2010–2019
Si Ginoong Jesukristo Nagtudlo Kanato nga Mag-ampo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Ginoo nga si Jesukristo Nagtudlo Kanato nga Mag-ampo

Kon kamo mag-ampo, tinud-anay ba kamo nga nag-ampo o nagsulti lang sa inyong mga pag-ampo?

Niadtong 1977, nagserbisyo ko isip full-time nga misyonaryo sa Cusco, Peru. Ang akong kompanyon ug ako nakadawat og pagtugot nga dad-on ang tanang mga misyonaryo sa Cusco zone ngadto sa maanindot nga dapit nga nahabilin sa nangagubang bahin sa Machu Picchu.

Sa hapit na mahuman ang among pagbisita sa dapit nga nahabilin sa nangagubang bahin, pipila ka mga misyonaryo ang gustong moadto sa Inca Bridge, kabahin sa usa ka agianan sa bukid. Diha-diha dayon, gibati nako sa akong kasingkasing ang Espiritu nga nagpugong kanako nga dili moadto. Ang agianan anaa sa kilid sa bukid nga dunay 2,000 ka pye (610 m) ang gilawmon sa pangpang. Sa pipila ka mga dapit ang gilapdon sa agianan igo ra nga maagian og usa ka tawo. Ang akong kompanyon ug ako misulti kanila nga dili mi angay nga moadto sa Inca Bridge.

Apan ang mga misyonaryo miinsister nga moadto kami. Misamot ang mga paghangyo, ug bisan pa sa gisulti kanako sa Espiritu, misugot ko sa pagpamugos sa mga kauban ug miingon kanila nga mobisita mi sa taytayan basta lang mag-amping mi pag-ayo.

Misubay mi sa agianan padulong sa Inca Bridge nga anaa ko sa katapusan sa grupo, ug sa sinugdanan hinay nga naglakaw ang tanan, sama sa gikauyonan. Dayon ang mga misyonaryo misugod sa paglakaw nga paspas kaayo ug gani nanagan na. Gibaliwala nila ang akong mga hangyo sa paghinay-hinay. Naobligar ko sa paggukod nila, aron sultihan sila nga kinahanglan na nga mobalik kami. Nabiyaan ko nila pag-ayo, ug kinahanglang paspas ko nga modagan aron makaapas nila.

Pag-abut nako sa usa ka likuon, sa dapit nga pig-ot kaayo nga dili maagian og duha, nakita nako ang usa ka misyonaryo nga nagbarug nga ang iyang likod gisimpig sa kabatoan. Nangutana ko niya nganong nagbarug siya didto. Iya kong gisultihan nga nakadawat siya og impresyon nga mopundo sa makadiyot niana nga lugar ug nga mamahimo ko nga mopadayon.

Gibati nako nga kinahanglang magdali aron makaapas niadtong nag-una kanamo, mao nga iya kong gitabangan nga malabyan siya, ug nakapadayon ko sa unahan. Namatikdan nako nga ang yuta puno sa lunhaw nga mga tanom. Gitunob nako ang akong tuo nga tiil sa yuta, nakaamgo, samtang nahulog ko, nga walay yuta ilawom sa lunhaw nga mga tanom. Dali-dali kong mikab-ot sa mga sanga nga naa ubos sa agianan. Sa daklit akong nakita sa ilawom, mga 2,000 ka pye ubos kanako, ang Suba sa Urubamba, nga mitadlas sa Sagrado nga Walog sa mga Inca. Gibati nako nga daw nahutdan ko sa akong kusog, ug sa dili madugay makabuhi na ko sa akong gikuptan. Nianang higayuna, hugtanon ko nga nag-ampo. Mubo ra kaayo kadto nga pag-ampo. Gibuka nako ang akong ba-ba ug miingon, “Amahan, tabangi ko!”

Ang mga sanga dili igo ang kalig-on aron makasuporta sa gibug-aton sa akong lawas. Nasayud ko nga hapit na ko mamatay. Niana gayud nga higayon nga mahulog na unta ko, akong gibati ang lig-ong kamot nga mikupot sa akong bukton ug mibira kanako. Uban niana nga tabang nakapadayon ko sa pagpanglimbasug nga makasaka og balik sa agianan. Ang misyonaryo nga nagpabilin mao ang tawo nga miluwas kanako.

Apan sa pagkatinuod ang atong Amahan sa Langit ang miluwas kanako. Naminaw Siya sa akong tingog. Nakadungog ko sa tingog sa Espiritu tulo ka higayon sa wala pa kini, nagsulti kanako nga dili moadto sa Inca Bridge, apan wala ko motuman niana nga tingog. Nakuratan ko, nangluspad ko, ug wala ko masayud kon unsay isulti. Dayon nahinumduman nako nga ang ubang mga misyonaryo nag-una kanamo, ug busa amo silang gipangita hangtud amo silang nakit-an ug gisultihan sila kon unsay nahitabo kanako.

Namalik mi sa Machu Picchu nga mainampingon kaayo ug naghilum. Sa among pagbalik nagpabilin kong hilum, ug misantup sa akong hunahuna nga naminaw Siya sa akong tingog apan wala ko maminaw sa Iyang tingog. Dihay lawom nga kasakit sa akong kasingkasing tungod sa pagsupak sa Iyang tingog ug sa samang higayon usa ka lawom nga pagpasalamat alang sa Iyang kalooy. Wala Siya mogamit sa Iyang kaangayan ngari kanako, apan diha sa Iyang dako nga kalooy, Iyang giluwas ang akong kinabuhi (tan-awa sa Alma 26:20).

Sa paghuman sa adlaw, dihang oras na alang sa akong personal nga pag-ampo, nag-ampo ko nga kinasingkasing ngadto sa “Amahan sa mga kalooy, ug Dios sa tanang [kahupayan]” (2 Mga Taga-Corinto 1:3). Nag-ampo ko “sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo” (Moroni 10:4).

Sa sayong buntag nianang sama nga adlaw, nag-ampo ko gamit ang akong ngabil, ug sa dihang hapit na ko mamatay, nag-ampo ko nga kinasingkasing ngadto Kaniya. Namalandong ko sa akong kinabuhi hangtud nianang puntoha. Akong nakita nga sa daghang mga okasyon, ang atong Amahan sa Langit maloloy-on kaayo kanako. Iya kong gitudloan og daghang mga leksyon nianang adlawa didto sa Machu Picchu ug sa Cusco, Peru. Usa sa labing mahinungdanong mga leksyon mao nga kinahanglang kanunay kong mag-ampo “sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga [magpakita og] hugot nga pagtuo kang Kristo.”

Sa usa ka okasyon si Ginoong Jesukristo “nag-ampo sa usa ka dapit”, ug “sa pag-undang niya, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo” (Lucas 11:1). Dayon Iyang gitudloan ang Iyang mga disipulo sa pag-ampo. Ug karon nagtudlo Siya kaninyo ug kanako sa pag-ampo sama nga ato Siyang makita diha sa atong mga hunahuna nga nag-ampo sa Getsemani ug nag-ingon, “Hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo” (Lucas 22:42). Kon mag-ampo kamo, gusto ba gayud ninyo nga “dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo”?

Si Pablo naghulagway kon sa unsang paagi si Jesus nag-ampo “sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi,” ilabi na didto sa Getsemani: “Uban sa makusog nga mga pagsinggit ug paghilak, naghimog mga pag-ampo ug pagpangamuyo ngadto kaniya nga arang makaluwas kaniya gikan sa kamatayon, ug siya gidungog tungod sa iyang diosnong kahadlok” (Mga Hebreohanon 5:7). Kon kamo mag-ampo, tinud-anay ba kamo nga nag-ampo o nagsulti lang sa inyong mga pag-ampo? Taphaw ra ba ang inyong mga pag-ampo?

Si Jesus nag-ampo sa hilabihan ug nakig-istorya sa Iyang Amahan. “Sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na ug nag-ampo, ang langit nabukas” (Lucas 3:21). Kon mag-ampo kamo, inyo bang bation nga daw naabli ang langit? Kanus-a man ang katapusang higayon nga inyong gibati kana nga koneksyon sa langit?

Giandam ni Jesus ang Iyang kaugalingon sa paghimo og importante nga mga desisyon pinaagi sa pag-ampo ngadto sa Iyang Amahan.

“Siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo; ug sa tibuok gabii siya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios.

“Ug sa pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an: ug gikan kanila iyang gipili ang napulog duha” (Lucas 6:12–13).

Giandam ba ninyo ang inyong kaugalingon sa paghimo og importante nga mga desisyon pinaagi sa pag-ampo ngadto sa inyong Langitnong Amahan? Giandam ba ninyo ang inyong kaugalingon alang sa panahon sa pag-ampo?

Sa dihang si Jesus miabut sa kontinente sa Amerika, gitudloan Niya ang katawhan sa pag-ampo. “Ug si Jesus miingon ngadto kanila: Padayon sa pag-ampo; bisan pa niana sila wala mohunong sa pag-ampo” (3 Nephi 19:26).

Si Jesus nagdapit kanato sa “pag-ampo kanunay” (D&P 10:5). Si Jesus nasayud nga ang atong Langitnong Amahan maminaw ug mohatag sa unsay labing maayo alang kanato. Ngano man nga usahay dili man kita gusto nga modawat? Ngano?

Sa higayon gayud nga moingon kita, “Amahan sa Langit,” Siya maminaw sa atong mga pag-ampo ug mobati kanato ug sa atong mga panginahanglan. Ug busa ang Iyang mga mata ug ang Iyang mga dunggan nakatutok na karon kaninyo. Mabasa Niya ang atong mga hunahuna, ug mabati Niya ang atong mga kasingkasing. Wala kamoy matago gikan Kaniya. Karon, ang maanindot nga butang mao nga Siya motan-aw kaninyo gamit ang mga mata sa gugma ug kalooy—gugma ug kalooy nga dili nato hingpit nga masabtan. Apan ang gugma ug kalooy anaa Kaniya sa higayon gayud nga kamo moingon, “Amahan sa Langit.”

Mao nga ang panahon sa pag-ampo hilabihan gayud ka sagrado nga panahon. Dili Siya tawo nga moingon, “Dili, dili ko maminaw nimo karon tungod kay moduol ka lang kanako kon magkaproblema na ka.” Mga tawo lamang ang mobuhat niana. Dili Siya tawo nga moingon, “Ah, wala lang ka kahibalo kon unsa ko ka-busy karon.” Mga tawo lamang ang moingon niana.

Hinaut nga kitang tanan mag-ampo sama sa gitudlo ni Jesus kanato nga mag-ampo mao ang akong paglaum ug ang akong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.