2010–2019
“Gipili nga Magpamatuod sa Akong Ngalan”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Gipili nga Magpamatuod sa Akong Ngalan”

Talagsaon nga ang adunay mga tawo nga may espirituhanong kahingkod ug panghukom nga nagserbisyo sa senior nga pagpangulo sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo.

Niadtong 1996 si Presidente Gordon B. Hinckley gi-interbyu sa national television news program 60 Minutos. Si Mike Wallace, usa ka sinati ug banggiitang journalist, miinterbyu ni Presidente Hinckley sa pipila ka importanting hilisgutan.

Dapit sa katapusan sa interbyu, miingon si Mr. Wallace, “Dunay nanag-ingon nga, ‘Usa kini ka gerontocracy. Simbahan nga gidumala og mga tawong tigulang.’”

Madasigong mitubag sa walay pagpanuko si Presidente Hinckley, “Dili ba talagsaon nga usa ka tawong hingkod ang mangulo, tawo nga maayog panghukom nga dili daling mapaling sa nag-usab-usab nga mga doktrina?” (sibya niadtong Abr. 7, 1996).

Ang akong tuyo mao ang pagpasabut nganong sa tinuod talagsaon nga ang adunay mga tawo nga may espirituhanong kahingkod ug panghukom nga nagserbisyo sa senior nga pagpangulo sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo—ug nganong kita kinahanglang “maminaw” ug “mopatalinghug” (Mosiah 2:9) sa mga pagtulun-an niining mga tawhana nga “napili nga magpamatuod sa [akong ] ngalan … mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan” (D&P 112:1).

Akong pag-ampo nga kita matudloan sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar kita niining mahinungdanon nga hilisgutan.

Usa ka Leksyon sa Tibuok Kinabuhi

Mamulong ko bahin niini nga hilisgutan gikan sa usa ka piho nga klarong panglantaw. Sa milabayng 11 ka tuig, ako ang pinakabata nga sakop sa Korum sa Napulog Duha sumala sa kronolohiya. Sa mga katuigan sa akong pagserbisyo, ang average nga edad sa mga tawo nga nagserbisyo sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 77—pinakatigulang nga average sa edad sa mga Apostoles sa milabayng 11 ka tuig niini nga dispensasyon.

Napanalanginan ko sa tanang apostolikal, eklesyastikal, personal ug propesyunal nga kasinatian ug panglantaw sa mga sakop sa korum nga kauban nako sa pagserbisyo. Usa ka ehemplo sa akong pakig-uban ni Elder Robert D. Hales nagpakita sa talagsaon nakong mga oportunidad nga makakat-on ug makaserbisyo kauban niini nga mga lider.

Mga tuig ang milabay Dominggo sa hapon akong giubanan si Elder Hales sa iyang balay samtang nagpaayo siya gikan sa grabe nga sakit. Among gihisgutan ang among pamilya, mga responsibilidad sa korum, ug importanting mga kasinatian.

Sa usa ka punto nangutana ko ni Elder Hales, “malampuson ka nga bana, amahan, atleta, business executive, ug lider sa Simbahan. Unsang mga leksyon ang imong nakat-unan samtang nagkahingkod ka ug nagkakunhod ang pisikal nga kapasidad?”

Mihunong kadiyot si Elder Hales ug mitubag, “Kon dili na nimo mabuhat ang sagad nimong gibuhat, nan buhata lang ang pinakaimportante.”

Nakalitan ko sa kayano ug kakompleto sa iyang tubag. Ang minahal nakong kauban sa pagka-apostol mihatag og usa ka leksyon sa tibuok kinabuhi—leksyon nga nakat-unan atol sa lisud nga pisikal nga pag-antus ug espirituhanong pagsiksik.

Tawhanong mga Limitasyon ug Pagkunhod sa Pisikal

Ang mga limitasyon nga natural nga moabut gumikan sa nagkadakong edad sa tinuod mahimong talagsaong tinubdan sa espirituhanong pagkat-on ug panglantaw. Ang butang nga gituohan sa uban nga mopugong sa kaepektibo sa mga sulugoon magamit nila nga usa ka talagsaong kalig-on. Ang pisikal nga restriksyon makapalapad sa panabut. Ang limitado nga kusog mopatin-aw sa mga prayoridad. Ang kawala nay katakus sa paghimo og daghan makapa-focus ngadto sa pinakaimportanting mga butang.

Ang uban moingon nga ang mas batan-on, mas kusgang mga lider ang gikinahanglan sa Simbahan aron matubag sa epektibong paagi ang lisud nga mga hagit sa kalibutan karon. Apan ang Ginoo dili mogamit sa modernong mga pilosopiya ug pamaagi sa pagpangulo aron pagtuman sa Iyang mga katuyoan (tan-awa sa Isaias 55:8–9). Makalaum ta nga ang Presidente ug ubang senior nga mga lider sa Simbahan kanunayng mas magulang ug mga tawo nga batid sa pagka-espirituhanon.

Ang gipadayag sa Ginoo nga sumbanan sa pagdumala pinaagi sa mga council sa Iyang Simbahan makapaminus sa epekto sa pagkunhod sa pisikal. Makapahinam, ang limitasyon sa kinabuhi niining mga tawhana nagmatuod sa balaang tinubdan sa mga pagpadayag nga moabut ug pinaagi kanila. Tinuod, kining mga tawhana gitawag sa Dios pinaagi sa pagpanagna (tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5).

Usa ka Sumbanan sa Pagpangandam

Akong naobserbahan sa akong Kaigsoonan nga usa ka bahin sa katuyoan sa Ginoo ang pagbutang og mas hingkod ug maayog panghukom nga mga tawo sa mga posisyon sa senior nga pagpangulo sa Simbahan. Kining mga tawhana gitudloan sa Ginoo sa taas nga panahon, nga ilang girepresentaran, giserbisyuhan, ug gihigugma. Nakakat-on sila sa pagsabut sa balaang pinulongan sa Espiritu Santo ug sa mga sumbanan sa pagdawat og pagpadayag. Kining ordinaryong mga tawo miagi sa talagsaong proseso sa paglambo nga mipahait sa ilang salabutan, panglantaw, paghigugma sa katawhan sa tanang kanasuran ug kahimtang, ug mipamatuod sa katinuod sa Pagpahiuli.

Kanunay nakong nasaksihan ang akong Kaigsoonan nga makugihong naningkamot sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad samtang nagsagubang og lisud nga mga problema sa panglawas. Kining mga tawhana dili makalikay sa mga balatian. Hinoon, napanalanginan sila ug nalig-on nga maisugong magpadayon samtang nag-antus sa mga balatian.

Sa pagserbisyo uban niini nga mga representante sa Ginoo, akong nahibaloan nga ang kinadak-an nilang tinguha mao ang pag-ila ug pagbuhat sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak. Sa pagtinambagay uban sa akong mga Kaigsoonan, nadawat ang inspirasyon ug nahimo ang mga desisyon nga nagpakita sa kahayag ug kamatuoran nga lapas sa tawhanong kaalam, pangatarungan ug kasinatian. Sa pagtinabangay sa lisud nga mga problema, ang among mga panabut sa usa ka isyu milapad sa wala dahumang mga paagi pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Bulahan ko nga nakaobserbar sa matag adlaw sa tinagsa nga pagkatawo, kapasidad, ug balaanong mga kinaiya niini nga mga lider. Nakita sa ubang tawo ang tawhanong mga sayop sa mga Kaigsoonan nga makadaot ug makaminus sa pagtuo. Para nako kana nga mga imperpeksyon makadasig ug makadugang sa pagtuo.

Dugang nga Leksyon

Karon nakita nako nga unom sa akong Kaigsoonan ang nabalhin pinaagi sa pisikal nga kamatayon ngadto sa bag-ong mga responsibilidad sa kalibutan sa espiritu: Si Presidente James E. Faust, Presidente Gordon B. Hinckley, Elder Joseph B. Wirthlin, Elder L. Tom Perry, ug Presidente Boyd K. Packer ug Elder Richard G. Scott.

Kining maisugong Kaigsoonan mipahinungod sa ilang “tibuok nga mga kalag” (Omni 1:26)—nagpamatuod sa ngalan ni Jesukristo sa tibuok kalibutan. Ang kinatibuk-an sa ilang mga pagtulun-an dili mapalit.

Kini nga mga sulugoon mipaambit kanato sa katapusan nilang katuigan sa pagpangalagad sa impluwensyal nga espirituhanong summary sa mga leksyon nga nakat-unan gikan sa mga dekada nga mapahinungurong pagserbisyo. Kini nga mga lider mipaambit sa mga kamatuoran nga dagko og bili sa panahon nga ang uban nagtuo nga gamay ra ang ilang mahatag.

Hunahunaa ang katapusang mga pagtulun-an sa bantugang mga propeta sa kasulatan. Sama pananglit, si Nephi mitapos sa iyang rekord uban niining mga pulonga: “Kay sa ingon ang Ginoo misugo kanako, ug ako kinahanglan gayud nga motuman” (2 Nephi 33:15).

Dapit sa katapusan sa iyang kinabuhi, mipahimangno sa Jacob:

“Maghinulsol kamo, ug sulod diha sa higpit nga ganghaan, ug padayon diha sa agianan diin pig-ot, hangtud kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.

“O pagmaalamon; unsa pa ang akong ikadugang og sulti?” (Jacob 6:11–12).

Gihuman ni Moroni ang iyang pag-andam sa mga palid uban sa panghinaut sa moabut nga Pagkabanhaw: “Ako sa dili madugay mopahulay diha sa paraiso sa Dios, hangtud ang akong espiritu ug lawas pag-usab magkahiusa, ug ako dad-on nga magmadaugon pinaagi sa kawanangan, aron pagsugat kaninyo sa atubangan sa malipayon nga hukmanan sa halangdon nga Jehova, ang Maghuhukom sa Kahangturan sa mga buhi ug sa mga patay.” (Moroni 10:34).

Bulahan kamo ug ako nga makakat-on sa katapusang mga pagtulun-an ug pagpamatuod sa mga propeta ug mga apostoles sa ulahing mga adlaw. Ang mga pangalan karon dili Nephi, Jacob, ug Moroni—apan Presidente Faust, Presidente Hinckley, Elder Wirthlin, Elder Perry, Presidente Packer ug Elder Scott.

Wala ko moingon nga ang katapusang mga mensahe niining minahal nga Kaigsoonan maoy pinakaangay o importante sa ilang pangalagad. Bisan pa, ang kinatibuk-an sa espirituhanon nilang pagkat-on ug mga kasinatian maoy hinungdan nga gihatagan nila og empasis ang mahangturong mga kamatuoran uban sa bug-os nga pagkatinuod ug dakong gahum.

Faust, James E.

Sa katapusan niyang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, sa Abril 2007, miingon si Presidente Faust:

“Ang Manluluwas midalit kanatong tanan og bililhon nga kalinaw pinaagi sa Iyang Pag-ula, apan moabut lamang kini samtang kita andam mopapahawa sa dili maayo nga mga pagbati sa kasuko, kasilag, o panimalos. …

“Hinumduman nato nga nagkinahanglan kita nga mopasaylo aron kita mapasaylo. … Uban sa tanan nakong kasingkasing ug kalag, ako nagtuo sa makapaalim nga gahum nga mahimong moabut kanato samtang kita mosunod sa tambag sa Manluluwas sa ‘pagpasaylo sa tanan nga mga tawo’ [D&P 64:10 ]” (“Ang Makaalim nga Gahum sa Pagpasaylo,” Liahona, Mayo 2007, 69).

Ang mensahe ni Presidente Faust usa ka impluwensyal nga leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma ug pinakamapasayloon nga tawo nga akong nailhan.

Hinckley, Gordon B.

Mipamatuod si Presidente Hinckley sa katapusan niyang kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre 2007: “Ako mohatag sa akong saksi sa tawag ni Propeta Joseph, sa iyang mga buhat, sa pagsilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo isip usa ka martir sa mahangturong kamatuoran. … Kamo ug ako nag-atubang og simple nga pangutana sa pagdawat sa kamatuoran sa Unang Panan-awon, ug nianang misunod niini. Ang pagkatinuod niini nga Simbahan gibase sa katinuod sa Unang Panan-awon. Kon kana ang tinuod, mopamatuod ko nga tinuod kini, niana ang buhat nga atong giapilan mao ang pinakaimportanting buhat dinhi sa yuta” (“Ang Bato nga Gipikas gikan sa Bukid nga Walay Kamot nga Gigamit,” Liahona, Nob. 2007, 86).

Ang pagsaksi ni Presidente Hinckley nagpamatuod sa usa ka impluwensyal nga leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma ug nahibaloan nga propeta sa Dios.

Wirthlin, Joseph B.

Si Elder Wirthlin mihatag sa katapusan niyang mensahe sa kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre 2008.

“Ako nakahinumdom pa gihapon sa tambag nga gihatag [ni mama] ngari kanako niadtong dugay na kaayong adlaw sa dihang ang akong team napilde sa dula sa football. ‘Bisan unsa ang mahitabo, ug dawata kini.’

“… Ang kalisdanan, kon tarungon pagdala, mahimong usa ka panalangin sa atong kinabuhi. …

“Samtang kita nagpangita og kataw-anan, nangita sa mahangturong panglantaw, makasabut sa baruganan sa pagbalos, ug mopaduol ngadto sa atong Langitnong Amahan, kita makalahutay sa kalisdanan ug pagsulay. Kita makasulti, sama sa gibuhat sa akong inahan, ‘Bisan unsa ang mahitabo, ug dawata kini’” (“Bisan Unsa ang Mahitabo, ug Dawata Kini,” Liahona, Nob. 2008, 28).

Ang mensahe ni Elder Wirthlin usa ka impluwensyal nga leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma ug nagpakabuhi sa usa ka sermon unsaon pagbuntog ang mga kalisdanan pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Manluluwas.

Perry, L. Tom

Si Elder Perry mibarug niini nga pulpito unom pa lang ka bulan ang milabay. Nianang panahona dili nato mahunahuna nga ang iyang pagpamatuod maoy katapusan niyang kinatibuk-ang komperensya.

“Tapuson nako pinaagi sa pagsaksi (ug ang akong siyam ka dekada ning kalibutan naghimo nakong takus nga mosulti niini) nga sa nagkatigulang na ko, mas nakaamgo ko nga ang pamilya mao ang sentro sa kinabuhi ug mao ang yawe sa mahangturong kalipay.

“Magpasalamat ko sa akong asawa, mga anak, mga apo ug mga apo sa tuhod, ug sa tanan … nakong mga ig-agaw ug mga in-laws ug kaparyentihan nga naghimo sa akong kinabuhi nga buhong ug, oo, mahangturon. Niining mahangturong kamatuoran akong ihatag ang pinakalig-on ug pinakasagrado nakong pagsaksi” (“Nganong ang Kaminyoon ug Pamilya Importante—Bisan Asa sa Kalibutan,” Liahona, Mayo 2015, 42).

Ang mensahe ni Elder Perry usa ka impluwensyal nga leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma ug nakasabut gumikan sa dakong kasinatian sa mahinungdanong relasyon tali sa pamilya ug sa mahangturong kalipay.

Packer, Boyd K.

Si Presidente Packer mipasabut atol sa kinatibuk-ang komperensya unom ka bulan ang milabay sa Plano sa Amahan sa kalipay, sa Pag-ula sa Manluluwas, ug sa mahangturong mga pamilya:

“Ako mosaksi nga si Jesus mao ang Kristo ug ang Anak sa buhi nga Dios. Siya ang pangulo niining Simbahan. Pinaagi sa Iyang Pag-ula ug sa gahum sa priesthood, ang mga pamilya nga nagsugod sa mortalidad magkauban hangtud sa kahangturan. …

“Mapasalamaton ko kaayo sa … Pag-ula nga makapawala sa matag lama bisan unsa pa kalisud o kadugay o kadaghan gibalik-balik. Ang Pag-ula makapalingkawas ninyo aron magpadayon sa unahan, limpyo ug takus” (“Ang Plano sa Kalipay,” Liahona, Mayo 2015, 28).

Ang katapusang mensahe ni Presidente Packer usa ka leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma kinsa kusganon gayud ug mibalik-balik sa pagpahayag nga ang katuyoan sa “tanang kalihokan sa Simbahan mao ang makita ang lalaki ug babaye uban sa ilang mga anak nga malipayon sa panimalay, nabugkos sa karon ug sa kahangturan” (Liahona, Mayo 2015, 26).

Scott, Richard G.

Si Elder Scott mipahayag sa katapusan niyang kinatibuk-ang komperensya, sa Oktubre 2014: “Mianhi kita sa mortal nga kinabuhi aron gayud molambo gikan sa mga pagsulay. Ang mga hagit makatabang nato nga mas mahisama sa atong Amahan sa Langit, ug ang Pag-ula ni Jesukristo mihimong posible nga makalahutay nianang mga hagit. Ako mopamatuod nga samtang kita aktibong moduol ngadto Kaniya, makalahutay kita sa matag tintasyon, matag kasakit, matag hagit nga atong giatubang” (“Himoa nga ang Paggamit sa Pagtuo Inyong Unang Prayoridad,” Liahona, Nob. 2014, 94).

Ang mensahe ni Elder Scott usa ka leksyon sa tibuok kinabuhi gikan sa tawo nga akong gihigugma ug pinalanggang espesyal nga saksi sa pangalan ni Kristo sa tibuok kalibutan (tan-awa sa D&P 107:23).

Saad ug Pagpamatuod

Ang Manluluwas mipahayag, “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.” (D&P 1:38). Hinaut atong paminawon ug patalinghugan ang mahangturong mga kamatuoran nga gitudlo sa awtorisadong mga representante sa Ginoo. Kon himoon nato kini, mosaad ko nga ang atong pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo malig-on, ug madawat nato ang espirituhanong giya ug proteksyon para sa piho natong mga kahimtang ug panginahanglan.

Uban sa tibuok kusog sa akong kalag, mosaksi ko nga ang buhi nga Kristo nangulo sa mga kalihokan sa Iyang gipahiuli ug buhi nga Simbahan pinaagi sa Iyang mga sulugoon kinsa gipili nga mopamatuod sa Iyang ngalan. Ako mopamatuod sa ingon, sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.