2010–2019
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga Sugo”

Ang mga sugo sa Dios mga timaan sa Iyang gugma alang kanato, ug ang pagkamasulundon ngadto sa Iyang mga sugo pahayag sa atong gugma Kaniya.

Sa dihang ang among kamagulangang anak nga babaye, si Jen, midala sa iyang ikatulong anak nga babaye pauli gikan sa ospital, miadto ako sa ila sa pagtabang. Human makalakaw ang iyang kamagulang anak nga babaye ngadto sa eskwelahan, nakahukom kami nga ang labing gikinahanglan ni Jen mao ang pahulay. Busa ang labing maayong tabang nga akong ikahatag mao ang pagdala sa iyang anak nga babaye si Chloe ngadto sa among panimalay aron ang iyang mama ug ang iyang manghod nga babaye makapahulay.

Gibaksan nako si Chloe diha sa iyang lingkuranan sa awto, gisiguro ko ang akong seatbelt, ug mimaneho pagawas sa ilang driveway. Apan, sa wala pa kami moabut sa tumoy sa dalan, gitangtang ni Chloe ang bakus sa iyang seatbelt ug mitindog, nag-ambo kanako, ug nakigsulti kanako! Gipadaplin ko sa karsada ang awto, migawas, ug gibakus siya og balik ngadto sa iyang lingkuranan.

Milarga na usab kami apan sa dili pa kaayo layo mitindog na usab siya sa iyang lingkuranan. Akong gibalik ang samang paagi, apan niini nga higayon wala pa gani ako mahibalik sa awto ug mahigot ang akong seatbelt, nagtindog na si Chloe!

Naglingkod ako sulod sa awto, nagparking sa daplin sa karsada, nga nakigbisog sa tres anyos nga bata. Ug siya dumadaug!

Gigamit ko ang tanang ideya nga akong mahunahuna sa pagkumbinsir niya nga ang magpabiling binaksan diha sa iyang lingkuranan usa ka maayong ideya. Wala siya makumbinsir! Sa katapusan mihukom ako sa pagsulay og kon/dayon nga paagi.

Ako miingon “Chloe, kon ikaw magpabiling binaksan diha sa imong lingkuranan, inig abut gyud dayon nato sa balay ni Lola, makadula kita og play dough.”

Walay tubag.

“Chloe, kon ikaw magpabiling binaksan diha sa imong lingkuranan, dayon makahimo kita og pan inig abut nato sa balay ni Lola.”

Walay tubag.

Misulay ako pag-usab. “Chloe, kon ikaw magpabiling binaksan diha sa imong lingkuranan, dayon manghunong kita sa merkado aron mamalit og laming pagkaon!”

Human sa tulo ka pagsulay, ako nakaamgo nga kini walay kapuslanan. Determinado siya, ug walay bisan unsa nga igo sa pagkumbinsir niya nga magpabiling binaksan diha sa iyang lingkuranan.

Dili mahimong sa tibuok adlaw anaa nagpabilin ming naglingkod diha sa daplin sa karsada, apan gusto kong magmasulundon sa balaod, ug dili kini luwas nga magmaneho nga nagbarug si Chloe. Nag-ampo ako sa hilum ug nakadungog sa Espiritu nga naghagawhaw, “Tudloi siya.”

Akong giatubang siya ug akong gitangtang ang akong seat belt gikan sa akong lawas aron siya makakita niini. Ako miingon, “Chloe, ako nagsul-ob niining seatbelt tungod kay manalipud kini kanako. Apan ikaw wala magsul-ob sa imong seatbelt, ug dili ka luwas. Magmasulub-on ako kaayo kon ikaw masakitan.”

Mitan-aw siya kanako, halos akong makita ang pagtuyok sa manibela diha sa iyang gamay nga salabutan samtang ako naghulat nga mabalak-on sa iyang tubag. Sa katapusan, ang iyang dakong asul nga mga mata mikislap, ug siya miingon, “Lola, gusto kang magseat belt ko tungod kay gihigugma ko nimo!”

Ang Espiritu mipuno sa awto samtang gipahayag ko ang akong gugma alang kaniya. Ako dili gusto nga mawala kana nga pagbati, apan ako nahibalo nga ako may oportunidad, busa migawas ako ug gipahimutang siya sa iyang lingkuranan sa awto. Dayon nangutana ako,“Chloe, mahimo bang magpuyo ka diha sa imong lingkuranan?” Ug nagpabilin siya—hangtud ngadto sa merkado alang sa laming pagkaon! Ug nagpabilin siyang binaksan gikan sa merkado hangtud sa akong panimalay, diin naghimo mi og pan ug nagdula og play dough tungod kay si Chloe wala makalimot!

Samtang ako mibalik og maneho ngadto sa karsada nianang adlawa, usa ka kasulatan misulod sa akong hunahuna: “Kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”1 Kita adunay mga balaod nga motudlo, mogiya, ug manalipod sa mga bata. Ngano? Tungod sa atong dakong gugma alang kanila. Apan hangtud si Chloe nakasabut nga ang akong tinguha alang kaniya nga magpabiling sigurado nga nabakus ngadto sa iyang lingkuranan sa awto tungod sa akong gugma alang kaniya, siya dili buot nga mopaubos ngadto sa unsay iyang gihunahuna nga pagdili. Gibati niya nga ang iyang seatbelt naglimit sa iyang kagawasan.

Sama ni Chloe, makapili kita sa pagtan-aw sa mga sugo ingon og mga limitasyon. Kita mobati usahay nga ang mga balaod sa Ginoo nagpugong sa atong personal nga kagawasan, nagkuha gikan kanato sa atong kabubut-on, ug naglimit sa atong pagtubo. Apan samtang kita naninguha og mas dakong pagsabut, samtang kita nagtugot sa atong Amahan sa pagtudlo kanato, magsugod kita sa pagkahibalo nga ang Iyang mga balaod mga timaan sa Iyang gugma alang kanato ug ang pagkamasulundon ngadto sa Iyang mga balaod maoy usa ka pahayag sa atong gugma alang Kaniya.

Kon nakaplagan nimo ang imong kaugalingon nga sa pasumbingay nga pagkasulti naghunong diha sa daplin sa karsada, mahimo bang makasugyot ako og pipila ka mga baruganan nga, kon sundon, motabang kanimo pagbalik ngadto sa “dalan sa hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon”?2

Una, salig sa Dios. Salig sa Iyang mahangturong plano alang kanimo. Ang matag usa kanato “hinigugma nga espiritung anak sa langitnong mga ginikanan.” Ang ilang gugma alang kanato tataw diha sa mga balaod ug mga sugo. Ang mga sugo mga importante kaayong mga panudlo sa pagtudlo, paggiya ug pagpanalipod kanato samtang kita “nag-angkon og yutan-ong kasinatian.”3

Didto sa premortal nga kahimtang gigamit nato ang atong kabubut-on sa pagdawat sa plano sa Dios,4 ug atong nakat-unan nga ang pagsunod sa mahangturong balaod sa Dios importante kaayo sa atong kalampusan diha sa Iyang plano. Ang mga kasulatan nagtudlo, “Adunay usa ka balaod, nga dili mausab nga sugo didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad.”5 Kon kita mosunod sa balaod, atong madawat ang mga panalangin.

Bisan pa sa tanang mga sayop, pagsupak, ug pagkat-on nga nag-uban sa atong mortal nga kasinatian, ang Dios wala makalimot sa atong mahangturon nga potensyal, bisan kon kita nakalimot. Makasalig kita Kaniya “tungod kay ang Dios gusto sa Iyang mga anak nga mahibalik.”6 ug Siya naghatag og agianan pinaagi sa Pag-ula sa Iyang Anak, si Jesukristo. Ang Pag-ula “mao ang kinauyokan sa plano sa kaluwasan.”7

Ikaduha, salig ni Jesus. Ang katapusang pahayag sa pagkamasulundon ug sa putli nga gugma mao ang Pag-ula ni Jesukristo. Ang pagpaubos sa Iyang Kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Amahan, naghatag Siya sa Iyang kinabuhi alang kanato. Miingon Siya, “Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma; maingon nga Ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin ako diha sa iyang gugma.”8

Gitudlo usab ni Jesus:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug ang unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”9

Kada Dominggo kita adunay oportunidad sa pagpamalandong ug sa paghinumdom sa putling gugma sa atong Manluluwas samtang kita nag-ambit sa mga timaan sa Iyang mahangturong Pag-ula. Sa panahon sa sakrament, nagtan-aw ako samtang ang mga kamot ug mga bukton motunol sa gipaambit nga pan ug tubig. Samtang nagkab-ut ang akong bukton ug nag-ambit, ako nakigsaad nga andam ako sa pagdala sa Iyang ngalan diha kanako, sa kanunay maghinumdom Kaniya ug magsunod sa Iyang mga sugo. Ug Siya nagsaad “nga [kita] unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”10

Ikatulo, salig sa mga hinagawhaw sa Espiritu Spirit. Hinumdumi nga sa panahon sa akong kasinatian ni Chloe ang Espiritu mihunghong kanako og kasulatan? Anaa kini sa John 14:15: “Kon kamo nahigugma kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Ug kining importanting mga bersikulo nagsunod:

“Ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan og laing Maghuhupay nga makig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan;

“Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran; kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya: apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.”11

Ang matag takus nga gikumpirmahan nga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay katungod sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Ang pagpuasa, pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagkamasulundon magpalambo og maayo sa atong abilidad sa pagdungog ug sa pagbati sa mga pag-aghat sa Espiritu.

Kon ang imong hunahuna mapuno sa pagduha-duha ug kalibug, ang Amahan ug ang Anak mopadala sa Espiritu Santo nagpahimatngon kanimo ug naggiya kanimo nga luwas sa mga kuyaw niining mortal nga panaw. Siya motabang kanimo sa paghinumdom, mohupay kanimo, ug mopuno kanimo “sa paglaum ug hingpit nga kalipay.”12

Ikaupat, salig sa tambag sa buhing mga propeta. Ang atong Amahan naghatag og dalan alang kanato nga makadungog sa Iyang pulong ug mahibalo sa Iyang balaod pinaagi sa Iyang mga propeta. Ang Ginoo mipahayag, “Ang akong mga pulong … ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.”13

Bag-ohay, ang buhing mga propeta nagtambag kanato nga “hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini,”14 ug sa pagsunod sa balaod sa puasa. Ang pagkamasulundon ngadto niining propetikanhong tambag naghatag og paagi alang kanato nga magmasulundon sa sugo sa Dios nga higugmaon Siya ug ang atong silingan samtang kita nagdugang sa atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug naglugway sa atong kamot sa paghigugma ug pag-amuma sa uban.15

Adunay kahilwasan sa pagsunod sa pulong sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga propeta. Gitawag sa Dios si Presidente Thomas S. Monson, ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag. Niining kalibutan nga nagtubo ang kangil-ad, kalinga, kasakit, ug kasuko, makasunod kita kanila kon giunsa sa mga disipulo ni Jesukristo—puno sa gugmang putli—pagtan-aw, pagtingog, ug pagtubag sa mga isyu nga mahimong makabungkad. Sila nagpamatuod ni Jesukristo ug nagtubag uban sa kalooy, sa gugmang putli ni Jesukristo, kansang mga saksi sila mao.

Human sa akong kasinatian ni Chloe, gisiksik ko ang mga kasulatan alang sa mga bersikulo nga naghisgot og mga sugo ug gugma. Nakakaplag ako og daghan. Ang matag usa niini nga bersikulo nagpahinumdom nato sa Iyang mga sugo nga mao ang pagpakita sa Iyang gugma alang kanato, ug ang pagkamasulundon ngadto sa iyang mga sugo usa ka pahayag sa atong gugma alang Kaniya.

Ako mopamatuod nga samtang kita mosalig sa Dios, ang atong Mahangturong Amahan; mosalig sa Iyang Anak, si Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula; mosalig sa mga paghagawhaw sa Espiritu, ug mosalig sa tambag sa buhing mga propeta, atong makaplagan ang atong dalan layo sa ngilit sa karsada ug mopadayon nga luwas—dili lamang nga molahutay apan nagkaplag og kalipay diha sa atong pagpanaw ngadto sa panimalay. Pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, amen.