2010–2019
“Umanhi ka, ug Sumunod Kanako” pinaagi sa Pagpakita og Kristohanong Paghigugma ug Pagserbisyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Umanhi ka, ug Sumunod Kanako” pinaagi sa Pagpakita og Kristohanong Paghigugma ug Pagserbisyo

Isip mga disipulo sa Manluluwas sa ulahing mga adlaw, kita moduol ngadto Kaniya pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa mga anak sa Dios.

Si Nobel laureate Elie Wiesel didto sa hospital nga nagpaayo gikan sa operasyon sa kasingkasing sa dihang miduaw niya ang iyang singko anyos nga apo nga lalaki. Samtang nagtan-aw ang bata sa mga mata sa iyang apohan, nakita niya ang kasakit nga gibati sa iyang lolo. “Lo,” nangutana siya, “kon higugmaon ka nako og maayo, [maminusan ba ang kasakit] nga imong bation?”1 Karon mangutana ko og susamang pangutana sa matag usa kanato: “Kon higugmaon nato og maayo ang Manluluwas, maminusan ba ang atong pag-antus?”

Sa dihang mitawag ang Manluluwas sa Iyang mga disipulo sa pagsunod Kaniya, nagsunod sila sa balaod ni Moises, nga naglakip sa pagtinguha og “mata tungod sa mata, ug ngipon tungod sa ngipon,”2 apan ang Manluluwas mianhi sa pagtuman sa balaod pinaagi sa Iyang Pag-ula. Siya mitudlo og bag-ong doktrina: “Higugmaa ang inyong mga kaaway, pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaninyo, pagbuhat og maayo ngadto kanila nga nagdumot kaninyo, ug pag-ampo alang kanila kinsa nag-amung-among kaninyo, ug nanggukod kaninyo.”3

Ang mga disipulo gitudloan nga pulihan ang pagkanatural nga tawo sa mahigugmaon ug maamumahon nga paagi sa Manluluwas pinaagi sa pagpuli sa panagbingkil og pagpasaylo, kamabination, ug kapuangod. Ang “bag-ong sugo” nga “maghigugmaay kamo sa usag usa”4 dili kanunayng sayon sundon. Sa dihang nabalaka ang mga disipulo sa pagpakig-uban sa mga makasasala ug sa piho nga mga grupo sa katawhan, ang Manluluwas mapailubon nga mitudlo, “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako.”5 O, sama sa gipasabut sa propeta Basahon ni Mormon nga, “Kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”6

Isip mga disipulo sa Manluluwas sa ulahing mga adlaw, kita moduol ngadto Kaniya pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa mga anak sa Dios. Kon atong buhaton, tingali dili nato malikayan ang mga kalisdanan, kasakit, ug pag-antus sa lawas, apan mas minus ang espiritwal natong pag-antus. Bisan sa atong mga pagsulay makasinati kati og hingpit nga kalipay ug kalinaw.

Ang atong Kristohanong paghigugma ug pagserbisyo natural nga magsugod sa panimalay. Mga ginikanan, kamo gitawag aron mahimong mahigugmaong mga magtutudlo ug mga misyonaryo sa inyong mga anak ug sa kabatan-onan. Inyo silang mga investigatior. Gidala ninyo ang responsibilidad sa pagtabang nila nga makabig. Sa pagkatinuod, kitang tanan nagtinguha nga mahimong kinabig—nga nagpasabut nga mapuno sa gugma sa atong Manluluwas.

Sa pagsunod nato ni Jesukristo, ang Iyang gugma nagdasig kanato sa pagsuporta sa usag usa sa atong mortal nga panaw. Dili kita makahimo niini nga mag-inusara.7 Nadungog na ko ninyo nga mipakigbahin kaniadto og Quaker nga proverbio: Ikaw mobayaw kanako, ako mobayaw kanimo, ug kita mosaka og dungan.8 Isip mga disipulo, nagsugod kita sa paghimo niini sa dihang kita gibunyagan, nagpakita sa atong kaandam sa “pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan.”9

Ang “[pag]tudlo sa usag usa sa doktrina sa gingharian”10 usa ka paagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa usag usa. Mga ginikanan ug mga apohan, kita dunay kalagmitan nga mopahayag og kasagmuyo sa kahimtang sa kalibutan—nga ang mga eskwelahan wala magtudlo og moral nga kinaiya. Apan adunay daghan nga atong mabuhat. Kita makahimo sa pagpahimulos sa mga higayon sa pagtudlo sa atong kaugalingong mga pamilya—nga nangahulugan nga karon na. Ayaw kini palabya. Kon ang oportunidad moabut aron sa pagpakigbahin sa inyong hunahuna bahin sa ebanghelyo ug sa mga leksyon sa kinabuhi, hunonga ang tanan ninyong gibuhat, panglingkod, ug pakig-istorya sa inyong mga anak ug mga apo.

Dili kita angayng mabalaka nga wala kita mabansay nga mahimong magtutudlo sa ebanghelyo sa propesyunal nga paagi. Walay training class o manwal nga sama ka mapuslanon sa personal nga pagtuon sa atong mga kasulatan, pag-ampo, pagpamalandong, ug pagtinguha sa giya sa Balaang Espiritu. Ang Espiritu mogiya kaninyo. Akong isaad kaninyo: ang calling sa pagkaginikanan naglakip sa gasa sa pagtudlo sa mga paagi nga husto alang ninyo ug sa inyong mga anak. Hinumdumi, ang gahum sa Dios nga nag-impluwensya nato sa matarung mao ang Iyang gugma. “Kita nagahigugma kaniya, tungod kay siya mao man ang unang nahigugma kanato.”11

Mga kabatan-onan, kamo ang pipila sa among labing epektibong magtutudlo sa ebanghelyo. Mosimba kamo aron makakat-on aron mamauli kamo nga magtudlo ug magserbisyo sa inyong pamilya, mga silingan, ug mga higala. Ayaw kahadlok. Pagbaton og pagtuo sa pagpamatuod sa inyong nahibaloan nga tinuod. Hunahunaa kon sa unsang paagiha milambo ang mga misyonaryo tungod kay matinud-anon silang mipahinungod sa ilang kinabuhi—ginamit ang ilang panahon ug mga talento ug sa pagpamatuod sa pagserbisyo ug pagpanalangin sa uban. Samtang magpamatuod kamo sa ebanghelyo, ang inyong pagtuo ug kamasaligon molambo!

Pipila sa atong Kristohanong pangalagad nga dunay dakong epekto mahatag diha sa pamilya nga pagtuon sa kasulatan, pamilya nga pag-ampo, ug mga council miting sa pamilya. Kapin sa usa ka gatus ka tuig, ang mga lider sa Simbahan nanawagan kanato sa paggahin og oras nga dili mabalda sa matag semana. Apan daghan kanato ang wala gihapon makadawat sa mga panalangin. Ang family home evening dili usa ka lecture ni Mama ug Papa. Atoa kining oras sa pamilya sa pagpakigbahin og yanong espirituhanong mga konsepto ug mga kasinatian, sa pagtabang sa atong mga anak nga makat-on sa pag-amuma ug sa pagpakigbahin, kauban nga maglingaw-lingaw, kauban nga magpamatuod, ug kauban nga molambo. Sa pagpahigayon nato og family home evening kada semana, ang atong gugma sa usag usa mas malig-on ug mas mominus ang atong pag-antus.

Atong hinumduman, ang labing importante nga buhat nga atong himoon diha sa atong pamilya mao ang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Kon mosingka kita sa kasuko, ang Espiritu mopahawa gikan kanato ug sa pamilya. Kon mamulong kita pinaagi sa gugma, ang Espiritu makig-uban kanato. Hinumduman nato nga ang atong mga anak ug mga apo mosukod sa atong gugma pinaagi sa gipahinungod nga panahon nga atong gihatag kanila. Labaw sa tanan, ayaw pagpakawala sa pailub ug ayaw paghunong!

Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga sa dihang ang ubang espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan wala mosunod sa Iyang plano, ang kalangitan nagbakho.12 Pipila sa mga ginikanan nga nagmahal ug nagtudlo sa ilang mga anak magbakho usab kon ang ilang dagko na nga mga anak dili mosunod sa plano sa Ginoo. Unsa may mabuhat sa mga ginikanan? Dili kita mahimong mag-ampo og butang nga mosupak sa kabubut-on sa uban. Hinumdumi ang amahan sa nawala nga anak, kinsa mapailubong naghulat sa iyang anak nga “[mahiulian] na siya sa pamuot,” sa samang higayon nagtan-aw kaniya. Ug “samtang didto pa siya sa halayo,” midagan paingon kaniya.13 Makaampo kita alang sa giya kon kanus-a mosulti, unsay isulti, ug oo, sa laing higayon, kon kanus-a maghilum. Hinumdumi, ang atong mga anak ug mga sakop sa pamilya nakapili na nga mosunod sa Manluluwas sa premortal nga kinabuhi. Usahay pinaagi lamang sa ilang kaugalingong mga kasinatian sa kinabuhi nga kadtong sagradong mga pagbati mapukaw pag-usab. Sa katapusan, ang pagpili sa paghigugma ug pagsunod sa Ginoo kinahanglang buhaton nila nga sila gayud.

Dunay laing espesyal nga paagi nga ikapakita sa mga disipulo ang ilang gugma sa Manluluwas. Karon akong pasidunggan ang tanang nagserbisyo sa Ginoo isip mga tig-amuma. Gihigugma kamo pag-ayo sa Ginoo! Sa inyong hilum, tago nga pagserbisyo, kamo nagsunod Kaniya kinsa misaad, “Ang Amahan kinsa nakakita sa tago, sa iyang kaugalingon moganti kaninyo sa dayag.”14

Naghunahuna ko sa akong silingan nga ang asawa nasakit og Alzheimer. Kada Dominggo motabang siya sa iyang pag-ilis og sinina para sa miting sa Simbahan, sudlayon ang iyang buhok, butangan og make-up, ug ariyusan. Sa paghatag niini nga serbisyo, usa siya ka ehemplo ngadto sa matag lalaki ug babaye sa among ward—gani, sa tibuok kalibutan. Usa ka adlaw ang iyang asawa misulti niya, “Gusto ko nga makita pag-usab ang akong bana ug makauban niya.”

Mitubag ang iyang bana, “Ako ang imong bana.”

Ug malumo siyang mitubag, “Ah, maayo noon!”

Dili ko makasulti bahin sa paghatag og pag-amuma kon dili ilhon ang espesyal nga tig-amuma sa akong kinabuhi—ang espesyal nga disipulo sa Manluluwas alang nako—ang akong mahangturong kompanyon, si Mary. Iyang gihatag ang tanan diha sa mapuangurong pag-amuma ug gugma. Ang iyang mga kamot nagpakita sa Iyang malumo, mabuligon nga pag-atiman. Wala unta ko dinhi kon wala pa siya. Ug uban niya, makalahutay ko sa katapusan ug makauban siya sa kinabuhing dayon.

Kon hilabihan ang inyong pag-antus, kauban sa lain o nag-inusara, moawhag ko ninyo nga tuguti ang Manluluwas nga mahimo ninyong tig-amuma. Sandig diha sa Iyang bukton.15 Dawata ang Iyang pasalig. “Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo: ako mobalik ra kaninyo,” Siya misaad.16

Mga kaigsoonan, kon wala pa nato kini hingpit nga mabuhat, mas modangup kita ngadto sa pagpasaylo, kamabination, ug paghigugma. Atong isalikway ang pagbati sa kabangis nga sagad nga kabahin sa emosyon sa natural nga tawo ug ipahayag ang Kristohanong pag-amuma, gugma, ug kalinaw.17

Kon “kamo nakakab-ut sa kasayuran sa himaya [ug kamaayo] sa Dios”18 ug usab “sa pag-ula diin giandam gikan sa katukuran sa kalibutan,”19 “kamo dili makabaton og hunahuna sa pagpasakit sa usag usa, apan sa pagpuyo nga malinawon. … Ug kamo dili motugot sa inyong mga anak nga … sila molapas sa mga balaod sa Dios, ug manag-away ug managbingkil sa usag usa. … Apan kamo motudlo kanila … sa paghigugma sa usag usa, ug sa pag-alagad sa usag usa.”20

Sa wala pa ang Paglansang sa Krus sa Manluluwas, Siya mitudlo sa Iyang mga Apostoles: “Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo sa usag usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo”21 ug “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”22

Ako mopamatuod nga ang tinuod nga kinaiya sa Manluluwas ngari kanato mao ang gihulagway sa gituyhad nga mga bukton sa estatuwa nga hinimo ni Thorvaldsen nga Christus. Siya padayon nga mituyhad sa Iyang mga kamot,23 nga nanawagan, “Umanhi ka, ug sumunod kanako.” Mosunod kita Kaniya pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa usag usa ug sa pagtuman sa Iyang mga sugo.

Ako mohatag sa akong espesyal nga pagsaksi nga Siya buhi ug naghigugma kanato sa hingpit nga gugma. Kini ang Iyang Simbahan. Si Thomas S. Monson mao ang Iyang propeta sa kalibutan karon. Nga unta mas higugmaon pa nato ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, ug maminusan ang pag-antus, mao ang akong pag-ampo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.