2010–2019
Mata nga Makakita ug Dalunggan nga Makabati
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mata nga Makakita ug Dalunggan nga Makabati

Kon atong tan-awon si Kristo ug ablihan ang atong mga mata ug dalunggan, ang Espiritu Santo manalangin kanato nga makakita ni Ginoong Jesukristo nga naglihok sa atong kinabuhi.

Sa Iyang mortal nga pangalagad, gihimo ni Jesus ang dagkong milagro sa pagpang-ayo ug nanudlo pinaagi sa awtoridad ug gahum nga giingon sa kasulatan, “Ug ang iyang kabantug mikaylap sa tibuok Siria … ug minunot kaniya ang dagkong mga panon sa katawhan.”1

Ang pipila nga nakakita ug nakabati Kaniya nga nanudlo misalikway Kaniya. Ang uban misunod Kaniya sa makadiyot apan wala na mouban Kaniya.2 Si Ginoong Jesukristo diha sa ilang atubangan, apan wala sila makakita kinsa gayud Siya. Buta sila, ug gipili nila nga magpalayo. Bahin kanila, miingon si Jesus:

“Ako miabut ngadto sa akong kaugalingon, ug ang akong kaugalingon wala modawat kanako.”3

“Ang ilang mga dalunggan magalisud sa pagpakabati, ug ang ilang mga mata ginapiyong nila.”4

Hinoon, may daghang lalaki ug babaye, lakip sa Iyang matinud-anong mga Apostoles, nagsentro sa ilang kinabuhi ngadto Kaniya. Bisan sa ilang kalisud tungod sa mga pagbalda sa kalibutan, uban sa kalibug bahin sa Iyang gitudlo, ug gani sa kahadlok, mituo sila Kaniya, ug misunod Kaniya.

“Apan bulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita man kini, ug ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini.”5

Sa hapit na ang Iyang pag-antus sa Getsemani ug sa Kalbaryo, gihimo ni Jesus kining talagsaong saad sa Iyang mga disipulo: “Ang mosalig kanako, magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi pa gani ka dagkong mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton, kay moadto man ako sa Amahan.”6

Gituman ni Jesus kana nga saad: sugod sa kapanahunan sa Pentecost, ang mga disipulo gipanalanginan og bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo.7 Pinaagi sa pagtuo kang Kristo, paghinulsol ug kamasulundon, ang Espiritu Santo nahimo nga ilang kauban, miusab sa ilang kasingkasing, ug mipanalangin kanila og usa ka padayong saksi sa kamatuoran.

Kini nga mga gasa ug panalangin milig-on sa mga disipulo sa Ginoo. Bisan og nagpuyo sila sa peligro ug makalibug nga kapanuhan, nadawat nila ang espirituhanong gasa sa mga mata nga makakita ug dalunggan nga makabati. Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nagsugod sila nga makakita sa kamatuoran sa tanang butang kon unsa gayud kini, ilabi na bahin ni Jesukristo ug sa Iyang buhat diha kanila.8 Ang Espiritu Santo milamdag sa ilang panabut, ug ilang nabati ang tingog sa Ginoo nga mas klaro. Ang ebanghelyo ni Jesukristo mituhop gayud sa ilang kasingkasing.9 Nagmakanunayon sila ug nagmasulundon.10 Nagsangyaw nga walay kahadlok ug inubanan sa gahum ug gitukod ang gingharian sa Dios.11 May kalipay sila diha ni Ginoong Jesukristo.

May pagkapareho kita niadtong matinud-anong mga tawo sa tunga-tungang panahon. Kita usab nagpuyo sa panahon nga si Kristo naghimo og mga milagro dinhi kanato—lakip ang pagpang-ayo sa masakiton, paglimpyo sa sala, pag-usab sa atong kasingkasing, ug pag-abli sa plano sa kaluwasan ngadto sa mga anak sa Dios dinhi ug sa sunod kinabuhi. Sa atong panahon may mga buhing propeta ug mga apostoles sab kita, gahum sa priesthood, esptirituhanong mga gasa, ug langitnong mga panalangin sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Peligro ang atong panahon—panahon kini sa grabing kadautan ug tintasyon, panahon sa kalibug ug kagubot. Niining makuyaw nga panahon, ang propeta sa Ginoo dinhi sa yuta, si Presidente Thomas S. Monson, mitawag kanato sa pagluwas sa samaran nga espiritu,12 nga magmakusganon ug magmaisug,13 ug tukuron ang gingharian sa Dios.14 Bisan unsay lebel karon sa atong espiritwalidad ug pagtuo ug kamasulundon, dili kini igo sa buluhaton nga moabut. Nagkinahanglan ta og dugang nga espirituhanong kahayag ug gahum. Nagkinahanglan ta og mata nga klarong makakita sa Manluluwas nga naglihok sa atong kinabuhi ug dalunggan nga makabati sa Iyang tingog nga modulot sa atong kasingkasing.

Kining katingalahang panalangin moabut kon ablihan nato ang atong kasingkasing ug modawat,15 nga tinuorayng modawat, ni Ginoong Jesukristo, sa Iyang doktrina, sa Iyang Simbahan. Dili kinahanglang perpekto kita, apan kinahanglang maayo ug magkamaayo kita. Kinahanglang maningkamot ta nga magpakabuhi sa yano nga kamatuoran sa ebanghelyo. Kon kita modala sa ngalan ni Kristo, molihok uban sa pagtuo Kaniya sa paghinulsol sa atong mga sala, motuman sa Iyang mga sugo, ug kanunayng mohinumdom Kaniya, atong madawat ang pakig-uban sa Espiritu Santo pinaagi sa kalooy ug grasya ni Jesukristo.

Ang yanong kamasulundon magdala sa Espiritu sa atong kasingkasing. Sa atong mga panimalay mag-ampo kita uban sa pagtuo, magsiksik sa kasulatan, ug mobalaan sa Adlawng Igpapahulay. Sa atong mga chapel moambit kita sa sakrament ug mobuhat sa sagradong mga saad ngadto sa atong Langitnong Amahan sa ngalan ni Kristo. Sa balaang mga templo moapil ta sa sagradong mga ordinansa para sa atong mga kaigsoonan nga naa sa pikas kinabuhi. Sa atong pamilya ug mga assignment gikan sa Ginoo, tabangan nato ang uban, pagaanon ang ilang palas-anon ug dapiton sila sa pagduol kang Kristo.

Mga kaigsoonan, nahibalo ko nga kon buhaton nato kining mga butanga, moduol ang Espiritu Santo! Motubo ang atong kaespirituhanon ug may kasinatian uban sa Espiritu Santo, ug Siya atong ikauban. Kon atong tan-awon si Kristo ug ablihan ang atong mga mata ug dalunggan, ang Espiritu Santo manalangin kanato nga makakita ni Ginoong Jesukristo nga nagtrabaho sa atong kinabuhi, naglig-on sa atong pagtuo Kaniya uban sa kasiguroan ug panghimatuod. Molambo ang atong pagtan-aw sa atong mga kaigsoonan sama sa pagtan-aw sa Dios kanila, uban sa gugma ug kalooy. Atong mabati ang tingog sa Manluluwas diha sa mga kasulatan, sa mga paghunghong sa Espiritu, ug diha sa mga pulong sa buhing mga propeta.16 Atong makita ang gahum sa Dios nga anaa sa Iyang propeta ug sa ubang mga lider sa tinuod Niya nga buhing Simbahan, ug masayud kita uban sa kasiguroan nga kini balaang buhat sa Dios.17 Atong makita ug masabtan sa kaugalingon ug sa kalibutan ang pamaagi sa Manluluwas. Atong maangkon ang giingon ni Apostol Pablo nga “hunahuna ni Kristo.”18 May mata kitang makakita ug dalunggan nga makabati, ug atong matukod ang gingharian sa Dios.

Ang kinabuhi tingali lisud, makalibug, sakit, ug makawala sa kadasig. Mosaksi ko diha ninyo nga pinaagi sa pakig-uban sa Espiritu Santo, ang kahayag sa ebanghelyo ni Jesukristo mobugto sa kalibug, kasakit, ug sa kangitngit. Moabut man kana sa talagsaon o sa malumo nga paagi, kana nga mahimayaong gahum momugna og makaayo nga gahum ug kahupayan ngadto sa mahinulsulon, sa samaran nga kalag; pulihan ang kangitngit og kahayag sa kamatuoran; ug ang nawala nga kadasig pulihan og paglaum diha ni Kristo. Kini nga panalangin atong makita nga moabut, ug atong mahibaloan pinaagi sa saksi sa Espiritu nga si Ginoong Jesukristo naglihok sa atong kinabuhi. Ang atong palas-anon sa tinuod “malamoy diha sa hingpit nga kalipay sa [atong Manunubos].”19

Ang kasinatian sa akong mama ug papa mga tuig nang milabay naghulagway sa kaimportante ug gahum sa mata nga makakita ug dalunggan nga makabati. Niadtong 1982 ang akong mga ginikanan gitawag nga magmisyon sa Philippines Davao Mission. Dihang giablihan sa akong mama ang sulat ug nakita asa sila magmisyon, miingon siya sa akong papa, “Dili! Kinahanglan kang manawag nila ug sultihan silang dili ta makaadto sa Pilipinas. Kahibalo silang naa kay hubak.” Nag-antus sa hubak ang akong papa dugay na, ug nabalaka kaayo ang akong mama bahin niini.

Pipila ka gabii human niadto ningmata ang akong mama mga alas 2:30 sa buntag miingon siya, “Merlin, nabati ba nimo kana nga tingog?”

“Wala, wala koy nabatian.”

“Ahh, nabatian nako katulo ang sama nga tingog karon, nag-ingon, ‘Nganong nabalaka man ka? Wala ka ba mahibalo nga nasayud kong naa siyay hubak? Siya akong bantayan, ug ikaw akong bantayan. Andama ang inyong kaugalingon sa pagserbisyo sa Pilipinas.’”

Clark, Merlin

Ang akong mama ug papa miserbisyo sa Pilipinas ug may katingalahang kasinatian. Ang Espiritu Santo maoy ilang kauban, ug sila napanalanginan ug giprotektahan. Ang akong papa wala gayud magproblema sa iyang hubak. Nagserbisyo siya nga unang magtatambag sa kapangulohan sa misyon, ug siya ug ang akong mama mibansay og gatusan ka mga misyonaryo ug liboan ka matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw agig pagpangandam alang sa moabut unya nga mahimong mga ward ug stake sa isla sa Mindanao. Napanalanginan sila og mga mata nga makakita ug dalunggan nga makabati.

Mga kaigsoonan, ako mohatag sa akong pagsaksi kang Jesukristo. Nasayud ako nga Siya buhi. Siya ang atong Manluluwas ug Manunubos. Nahibalo ko nga kon dawaton nato Siya sa atong kinabuhi ug magpakabuhi sa yano nga mga kamatuoran sa Iyang ebanghelyo, atong matagamtam ang pakig-uban sa Espiritu Santo. Makabaton kita og bililhong gasa nga mata nga makakita ug dalunggan nga makabati. Ako mopamatuod sa ingon, sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.