2010–2019
Usa ka Saksi sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Saksi sa Dios

Mosugyot ko nga hunungon nimo ang pagbati nga sad-an ka tungod kay nagkulang ka sa imong pagpaambit sa ebanghelyo. Hinoon, pag-ampo “aron makabarug ka nga [usa ka saksi] sa Dios.” Mas makadasig kini kay sa mobati nga sad-an.

Daghan sa importanting mga buhat sa Dios dili makita sa mga mata sa kalibutan. Sa ikaunom nga siglo sa wala pa si Kristo, diha na ang respetadong maalamon nga mga tawo nga si Confucius sa China ug si Buddha sa Eastern India, ang gahum sa priesthood didto gitugyan kang Daniel, ang propeta nga nagpuyo sa pagkaulipon atol sa paghari sa Babelonia nga si haring Nabucodonosor.

Nabalaka gumikan sa usa ka damgo nianang pagkagabii, si haring Nabocodonosor mimando nga sultihan siya sa iyang mga magician ug sa mga tigtagna kon unsay iyang gidamgo ug sa hubad niana nga damgo. Siyempre, dili sila makasulti sa hari unsay iyang gidamgo, ug mibalibad sila. “Walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga [makahimo niini, o bisan kinsang hari nga mohangyo] niining butanga.”1 Si Haring Nabucodonosor nasuko sa ilang pagkapakyas ug masuk-anong mideklarar nga pamatyon ang tanan niyang magtatambag.

Si Daniel, usa sa maalamong tawo sa Hari, nangamuyo og “kalooy sa … Dios … bahin niining tinago.”2

Usa ka milagro nahitabo. Ang tinago nga gidamgo sa hari gipadayag kang Daniel.

Si Daniel gipadala ngadto sa hari. “Makahimo ka ba pagpadayag kanako sa damgo nga akong nakita, ug sa kahulugan niini?”

Mitubag si Daniel:

“Ang mga tawong manggialamon, ni mga maglalamat, ni mga mulo-manalagna [dili makasulti unsay imong gidamgo]. …

“Apan adunay usa ka Dios sa langit [makapadayag niini ug Siya] mopahibalo kang … haring Nabucodonosor sa mga butang nga manghitabo sa ulahing mga adlaw. …

“Ang Dios sa langit,” miingon si Daniel, “magatukod og usa ka gingharian, [gisapsap nga walay gigamit nga kamot ang usa ka bato, nga mahimong talagsaong bungtod ug mopuno sa tibuok yuta] dili [na] gayud malumpag … [apan] molungtad sa walay katapusan.

“… Ang damgo,” miingon si Daniel, “matuod, ug ang kahulugan … dili kaduha-duhaan.”3

Dihang napasabut na ug nahubad ang iyang damgo, way lipud-lipud miingon ang hari, “Ang imong Dios mao ang Dios sa mga dios, ug ang Ginoo sa mga hari.”4

Gikan niining milagrusong pagpataliwala sa Dios kang Daniel miabut ang pagpanagna sa umaabut nga ebanghelyo ni Jesukristo nga gipahiuli sa yuta, usa ka gingharian, nga mopuno sa tibuok yuta … “[dili na] gayud malumpag … [apan] molungtad sa walay katapusan.”

Ang gidaghanon sa mga miyembro sa Simbahan sa ulahing mga adlaw tingali diyutay ra, sigun sa gipanagna ni Nephi, apan maania kini sa ibabaw sa yuta, ug ang gahum ug mga ordinansa sa priesthood maanaa sa tanan nga magtinguha niini, mopuno sa yuta sigun sa gitagna ni Daniel.5

Niadtong 1831, si Propeta Joseph Smith nakadawat niini nga padayag: “Ang mga yawe sa gingharian sa Dios [ug ang pagpundok sa Israel gikan sa upat ka bahin sa yuta] itugyan ngadto sa tawo sa yuta, ug gikan dinhi ang ebanghelyo mokaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mokaylap, hangtud kini mopuno sa tibuok yuta.”6

Usa ka Responsibilidad nga Atong Giambitan

Ang pagpundok sa Israel usa ka milagro. Sama kini sa nagtipun-og nga puzzle diin ang mga piraso ibutang sa hustong dapit ngadto sa mahimayaong hitabo sa Ikaduhang Pag-anhi. Sama nga malibug kita sa nagtipun-og nga piraso sa puzzle, ang nag-unang mga Santos nakakita sa sugo sa pagdala sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tanang kalibutan nga sama og lisud kaayong tahas. Apan gisugdan nila, usa ka tawo, usa ka piraso sa puzzle sa usa ka higayon, mangita sa tul-id nga kilid, sa pagtrabaho aron maporma sa tukma ang kwadro niining balaang buhat. Sa hinay-hinay, ang bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot nagsugod sa pagligid; gikan sa gatusan ngadto sa liboan, napulo ka liboan, ug karon minilyon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pakigsaad sa tanang nasud ang nagkonektar sa mga piraso sa puzzle niining kahibulongan ug talagsaon nga buhat.

Puzzle Mountain

Ang matag usa kanato usa ka piraso sa puzzle, ug ang matag usa kanato mitabang nga mapahimutang ang ubang importante nga piraso. Kamo importante niining dako nga kawsa. Ang talan-awon sa unahan klaro na. Atong makita nga nagpadayon ang milagro ug ang kamot sa Ginoo naggiya kanato samtang nagkompleto kita sa mga lat-ang nga nahibilin. Dayon, “ang Halangdong Jehova moingon nga ang buhat nahuman na,”7 ug mobalik Siya sa kahalangdon ug himaya.

Puzzle Mountain

Si Presidente Thomas S. Monson, miingon: “Karon ang panahon sa mga miyembro ug misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, pagdala og mga kalag ngadto Kaniya. … Siya motabang kanato kon molihok kita uban sa pagtuo nga matuman ang Iyang buhat.”8

Ang balaang pagkapili nga responsibilidad nga sa una gipas-an sa full-time nga mga misyonaryo karon anaa na kanatong tanan. Tanan kita kinahanglan nga mopaambit sa ebanghelyo, ug makalipay, liboan ang nabunyagan matag semana. Apan bisan niining talagsaong panalangin, ang atong kabalaka alang sa atong mga kaigsoonan ug sa atong tinguha nga mapahimuot ang Dios nagkinahanglan og kadasig nga madali ang pagpaambit ug paglig-on sa gingharian sa Dios sa tibuok kalibutan.

Ang mga Limit sa Pagbati nga Sad-an

Bisan anaa ang dakong tinguha sa pagpaambit sa ebanghelyo, tingali mas minus ang inyong kalipay sa mga kalampusang milabay. Tingali mobati ka sama sa higala nga miingon, “nakig-istorya na ko sa akong pamilya ug mga higala bahin sa Simbahan, apan diyutay ra ang nagpakita’g interes ug sa matag balibad, magpanuko na hinoon ko. Nasayud kong angay pa kong mohimo og daghan, apan wa na ko molihok ug mibati nga sad-an kaayo ko.”

Susihon nako kon makatabang ba ko.

Ang pagbati nga sad-an may importanting tahas kay mopahinumdom kini sa angay natong usabon, apan dunay limit kon asa kutob kanang pagbati para makatabang kanato.

Ang pagbati nga sad-an sama sa battery sa de gasolina nga sakyanan. Mohatag kini og kahayag sa sakyanan , mopaandar, ug mopasiga sa mga suga sa sakyanan, apan dili makahatag og gasolina alang sa taas biyahe. Ang bateriya lang, dili gayud kaigo. Mao usab ang pagbati nga sad-an.

Mosugyot ko, ayaw pagbati nga sad-an ka tungod kay nagkulang ka sa imong pagpaambit sa ebanghelyo. Hinoon, pag-ampo, sama sa gitudlo ni Alma, sa mga oportunidad, “aron makabarug ka [nga usa ka] saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit … nga [ang uban] matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, [ug] makabaton og kinabuhi nga dayon.”9 Mas makadasig kini kay sa mobati nga sad-an.

Ang mahimong saksi sa Dios sa tanang panahon ug sa tanang dapit nagpakita kon giunsa nato sa pagpakabuhi ug pagpanulti.

Ipadayag ang imong pagtuo kang Kristo. Kon ang okasyon anaa, hisguti ang Iyang kinabuhi, Iyang pagtulun-an, ug Iyang dili makumpara nga gasa sa tanang tawo. Ipaambit ang Iyang puno sa gahum nga kamatuoran gikan sa Basahon ni Mormon. Mihatag Siya kanato niining saad: “Bisan … kinsa kadtong moila kanako sa atubangan sa mga tawo, ilhon ko usab siya … sa atubangan sa akong Amahan … sa langit.”10 Mosaad ko kaninyo nga kon kamo mag-ampo sa tinuoray ug kanunay alang sa mga oportunidad sa “pagbarug nga saksi sa Dios,” moabut kana nga mga oportunidad, ug ang tawo nga magtinguha og dugang nga kahayag ug kahibalo ibutang ra sa imong atubangan. Samtang mosanong ka sa espirituhanong pag-aghat, ang Espiritu Santo modala sa imong mga pulong sa kasingkasing sa uban, ug ugma damlag ang Manluluwas moangkon kanimo sa atubangan sa Amahan.

Usa ka Hinugpong nga Paningkamot

Ang espirituhanong buhat sa pagtabang og tawo sa pag-adto sa gingharian sa Dios usa ka tiningub nga paningkamot. Pakigsabut sa mga misyonaryo dayon kon mahimo, ug pag-ampo og langitnong tabang. Apan hinumdumi, ang tayming sa pagpakig-istorya sa uban, dili kay ikaw ra ang magbuot.11

Si Kamla Persand taga isla sa Mauritius, nag-eskwela sa medical school sa Bordeaux, France, dihang nagkita kami niadtong Pebrero 1991. Nag-ampo kami tibuok pamilya aron makapaambit sa ebanghelyo ngadto sa tawo nga nangita sa kamatuoran, ug gitudloan namo siya sa among balay. Akong pribilehiyo ang pagbunyag kaniya, apan dili kami ang pinakaimpluwensyal sa pagpasakop ni Kamla sa Simbahan. Mga higala, mga misyonaryo, ug gani mga sakop sa pamilya ang nahimong “mga saksi sa Dios” sa iyang nasud nga gipuy-an, ug usa ka adlaw didto sa France, dihang tukma na ang panahon para ni Kamla, mihukom siya nga magpabunyag. Karon, 25 ka tuig nang milabay, ang mga panalangin niana nga desisyon naglibut kaniya, ug ang iyang anak nga lalaki nagmisyon na sa Madagascar.

| |

Palihug ayaw tan-awa ang imong paningkamot sa pagpaambit sa gugma sa Manluluwas ngadto sa uban nga sama sa usa ka eksamin nga pasado o hagbong diin ang imong grado tinoon kon giunsa pagsanong sa imong higala ang imong mga pagbati o pagdapit para makighimamat sa mga misyonaryo.12 Gamit ang mortal natong mga mata, dili nato mahukman ang epekto sa atong mga paningkamot, o maestablisar nato ang iskedyul. Kon ipaambit ninyo ang gugma sa Manluluwas ngadto sa uban, ang inyong grado kanunay nga A+.

Ang ubang gobyerno midili sa buhat sa mga misyonaryo, naghimo sa atong talagsaong mga miyembro nga mopakita og mas dakong kaisug nga mahimong “mga saksi sa Dios sa tanang panahon ug sa tanang … dapit.”

Si Nadezhda nga taga Moscow kanunay nga mohatag og kopya sa Basahon ni Mormon nga iputos sa usa ka sudlanan sa regalo nga palibutan og daghang candy. “Sultihan nako sila,” miingon siya, “nga kana ang pinakanindot nga gasa nga akong ikahatag kanila.”

Wala madugay human gibunyagan didto sa Ukraine, si Svetlana dunay pag-aghat nga mopaambit sa ebanghelyo ngadto sa tawo nga kanunay niyang makita sa bus, Dihang misakay ang tawo, nangutana siya, “Gusto ka bang mahibalo pa’g daghan bahin sa Dios?” Ang tawo miingon, “Oo.” Gitudloan si Viktor sa mga misyonaryo, ug nabunyagan. Siya ug si Svetlana wala madugay na-seal sa Freiberg Germany Temple.

Pagbantay; ang imong mga panalangin moabut sa wala damha.

Pito ka tuig ang milabay, si Kathy ug ako nakahimamat ni Diego Gomez ug sa iyang matahum nga pamilya sa Salt Lake City. Mitambong sila og open house sa templo uban namo apan mabinationg mibalibad sa among pagdapit nga magkat-on og dugang bahin sa Simbahan. Niining milabayng Mayo, nakurat ko sa usa ka tawag gikan ni Diego. Ang mga hitabo sa iyang kinabuhi misangput sa iyang pagluhod sa pag-ampo. Nakaplagan niya ang mga misyonaryo nga siya ra, naminaw sa diskusyon, ug andam na nga mabunyagan. Niining milabay nga Hunyo 11, miubog ko sa mga tubig sa bunyag kauban sa akong higala ug kaubang disipulo nga si Diego Gomez. Ang iyang pagkakabig dunay kaugalingon nga iskedyul ug miabut uban sa tabang ug suporta sa daghan nga mitabang kaniya isip “mga saksi sa Dios.”

| |

Usa ka Pagdapit sa Kabatan-onan

Para sa talagsaon natong kabatan-onan ug young adults sa tibuok kalibutan, mohatag ko og espesyal nga pagdapit ug hagit sa pagkahimong “mga saksi sa Dios.” Ang mga nagpalibut kanimo abli para sa espirituhanong pangutana. Nahinumdom mo sa puzzle? Dili ninyo mahimo kini nga buhat nga walay kapanguhaan, apan anaa ang teknolohiya ug social media nga inyong magamit. Gikinahanglan namo kamo; ang Ginoo nagkinahanglan nga kamo mas mangilabut niining dako nga kawsa.

Puzzle Mountain

Miingon ang Manluluwas “Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”13

Dili sulagma nga natawo kamo sa Africa; Asya; Europe; North; Central, o South America; sa Pasipiko; o sa laing dapit sa kalibutan sa Dios, tungod kay ang ebanghleyo moabut gayud sa “matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan.”14

“Ang Dios sa langit [nagatukod] og usa ka gingharian, [bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot, nga mahimong talagsaong bungtod ug mopuno sa tibuok yuta] dili [na] gayud malumpag … [apan] molungtad sa walay katapusan.

“… Ang damgo matuod, ug ang kahulugan … dili kaduha-duhaan.”15

Akong tapuson pinaagi sa mga pulong gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Pagtawag diha sa Ginoo, nga ang iyang gingharian masangyaw diha sa yuta, nga ang mga lumulupyo diha niini unta modawat niini, ug moandam alang sa mga adlaw nga moabut, diin ang Anak sa Tawo manaog gikan sa langit, magsaput diha sa kahayag sa iyang himaya, aron sa pag-ipon sa gingharian sa Dios … sa ibabaw sa yuta.”16 Sa ngalan ni Jesukristo, amen.