2010–2019
Ang Gamhanan nga Tig-ayo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gamhanan nga Tig-ayo

Dili kinahanglan nga makasinati ka sa kasub-anan gumikan sa sala, sa kasakit tungod sa binuhatan sa uban, o sa sakit nga mga reyalidad sa pagkamortal—nga mag-inusara.

Usa sa akong labing magantihon nga mga oportunidad mao ang pagbiyahe—ang makat-on sa akong mga sister sa tibuok kalibutan. Walay sama ang makigtambayayong, makigtinan-away, ug madugtong sa emosyonal nga paagi uban kaninyo.

Atol sa usa niana nga kasinatian, usa ka lider sa Relief Society nangutana, “Duna bay piho nga butang nga kinahanglang tutukan sa mga babaye?”

Mitubag ko, “Oo!” samtang ang pakigpulong ni Presidente Russell M. Nelson nga “Usa ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister” misantup sa akong hunahuna. Si Presidente Nelson nagtudlo, “Kita nagkinahanglan og mga babaye nga adunay lig-ong panabut sa doktrina ni Kristo.”1

Si Nephi mihulagway sa doktrina ni Kristo niini nga paagi:

“Kay ang ganghaan diin kamo kinahanglan nga mosulod mao ang paghinulsol ug bunyag pinaagi sa tubig; ug unya mosunod ang kapasayloan sa inyong mga sala pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo. …

“Ug karon … ako mangutana kon ang tanan natuman ba? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Wala; kay kamo wala pa makaabut niini nga gilay-on gawas kon kini pinaagi sa pulong ni Kristo uban sa dili matarug nga hugot nga pagtuo diha kaniya, mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.

“Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.

“… Kini mao ang agianan; ug walay lain nga agianan ni ngalan nga gihatag ubos sa langit diin ang tawo maluwas diha sa gingharian sa Dios. Ug karon, tan-awa, kini mao ang doktrina ni Kristo.2

Nganong nagkinahanglan kita og lig-ong panabut niini nga mga baruganan?

Pirme kong makasugat og mga babaye nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa desperado alang sa tabang, apan wala sila modangup ngadto sa Usa kinsa makahatag og mahangturong panabang. Kasagaran magtinguha sila og panabut pinaagi sa pagsiksik sa “dako ug lapad nga gambalay.”3

Samtang mopalambo kita sa atong panabut sa doktrina ni Kristo, atong madiskubrihan sa dili madugay nga nagpalambo kita og mas lawom nga panabut sa “mahinungdanon nga laraw sa kalipay.”4 Mahibaloan usab nato nga ang atong Manluluwas, si Jesukristo, anaa sa sentro sa plano.

Kon masayud kita unsaon paggamit sa doktrina ni Kristo sa atong indibidwal nga mga kahimtang, molambo ang atong gugma alang sa atong Manluluwas. Ug atong mahibaloan “nga bisan unsay mga kalahian, tanan kita nagkinahanglan sa samang walay kinutuban nga Pag-ula.”5 Makaamgo kita nga Siya mao ang atong pundasyon—“ang lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, … ang tinuod nga tukuranan … diin kon [kita] magtukod dili [kita] mapukan.”6

Sa unsang paagi nga kini nga doktrina makapanalangin kanato kon magtinguha kita sa kalinaw ug panabut ug maningkamot sa paglahutay nga malipayon diha sa atong talagsaon nga mortal nga mga panaw?

Mosugyot ko nga magsugod kita, sama sa gisulti ni Nephi, “uban sa dili matarug nga hugot nga pagtuo diha [ni Jesukristo], mosalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas.”7 Ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo makatabang nato sa pagsagubang sa bisan unsa nga hagit.

Kita, sa pagkatinuod, kanunayng makabantay nga nalig-on ang atong pagtuo ug ang atong relasyon uban sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nalunsay diha sa kalisdanan. Mopakigbahin ko og tulo ko mga ehemplo.

Una, ang Manluluwas, ang Gamhanan nga Tig-ayo, adunay gahum sa pag-usab sa atong mga kasingkasing ug sa paghatag kanato og permanenteng kahupayan gikan sa kasubo nga resulta sa kaugalingon natong mga sala.Sa dihang gitudloan sa Manluluwas ang babaye nga Samarianhon sa atabay, nakahibalo Siya sa iyang bug-at nga mga sala. Hinoon, “ang Ginoo nagatan-aw sa kasingkasing,”8 ug nasayud Siya nga dali siyang matudloan.

Sa pag-abut sa babaye sa atabay, si Jesus—ang representasyon sa buhi nga tubig—yanong miingon, “Paimna ra ko.” Ang atong Manluluwas sa samang paagi mosulti kanato sa tingog nga atong mailhan kon kita moduol Kaniya—kay nakaila Siya kanato. Tagbuon kita Niya kon asa kita. Ug tungod sa Iyang pagkasiya ug sa unsay Iyang nabuhat alang kanato, makasabut Siya. Tungod kay nasinati Niya ang atong kasakit, makahatag Siya kanato og buhi nga tubig kon magtinguha kita niini. Gitudlo Niya kini sa babayeng Samarianhon“ sa dihang miingon Siya, “Kon nasayud ka pa lamang sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nagaingon kanimo, ‘Paimna ra ko;’ mangayo ka gayud unta kaniya ug ikaw hatagan niyag buhi nga tubig. Nakasabut sa katapusan, ang babaye mitubag uban sa hugot nga pagtuo ug mihangyo, “Senyor, hatagi ra ko nianang tubiga aron dili na ako uhawon.

Human ang babayeng Samarianhon nakasinati niini uban sa Manluluwas, “gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug miadto siya sa lungsod ug miingon sa mga tawo,

“Umari kamo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo, nga mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko: mao ba kaha kini ang Kristo?”

Nakadawat siya og saksi—misugod siya sa pag-ambit sa buhi nga tubig—ug nagtinguha siya nga mosaksi sa Iyang kabalaan ngadto sa uban.9

Kon moduol kita Kaniya uban sa mapainubsanon ug matudloan nga mga kasingkasing—bisan kon ang atong mga kasingkasing bug-at sa mga sayop, mga sala, ug mga kalapasan—Siya makausab kanato, “kay siya gamhanan sa pagluwas.”10 Ug uban sa nausab nga mga kasingkasing, kita, sama sa babayeng Samarianhon, makaadto sa atong kaugalingong mga dakbayan—atong mga panimalay, mga eskwelahan, ug mga trabahoan—aron mosaksi Kaniya.

Ikaduha, ang Gamhanan nga Tig-ayo makahupay ug makalig-on kanato kon makasinati kita og kasakit tungod sa dili matarung nga mga binuhatan sa uban. Kadaghan na ko nakig-istorya sa mga babaye nga nanglimbasug sa lisud nga mga pagsulay. Ang pagsunod sa ilang mga pakigsaad sa templo nahimong lisud nga panaw sa pagkaayo. Nag-antus sila sa napakyas nga mga pakigsaad, masulub-on nga mga kasingkasing, ug nawagtang nga pagsalig. Daghan kanila ang biktima sa pagpanapaw ug pagpang-abuso sa pinulongan, sekswal, ug emosyonal nga paagi, nga kanunay maoy resulta sa pagkaadik sa ubang mga tawo.

Kini nga mga kasinatian, bisan og dili nila kaugalingong sayop, nakahatag sa kadaghanan og pagbati sa kahasol sa konsensya ug kaulaw. Wala makasabut kon unsaon sa pagdumala sa kusganong mga pagbati nga ilang nasinati, daghan kanila misulay sa pagbaliwala niini, sa pagkalimot niini.

Ang paglaum ug pagkaayo dili makit-an pinaagi sa pagtago niini apan diha sa kahayag ug gugma sa atong Manluluwas, si Jesukristo.11 Si Elder Richard G. Scott mitambag, “Kon kamo sa inyong kaugalingon walay nahimong grabe nga sala, ayaw antosa sa walay hinungdan ang mga sangputanan sa sala sa laing tawo. … Kamo makabati og kalooy. … Apan kinahanglang dili ninyo hunahunaon nga kamo adunay tulubagon. … Kon kamo nakabuhat na sa unsay angay aron matabangan ang tawo nga inyong gimahal, itugyan ngadto sa Manluluwas ang inyong palas-anon. … Sa inyong pagbuhat niini, dili lamang kamo makakita og kalinaw apan makapakita sa inyong pagtuo sa gahum sa Manluluwas aron tangtangon ang palas-anon sa sala sa minahal sa kinabuhi pinaagi sa iyang paghinulsol ug pagsunod.”

Mipadayon siya: “Ang hingpit nga pagkaayo moabut pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang gahum ug kasarang, pinaagi sa Iyang Pag-ula, sa pag-ayo sa samad nga nagagikan sa dili makiangayon ug dili angay dawaton.”12

Kon mabantayan ninyo ang inyong kaugalingon nga anaa niini nga sitwasyon, mga sister, ang pagkaayo mahimong usa ka taas nga proseso. Magkinahanglan kini nga mainampuon kamong magtinguha sa giya ug angay nga tabang, lakip ang pagpangayo og tambag ngadto sa tukma nga gi-orden nga mga naghupot sa priesthood. Samtang magkat-on kamo sa pakig-istorya nga dayag, paghimo og angay nga mga limitasyon ug tingali pagtinguha og propesyonal nga pagtambag. Ang pagmentinar og espirituhanong kalig-on sa tibuok proseso importante! Hinumdumi ang inyong balaanong pagkatawo: kamo hinigugmang anak nga babaye sa Langitnong Ginikanan. Salig sa mahangturong plano sa inyong Amahan alang kaninyo. Padayon kada adlaw sa pagpalambo sa inyong panabut bahin sa doktrina ni Jesukristo. Ipakita ang hugot nga pagtuo kada adlaw sa tinud-anay nga pag-inum gikan sa atabay sa buhi nga tubig sa Manluluwas. Salig diha sa pagtuga sa gahum nga magamit sa matag usa kanato pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad. Ug tuguti ang makaayo nga gahum sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula nga mosulod sa inyong kinabuhi.

Ikatulo, ang Gamhanan nga Tig-ayo makahupay ug makasuporta kanato samtang kita nakasinati og sakit nga “mga reyalidad sa pagkamortal”13 sama sa mga kalamidad, sakit sa pangisip, balatian, grabe nga sakit, ug kamatayon. Bag-o lang ko nga nakaila og talagsaon nga batan-ong babaye nga ginganlan og Josie nga nag-antus sa sakit nga bipolar disorder. Aniay gamay lang nga parte sa iyang panaw ngadto sa pagkaayo nga iyang gipakigbahin kanako:

“Ang labing lisud nga mga panahon mahitabo sa unsay gitawag namo sa akong pamilya isip ‘mga adlaw diha sa salog.’ Nagsugod kini sa grabe kaayo nga pagkasensitibo ug pagsalikway sa bisan unsang matang sa tingog, paghikap, o kahayag. Naghatag kini og hilabihang kasakit sa pangisip. Dunay usa ka adlaw nga dili gyud nako makalimtan.

“Bag-o pa lang ako niadtong nagsagubang sa akong sakit, nga naghimo sa kasinatian nga labing makahadlok. Makahinumdom ko nga naghilak, ang mga luha midagayday sa akong nawong samang naghangos ko. Apan bisan ang ingon ka grabeng pag-antus dili makakumpara sa sakit nga misunod sa dihang nabantayan nako nga nataranta ang akong inahan, desperado kaayong motabang nako.

“Magul-anon siyang makita nga nag-antus ko. Apan wala mi makahibalo nga bisan pa sa nagkagrabeng sitwasyon, hapit na diay namo masinati ang usa ka dakong milagro.

‘Samtang nagpadayon ang taas nga oras, balik-balik nga mihunghong ang akong mama, ‘Buhaton nako ang tanan aron makuha kini gikan nimo.’

“Sa samang panahon, misamot ang sitwasyon, ug sa dihang nagtuo ko nga dili na nako maagwanta, adunay kahibulongang nahitabo.

“Usa ka talagsaon ug maanindot nga gahum kalit nga miabut sa akong lawas. Dayon, uban sa ‘kalig-on nga lapas sa akong kaugalingon,’14 kusganon nakong gideklarar sa akong mama ang pito ka makapausab sa kinabuhi nga mga pulong isip tubag sa iyang balik-balik nga tinguha nga maoy modala sa akong sakit. Miingon ko, ‘Dili na kinahanglan; Duna nay nikuha nini.

Gikan sa malisud nga sitwasyon sa makaluya nga sakit sa pangisip, si Josie nakakuha og kalig-on aron sa pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.

Wala siya maayo sa hingpit nianang adlawa, apan iyang nadawat ang kahayag sa paglaum sa panahon sa hilabihan nga kangitngit. Ug karon, nasuportahan sa lig-ong panabut sa doktrina ni Kristo ug nalig-on kada adlaw sa buhi nga tubig sa Manluluwas, si Josie nagpadayon sa iyang panaw ngadto sa pagkaayo ug nagpakita og dili matarug nga pagtuo diha sa Gamhanan nga Tig-ayo. Mitabang siya sa ubang tawo. Ug miingon siya, “Kon ang kangitngit daw makanunayon, mosalig ko sa panumduman sa Iyang malumong mga kalooy. Nagsilbi kining giya sa kahayag samtang nagsagubang ko sa lisud nga mga sitwasyon.”15

Mga sister, ako mopamatuod nga—

Dili kinahanglan nga mopadayon ka sa pagdala sa palas-anon sa kasub-anan gumikan sa sala—nga mag-inusara.

Dili kinahanglan nga modala ka sa sakit gumikan sa dili matarung nga mga binuhatan sa uban—nga mag-inusara.

Dili kinahanglan nga makasinati ka sa sakit nga mga reyalidad sa pagkamortal—nga mag-inusara.

Nangamuyo ang Manluluwas:

“Dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako moayo kaninyo?”

“… Kon kamo moduol ngari kanako kamo makaangkon og kinabuhi nga dayon. Tan-awa, ang akong bukton sa kalooy gitunol nganha kaninyo, ug kinsa kadto nga moduol  Ako modawat kaniya.”16

“[Siya] mohimo sa tanan aron makuha kini gikan kaninyo.” Gani, “[Siya] mibuhat na niini.” Sa pangalan ni Jesukristo, ang Gamhanan nga Tig-ayo, amen.