2010–2019
Ania sa Pagserbisyo sa usa ka Matarung nga Katuyoan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ania sa Pagserbisyo sa usa ka Matarung nga Katuyoan

Unta pilion nato nga makaserbisyo sa usa ka matarung nga katuyoan isip maisugong mga emisaryo sa atong Ginoong Jesukristo.

Nagpasalamat kong nagkatigom ta uban sa matinud-anong mga babaye sama ni Lisa—ang sister diha sa video—nga putli og kasingkasing, nahigugma sa Ginoo ug miserbisyo Kaniya, bisan pa sa ilang mga pagsulay. Ang istorya ni Lisa nagpahinumdom nako nga kinahanglan tang maghigugmaay ug nga makita sa usag usa ang katahum sa kalag. Gitudlo sa Manluluwas, “Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios.”1 Nag-edad man kita og 8 o 108, matag usa nato “bililhon sa [Iyang] panan-aw.”2 Iya kitang gihiguma. Mga anak kita sa Dios. Managsoon kita sa Zion. May diosnong kinaiya kita, ug matag usa dunay mahimayaong buluhaton.

Niadtong summer mibisita ko sa matahum nga batan-ong inahan nga may mga anak nga babaye. Gipaambit niya nako nga ang atong kabatan-onan nagkinahanglan og usa ka katuyoan, butang nga mopabati nila nga bililhon. Nahibalo siya nga mahimong makit-an nato ang tinagsa nga bili pinaagi sa buhat nga uyon sa diosnon natong katuyoan sa mortalidad. Karong gabhiona, kining talagsaon ug maanindot nga choir mikanta sa mga pulong nga nagtudlo sa atong katuyoan. Bisan sa mga pagsulay, sa mga kahadlok ug sa mga kasagmuyo, lig-on ang atong kasingkasing. Andam kitang mohimo sa atong bahin. Ania kita sa pagserbisyo sa usa ka matarung nga katuyoan.3 Sisters, niini nga katuyoan may bili kita. Gikinahanglan kitang tanan.

Ang matarung nga katuyoan sa atong pagserbisyo mao ang kawsa para ni Kristo. Buhat kini sa kaluwasan.4 Gitudlo sa Ginoo, “Kini ang akong buhat ug himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon sa tawo.”5 Kita ang hinungdan nga si Jesukristo nag-antus, nagpaagas og dugo sa matag lungag sa panit, ug sa hingpit nga gugma mitugyan sa Iyang kinabuhi. Ang Iyang katuyoan mao ang, “maayo nga balita, … nga siya mianhi sa kalibutan, gani si Jesus, aron ilansang sa krus alang sa kalibutan, ug mag-antus sa mga sala sa kalibutan, ug magbalaan sa kalibutan, ug sa paghugas niini gikan sa tanan nga dili matarung; nga pinaagi kaniya ang tanan unta maluwas.”6 Ang Manluluwas “mibutang og timaan ug migiya sa dalan.”7 Mopamatuod ko nga kon sundon nato ang Iyang ehemplo, higugmaon ang Dios, ug mag-inalagaray uban sa kamabination ug kalooy, kita magbarug nga putli, “nga walay mansa sa atubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw.”8 Gipili nato nga moserbisyo sa Ginoo sa Iyang matarung nga katuyoan nga kita mahiusa sa Amahan ug sa Anak.9

Si propeta Mormon walay kahadlok nga miingon, “Kay kita adunay buluhaton samtang ania pa kita sa mortal nga lawas, nga kita makabuntog batok sa kaaway sa tanan nga pagkamatarung, ug makapahulay ang atong mga kalag diha sa gingharian sa Dios.”10 Ang nag-unang mga lider ug mga pioneer sa Simbahan mipadayon uban sa bayanihong kaisug ug determinado sa ilang kamatinud-anon nga maestablisar ang gipahiuli nga simbahan ug matukod ang mga templo diin ang mga ordinansa sa kahimayaan himoon. Ang mga pioneer sa karon, buot ipasabut kamo ug ako, mipadayon usab uban sa hugot nga pagtuo, “sa paghago diha sa ubasan [sa Ginoo] alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tawo.”11 Ug, sa gitudlo ni Presidente Gordon B. Hinckley, “Pagkatalagsaon sa kaugmaon samtang ang Labawng Makagagahum mopadayon sa Iyang mahimayaong buhat … pinaagi sa dili hinakog nga [pagserbisyo] sa mga kasingkasing nga puno sa gugma alang sa Manunubos sa kalibutan.”12 Nakigduyog kita sa matinud-anong mga sister sa nangagi ug sa karon, ug sa nagtubo nga henerasyon sa dihang maghiusa kita sa buhat sa kaluwasan!

Sa wala pa ta matawo, atong gidawat ang plano sa Langitnong Amahan “diin [kita] makaangkon og pisikal nga lawas ug yutan-ong kasinatian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa [atong] walay katapusan nga kapalaran ingon nga mga manununod sa kinabuhing dayon.”13 Bahin niining premortal nga pakigsaad si Elder John A. Widtsoe mipasabut: “Miuyon kita, diha-diha dayon, dili lang nga mahimong manluluwas sa atong kaugalingon apan … mga manluluwas alang sa tibuok tawhanong pamilya. Nakigtambayayong kita sa Ginoo. Ang pagtuman sa plano nahimong dili lang buluhaton sa Amahan ug sa Manluluwas, apan atoa usab, Ang pinakagamay, pinakaubos kanato, katambayayong sa Makagagahum sa pagkab-ot sa katuyoan sa mahangturong plano sa kaluwasan.”14

Dinhi sa mortalidad nakigsaad ta og usab nga moserbisyo sa Manluluwas sa buhat sa kaluwasan. Pinaagi sa pag-apil sa sagradong mga ordinansa sa priesthood, kita nagsaad nga mangalagad sa Dios uban sa kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog.15 Kita makadawat sa Espiritu Santo ug nagtinguha sa Iyang pag-aghat aron sa paggiya sa atong mga paningkamot. Ang pagkamatarung mokaylap ngadto sa kalibutan kon kita makasabut sa unsay gusto sa Dios nga atong buhaton ug dayon buhaton nato kini.

Nakaila ko og usa ka bata sa Primary nga misulti sa usa ka higala samtang diha sa bus stop, “Hoy! Kinahanglan kang mokuyog nako sa simbahan ug magkat-on mahitungod ni Jesus!”

Nakakita ko og mga babaye sa Young Women class nga nagkinuptanay ug mipasalig nga mag-inalagaray ug dayon miplano og maayong paagi sa pagtabang sa usa ka batan-ong babaye nga naadik.

Nakakita ko og batan-ong mga inahan nga mibu-bu sa tanan nilang panahon, talento, ug kusog sa pagtudlo ug pagpakita sa mga baruganan sa ebanghelyo aron ang ilang mga anak, sama sa mga anak ni Helaman, mobarug nga maisugon ug matinud-anon sa mga pagsulay, tintasyon, ug kalisdanan.

Apan tingali ang nakalipay gyud nako mao ang mabati ang single adult nga sister nga mainitong mipahayag sa lunsay nga pagpamatuod nga ang pinakaimportanting buhat nga atong mahimo mao ang pagpangandam sa kaminyoon ug pamilya. Bisan og dili ni iyang kasinatian, nahibalo siya nga ang pamilya maoy sentro sa buhat sa kaluwasan. “Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon human sa kamatayon.”16 Atong gitahud ang plano sa Amahan ug naghimaya sa Dios kon makalig-on kita ug makabalaan sa mga relasyon sa bag-o ug walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon. Mopili kita nga magpuyo og limpyo ug putli nga kinabuhi kay kon moabut ang oportunidad, andam kita sa paghimo sa sagradong pakigsaad sulod sa balay sa Ginoo ug pagtuman niini sa kahangturan.

Tanan kita makasinati og mga higayon ug mga panahon sa atong kinabuhi. Bisan naa ta sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, o ilabi na sa balay, kita mga sulugoon sa Ginoo ug anaa sa Iyang buluhaton.

Sa buhat sa kaluwasan, walay luna sa pagkumpara, pagpanaway, o pagpanghukom. Dili kini bahin sa edad, kasinatian, o kainila. Kining sagrado nga buhat mao ang pag-ugmad og masulub-on nga kasingkasing, mahinulsulon nga espiritu, ug kaandam nga mogamit sa balaan natong mga gasa ug talagsaong mga talento nga mahimo ang buluhaton sa Ginoo sa Iyang pamaagi. Kini ang pagkamapainubsanon nga moluhod ug moingon, “Amahan ko, … dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.”17

Sa kalig-on sa Ginoo kita “makahimo sa tanan nga butang.”18 Padayon natong pangitaon ang Iyang giya diha sa pag-ampo, sa mga kasulatan, ug sa mga paghunghong sa Espiritu Santo. Usa ka sister, nabug-atan sa usa ka assignment, misulat, “Usahay maghunahuna ko kon ang nag-unang mga sister sa kasaysayan sa Simbahan wala ba kaha, sama nato, moduko sa pag-ampo nga, ‘Kon unsa may naa ugma, mahimo bang tabangan ko Nimo?’” Dayon misulat siya, “Usa sa panalangin mao [nga] aduna kita sa usag usa ug nagtambayayong!”19 Bisan unsa ang atong mga kahimtang, bisan asa kita diha sa dalan padulong sa kaluwasan, naghiusa kita sa atong pasalig sa Manluluwas. Nagtinabangay kita sa pagserbisyo Kaniya.

Hoskins, Ella. Biography

Bag-o lang, basin nabasa ninyo ang bahin ni Sister Ella Hoskins, nga sa edad nga 100 gitawag nga motabang sa young women sa iyang ward sa Personal nga Kauswagan.20 Mga duha ka tuig human niadto, sa edad nga 102, si Sister Hoskins nakaangkon sa iyang Young Womanhood Recognition award. Ang mga young women, ang ward ug stake Young Women ug Relief Society presidency, ug mga sakop sa pamilya nagpundok sa pagsaulog sa iyang kalampusan. Ang kadako sa edad, organisasyon, ug marital status dili importante sa matinud-anong pagserbisyo. Ang mga young women mipasalamat ni Sister Hoskins, sa iyang pagtudlo, ug sa matarung niya nga ehemplo. Gusto silang mapareha niya. Pagkahuman, nangutana ko ni Sister Hoskins, “Giunsa nimo ni sa paghimo?”

Dali siyang mitubag nga, “Kada adlaw maghinulsol ko.”

Gikan sa usa ka babayeng malumo, puno sa Espiritu sa Ginoo nga misanag sa lunsayng kahayag, napahinumduman ko nga aron mosanag kita uban sa katahum sa kabalaan, aron makabarug uban sa Manluluwas, ug pagpanalangin sa uban, kinahanglang limpyo kita. Ang kaputli posible pinaagi sa grasya ni Kristo kon ilimud nato ang pagkadili diosnon ug pilion ang paghigugma sa Dios uban sa gahum, hunahuna ug kusog.21 Gitudlo ni Apostol Pablo, “Likayi ang … pangibog nga iya sa kabatan-on: … tinguhaa ang pagkamatarung, ang pagtuo, ang gugma, ug ang pakigdinaitay, uban kanila nga nagasimba sa Ginoo uban sa putli nga kasingkasing.”22 Walay usa nato ang perpekto. Tanan kita nasayop. Apan maghinulsol ta aron mas momaayo ug maka-“baton sa ngalan [ni Kristo] nga nahisulat kanunay sa [atong] mga kasingkasing.”23 Kon moserbisyo kita sa ngalan sa Ginoo, sa putling kasingkasing, atong gipakita ang gugma sa Manluluwas ug ang daklit nga talan-awon sa langit ngadto sa uban.

Unta pilion nato nga makaserbisyo sa usa ka matarung nga katuyoan isip maisugong mga emisaryo sa atong Ginoong Jesukristo. Atong barugan ug “uban sa awit sa [atong] [mga] kasingkasing magpadayon kita, sundon ang ebanghelyo, mohigugma sa Ginoo, ug tukuron ang [Iyang] gingharian.”24 Mopamatuod ko nga niining mahimayaon nga buhat, atong mahibaloan ang lunsay nga gugma sa Dios. Unta madawat nato ang tinuod nga kalipay ug maangkon ang tanang himaya sa kahangturan. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.