2010–2019
Angayan sa Gisaad Kanato nga mga Panalangin
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Angayan sa Gisaad Kanato nga mga Panalangin

Ang tumong sa talagsaong gisaad nga mga panalangin sa atong Amahan kinahanglan gayud maoy atong i-focus sa kada adlaw.

Dili ba mo ganahan niini nga sister sa video? Nahibalo mi nga daghan kaninyo kinsa walay oportunidad nga makabaton og kaugalingong mga anak migahin sa inyong kinabuhi sa paghigugma, pagtudlo, ug pagpanalangin sa mga bata. Ug, ah, ang atong Langitnong Amahan ug kami nahigugma kaninyo tungod niana mga sister!

General Women's Meeting. 2015 October

Kita bang tanan, apil na ninyong minahal nga mas batan-ong mga sister sa Primary ug Young Women, dunay oportunidad nga makakupot og bag-ong natawo nga bata ug gitutukan mo niya? Ato bang nabantayan ang sagrado ug balaang pagbati nga naglibut niining celestial nga espiritu, nga bag-o pa lang gipadala sa atong Amahan sa Langit ngadto sa bag-ong gilalang, putli nga gamayng lawas? Panagsa ra ko makasinati og mga pagbati nga ingon kanindot, kamalumo, ug kaespirituhanon.

Ang atong lawas sagrado nga gasa gikan sa atong Langitnong Amahan. Kini personal nga mga templo. Sa pagpabilin nato niini nga limpyo ug putli, mahimo kitang takus sa pagtabang sa atong Langitnong Amahan sa paglalang og mga lawas alang sa Iyang minahal nga espiritu nga mga anak.

General Conference. 2014 October

Sa katapusang pakigpulong ni Presidente Boyd K. Packer sa kinatibuk-ang komperensya, nga inyong mahinumduman isip “usa ka biskwit ug halok,” siya mipamatuod nga “ang sugo sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta … importante … ug maoy tinubdan sa tawhanong kalipay. Pinaagi sa matarung nga paggamit niini nga gahum [sa paglalang], mahiduol kita sa atong Amahan sa Langit ug makasinati og kahingpitan sa kalipay, gani ang pagkadios. Ang gahum sa pagpasanay dili sulagma nga bahin sa plano; kini mao ang plano.”

Siya mipadayon:

“Ang tinuod nga gugma motagana sa pag-ambitay nianang pagbati human na sa kasal nga moabli sa sagradong gahum … [pinaagi] sa paglikay sa mga sitwasyon diin ang pisikal nga tinguha maoy mokontrolar. …

“… Ang atong kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay ug kahimayaan magdepende kon unsaon nato pagtubag kining makanunayon, dili kapugngan nga pisikal nga mga tinguha.”1

Akong minahal nga mga sister, mga batan-on ug dili kaayo batan-on, gibati nako ang dakong kabalaka samtang nangandam ko niining pakigpulong. Sama sa gipahayag ni Alma ang Batan-on, “Ako manghinaut gikan sa kinahiladman nga bahin sa akong kasingkasing … nga kamo … motawag sa iyang balaan nga ngalan, ug magbantay ug mag-ampo sa kanunay, nga kamo mahimo nga dili matintal labaw niana nga kamo makalahutay, … nga aron kamo bayawon sa katapusan nga adlaw.”2

Sa kaulahian, si Mormon mipamatuod usab nga sa panahon ni Alma, si Korihor, ang anti-Kristo, “misangyaw … , naglingla sa mga kasingkasing sa … daghan nga mga babaye.”3

Mga sister, si Satanas mipagawas og sama kang Korihor nga bandila sa atong panahon nga nag-anam ka malampuson. Unsa man ang uban sa iyang mga himan? Matintalon nga mga nobela sa gugma, mga salida sa TV, minyo nga mga babaye ug mga uyab sa una nga nalambigit diha sa social media, ug pornograpiya. Kinahanglan gayud kitang magbantay, minahal nga mga sister! Dili kita pwedeng makigdula sa nagdilaab nga pana ni Satanas ug dili mapasu. Wala koy laing nahibaloan nga mopasarang kanato alang sa kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo kay sa hiyas.

Daghan sa kalibutan karon ang nangita og dinalian nga katagbawan ug dinalian nga kahibalo diha sa Internet. Sa laing bahin, mapanalanginan kita sa hilabihan kon magpakita kita og pagtuo ug pailub ug moadto sa atong Langitnong Amahan, ang tinubdan sa tanang kamatuoran, uban sa atong mga kabalaka. Daghan kaayong tubag ug kasiguroan ang moabut pinaagi sa inadlaw nga pagsiksik ug pagtuon sa kasulatan ug uban sa sinsero ug mapangaliyupong pag-ampo, apan walay ingon niana nga mga saad diha sa Internet. Si propeta Jacob mipamatuod: “Kay ang Espiritu namulong sa kamatuoran ug dili mamakak. Busa, kini namulong sa mga butang ingon nga sila gayud mao, ug sa mga butang ingon nga sila gayud mahimo unya.”4

Kon malambigit kita sa pagtan-aw, pagbasa, o pagsinati og butang nga ubos sa mga sumbanan sa atong Langitnong Amahan, makapahuyang kini kanato. Bisan unsa pa ang atong edad, kon ang atong gitan-aw, gibasa, gipaminaw, o gipili nga buhaton wala mahisubay sa mga sumbanan sa Ginoo diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan, palunga kini, gisi-a kini, ilabay kini, ug ayaw kini panumbalinga.

Mormon Messages-Easter

Walay usa kanato nga perpekto, apan kon nakasala kita, si Presidente Packer mipahinumdom kanato:

“Ang saad mao: ‘Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila’ (D&P 58:42). …

“… Ang Pag-ula, nga makatubos natong tanan, walay mga uwat nga ibilin. Kana nagpasabut nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita naggikan o sa unsang paagi nahitabo ang usa ka butang, kon kita tinuoray nga naghinulsol, Siya nagsaad nga Siya mo-ula. Ug sa dihang Siya mitubos, sulbad na kana. Adunay daghan kanato kinsa naglangay-langay … walay mga pagbati sa kahasol sa konsensya, wala masayud kon unsaon nga makalingkawas niini. Kamo makalingkawas pinaagi sa pagdawat sa Pag-ula ni Kristo, ug ang tanang kasakit mahimong katahum ug gugma ug kahangturan.”5

Gawas sa paghinulsol, unsa nga tabang o himan ang gihatag kanato aron magpabilin kitang limpyo ug mahiyason? Ang atong Primary ug mga batan-ong babaye tanan nahibalo ug mokanta sa awit nga “Gahum sa Kasulatan.”6 Pwede ba nato kining mapalapdan ngadto sa “Gahum sa Pag-ampo,” “Gahum sa Templo,” “Gahum sa mga Pakigsaad,” “Gahum sa Adlawng Igpapahulay,” “Gahum sa Propeta,” ug “Gahum sa Hiyas”?

Anaa usab ang dagkong mga panalangin ug mapanalipdong mga saad kalabut sa tukmang pagsul-ob sa atong temple garment. Gibati nako nga simbolikanhon nakong gisul-ob ang harianong mga saput nga gihatag kanako sa akong Langitnong Amahan. Mopamatuod ko, mga sister, nga kon maningkamot kitang mosul-ob sa garment sa tukmang paagi, ang atong Amahan moila niini isip dakong timaan sa atong gugma ug debosyon ngadto Kaniya. Usa kini ka timaan sa mga pakigsaad nga atong gihimo ngadto Kaniya, ug Siya misaad, “Ako, ang Ginoo, mapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat sa unsa nga Ako misulti; apan kon kamo dili mobuhat sa unsa nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad.7

Bag-o lang nakig-istorya ko sa usa ka dugay nang amiga nga nakasinati og duha ka diborsyo tungod sa pagkaadik ug pagkadili matinud-anon sa iyang mga bana. Siya ug ang tulo niya ka mga anak hilabihan nga nag-antus. Siya nangamuyo, “Naningkamot ko og maayo nga magpuyo nga matarung. Nganong daghan man kaayo ko og mga pagsulay? Unsa may sayop nakong nahimo? Unsa man ang gusto sa Langitnong Amahan nga akong buhaton? Nag-ampo ug nagbasa ko sa akong mga kasulatan, motabang sa akong mga anak, ug mag-adtoan pirme sa templo.”

Samtang naminaw ko niini nga sister, morag gusto kong mosinggit, “Nagbuhat ka niini! Nagbuhat ka sa tanan nga gusto ug gilauman sa Langitnong Amahan nga imong buhaton!”

Atong masabtan, nga daghan ang namahayag nga ang gisaad nga mga panalangin sa atong Amahan “layo ra gyud kaayo,” ilabi na kon ang atong kinabuhi napuno sa mga hagit. Apan si Amulek mitudlo nga, “Kini nga kinabuhi mao ang panahon … sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios.”8 Kini dili ang panahon sa pagdawat sa tanan natong mga panalangin. Si Presidente Packer mipasabut nga ang linya nga “‘ug silang tanan nagpuyo nga malipayon human niana’ dili gayud kabahin niining mortal nga kinabuhi. Kana nga linya anaa sa kinabuhi human dinhi, kon ang mga misteryo masulbad ug ang tanan mahusto.”9 Hinoon, ang tumong sa talagsaong gisaad nga mga panalangin sa atong Amahan kinahanglan gayud maoy i-focus sa matag usa kanato kada adlaw—ingon man usab ang pagkahibalo “sa kadaghan sa iyang malumo nga mga kalooy”10 nga atong nasinati kada adlaw.

Mga sister, wala ko masayud nganong daghan kita og mga pagsulay, apan kini ang akong personal nga gibati nga ang ganti dako kaayo, hilabihan ka mahangturon ug walay katapusan, hilabihan ka malipayon ug lapas pa sa atong panabut nga nianang adlaw sa pagganti, atong bation nga moingon ngadto sa atong maloloy-on, mahigugmaong Amahan, “Kadto lang ba ang tanan nga gikinahanglan?” Ako nagtuo nga kon kada adlaw mahinumdom ug maila nato ang kadako sa gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa atong Manluluwas alang kanato, andam kitang mobuhat sa bisan unsa aron mahibalik og usab sa Ilang presensya, gilibutan sa Ilang gugma sa kahangturan. Unsay kapuslanan, minahal nga mga sister, sa atong giantus dinhi kon, sa katapusan, kadtong mga pagsulay mao gayud ang mga butang nga mopasarang kanato alang sa kinabuhing dayon ug kahimayaan didto sa gingharian sa Dios uban sa atong Amahan ug Manluluwas?

Ako mopamatuod nga ang atong mga lawas sagradong gasa gikan sa atong Langitnong Amahan ug nga sa pagpabilin natong putli ug limpyo sa atong kinabuhi pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong Manluluwas, ug sa pagpabilin sa tumong sa talagsaong gisaad nga mga ganti sa atong Amahan kanato kada adlaw, ugma damlag atong madawat ang “tanan nga iya sa [atong] Amahan.”11 Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.