2010–2019
Pinaagi sa Panan-aw sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pinaagi sa Panan-aw sa Dios

Aron epektibong makaserbisyo sa uban, kinahanglan ato silang makita pinaagi sa panan-aw sa usa ka ginikanan, pinaagi sa panan-aw sa Langitnong Amahan.

Mga kaigsoonan, salamat sa pagpaluyo kanako gahapon isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Lisud ipadayag kon unsa kana kamahinungdanon ngari kanako. Labi pa akong mapasalamaton sa mapaluyohong boto sa duha ka talagsaong babaye sa akong kinabuhi: akong asawa, si Ruth, ug among anak, si Ashley.

Kini nga calling nako naghatag og igong ebidensya sa kamatuoran sa pamahayag sa Ginoo sa sayong bahin niini nga dispensasyon: “Nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang ug yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan.”1 Usa ako niadtong mga mahuyang ug yano. Mga dekada ang milabay, dihang gitawag ako isip bishop sa usa ka ward sa silangang bahin sa Estados Unidos, ang akong igsoong lalaki, magulang og gamay ug mas maalamon kay kanako, mitawag nako sa telepono. Miingon siya, “Kinahanglan nga mahibaloan nimo nga ang Ginoo wala motawag nimo tungod kay may nabuhat kang mga butang. Sa imong bahin, gitawag ka bisan pa sa imong mga nabuhat. Gitawag ka sa Ginoo alang sa unsay kinahanglan Niyang buhaton pinaagi kanimo, ug mahitabo lamang kana kon imo kining buhaton sa Iyang paagi.” Nakaamgo ko nga kini nga kaalam gikan sa usa ka magulang magamit ilabi na karon.

Usa ka talagsaong butang mahitabo sa pagserbisyo sa usa ka misyonaryo kon siya makaamgo nga ang calling dili mahitungod kaniya; hinoon, kini mahitungod sa Ginoo, sa Iyang buhat, ug sa mga anak sa Langitnong Amahan. Akong gibati nga mao usab kini sa usa ka Apostol. Kini nga calling dili mahitungod kanako. Mahitungod kini sa Ginoo, sa Iyang buhat, ug sa mga anak sa Langitnong Amahan. Bisan unsa pa ang buluhaton o calling diha sa Simbahan, aron maayo ang pagserbisyo, kinahanglang moserbisyo kita nga nahibalo nga ang tanan nga atong giserbisyuhan “hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon … adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios.”2

Sa kanhi nakong propesyon, usa ako ka doktor nga espesyalista sa sakit sa kasingkasing ug sa pag-transplant og kasingkasing, ngadto sa daghang pasyente nga grabe ang sakit. Ang akong asawa magpasiaw nga moingon nga dili maayo nga tilimad-on ang mahimong usa sa akong pasyente. Sa tanan niana nga pasiaw, daghan kog tawo nga nakita nga nangamatay, ug ipatig-a nako ang akong pagbati kon mograbe ang kondisyon sa pasyente. Niana nga paagi, ang mga pagbati sa kaguol ug kasagmuyo maminusan.

Niadtong 1986 usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Chad nasakit sa kasingkasing ug napulihan ang kasingkasing. Maayo ra siya sulod sa kinse og tunga ka tuig. Gibuhat ni Chad ang tanan aron magpabiling himsog ug magpuyo og normal nga kinabuhi kutob sa mahimo. Miserbisyo siya og misyon, mitrabaho, ug usa siya ka maayo nga anak ngadto sa iyang mga ginikanan, Hinoon, ang katapusang mga tuig sa iyang kinabuhi malisud, ug kanunay siyang sulod-gawas sa ospital.

Usa ka gabii, gidala siya ngadto sa emergency room sa ospital nga wala na magpitik ang iyang kasingkasing. Ang akong mga kaubanan ug ako naningkamot og maayo aron mabalik ang pagpitik sa iyang kasingkasing. Sa katapusan, naklaro nga dili na gayud maulian si Chad. Gihunong namo ang among walay pulos nga mga paningkamot, ug opisyal siya nakong gideklarar nga siya patay na. Bisan tuod og naguol ug nasagmuyo ko, mipakita ko og propesyunal nga pamatasan. Miingon ko sa kaugalingon, “Maayo ang pagkaatiman ni Chad. Milungtad pa og daghang katuigan ang iyang kinabuhi kay sa mahitabo unta kaniya.” Kana nga pagpatig-a sa pagbati naguba sa dihang misulod ang iyang mga ginikanan sa emergency room ug nakita ang ilang patay nga anak nga naghigda sa stretcher. Sa unang higayon, akong nakita si Chad pinaagi sa panan-aw sa iyang mga ginikanan. Akong nakita ang ilang dako nga mga paglaum ug gilauman alang kaniya, ang ilang tinguha nga molungtad og gamay ug mas maayo og gamay ang iyang kinabuhi. Uban niini nga pagkaamgo, misugod ko sa paghilak. Sa binali nga kahimtang ug agig buhat sa kamabination nga dili nako hikalimtan, ang mga ginikanan ni Chad ang mihupay nako.

Nakaamgo ko karon nga aron epektibong makaserbisyo sa uban, kinahanglan ato silang makita pinaagi sa panan-aw sa usa ka ginikanan, pinaagi sa panan-aw sa Langitnong Amahan. Niana lamang nga masugdan nato pagsabut ang tinuod nga bili sa usa ka kalag. Niana lamang nga mabati nato ang gugma sa Langitnong Amahan alang sa tanan Niyang mga anak. Niana lamang nga mabati nato ang kahingawa sa Manluluwas alang kanato. Dili nato hingpit nga matuman ang atong oligasyon sa pakigsaad nga magbangutan uban niadtong nagbangutan ug sa paghupay niadtong nagkinahanglan og kahupayan gawas kon ato silang makita pinaagi sa panan-aw sa Dios.3 Kining gipalapdan nga panglantaw maghimo nato nga sensitibo sa mga kasagmuyo, kahadlok, ug kasub-anan sa uban. Apan ang Langitnong Amahan motabang ug mohupay kanato, sama sa paghupay sa mga ginikanan ni Chad ngari nako mga tuig ang milabay. Nagkinahanglan kita og mga mata nga motan-aw, mga dunggan nga maminaw, ug mga kasingkasing nga mobati ug mosabut sa uban aron mahimo ang pagluwas nga kanunayng giawhag ni Presidente Thomas S. Monson.4

Diha lamang sa atong pagtan-aw pinaagi sa panan-aw sa Langitnong Amahan nga kita mapuno sa “tiunay nga gugma ni Kristo.”5 Kada adlaw kinahanglang mangamuyo kita sa Dios alang niini nga gugma. Si Mormon mipahimangno, “Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo.”6

Uban sa tibuok kong kasingkasing gusto kong mahimo nga usa ka tinuod nga sumusunod ni Jesukristo.7 Siya akong gihigugma. Siya akong gitahud. Mosaksi ko sa katinuod sa Iyang pagkabuhi. Mosaksi ko nga Siya ang Usa nga Dinihogan, ang Mesiyas. Usa ako ka saksi sa Iyang walay kapareha nga kalooy, kapuangod, ug gugma. Akong ipuno ang akong pagpamatuod niadtong mga Apostol kinsa, sa tuig 2000, mipahayag “nga si Jesus mao ang Buhi nga Kristo, ang imortal nga Anak sa Dios. … Siya mao ang kahayag, kinabuhi, ug paglaum sa kalibutan.”8

Akong ipamatuod nga nianang adlawa sa 1820 sa kakahoyan sa ibabaw nga bahin sa New York, mipakita ang nabanhaw nga Ginoo, kauban sa Dios, atong Langitnong Amahan, ngadto ni Propeta Joseph Smith, sama sa giingon ni Joseph Smith nga Ilang gihimo. Ang mga yawe sa priesthood anaa sa kalibutan karon nga nagtugot sa makaluwas ug makahimaya nga mga ordinansa. Nasayud ko niini. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.