2010–2019
Pagdawat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa Kalibutan Karon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagdawat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa Kalibutan Karon

Ang mga pagpili nga inyong gihimo—misyon, edukasyon, kaminyoon, trabaho, ug pagserbisyo sa Simbahan—makaimpluwensya sa inyong mahangturong kapalaran.

Daghan na ang nasulat ug nasulti bahin sa henerasyon karon sa mga young adult. Ang research nagpakita nga daghan ang mosupak sa organisado nga relihiyon. Daghan ang dunay utang ug walay trabaho. Kadaghanan ganahan sa ideya bahin sa kaminyoon, apan daghan ang nagpanagana nga mohimo niana nga lakang. Nagkadaghan ang dili ganahan og mga anak. Kon wala ang ebanghelyo ug dinasig nga giya, daghan ang mahisalaag sa katingalahang mga dalan ug mawala.

Swerte lang, ang pagsaka niining makapabalaka nga uso diha sa young adult nga mga miyembro sa Simbahan dili kaayo taas, tungod kay napanalanginan sila sa plano sa ebanghelyo. Kana nga plano naglakip sa paggunit og maayo sa puthaw nga gunitanan—minunot ngadto sa pulong sa Dios ug sa pulong sa Iyang mga propeta. Kinahanglan nga mokupot kita og maayo sa gunitanan nga mogiya kanato balik ngadto Kaniya. Karon ang “adlaw sa pagpili”1 alang kanatong tanan.

Sa gamay pa ko, sa dihang hapit ko mohimo og dili maayo nga pagpili, ang akong papa moingon usahay nga, “Robert, pagtinarung ug lupad og tarung!” Anaa ka na diha. Diha sa kayano niya nga inistoryahan, mamulong ko ilabi na sa mga batan-on—sa halangdong mga batan-on—ug halangdong mga young adult, kay ang “akong kalag mahimuot diha sa kayano … nga [kita] unta makakat-on.”2

Nagpuyo kamo sa kritikal nga panahon sa inyong kinabuhi. Ang mga pagpili nga inyong gihimo—misyon, edukasyon, kaminyoon, trabaho, ug pagserbisyo sa Simbahan—makaimpluwensya sa inyong mahangturong kapalaran. Nagpasabut kini nga kamo kanunayng motan-aw sa unahan—motan-aw sa umaabut.

Isip piloto sa Air Force, akong nakat-unan kini nga baruganan: ayaw gayud tuyoa ang paglupad paingon sa unos. (Dili ko mosulti ninyo sa unsang paagi kana akong nahibaloan.) Hinoon, lupad tuyok niini, agi og laing ruta, o hulata nga mawala ang unos sa dili pa motugpa.

Minahal nga mga kaigsoonang young adult, gusto kong motabang ninyo nga “molupad og tarung” diha sa nagpundok nga unos sa katapusang mga adlaw. Kamo ang mga piloto. Kamo ang responsable sa paghunahuna sa mga sangputanan sa matag pagpili nga inyong himoon. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, “Kon himuon nako kini nga pagpili, unsa ang labing ngil-ad nga butang nga pwedeng mahitabo?” Ang inyong matarung nga mga pagpili magpabilin kaninyo nga dili mosimang.

Hunahunaa kini: Kon mopili mo nga dili moinum og alkohol, dili mo mahimong palahubog! Kon mopili mo nga dili gayud mangutang, malikayan ninyo nga mabangkaruta!

Usa sa katuyoan sa kasulatan mao ang pagpakita kanato kon giunsa sa matarung nga mga tawo pag-atubang ang tintasyon ug ang dautan. Sa laktud, ila kining nalikayan! Si Jose mipalayo sa asawa ni Potiphar.3 Si Lehi midala sa iyang pamilya ug mibiya sa Jerusalem.4 Sila si Maria ug Jose milayas paingon sa Ehipto aron makaikyas sa dautang plano ni Herodes.5 Sa matag sitwasyon, ang Langitnong Amahan mipasidaan niini nga mga tumutuo. Sa samang paagi, motabang Siya kanato aron masayud kon mosukol, mopalayo, o modawat ba ta sa nag-usab-usab natong mga kahimtang. Mamulong Siya kanato pinaagi sa pag-ampo, ug kon mag-ampo kita, maanaa ang Espiritu Santo, kinsa mogiya kanato. Anaa kanato ang mga kasulatan, mga pagtulun-an sa buhi nga mga propeta, patriyarkal nga mga panalangin, ang tambag sa dinasig nga ginikanan, ang mga lider sa priesthood ug sa auxiliary, ug, labaw sa tanan, ang ligdong, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu.

Ang Ginoo kanunay nga motuman sa Iyang saad: “Ako mogiya kaninyo.”6 Ang bugtong pangutana mao, tugutan ba nato ang atong kaugalingon nga magiyahan? Maminaw ba kita sa Iyang tingog ug sa tingog sa Iyang mga sulugoon?

Ako mopamatuod nga kon kamo anaa alang sa Ginoo, Siya anaa alang kaninyo.7 Kon kamo nahigugma Kaniya ug nagtuman sa Iyang mga sugo, mabatunan ninyo ang Iyang Espiritu uban ninyo ug mogiya kaninyo. “Itugyan ang imong pagsalig diha niana nga Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo. … Pinaagi niini ikaw masayud, sa tanan nga bisan unsa nga mga butang … kalabut ngadto sa mga butang sa pagkamatarung.”8

Uban niadtong mga baruganan isip pundasyon, mahimo ba kong mohatag ninyo og praktikal nga tambag?

Daghan sa inyong henerasyon dunay dagko nga utang. Sa dihang usa pa ko ka young adult, ang akong presidente sa stake usa ka investment banker sa Wall Street. Siya mitudlo nako, “Adunahan ka kon magpakabuhi ka nga malipayon sa unsay imong kinitaan.” Unsaon ninyo sa pagbuhat niini? Bayari ang inyong ikapulo ug dayon pagtigum! Kon dako ang inyong kinitaan, pagtigum og dako. Ayaw pakigkompetensya sa uban nga magbaton og mahalong mga butang nga wala kinahanglana. Ayaw og palit sa dili ninyo makaya.

Daghang mga young adult sa kalibutan ang nangutang aron makaeskwela, aron lang makaamgo nga ang gasto sa eskwelahan mas dako pa kay sa ilang mabayaran. Pangita og mga scholarship ug mga grant. Pangita og part-time nga trabaho, kon posible, aron makatabang sa pagbayad sa inyong pag-eskwela. Magkinahanglan kini og sakripisyo, apan makatabang kini aron molampus kamo.

Ang edukasyon moandam ninyo alang sa mas maayo nga mga oportunidad sa panarbaho. Mobutang kini ninyo sa mas maayong posisyon sa pagserbisyo ug pagpanalangin niadtong naglibut kaninyo. Mopahimutang kini ninyo sa dalan sa tibuok kinabuhi nga pagkat-on. Mopalig-on kini ninyo sa pakigbatok sa kaignorante ug sayop. Sama sa gitudlo ni Joseph Smith: “Ang kahibalo makapawagtang sa kangitngit, kabalaka ug pagduda; kay kini sila dili magpabilin kon anaa ang kahibalo. … Diha sa kahibalo adunay gahum.”9 “Ang pagkamakinaadmanon maayo kon sila mopatalinghug ngadto sa mga tambag sa Dios.”10 Ang edukasyon moandam kaninyo alang sa umaabut, lakip na sa kaminyoon.

Usab, mahimo ba kong mosulti og prangka? Ang dalan paingon sa kaminyoon maglakip sa pakig-date! Ang pakig-date mao ang oportunidad alang sa taas nga pag-istoryahanay. Kon mag-date mo, pagkat-on sa tanan kutob sa inyong mahimo mahitungod sa usag usa. Ilha ang mga pamilya sa usag usa kon mahimo. Ang inyong mga tumong magkauyon ba? Pareho ba mo og pagbati bahin sa mga sugo, sa Manluluwas, sa priesthood, sa templo, pagkaginikanan, mga calling sa Simbahan, ug pagserbisyo sa uban? Inyo bang naobserbahan ang usag usa kon ma-stress, sa ilang reaksyon sa kalampusan ug kapakyasan, pagbuntog sa kasuko, ug pag-atubang sa mga problema? Ang tawo ba nga inyong gika-date modaut sa uban o modasig kanila? Ang iya bang kinaiya, sinultihan, ug gawi mao ang ganahan nimo sa tawo nga ikauban kada adlaw?

Kay ginaingon, walay usa kanato ang makaminyo og perpekto; makaminyo kita og dunay potensyal. Ang husto nga kaminyoon dili lamang bahin sa unsay akong ganahan; bahin usab kini sa unsay iyang ganahan ug gusto niya nga ako mamahimo.

Sa yanong pagkasulti, palihug ayaw pakig-date sa tibuok 20 o kapin ninyo nga edad aron lang “malingaw,” sa ingon maglangay sa kaminyoon pabor sa ubang mga interes ug kalihokan. Ngano? Tungod kay ang pakig-date ug kaminyoon dili mao ang katapusang destinasyon. Kini ang ganghaan kon asa kamo moadto sa katapusan. “Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa.”11

Ang inyong responsibilidad karon mao nga mahimong angayan sa tawo nga inyong minyuan. Kon ganahan mong maminyo og buotan, madanihon, matinuoron, malipayon, kugihan, espiritwal nga tawo, himoa nga ingon kamo niana nga matang sa tawo. Kon kamo ingon niana nga tawo ug wala pa mo maminyo, magmapailubon. Hulata ang Ginoo. Mopamatuod ko nga ang Ginoo nasayud sa inyong mga tinguha ug nahigugma kaninyo tungod sa inyong matinud-anong debosyon ngadto Kaniya. Siya dunay plano para ninyo, dinhi man niining kinabuhia o sa sunod. Paminaw sa Iyang Espiritu. “Ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo, apan pangayo og tambag gikan kaniya.”12 Niining kinabuhia o sa sunod, ang Iyang mga saad matuman. “Kon kamo andam dili kamo mahadlok.”13

Kon kamo walay abunda nga kapanguhaan, ayaw kabalaka. Usa ka talagsaong miyembro sa Simbahan bag-ohay lang misulti nako, “Wala nako padak-a ang akong mga anak gamit ang kwarta; sila akong gipadako gamit ang pagtuo.” Adunay talagsaong kamatuoran niana. Sugdi paggamit ang inyong pagtuo sa tanang bahin sa inyong kinabuhi. Kon dili ninyo buhaton, mag-antus mo sa unsay akong gitawag og “pagkahuyang sa pagtuo.” Ang mismong kalig-on nga gikinahanglan aron magamit ang inyong pagtuo magkahuyang. Busa gamita ang inyong pagtuo kada adlaw, ug kamo “[mag]-anam sa pagkalig-on ug pagkalig-on … ug [mag]kalig-on ug [mag]kalig-on diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo.”14

Aron maandam sa kaminyoon, siguradoha nga angayan mo nga moambit sa sakrament ug maghupot og temple recommend. Moadto kanunay sa templo. Moserbisyo sa Simbahan. Agig dugang sa pagserbisyo sa mga calling sa Simbahan, sunda ang ehemplo sa Manluluwas, kinsa sa yanong paagi “[n]agpangadto-adto sa paghimog mga kaayohan.”15

Karon, tingali kamo dunay seryuso nga mga pangutana mahitungod sa mga pagpili nga moabut. Sa akong katuigan isip young adult, nangayo ko og tambag sa akong ginikanan ug sa matinud-anon, kasaligan nga mga tigtambag. Ang usa gikan sa lider sa priesthood; ang lain gikan sa magtutudlo nga mituo kanako. Silang duha miingon nako, “Kon ganahan kang magpatambag nako, pangandami ang pagdawat niini.” Nakasabut ko unsay ipasabut niana. Mainampuong mopili og mga tigtudlo kinsa naghunahuna sa inyong espirituhanong kaayohan. Pagbantay bahin sa pagdawat og tambag gikan sa inyong kaedad. Kon ganahan mo og dugang pa kay sa unsay naa ninyo karon, kab-ota paibabaw, dili sa kilid!16

Hinumdumi, walay usa nga makakab-ot sa ibabaw alang kaninyo. Bugtong inyong pagtuo ug mga pag-ampo ang makapabayaw sa inyong kaugalingon ug makapabaton og dakong kausaban sa kasingkasing. Bugtong inyong desisyon nga magmasulundon ang makapausab sa inyong kinabuhi. Tungod sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas alang kaninyo, ang gahum naa kaninyo.17 Anaa ninyo ang kagawasan, anaa ninyo ang lig-ong pagpamatuod kon nagmasulundon mo, ug mahimo ninyong sundon ang Espiritu nga naggiya kaninyo.

Bag-ohay lang, usa ka young adult nga tighimo og pelikula ang miingon nga kabahin siya sa usa ka “henerasyon sa mga nangawala”—usa ka henerasyon nga “nangita og paglaum ug kalipay ug katumanan, apan nagpangita diha sa sayop nga mga dapit ug diha sa sayop nga mga paagi.”18

Sa sambingay sa Manluluwas bahin sa anak nga nawala, ang anak dunay daghang panalangin nga nagpaabut kaniya, apan sa wala pa niya kini maangkon, kinahanglan niyang susihon og maayo ang iyang kinabuhi, ang iyang mga pagpili, ug ang iyang kahimtang. Ang sunod nga milagrong nahitabo gihulagway sa kasulatan gamit ang yano nga mga pulong: “Nahiulian na siya sa pamuot.”19 Mahimo bang awhagon ko kamo nga maulian na sa panimuot? Sa Simbahan, kon dunay importante nga mga desisyon nga himuon, kasagaran mopahigayon kita og mga miting sa council. Ang mga family council nagsilbi nga usa ka samang katuyoan. Mahimo mong mopahigayon sa unsay gitawag nako og “personal council.” Human mag-ampo, gahini og panahon nga mag-inusara. Hunahunaa ang unsay umaabut. Pangutan-a ang inyong kaugalingon: “Unsa nga bahin sa akong kinabuhi ang gusto nakong palig-unon aron makapalig-on ko sa uban? Asa man ko ganahang makaabut usa ka tuig gikan karon? Unsa nga mga pagpili ang kinahanglan nakong himuon aron makaabut didto?” Hinumdumi lang, nga kamo ang piloto, ug kamo ang responsable. Mopamatuod ko nga kon maulian na kamo sa panimuot, ang inyong Langitnong Amahan moduol kaninyo. Pinaagi sa makapahupay nga kamot sa Iyang Balaang Espiritu, Siya mogiya kaninyo.

Mopamatuod ko nga ang Dios buhi. Mohatag ko sa akong espesyal nga pagsaksi nga ang Manluluwas nahigugma kaninyo. “Kita dili ba mopadayon sa hilabihan nga [Iyang mahinungdanon] nga katuyoan? Padayon ug ayaw pagsibug.”20 Sa inyong pagsunod Kaniya, Siya molig-on ug mopatunhay kaninyo. Siya modala kaninyo ngadto sa inyong panimalay sa kahitas-an. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.