2010–2019
Bulahan ug Malipayon Kadtong Nagtuman sa mga Sugo sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Bulahan ug Malipayon Kadtong Nagtuman sa mga Sugo sa Dios

Ang mga ali nga giestablisar sa Ginoo makamugna og luwas nga kadangpan gikan sa dautan ug sa makalaglag nga mga impluwensya.

Dili pa lang dugay samtang nagbisita sa Australia, mibiyahe ko sa usa ka nindot nga bahiya [bay] nga naila tungod sa surfing didto. Samtang naglakaw ko sa baybayon, nakadayeg ko sa katalagsaon sa dagko nga hampak sa balud gawas sa bahiya ug sa mas gagmayng balud nga nagpadulong sa baybayon.

Samtang nagpadayon ko sa akong paglakaw, nakasugat ko og grupo sa mga surfer nga Amerikano. Klaro kaayo nga nasagmuyo sila, kusog og tingog ug mitudlo ngadto sa dagat. Sa dihang gipangutana nako sila kon unsay problema, ilang gitudlo ang gawas sa bahiya diin didto mihampak ang dagkong balud.

“Tan-awa ra gud didto,” usa kanila ang masuk-anong misulti nako. “Nakakita ka ba sa ali?” Mas mitan-aw og maayo karon, ako gyung nakita ang ali nga milukop sa entrada sa bahiya, diin mihampak ang dagko, makapadani nga mga balud. Ang ali makita nga hinimo sa baga nga materyal ug gisuportahan sa mga buya [float] diha ibabaw sa tubig. Sumala sa mga surfer, miabut kini sa kinahiladman sa dagat.

Ang surfer nga Amerikano nagpadayon, “Nia mi niining kausa sa kinabuhi nga biyahe aron mag-surf sa dagkong balud. Maka-surf mi sa gagmay nga mga balud mabungkag sa bahiya mismo, apan ang ali nakaimposible kini namo sa pag-surf sa dagkong mga balud. Wala gyud mi ideya nganong naa nay ali diha. Ang among nahibaloan nga nakahasol ni sa among biyahe.”

Samtang ang mga surfer nga Amerikano nag-anam sa kasagmuyo, ang akong pagtagad nabaling ngadto sa laing surfer sa duol—mas edaran nga lalaki ug klaro nga residente didto. Morag nawad-an siya og pailub samtang naminaw siya sa nag-anam kadaghan nga reklamo bahin sa ali.

Sa katapusan mibarug siya ug miduol sa grupo. Walay bisan unsa nga gisulti, gikuha niya ang teleskopyo gikan sa iyang backpack ug gitunol kini sa usa sa mga surfer, nagtudlo ngadto sa ali. Ang matag usa sa mga surfer mitan-aw sa teleskopyo. Sa dihang miabut na ang akong turno, pinaagi sa pagpadako sa view, nakita nako ang wala pa nako makita sa una: mga dorsal fin—dagkong mga iho nga nangaon duol sa kapansilan [reef] sa pikas bahin sa ali.

Ang grupo kalit lang nahilum. Ang tigulang nga surfer mikuha sa iyang teleskopyo ug milakaw palayo. Sa pagbuhat niya sa ingon, militok siya og mga pulong nga dili gayud nako makalimtan. “Ayaw dayon hukmi ang ali,” miingon siya. “Kana lang ang nakapugong aron dili mo matukob.”

Samtang nagbarug mi nianang nindot nga baybayon, ang among panglantaw kalit nga nausab. Ang ali nga daw gahi ug higpit—nga daw mipugong sa kalingawan ug kadasig sa pagsakay sa dagko gayud nga balud—nahimong lahi na kaayo. Uban sa among bag-ong panabut bahin sa kapeligro nga naghulat sa tago diha sa tubig, ang ali nagtanyag na karon og proteksyon, kasiguroan, ug kalinaw.

Samtang kamo ug ako maglakaw sa dalan sa kinabuhi ug maningkamot sa pagtuman sa atong mga damgo, ang mga sugo ug sumbanan sa Dios—sama sa ali—usahay lisud sabton. Tingali makita kini nga gahi ug higpit, mobabag sa agianan nga morag lingaw ug makahinam ug maoy giagian sa kadaghanan. Sama sa gihulagway ni Apostol Pablo, “Kita nagasud-ong sa mga hanap nga panagway daw pinaagi og salamin,”1 uban sa ingon ka limitado nga panglantaw nga kasagran dili nato masabtan ang labihan nga kapeligro nga nagtago sa ubos.

Apan Siya kinsa “nakatugkad sa tanan nga mga butang”2 nasayud gayud kon asa kadtong mga peligro makita. Gihatagan kita Niya og balaanong direksyon, pinaagi sa Iyang mga sugo ug mahigugmaong giya, aron malikayan nato ang mga peligro—aron mapatunhay ang atong kinabuhi nga protektado gikan sa espirituhanong manunukob ug sa kakuyaw sa sala nga naghulat kanato.3

Atong gipakita ang atong gugma alang sa Dios—ug ang atong pagtuo diha Kaniya—pinaagi sa pagbuhat sa atong pinakamaayo kada adlaw sa pagsunod sa dalan nga Iyang gitakda alang kanato ug pinaagi sa pagtuman sa mga sugo nga Iyang gihatag kanato. Labi pa gayud natong gipakita kanang pagtuo ug gugma diha sa mga sitwasyon diin wala nato masabti sa hingpit ang rason sa sugo sa Dios o sa partikular nga dalan nga Iyang paagian kanato. Mas sayon ang desisyon nga mosunod sa agianan sa sulod sa ali sa higayon nga masayud kita nga dunay hait og ngipon nga manunukob nga naglangoy sa gawas niini. Mas lisud ang pagpadayon diha sa sulod sa ali kon ang tanan natong makita mao ang makapaukyab ug makapadani nga mga balud sa pikas bahin. Ug sa gihapon nianang mga panahona—kon kita mopili sa pagpakita sa atong pagtuo, mosalig sa Dios, ug mopakita sa atong gugma ngadto Kaniya—nga kita molambo ug makaangkon sa dakong kaayohan.

Diha sa Bag-ong Tugon, si Ananias wala makatugkad sa sugo sa Ginoo sa pagpangita ug sa pagpanalangin kang Saulo—usa ka tawo kinsa aduna gayuy pagtugot sa pagpabilanggo sa mga tumutuo ni Kristo. Apan kay mituman siya sa sugo sa Dios, si Ananias nahimong instrumento sa espirituhanong pagkatawo ni Apostol Pablo.4

Samtang mosalig kita sa Ginoo, mopakita sa atong pagtuo, motuman sa Iyang mga sugo, ug mosunod sa dalan nga Iyang gitakda alang kanato, mas mahimo kita nga matang sa tawo nga gusto sa Ginoo nga kita mamahimo. Kining “pagkahimo”—kining pagkakabig sa kasingkasing—mao ang importante sa tanan. Sama sa gitudlo kanato ni Elder Dallin H. Oaks: “Dili kini igo alang ni bisan kinsa nga mobuhat nga dili maghunahuna. Ang mga sugo, mga ordinansa, ug mga pakigsaad sa ebanghelyo dili listahan sa mga nahimo nga gikinahanglan aron adunay mapundo didto sa langit. Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka plano nga nagpakita kanato kon unsaon nga mamahimo sa unsay gitinguha sa atong Langitnong Amahan nga kita mamahimo.”5

Busa, ang tinuod nga pagkamasulundon, mao ang hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto Kaniya ug motugot kaniya nga motakda sa atong dalan sa panahon sa kahamugaway ug sa kalisud, nakasabut nga mas makatabang Siya sa paghimo kanato kon unsay gusto Niya nga kita mamahimo kay sa atong mahimo nga kita ra.

Samtang atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Iyang kabubut-on, mas molambo ang atong kalinaw ug kalipay. Si Haring Benjamin nagtudlo nga kadtong nagsunod sa mga sugo sa Dios “bulahan ug malipayon … sa tanan nga mga butang, sa temporal ug sa espirituhanon.”6 Gusto sa Dios nga kita adunay kalipay. Gusto Niya nga kita adunay kalinaw. Gusto Niya nga kita molampus. Gusto Niya nga kita luwas ug mapanalipdan gikan sa kalibutanong mga impluwensya sa tibuok natong palibut.

Sa laing pagkasulti, ang mga sugo sa Ginoo wala maglangkob sa sunod-sunod nga lisud nga mga ginadili nga kinahanglan natong lahutayon bisan supak sa atong buot dinhi niining kinabuhia aron kita mahimaya sa sunod nga kinabuhi. Hinoon, ang mga ali nga naestablisar sa Ginoo nakamugna og luwas natong kadangpan gikan sa dautan ug sa makalaglag nga impluwensya nga makabira unta nato ngadto sa grabe nga kasub-anan. Ang mga sugo sa Ginoo gihatag tungod sa gugma ug pagpakabana; gituyo kini alang sa atong kalipay niining kinabuhia7 ingon nga kini gituyo alang sa atong kalipay ug kahimayaan didto sa sunod nga kinabuhi. Nagtimaan kini sa paagi nga kinahanglan kita nga molihok—ug mas importante, motabang kini kanato nga makasabut kon unsay angayan nga kita mamahimo.

Sa tanang butang nga maayo ug tinuod, si Jesukristo nagbarug isip maoy labing maayong ehemplo. Ang kinadak-ang buhat sa pagkamasulundon sa tibuok kahangturan nahitabo sa dihang ang Anak mitugyan sa Iyang kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Amahan. Mihangyo sa hilabihang pagpaubos nga ang kopa kuhaon—nga Siya unta makapanaw sa laing agianan kay sa gitakda alang Kaniya—si Kristo mitugyan sa Iyang kaugalingon ngadto sa dalan nga gusto sa Amahan nga Iyang agian. Dalan kadto nga moagi padulong sa Getsemani ug Golgota, diin Siya milahutay sa dili mahunahuna nga kasakit ug pag-antus ug diin hingpit Siya nga gipasagdan samtang ang Espiritu sa Iyang Amahan mibiya. Apan kanang samang dalan miresulta sa walay sulod nga lubnganan sa ikatulo nga adlaw, uban sa pagtuaw nga “Siya nabanhaw!”8 nga nadungog ug kusganong gibati niadtong nahigugma Kaniya. Naglakip kini sa dili mahunahuna nga kalipay ug kahupayan nga nakasentro sa Iyang Pag-ula alang sa tanang mga anak sa Dios sa tibuok kahangturan. Pinaagi sa pagtugot sa Iyang kabubut-on nga ipaubos ngadto sa kabubut-on sa Amahan, si Kristo mihatag kanato og posibilidad nga makadawat og mahangturong kalinaw, kalipay, ug kinabuhing dayon.

Ako mopamatuod nga kita mga anak sa mahigugmaon nga Dios. Ako mosaksi nga Siya gusto nga kita magmalipayon ug luwas ug mapanalanginan. Niana nga katuyoan, nagplano Siya og agianan aron kita makabalik ngadto Kaniya, ug Siya miestablisar og mga ali nga manalipod kanato diha sa dalan. Sa pagbuhat nato sa atong pinakamaayo aron sa pagsunod niana nga dalan, kita makakita og tinuod nga kasiguroan, kalipay, ug kalinaw. Ug sa pagtugyan nato ngadto sa Iyang kabubut-on, kita mahimo kon unsay gusto Niya nga kita mamahimo. Pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, amen.