2010–2019
Ang Inyong Sunod nga Lakang
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Inyong Sunod nga Lakang

Ang inyong mahigugmaong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo, nagdapit kaninyo sa paghimo sa inyong sunod nga lakang padulong Kanila. Ayaw paglangay. Buhata kini karon.

Nagguol ang akong dughan sa bag-ohay lang nga miting uban sa talagsaong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gipangutana kini, “Kinsa ang nagtinguha nga mopuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan?” Ang tanang kamot miisa. Ang ikaduhang pangutana mao “Kinsa ang dunay pagsalig nga kamo molampus?” Makaguol ug makatingala, kadaghanan sa mga kamot mipaubos.

Kon makabantay kita og gintang tali sa kon si kinsa kita karon ug si kinsa unya kita nga gitinguha nato nga mamahimo, kadaghanan nato matintal nga mopili nga mawad-an sa pagtuo ug paglaum.1

Tungod kay “walay mahugaw nga butang nga makapuyo uban sa Dios,”2 aron makapuyo uban Kaniya pag-usab, kinahanglan kita nga malimpyohan sa sala3 ug mabalaan.4 Kon buhaton nato kini nga mag-inusara, walay usa nato nga makahimo niini. Apan wala kita mag-inusara. Gani, kita wala gayud mag-inusara.

Aduna kitay tabang gikan sa langit tungod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.5 Ang Manluluwas miingon, “Kon kamo adunay hugot nga pagtuo kanako kamo makabaton sa gahum sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo ngari kanako.”6 Kon ang hugot nga pagtuo gamiton, ang pagtuo molambo.

Dungan natong ikonsiderar ang tulo ka mga baruganan nga makatabang kanato sa atong panaw balik sa atong Amahan sa Langit.

Mahimo nga sama sa Gamay nga Bata

Ang among kinamanghurang apo naghulagway sa unang baruganan. Human makat-on sa pagkamang ug dayon sa pagbarug, andam na siyang mosulay sa paglakaw. Sa una niyang pipila ka mga pagsulay, natumba siya, mihilak, ug matan-aw nga daw nag-ingon, “Dili—dili na gayud—ko mousab ato!” Mokamang na lang ko kanunay.”

Sa dihang natumba siya, ang iyang mahigugmaong mga ginikanan wala mobati nga siya walay paglaum o nga siya dili gayud makalakaw. Hinoon ilang gituyhad ang ilang mga bukton samtang nagtawag kaniya, ug ang iyang mga mata diha kanila,misulay na usab siya sa paglakaw padulong sa ilang mahigugmaong paggakos.

Ang mahigugmaong mga ginikanan kanunay nga andam uban sa gituyhad nga mga bukton sa pag-welcome bisan sa labing gamay natong paglakang padulong sa hustong direksyon. Sila nasayud nga ang atong kaandam nga mobalik-balik sa pagsulay mopadulong sa kalamboan ug kalampusan.

Ang Manluluwas mitudlo nga aron makapanunod sa gingharian sa Dios, kita kinahanglang mamahimong sama sa usa ka gamay nga bata.7 Busa, sa espirituhanong pagkasulti, ang unang baruganan mao nga kinahanglang buhaton nato ang unsay atong gibuhat sa gagmay pa tang mga bata.8

Uban sa kamapainubsanon nga sama sa usa ka bata ug kaandam nga mo-focus ngadto sa atong Langitnong Amahan ug atong Manluluwas, molakang kita padulong Kanila, dili magpakawala sa paglaum, bisan kon kita mapakyas. Ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan malipay sa matag matinud-anong lakang, ug kon kita mapakyas, Siya malipay sa atong matag paningkamot nga mobangon ug mosulay pag-usab.

Mobuhat inubanan sa Pagtuo

Ang ikaduha nga baruganan gihulagway sa duha ka matinud-anong mga Santos, ang matag usa matinguhaon kaayo sa pagpangita og mahangturong kauban. Ang duha mainampoong mihimo og mga lakang nga puno sa hugot nga pagtuo.

Si Yuri, usa ka Russian nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, misakripisyo aron makahimo sa taas nga pagbiyahe padulong sa templo. Diha sa tren nakabantay siya og usa ka gwapang babaye nga adunay masanag nga panagway ug mibati nga kinahanglang iyang ipakigbahin ang ebanghelyo ngadto niya. Wala mahibalo unsa pay iyang buhaton, nagsugod siya og basa sa Basahon ni Mormon, nanghinaot nga mamatikdan siya sa babaye.

Si Yuri wala masayud nga ang babaye, si Mariya, usa na ka Santos sa Ulahing mga Adlaw. Wala masayud nga si Yuri usa usab ka miyembro, ug nagsunod sa usa ka aghat sa pagpakigbahin sa ebanghelyo kaniya, si Mariya misugod usab sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, naglaum nga mangutana ang lalaki.

Sa dihang nagdungan sila sa pagyahat, si Yuri ug Mariya nakalitan nga makita ang Basahon ni Mormon diha sa ilang mga kamot—ug oo, human magkahigugmaay, sila na-seal sa templo. Karon, si Yuri ug Mariya Kutepov, isip mahangturong managkauban, nakatabang og dako sa Simbahan sa Russia.

Ang gihatagan og gibug-aton dinhi dili lang ang kaandam sa magtiayon nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo. Mahitungod usab kini sa ikaduhang baruganan—ang Ginoo labaw pa nga motugbang sa inyong kaandam sa paglihok inubanan sa hugot nga pagtuo. Ang atong kaandam sa paghimo og lakang wala lang gitubag—kini gipalabwan—sa Iyang gisaad nga mga panalangin.

Ang Langitnong Amahan ug ang atong Manluluwas matinguhaon sa pagpanalangin kanato. Total, Sila naghangyo lamang og ikapulo sa unsay Ilang gipanalangin kanato ug dayon misaad nga ang mga bintana sa langit pagaablihan!9

Matag higayon nga kita andam nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug mohimo og laing lakang, ilabi na sa usa ka dili komportabling lakang nga nagkinahanglan og kausaban o paghinulsol, kita mapanalanginan og kalig-on.10

Ako mopamatuod nga ang Ginoo mogiya kanato ngadto sa—ug sa tanan —natong sunod nga mga lakang. Siya labaw pa nga motugbang sa atong mga paningkamot uban sa Iyang gahum kon kita andam nga mopadayon sa pagpaningkamot, paghinulsol, ug pagpadayon sa unahan uban sa hugot nga pagtuo diha sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

Ang espirituhanong mga gasa gisaad dili lang niadtong nahigugma sa Dios ug nagsunod sa tanan Niyang mga sugo apan usab, maayo gani, niadtong kinsa “nangita sa mao aron sa pagbuhat.”11 Ang kalig-on ihatag ngadto sa nagpadayon sa pagpaningkamot ug pagsulay.

Duha ka mahinungdanong sinemana nga mga timailhan nga nagtimaan sa atong panaw padulong sa atong Amahan sa Langit mao ang mahangturong pakigsaad sa ordinansa sa sakrament ug sa atong pagbalaan sa Igpapahulay. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo sa miaging kinatibuk-ang komperensya nga ang Igpapahulay maoy gasa sa Ginoo kanato. Ang atong mapahinungurong sinemana nga pagbalaan sa Igpapahulay maoy atong timaan ngadto sa Ginoo nga kita nahigugma Kaniya.12

Kada adlaw nga Igpapahulay kita mosaksi nga kita andam—“andam sa pagdala nganha kanila sa ngalan sa imong Anak, ug sa kanunay mohinumdom kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo.”13 Agig balos sa atong mahinulsulong kasingkasing ug atong pasalig, ang Ginoo nagbag-o sa gisaad nga kapasayloan sa sala ug nagtugot kanato nga “kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”14 Ang impluwensya sa Espiritu Santo mopalambo, molig-on, motudlo, ug mogiya kanato.

Kon, sa paghinumdom Kaniya, atong ibaling ang atong mga kasingkasing ngadto sa Manluluwas pinaagi niining duha ka importanteng mga timailhan, ang atong mga paningkamot sa pag-usab sobra pa nga tugbangan sa Iyang gisaad nga mga panalangin. Kita gisaaran nga, uban sa mapahinungurong pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, ang kahingpitan sa kalibutan maangkon nato.15

Ang dalan pabalik ngadto sa atong Amahan sa Langit mogiya ngadto sa balay sa Ginoo, diin kita mapanalanginan nga makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa alang sa atong kaugalingon ug sa atong mitaliwan na nga mga minahal. Si Presidente Boyd K. Packer mitudlo nga ang mga ordinansa ug mga pakigsaad maoy atong mga kwalipikasyon aron makasulod ngadto sa presensya sa Dios.16 Ako nag-ampo nga kita sa kanunay mahimong takus ug mogamit sa atong mga temple recommend aron sa pagserbisyo sa kanunay.

Ang Kinaiyanhon nga Tawo

Ang ikatulong baruganan mao kini: kinahanglang atong batukan ang kalagmitan sa kinaiyanhong tawo nga maglangay-langay o moundang.17

Samtang nag-uswag kita diha sa dalan sa pakigsaad, kita makahimo og mga sayop, ang uban sa makadaghang higayon. Ang pipila kanato nanlimbasug sa mga kinaiya o mga pagkaadik nga atong gibati nga lisud buntugon. Apan ang hugot nga pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo usa ka baruganan sa lihok ug gahum.18 Kon kita andam nga molihok, kita hatagan sa kalig-on nga maghinulsol ug kalig-on nga mag-usab.

Mapakyas lamang kita kon kita mapakyas sa paghimo og laing matinud-anong lakang sa pagpadayon. Dili kita mapakyas, dili gayud, kon kita matinud-anong nakayugo ngadto sa Maluluwas sa kalibutan—Kaniya kinsa dili gayud mapakyas ug dili mopakyas kanato!

Gisaad nga mga Panalangin

Ako mosaad nga ang matag lakang nga puno sa pagtuo tubagon og tabang gikan sa langit. Ang giya moabut samtang kita mag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan, mosalig sa atong Manluluwas ug mosunod Kaniya, ug maminaw sa Espiritu Santo. Ang kalig-on moabut tungod sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo.19 Ang pagkaayo ug kapasayloan moabut tungod sa grasya sa Dios.20 Ang kaalam ug pailub moabut pinaagi sa pagsalig diha sa panahon sa Ginoo para kanato. Ang proteksyon moabut pinaagi sa pagsunod sa buhi nga propeta sa Dios, si Presidente Thomas S. Monson.

Kamo gilalang “nga unta [kamo] makabaton og hingpit nga kalipay,”21 kalipay nga inyong mabati kon kamo takus nga mouli ngadto sa inyong Langitnong Amahan ug Manluluwas ug molakang ngadto sa Ilang mainitong paghangup.

Mosaksi ko niining hingpit nga mga kamatuoran. Ang inyong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo, buhi. Nakaila Sila kaninyo. Nahigugma Sila kaninyo. Mapinanggaon silang nagdapit kaninyo sa paghimo sa inyong sunod nga lakang padulong Kanila. Ayaw paglangay. Buhata kini karon. Pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.