2010–2019
Pagpakita og Ehemplo ug Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpakita og Ehemplo ug Kahayag

Samtang magsunod kita sa ehemplo sa Manluluwas, kita adunay kahigayunan nga mahimong kahayag sa kinabuhi sa uban.

Mga kaigsoonan, pagkanindot nga makauban kamo pag-usab. Sama sa inyong nahibaloan, sukad sa atong panag-uban niadtong Abril, nasubo kita sa pagkawala sa tulo sa atong pinalangga nga mga Apostoles: Sila si Presidente Boyd K. Packer, Elder L. Tom Perry, ug Elder Richard G. Scott. Mipauli na sila sa ilang langitnong panimalay. Gimingaw kita kanila. Mapasalamaton kaayo kita sa ilang ehemplo sa Kristohanong gugma ug sa makapadasig nga mga pagtulun-an nga ilang gibilin kanato.

Kinasingkasing natong gi-welcome ang atong labing bag-ong mga Apostoles, sila si Elder Ronald A. Rasband, Elder Gary E. Stevenson, ug Elder Dale G. Renlund. Kini sila mapahinunguron sa buhat sa Ginoo. Kwalipikado kaayo sila sa pagpuli sa importante nga mga katungdanan diin sila gitawag.

Karong bag-o, samtang nagbasa ug namalandong ko sa kasulatan, duha ka tudling ang nagpabilin sa akong hunahuna. Kining duha parehong pamilyar kanato. Ang una gikan sa Wali sa Bukid: “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong Amahan nga anaa sa Langit.”1 Ang ikaduhang kasulatan mao ang misantop sa akong hunahuna samtang namalandong ko sa kahulugan sa unang kasulatan. Gikan kini sa Sulat ni Pablo ngadto ni Timoteo: “Sa mga magtutuo, pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan, ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli.”2

Ako nagtuo nga ang ikaduhang kasulatan mipasabut, sa dakong bahin niini, kon unsaon nato sa pagtuman sa unang kasulatan. Mahimo kitang ehemplo sa mga tumutuo pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, ug sa kaputli. Kon atong buhaton, ang atong kahayag mosanag aron makita sa uban.

Matag usa kanato mianhi sa yuta nga gihatagan sa Kahayag ni Kristo. Sa atong pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug magpuyo sama sa Iyang pagpuyo ug sa Iyang pagtudlo, kana nga kahayag mosanag diha sa atong kaugalingon ug modan-ag sa dalan alang sa uban.

Si Apostol Pablo milista og unom ka mga hiyas sa usa ka tumutuo, mga hiyas nga makapadan-ag sa atong kahayag. Atong tan-awon ang kada usa.

Gihisgutan nako ang unang duha ka hiyas—nga ehemplo sa pulong ug sa sinultihan. Ang mga pulong nga atong gamiton makabayaw ug makadasig, o makadaot ug makapaulaw kini. Sa kalibutan karon dunay naghingapin nga pasipala nga ingon og naglibut kanato. Lisud ang paglikay nga makadungog nga ang pangalan sa Dios gigamit sa kaswal ug sa walay paghunahuna. Walay tahud nga mga komentaryo ingon og nahimong kabuhian sa telebisyon, mga salida, mga libro, ug sa musika. Dunay gawasnong pagbinayloay og makapainsulto nga sinultihan ug masuk-anong pinulongan. Kinahanglan kitang makig-istorya sa uban pinaagi sa gugma ug pagtahud, mogamit kita og tukma nga mga pulong ug maglikay sa mga pulong o komentaryo nga makapasakit o makapasilo. Kinahanglan natong sundon ang ehemplo sa Manluluwas, kinsa mainantuson ug mabinationg namulong sa Iyang tibuok pangalagad.

Ang sunod nga hiyas nga gihisgutan ni Pablo mao ang gugmang putli, nga mao “ang tiunay nga gugma ni Kristo.”3 Nagtuo ko nga anaa sa atong palibut kadtong mahimo natong maimpluwensyahan kinsa nag-inusara, kadtong masakiton, ug kadtong nawad-an sa paglaum. Kita adunay kahigayunan sa pagtabang kanila ug sa pagdasig kanila. Ang Manluluwas nagdala og paglaum ngadto sa walay paglaum ug kalig-on ngadto sa mga huyang. Giayo Niya ang masakiton; gipalakaw Niya ang bakol, ug ang buta nga makakita, ang bungol nga makadungog. Gani Iyang gibuhi ang patay. Sa Iyang tibuok pangalagad mitabang Siya pinaagi sa paghigugma sa nanginahanglan. Sa atong pagsunod sa Iyang ehemplo, makapanalangin kita og mga kinabuhi, lakip na ang atong kinabuhi.

Sunod, kinahanglan kitang mahimong ehemplo sa kinaiya. Alang nako nagpasabut kana nga kita maningkamot nga magbaton og kamabination, pasalamat, pagpasaylo, ug maayong gawi. Kini nga mga hiyas makahatag nato sa kinaiya nga motandog sa kinabuhi niadtong anaa sa atong palibut. Kahigayunan nako sulod sa mga katuigan nga makauban ang dili maihap nga mga tawo nga aduna niana nga kinaiya. Makasinati kita og espesyal nga pagbati kon kita uban kanila, usa ka pagbati nga gusto natong makig-uban nila ug mosunod sa ilang ehemplo. Mosanag nila ang Kahayag ni Kristo ug makatabang nato nga mobati sa Iyang gugma alang kanato.

Sa paghulagway nga ang kahayag nga magagikan sa putli ug mahigugmaong tawo makita sa uban, mopakigbahin ko ninyo og kasinatian daghang katuig na ang milabay.

Nianang higayuna, ang mga lider sa Simbahan nakigtagbo sa mga opisyales sa Jerusalem aron sabutan ang pag-abang og yuta diin tukuron ang Jerusalem Center sa Simbahan. Aron makakuha og pagtugot nga gikinahanglan, ang Simbahan miuyon nga walay himoon nga proselyting ang atong mga miyembro nga mogamit sa sentro. Human mahimo kana nga kasabutan, usa sa mga opisyal nga Israeli, kinsa pamilyar na kaayo sa Simbahan ug sa mga miyembro niini, misulti nga nakahibalo siya nga ang Simbahan motuman sa kasabutan nga dili mag-proselyte. “Apan,” miingon siya, nagpasabut sa mga estudyante nga moeskwela didto, “unsay atong buhaton sa kahayag nga naa sa ilang mga mata?”4 Hinaut nga kana nga espesyal nga kahayag mosanag sa atong kaugalingon, aron kini makita ug mapasalamatan sa uban.

Ang mahimong ehemplo sa hugot nga pagtuo nagpasabut nga kita mosalig sa Ginoo ug sa Iyang pulong. Nagpasabut kini nga atong gihuptan ug nga atong giamumahan ang pagtuo nga mogiya sa atong hunahuna ug sa atong mga aksyon. Ang atong hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo ug sa atong Langitnong Amahan moimpluwensya sa tanan natong gibuhat. Taliwala sa kalibug sa atong panahon, ang pagsumpaki sa tanlag, ug ang kagubot sa inadlaw nga pagpakabuhi, ang malahutayon nga pagtuo mahimong kakuhaan og kalig-on sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga ang hugot nga pagtuo ug pagduha-duha dili magdungan sa samang dapit ug sa samang higayon, kay ang usa mobugaw sa lain. Akong balikon nga gisigehan na kita og sulti—nga aron makaangkon ug mapabilin ang hugot nga pagtuo nga atong gikinahanglan, importante nga kita mobasa ug magtuon ug mamalandong sa kasulatan. Ang pakigsulti sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo importante. Dili kita makatugot nga ibaliwala kining mga butanga, kay ang kaaway ug ang misunod kaniya walay hunong sa pagpangita og buslot sa atong taming, kahuyang sa atong pagkamatinud-anon. Miingon ang Ginoo, “Pangita nga makugihon, pag-ampo sa kanunay, ug pagmatuohon, ug ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan.”5

Sa katapusan, kita kinahanglan nga putli, nga nagpasabut nga limpyo ang atong lawas, hunahuna, ug espiritu. Nasayud kita nga ang atong lawas usa ka templo, nga kinahanglang atimanon uban ang balaang pagtahud. Ang atong hunahuna kinahanglang mapuno sa makapadasig ug ligdong nga mga hunahuna ug gawasnon sa mga butang nga makapahugaw niini. Aron ang Espiritu Santo maoy atong kanunay nga kauban, kinahanglan mahimo kitang takus. Mga kaigsoonan, ang kaputli makahatag kanato og kalinaw sa hunahuna ug mohimo kanatong kwalipikado nga makadawat sa mga saad sa Manluluwas. Miingon Siya, “Bulahan ang mga maputli og kasingkasing, kay makakita sila sa Dios.”6

Sa atong pagpakita og ehemplo sa sinultihan, ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli, mahimo kitang kahayag sa kalibutan.

Gusto kong mosulti kaninyong tanan, ug ilabi na sa mga batan-on, nga samtang ang kalibutan magkalayo gikan sa mga baruganan ug mga sumbanan nga gihatag sa Langitnong Amahan kanato, mobarug kita tungod kay kita lahi. Mobarug kita tungod kay tarung kita og sininaan. Lahi kita tungod kay dili kita mopasipala ug tungod kay dili kita mogamit sa mga butang nga makadaot sa atong lawas. Lahi kita tungod kay maglikay kita og dili angay nga komedya ug makadaot nga komentaryo. Lahi kita kon kita mohukom nga dili sudlan ang atong hunahuna sa mga butang sa media nga imoral ug makadaot ug makapapahawa sa Espiritu gikan sa atong panimalay ug sa atong kinabuhi. Makabarug gayud kita kon mopili kita kalabut sa moralidad—mga pagpili nga nagsunod sa mga baruganan ug mga sumbanan sa ebanghelyo. Kadtong mga butang nga makapalahi nato gikan sa kalibutan naghatag usab kanato niana nga kahayag ug niana nga espiritu nga modan-ag sa nagkangitngit nga kalibutan.

Sa kasagaran lisud nga mahimong lahi ug sa pagbarug nga mag-inusara diha sa pundok sa mga tawo. Natural lang nga mahadlok kon unsay hunahunaon o isulti sa uban. Makapahupay ang mga pulong sa salmo: “Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; kinsa man ang akong pagakahadlokan? ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi; kang kinsa man ako malisang?”7 Sa atong paghimo ni Kristo nga sentro sa atong kinabuhi, ang atong kahadlok pulihan sa kaisug sa atong konbiksyon.

Walay usa nato nga dunay perpekto nga kinabuhi, ug usahay ang mga hagit ug mga kalisud nga atong giatubang mahimong grabe kaayo, nga makapaawop sa atong kahayag. Hinoon, uban sa tabang sa Langitnong Amahan, ug suporta sa uban, makuha nato og balik kana nga kahayag nga modan-ag pag-usab sa atong dalan ug mohatag sa kahayag nga gikinahanglan sa uban.

Sa paghulagway, akong ipakigbahin ninyo ang makapatandog nga mga pulong sa usa ka paborito nga balak nga una nakong nabasa daghang katuigan na ang milabay:

Nahimamat ko ang estranghero usa ka gabii niana

Kansang suga mihunong sa pagsiga.

Mihunong ko ug gipadagkot siya

Sa iyang suga ngari sa akong suga.

Miabut ang unos sa kaulahian

Ug mihuros sa kalibutan.

Ug sa dihang ang hangin nawala

Napalong ang akong suga!

Apan mibalik ang estranghero kanako—

Ang siga sa iyang suga hayag kaayo!

Ang bililhong kahayag iyang gihuptan

Ug ang akong suga iyang gidagkutan!8

Akong mga kaigsoonan, ang atong kahigayunan sa pagdan-ag anaa kanato kada adlaw, bisan unsa pa ang atong kahimtang. Samtang kita magsunod sa ehemplo sa Manluluwas, kita adunay kahigayunan nga mahimong kahayag sa uban, masakop man sila sa atong pamilya ug mga higala, kauban nato sa trabaho, mga kaila, o mga estranghero.

Sa matag usa kaninyo, ako moingon nga kamo mga anak sa atong Langitnong Amahan. Gikan kamo sa Iyang presensya aron magpuyo niini nga yuta sa usa ka panahon, aron sa pagpamalandong sa gugma ug mga pagtulun-an sa Manluluwas, ug maisugong modan-ag sa inyong kahayag aron ang tanan makakita. Kon kana nga panahon dinhi sa yuta mahuman na, kon nabuhat na ninyo ang inyong bahin, mainyo ang mahimayaong panalangin sa pagpuyo og balik uban Kaniya sa kahangturan.

Unsa gayud ka mapasaligon ang mga pulong sa Manluluwas: “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi.”9 Kaniya ako mopamatuod. Siya ang atong Manluluwas ug Manunubos, ang atong Manlalaban ngadto sa Amahan. Siya ang atong Ehemplo ug ang atong kusog. Siya “ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit.”10 Nga ang matag usa kanato nga maabut sa akong tingog mosaad sa pagsunod Kaniya, sa ingon mahimong nagdan-ag nga kahayag ngadto sa kalibutan, mao ang akong pag-ampo pinaagi sa Iyang balaan nga pangalan, nga mao si Jesukristo ang Ginoo, amen.