “Wala koy kasinatian,” “wala ko mabansay,” o “wala koy talento.” Base sa resulta, tanan nga ilang gisulti tinuod; apan, ang pinakaimportanteng rason nganong pakyas sila tungod kay ang yuta nga kulunon wala masentro sa hulmahanan. Nagtuo ang mga batan-on nga napahimutang na sa sentro ang yuta nga kulunon, apan sa panan-aw sapropesyunal, wala gayud kini masentro. Dayon iya silang giingnan, “Sulayan na pud nato ni og kausa.”

Still Stand in the Center

Niining higayuna, si Elder Aoba mibutang sa yuta nga kulunon sa sentro gayud sa hulmahan ug gipatuyok ang hulmahan, naghimo og lungag sa tunga sa yuta nga kulunon. Daghan sa batan-on misulay na usab. Niining higayuna ang tanan nagsugod og pamakpak dihang miingon sila: “Wow, wala na magkurog,” “makahimo ko ani,” o “nakahimo na ko!” Siyempre, ang mga porma dili perpekto, apan ang resulta lahi ra kaayo kay sa una. Ang rason nga milampus sila kay ang yuta nga kulunon husto nga pagkasentro sa hulmahan.

Ang kalibutan nga atong gipuy-an susama sa magtuyok nga hulmahan sa magkukulon, ug nagkakusog ang tuyok niana nga hulmahan. Sama sa yuta nga kulunon nga naa sa hulmahan, kita usab kinahanglang nakasentro. Ang atong tumong, ang sentro sa atong kinabuhi, kinahanglang mao si Jesukristo ug ang Iyang ebanghelyo. Ang pagpakabuhi nga nakasentro kang Kristo nagpasabut nga magkat-on kita bahin ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo ug dayon sundon nato ang Iyang ehemplo ug tumanon ang Iyang mga sugo sa tukmang paagi.

Ang karaang propeta nga si Isaias miingon “Apan karon, Oh Ginoo, ikaw mao ang among Amahan; kami yuta nga kolonon, ug ikaw mao ang among magkokolon; ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot.”1

Kon nakasentro ang atong kinabuhi kang Jesukristo, molampus siya sa paghulma nato kon unsay gikinahanglan nga mamahimo kita aron makabalik sa Iyang presensya ug sa Langitnong Amahan ug sa celestial nga gingharian. Ang kalipay nga atong masinati niining kinabuhia maoy katugbang kon giunsa nato sa pagsentro ang atong pagpakabuhi sa mga pagtulun-an, ehemplo, ug maulaong sakripisyo ni Jesukristo.

Mga kaigsoonan, natawo ko sa usa ka pamilya nga pipila na ka henerasyon nga LDS, mao nga ang mga panalangin ug kalipay sa pagbaton sa ebanghelyo ni Jesukristo isip basihan sa kultura sa among pamilya natagik na sa inadlawng pagpakabuhi. Sa akong full-time nga misyon sa pagkabatan-on didto ra akong nahibaloan ang labihan ka positibong epekto sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo niadtong wala gayud makasinati sa mga panalangin niini sa ilang kinabuhi. Kini nga bersikulo sa Mateo nagpakita sa proseso nga nasinati sa mga tawo nga nakabig sa ebanghelyo ni Jesukristo: “Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalum sa usa ka uma, nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo, iyang gibalik paglubong; ug tungod sa iyang kalipay siya milakaw ug iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan, ug iyang gipalit kadtong umaha.”2

Mopaambit ko ninyo og usa ka ehemplo gikan sa Basahon ni Mormon nga naghulagway unsa ang andam nga ibayad sa usa ka kinabig aron makadawat sa kalipay nga resulta sa pagkakaplag sa bahandi nga gihisgutan ni Jesus sa sambingay sa bahandi nga gitago sa umahan.

Hinumdumi nga sa basahon ni Alma, kapitulo 20, si Ammon ug Lamoni mibiyahe ngadto sa siyudad sa Middoni sa tuyo nga pangitaon ug luwason ang igsoon ni Ammon nga si Aaron sa prisohan. Atol sa ilang panaw gikatagbo nila ang amahan ni Lamoni, nga mao ang hari sa Lamanite sa tibuok yuta.

Nasagmuyo kaayo ang hari nga ang iyang anak si Lamoni mibiyahe kauban ni Ammon, nga usa ka Nephite nga misyonaryo, kinsa gikonsiderar niya nga kaaway. Gibati niya nga ang iyang anak angay untang motambong sa kumbira nga iyang gipasiugdahan para sa iyang mga anak ug sa iyang mga katawhan. Dako kaayo ang kasagmuyo sa hari sa Lamanite nga iyang gisugo si Lamoni sa pagpatay ni Ammon gamit ang iyang espada. Dihang mibalibad si Lamoni, gilanit sa hari ang iyang kaugalingong espada aron patyon ang iyang anak tungod sa pagsupak; hinoon, giluwas ni Ammon ang kinabuhi ni Lamoni. Sa katapusan nalupig niya ang kusog sa hari ug mahimo ra unta niyang patyon.

Kini ang gisulti sa hari ngadto ni Ammon sa dihang nag-ungaw sa kamatayon ang iyang kinabuhi: “Kon ikaw moluwas kanako ako motugyan nganha kanimo bisan unsa ang imong pangayoon, bisan ang katunga sa akong gingharian.”3

Busa ang hari andam nga mobayad sa kantidad nga katunga sa iyang gingharian aron lang maluwas ang iyang kinabuhi. Tingali natingala ang hari nga ang bugtong hangyo ni Ammon mao ra nga buhian ang iyang igsoon nga si Aaron ug mga kaubanan gikan sa prisohan ug nga ang anak sa hari nga si Lamoni magpadayon sa pagpanag-iya sa iyang gingharian.

Sa wala madugay, tungod niini nga engkwentro, ang igsoon ni Ammon nga si Aaron gibuhian gikan sa prisohan sa Middoni. Human siya gibuhian nadasig siya nga mobiyahe ngadto sa dapit nga gidumala sa hari sa Lamanite. Si Aaron gipaila ngadto sa hari ug nakahigayon sa pagtudlo kaniya sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo, lakip sa talagsaong plano sa katubsanan. Ang mga gipangtudlo ni Aaron midasig gayud sa hari.

Ang tubag sa hari ngadto sa mga gitudlo ni Aaron makita sa bersikulo 15 sa Alma kapitulo 22: “Ug nahinabo nga human si Aaron nakapasabut niini nga mga butang ngadto kaniya, ang hari miingon: Unsa ang akong buhaton aron ako makaangkon niining kinabuhi nga dayon nga imong gipamulong? Oo, unsa ang akong buhaton nga ako mahimo nga matawo sa Dios, nakaangkon niining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu, aron ako mapuno sa hingpit nga kalipay, aron ako dili isalikway sa katapusan nga adlaw? Tan-awa, miingon siya, ako mobiya sa tanan nga ako nanag-iya, oo, ako mobiya sa akong gingharian, aron ako mahimo nga makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay.”

Makatingala gayud, sukwahi sa kaandam nga ihatag ang katunga sa iyang gingharian aron dili siya patyon, ang hari sa Lamanite karon andam nga mohatag sa tibuok niyang gingharian aron madawat niya ang kalipay nga moabut gumikan sa pagsabut, pagdawat, ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang akong asawa, si Nancy, usa usab ka kinabig sa Simbahan. Iyang gisulti nako sa daghang higayon ang kalipay nga iyang gibati sulod sa daghang tuig sukad sa iyang pagkakita, pagdawat, ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang mosunod mao ang pagpamalandong ni Sister Maynes sa iyang kasinatian:

“Isip usa ka young adult sa bag-o pa kong nag 20 anyos, naa ko sa punto sa akong kinabuhi diin nahibalo ko nga duna koy usabon aron mas magmalipayon ko. Ingon og daw walay klarong katuyoan ug padulngan ang akong kinabuhi, ug wala ko kahibalo asa kini pangitaa. Nahibalo ko nga dunay Langitnong Amahan ug sa tibuok nakong kinabuhi nag-ampo og panagsa, mibati nga Siya naminaw.

“Dihang gisugdan nako ang pagsiksik, mitambong ko og daghang lain-laing simbahan apan kanunay nga mao gihapon ang akong masinati nga pagbati ug kawalay kadasig. Akong gibati ang kabulahan tungod kay ang akong pag-ampo alang sa giya ug katuyoan sa kinabuhi natubag sa katapusan, ug ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo miabut sa akong kinabuhi. Sa unang higayon akong gibati nga ako dunay katuyoan, ug ang plano sa kalipay nagdala og tinuod nga kalipay sa akong kinabuhi.”

Laing kasinatian gikan sa Basahon ni Mormon tataw nga naghulagway unsaon nga ang pagpakabuhi nga nakasentro kang Kristo, mopuno kanato og dakong kalipay bisan gilibutan ta og grabing mga kalisdanan.

Human si propeta Lehi ug ang iyang pamilya mibiya sa Jerusalem niadtong 600 b.c., didto sila sa kamingawan mga walo ka tuig hangtud nga miabut sila sa yuta nga ilang gitawag og Bountiful, nga duol sa baybayon. Gihulagway ni Nephi ang ilang kinabuhi sa kalisdanan sa ingon niini: “Kami nag-antus sa daghan nga mga kasakit ug hilabihan nga kalisud, … hilabihan kaayo nga kami dili na makasulat sa tanan.”4

Samtang nagpuyo sa Bountiful, si Nephi gisangunan sa Ginoo og responsibilidad sa paghimo og barko nga modala nila tabok sa dagat ngadto sa gisaad nga yuta. Sa pag-abut ngadto sa gisaad nga yuta, dagkong panagsungi nagpadayon tali sa mga tawo nga nagsentro sa ilang kinabuhi kang Kristo ug sa mga dili tumutuo, kinsa misunod sa mga ehemplo ni Laman ug Lemuel. Sa katapusan, ang risgo sa kagubot tali sa duha ka grupo hilabihan kaayo nga si Nephi ug kadtong mga misunod sa pagtulun-an sa Ginoo mipalayo sa ilang kaugalingon ngadto sa kamingawan para sa kasiguroan. Niining panahona, mga 30 ka tuig human mibiya si Lehi ug ang iyang pamilya sa Jerusalem, mihimo si Nephi og dokumentado ug makatingala nga pamahayag, ilabi na human marekord sa mga kasulatan ang daghang kasakit ug kalisdanan nga gisagubang nila sa taas kaayong panahon. Kini ang iyang gipamulong: “Ug nahinabo nga kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon.”5 Bisan sa ilang mga kalisdanan, nakahimo sila sa pagpuyo subay sa matang sa pagkamalipayon kay sila nakasentro kang Kristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Mga kaigsoonan, sama sa yutang kulunon diha sa hulmahan sa magkukulon, ang atong kinabuhi kinahanglang nakasentro gayud kang Kristo kon gusto ta nga makakita og tinuod nga kalipay ug kalinaw niining kinabuhia. Ang mga ehemplo sa hari sa Lamanite; sa akong asawa, si Nancy; ug sa katawhan nga mga Nephite tanan nagsuporta niining tinuod nga baruganan.

Mosaksi ko diha ninyo karon nga kita usab makakita niana nga kalinaw, sa tinuod nga kalipay kon pilion nato ang pagpakabuhi nga nakasentro kang Kristo, sa pangalan ni Jesukristo, amen.