2010–2019
Ako Nahingangha, Nahibulong
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ako Nahingangha, Nahibulong

Ang akong pagpamatuod ni Jesukristo nalig-on gikan sa daghang espesyal nga mga kasinatian diin akong nahibaloan ang Iyang talagsaong gugma alang sa usag usa kanato.

Minahal nakong mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan, dako ang akong pasalamat sa Unang Kapangulohan sa pagdapit kanako nga mopaambit sa mapaubsanon nakong pagpamatuod niining adlawng Igpapahulay. Ang mga pulong sa paboritong himno sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naghulagway sa akong gibati karon:

Ako nahingangha, nahibulong sa gugma,

Dako nga grasya kanako gihatag niya. …

Ako nahibulong nga siya nanaog sa trono

Pagluwas sa akong kalag nga sukol kanimo,

Naghatag sa Iyang gugma nga hilabihan,

Pag-angkon, pagtubos, paghatag kaangayan. …

Nagpabilin kanakong natingala!1

Pipila ka adlaw ang milabay may pribilehiyo ko nga makigkita sa Unang Kapangulohan ug makadawat niini nga tawag gikan sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Gusto kong mosaksi kaninyong tanan sa kalig-on ug sa gugma ni Presidente Monson samtang miingon siya kanako, “Kini nga tawag nagagikan ni Ginoong Jesukristo.”

Nabug-atan ko ug mikurog ang akong kahiladman sa paghunahuna sa kahulugan niadtong mga pulonga nga malumong gipamulong sa atong mapinananggaong propeta. President Monson, President Eyring, President Uchtdorf, gimahal nako kamo ug moserbisyo ko sa Ginoo ug kaninyo sa tibuok nakong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog.

Ako gayung gihigugma sila si Presidente Boyd K. Packer ug Elder L. Tom Perry ug Richard G. Scott. Gimingaw kaayo ko nila. Bulahan ko nga nabansay ug natudloan niining pinalanggang mga Kaigsoonan. Dili gyud ko angayan nga mohulip bisan kinsa kanila, apan akong dungog nga matawag sa korum nga ilang giserbisyuhan ug magpadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo.

Kon maghunahuna ko sa mga tawo nga mitabang kanako kon unsa ko karon, mahunahuna nako og una ang akong pinalangga ug ang akong mahangturong kapikas nga wala maghunahuna sa iyang kaugalingon, si Melanie. Sulod sa katuigan, mitabang siya nga mahimo ko nga mas maayong disipulo ni Jesukristo. Ang iyang gugma ug suporta, ug sa 5 namo ka anak, sa ilang mga kapikas, ug sa among 24 ka apo, nakapalig-on kanako. Sa akong minahal nga pamilya, gihigugma ko kamo.

Sama sa kaarang propeta nga si Nephi, natawo ko sa matarung nga mga ginikanan diha sa ebanghelyo ug sila usab natawo sa matarung nga mga ginikanan balik sa unom ka henerasyon. Ang pinakauna nakong mga katingulangan nga namiyembro sa Simbahan naggikan sa England ug Denmark. Kining nag-una nga mga pioneer mihatag sa tanan nga anaa kanila ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo ug nagbilin og panulundon nga sundon sa ilang mga kaliwatan. Mapasalamaton kaayo ko sa multigenerational nga pamilya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug nahibalo ko nga usa kini ka takus nga tumong nga angayang paningkamutan natong tanan.

Daghan pa ang nakatabang sa pag-andam sa akong kinabuhi alang niining bag-o nga calling. Naglakip kini sa akong mga higala sa pagkabata ug pamilya, nag-unang mga lider, mga magtutudlo, tibuok kinabuhi nga mga mentor. Kinahanglan nakong ilakip kadtong gikan sa una nakong pagmisyon sa eastern states ug sa pinalangga namong mga misyonaryo gikan sa New York New York North Mission. Ngadto sa daghang nakaimpluwensya ug nakahatag og direksyon sa akong kinabuhi, nagpasalamat kaayo ko.

Nalipay ko nga nakaserbisyo uban sa akong mga Kaigsoonan sa Seventy. Sulod sa 15 ka tuig nasakop ko sa usa sa pinakatalagsaong korum ug mahigugmaong panag-igsoonay sa Simbahan. Salamat, minahal nakong kauban nga mga sulugoon. Karon nagpaabut ko sa pagkahimong sakop sa bag-ong korum. President Russell M. Nelson, dako ang akong gugma alang kanimo ug sa matag sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Si Sister Rasband ug ako napanalanginan nga makabisita sa mga miyembro gumikan sa daghang assignment ngadto sa mga kongregasyon ug mga misyon sa tibuok kalibutan. Among gihigugma ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw bisan asa! Ang inyong pagtuo nakapalambo sa among pagtuo; ang inyong pagpamatuod nakadugang sa among pagpamatuod.

Kon magbilin man ko og gamayng mensahe ninyo karon, mao kini: miingon ang Ginoo, “Maingon nga ako nahigugma kaninyo; kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa.”2 Masaligon ako nga walay kapilian, sala, o sayop nga mahimo ninyo o ni bisan kinsa nga makapausab sa Iyang gugma para ninyo o para nila. Wala kana magpasabut nga pasagdan ra Niya ang masalaypong mga binuhatan—sigurado ko nga dili—apan nagpasabut kini nga kinahanglan kitang motabang sa atong isigkatawo uban sa gugma sa pagdapit, pag-awhag, pagserbisyo, ug pagluwas. Dili ra magtagad si Jesukristo sa kaliwatan, ranggo, ug mga kahimtang aron matudloan sila niining tulukibon nga kamatuoran.

Sa makadaghan gipangutana ko kon kanus-a ko nakadawat sa akong pagpamatuod.

Wala ko kahinumdom nga wala ko motuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Nahigugma ko Nila sukad nakakat-on ko bahin Nila samtang magluhod ko tupad sa akong inahan nga daw anghel ngari nako, magbasa sa mga kasulatan ug mga istorya sa ebanghelyo. Kana nga nag-unang mga gituohan karon mitubo na ngadto sa usa ka kahibalo ug pagsaksi mahitungod sa mahigugmaong Langitnong Amahan, kinsa maminaw ug motubag sa atong mga pag-ampo. Ang akong pagpamatuod ni Jesukristo nalig-on gikan sa daghang espesyal nga mga kasinatian diin akong nahibaloan ang Iyang talagsaong gugma alang sa usag usa kanato.

Nagpasalamat ko sa Pag-ula sa atong Manluluwas ug naglaum sama ni Alma nga mosinggit gamit ang trumpeta sa Dios.3 Nasayud ko nga si Joseph Smith propeta sa Dios sa Pagpahiuli ug ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios. Ug nahibalo ko nga si Presidente Thomas S. Monson tinuod nga sulugoon ug propeta sa Dios sa kalibutan karon.

Sa atong pagsunod sa atong propeta, nag-ampo ko nga maanaa sa atong kasingkasing ang gugmang putli para sa uban ug kita mamahimong buhi nga saksi ug sa katinuod “mahingangha mahibulong sa gugma nga gitanyag ni Jesus [kanato].” O, unta kini “talagsaon, talagsaon [kanimo ug] kanako.” Sa pangalan ni Jesukristo, amen.