2010–2019
Tan-awa ang Basahon, Tan-awa ang Ginoo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tan-awa ang Basahon, Tan-awa ang Ginoo

Makita ba ninyo ang Basahon ni Mormon isip inyong sukaranan, inyong sentro sa espirituhanong kalig-on?

Mary Elizabeth Rollins

Sulod sa akong hunahuna, naghunahuna ko ninyo mga bag-ong henerasyon nga nagtan-aw o naminaw niini nga sesyon sa komperensya sa usa ka dapit sa kalibutan. Gusto kong mopakigbahin og tinuod nga istorya kaninyo, usa ka istorya nga mahimong usa ka ehemplo ug usa ka leksyon. Mopakita kini kaninyo unsaon sa pagpaduol ngadto sa Ginoo ug sa pagkuha og mas dako nga gahum sa pagbatok sa tintasyon.

Istorya kini kabahin sa usa ka batang babaye, nga nagpuyo sa New York, kinsa sa wala pa mag-tres anyos nawad-an sa iyang amahan sa diha nga ang iyang barko nalunod sa usa ka dakong lanaw. Siya, iyang inahan, magulang nga lalaki, ug manghud nga babaye mibalhin ngadto sa bag-ong siyudad sa laing estado aron mopuyo uban sa iyang tiya ug tiyo. Usa ka adlaw human miabut ang pamilya, ang mga misyonaryo ug mga sakop sa usa ka bag-ong giorganisar nga relihiyon miabut sa ilang dapit uban sa mahimayaong balita sa Pagpahiuli sa ebanghelyo. Misugilon sila og talagsaong istorya kabahin sa usa ka anghel nga mitugyan og usa ka karaan nga rekord ngadto sa usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Joseph Smith, usa ka rekord nga iyang gihubad pinaagi sa gahum sa Dios. Ang duha sa mga bisita, si Oliver Cowdery ug John Whitmer, tinuod nga nakakita sa kaugalingon nilang mga mata sa kinulit nga mga pahina sa metal nga karaang rekord, ug si Whitmer misaksi nga nakagunit siya sa mga palid nga bulawan sa iyang kaugalingong mga kamot. Kini nga rekord bag-ohay lang nga namantala, ug si Brother Whitmer midala sa basahon. Siyempre, ang ngalan sa basahon mao ang Basahon ni Mormon.

Dihang ang 12 anyos nga si Mary nakadungog sa mga misyonaryo nga namulong kabahin sa basahon, aduna siyay espesyal nga pagbati diha sa iyang kasingkasing. Bisan tuod baga sa daghang mga pahina ang Basahon ni Mormon, nangandoy si Mary nga mobasa niini. Sa pagbiya ni Brother Whitmer, mihatag siya og bililhong kopya sa basahon ngadto ni Brother Isaac Morley, kinsa higala sa uyoan ni Mary ug usa ka lokal nga lider sa bag-ong simbahan.

Si Mary sa wala madugay mirekord: “Miadto ko sa balay [ni Brother Morley] … ug mihangyo nga motan-aw sa Basahon; [iya] kining gibutang sa akong kamot, [ug] samtang nagtan-aw ko niini, mibati ko og dakong tinguha sa pagbasa niini, nga wala ko makapugong nga mohangyo kaniya nga tugutan ako nga dad-on kini sa balay ug basahon kini. … Siya miingon … halos wala siyay panahon nga mobasa mismo og usa ka kapitulo niini, ug pipila lang sa mga kaigsoonan ang nakakita niini, apan mihangyo ko og maayo nga sa katapusan miingon siya, ‘day, kon iuli nimo kini nga basahon sa wala pay tingpamahaw ugma sa buntag, mahimo nimo kining dad-on.’”

Growing Light (Mary Elizabeth Rollins)

Midagan si Mary pauli ug giganahan kaayo sa basahon nga nagpulaw siya sa hapit tibuok gabii sa pagbasa niini. Pagkasunod buntag, sa pag-uli niya sa basahon, si Brother Morley miingon, “Tingali wala kaayo kay nabasa ani” ug “Nagtuo ko nga wala kay masulti bisan usa ka pulong niini kanako.” Mitarung sa pagbarug si Mary ug gisulti gikan sa panumduman ang unang bersikulo sa Basahon ni Mormon. Gisultihan dayon niya siya sa istorya ni propeta Nephi. Si Mary misulat sa wala madugay, “Mitan-aw siya nako nga nasurprisa, ug miingon, ‘day, dad-a sa inyoha kini nga basahon ug humana kini, makapaabut ra ko.’”

Human sa mubong panahon, natiwas ni Mary pagbasa ang basahon ug siya ang unang tawo sa iyang lungsod nga nakabasa sa tibuok basahon. Nasayud siya nga tinuod kini ug nga gikan kini sa Langitnong Amahan. Sa iyang pagtan-aw sa basahon, siya nagtan-aw sa Ginoo.

Paglabay sa usa ka bulan usa ka espesyal nga bisita ang miabut sa iyang balay. Mao kini ang gisulat ni Mary kabahin sa iyang dili malimtan nga panagtagbo niana nga adlaw: “Dihang [si Joseph Smith] nakakita kanako madasigon siyang mitutok kanako. … Human sa pipila ka gutlo siya … mihatag kanako og talagsaong panalangin … ug giregalo kanako ang basahon, ug miingon nga mohatag siya og lain [nga kopya] kang Brother Morley. … Kaming tanan mibati nga siya usa ka tawo sa Dios, kay siya namulong uban sa gahum, ug isip usa nga adunay awtoridad.”

Kining batan-ong babaye, si Mary Elizabeth Rollins, nakakita og daghan pa nga mga milagro sa iyang kinabuhi ug kanunayng nagbaton sa iyang pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.1 Kini nga istorya adunay espesyal nga kahulugan kanako tungod kay igsoon siya sa lolo sa lolo sa akong papa. Pinaagi sa ehemplo ni Mary, lakip ang ubang mga kasinatian sa akong kinabuhi, akong nakat-unan nga bisan ang bata mahimong magtinguha ug makadawat og personal nga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Ang Sukaranan sa Inyong Pagpamatuod

Adunay personal nga leksyon alang kaninyo diha sa istorya ni Mary. Matag usa kaninyo batan-ong mga lalaki, batan-ong mga babaye, ug mga bata makabaton sa samang mga pagbati nga iyang naangkon. Kon mobasa kamo sa Basahon ni Mormon ug mag-ampo uban sa tinguha nga masayud kon tinuod kini, madawat usab ninyo ang samang impresyon diha sa inyong kasingkasing nga nadawat ni Mary. Makita usab ninyo nga samtang mobarug ug mopamatuod kamo sa Basahon ni Mormon, mabati ninyo ang samang espiritu nga nagkumpirmar sa kamatuoran niini. Ang Espiritu Santo mamulong nganha sa inyong kasingkasing. Mabati usab ninyo kining sama nga espiritu nga nagkumpirmar kon madungog ninyo ang uban nga mopakigbahin sa ilang pagpamatuod sa Basahon ni Mormon. Ang matag usa niining espirituhanong mga saksi moresulta sa Basahon ni Mormon nga mahimo nga sukaranan sa inyong pagpamatuod.

Tuguti ko sa pagpasabut. Si Propeta Joseph Smith, kinsa mihubad sa Basahon ni Mormon pinaagi sa “gasa ug gahum sa Dios”, mihulagway sa Basahon ni Mormon nga “ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan.”2

Sukad sa unang pag-imprinta sa Basahon ni Mormon niadtong 1830, sobra sa 174 ka milyon ka mga kopya ang namantala sa 110 ka lain-laing mga pinulongan, nagpakita nga ang Basahon ni Mormon mao gihapon ang sukaranan sa atong relihiyon. Apan unsay ipasabut niini alang sa matag usa kaninyo?

Arch

Sa arkitektura nga termino ang sukaranan nga bato maoy labing importanteng elemento sa gipa-arko nga ganghaan. Mao kini ang porma og bangil nga bato sa pinakasentro ug kinatas-ang punto sa arko. Kini ang labing importante sa mga bato tungod kay nagbangil kini sa matag kilid sa arko, nagpugong sa pagkahugno. Ug mao kini ang elemento sa istraktura nga nagsiguro sa ganghaan, o agianan sa ubos, nga mahimong maagian.

Arch

Sa mga termino sa ebanghelyo, usa kini ka gasa ug panalangin sa Ginoo nga ang sukaranan sa atong relihiyon usa ka butang nga mahikap ug magunitan sama sa Basahon ni Mormon ug nga inyo kining makuptan ug mabasa. Makita ba ninyo ang Basahon ni Mormon isip inyong sukaranan, inyong sentro sa espirituhanong kalig-on?

Si Presidente Ezra Taft Benson mipasabut niadto nga mga pagtulun-an ni Joseph Smith. Miingon siya: “Adunay tulo ka mga pamaagi diin ang Basahon ni Mormon mao ang sukaranang bato sa atong tinuohan. Kini mao ang sukaranang bato sa atong pagsaksi kang Kristo. Kini mao ang sukaranang bato sa atong doktrina. Kini mao ang sukaranang bato sa atong pagpamatuod.”

Si Presidente Benson dugang nga mitudlo: “Ang Basahon ni Mormon … [nag]tudlo kanato sa kamatuoran [ug] [nag]pamatuod kang Kristo. … Apan adunay mga butang nga mas labaw pa. Adunay gahum sa basahon nga magsugod sa pagdagayday sa inyong kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo ang tinuoray nga pagtuon sa basahon. Makaplagan ninyo ang mas dako nga gahum sa pagpakigbatok sa pagsulay. … Makaplagan ninyo ang gahum nga magpabilin sa higpit ug pig-ot nga dalan.”3

Akong Personal nga Saksi

Sa akong sitwasyon ang Basahon ni Mormon nahimong sukaranan sa akong pagpamatuod sulod sa mga katuigan ug pinaagi sa daghang mga kasinatian. Usa ka gamhanang kasinatian sa paghulma sa akong pagpamatuod nahitabo samtang usa ko ka batan-ong misyonaryo nga nagserbisyo sa una nakong area sa: Kumamoto, Japan. Ang akong kauban ug ako nag-proselyte sa mga kabalayan. Nahimamat nako ang usa ka lola nga mabinationg midapit kanamo sa pagsulod sa iyang balay, nga gitawag og genkan sa Hinapon. Mitanyag siya kanamo og bugnaw nga mainom nianang init nga adlaw. Dili pa ko dugay sa Japan, ug bag-o lang nakong nahuman og basa ang Basahon ni Mormon ug nag-ampo aron masayud uban sa kasigurohan nga tinuod kini.

Tungod sa akong kabag-o sa Japan, dili ko maayong mosulti og Hinapon. Gani, nagtuo ko nga wala kaayoy nasabtan kini nga babaye sa akong gipanulti. Misugod ko sa pagtudlo kaniya kabahin sa Basahon ni Mormon, naghulagway sa unsang paagi nadawat ni Joseph Smith gikan sa usa ka anghel ang usa ka karaang rekord nga gikulit sa mga palid ug giunsa niya kini paghubad pinaagi sa gahum sa Dios.

Samtang mihatag ko kaniya sa akong pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios ug lain nga tugon ni Jesukristo, nakadawat ko og labing kusog nga impresyon, inubanan sa usa ka mainit nga pagbati sa kahupayan ug kalinaw sulod sa akong dughan, nga gihulagway sa kasulatan nga ang “imong dughan [nag-init] diha sulod kanimo.”4 Kini nga pagbati mipamatuod kanako sa usa ka kusganong paagi nga ang Basahon ni Mormon sa tinuod pulong sa Dios. Nianang higayona kusog kaayo ang akong mga pagbati nga milugmaw ang mga luha sa akong mga mata samtang nakigsulti ko niining Hapon nga lola. Wala gayud nako makalimti ang espesyal nga pagbati nianang adlawa.

Imong Personal nga Saksi

Ang matag usa kaninyo makadawat usab og usa ka personal nga saksi niini nga basahon! Nakaamgo ba kamo nga ang Basahon ni Mormon gisulat alang kaninyo—ug sa inyong panahon? Kini nga basahon maoy usa sa mga panalangin sa pagpuyo sa unsay atong gitawag nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Bisan og ang Basahon ni Mormon gisulat sa dinasig, karaan nga mga tigsulat—nga kadaghanan mga propeta—sila ug ang mga tawo sa ilang panahon wala makaangkon sa benepisyo nga makahupot sa tibuok basahon. Karon dali na lang kaayo ninyong makab-ot ang sagradong rekord nga gibahandi, gihangup, ug gipreserbar sa mga propeta, mga pari, ug mga hari! Aduna kamoy benepisyo nga mahuptan sa inyong mga kamot ang kompleto nga Basahon ni Mormon. Sa makapainteres nga paagi, usa sa mga propeta sa Basahon ni Mormon, si Moroni, nakakita sa atong panahon—inyong panahon. Nakakita pa gani siya kaninyo, sa panan-awon, gatusan ka tuig ang milabay! Si Moroni misulat:

“Tan-awa, ang Ginoo nakapakita ngari kanako niini nga mahinungdanon ug kahibulongan nga mga butang mahitungod … niana nga adlaw sa panahon nga kini nga mga butang,” nagpasabut sa Basahon ni Mormon, “moabut diha kaninyo.

“Tan-awa, ako namulong nganha kaninyo ingon og kamo ania, ug gani kamo wala. Apan tan-awa, si Jesukristo mipakita kaninyo ngari kanako, ug ako nasayud sa inyong binuhatan.”5

Aron sa pagtabang sa Basahon ni Mormon nga mahimong sukaranan sa inyong pagpamatuod, mohatag ako kaninyo og usa ka hagit. Bag-o lang nakong nasayran nga daghang kabatan-onan kasagaran mogahin og pito ka oras kada adlaw nga magtan-aw sa mga screen sa TV, computer, ug smartphone.6 Sa paghunahuna niini, mohimo ba kamo og gamay nga kausaban? Ilisan ba ninyo ang pipila nianang inadlaw nga panahon sa pagtan-aw sa screen—ilabi na kanang gigahin sa social media, sa internet, pagdula, o telebisyon—ngadto sa pagbasa sa Basahon ni Mormon? Kon sakto ang mga pagtuon nga akong gihisgutan, dali ra kamong makakita og oras alang sa inadlaw nga pagtuon sa Basahon ni Mormon bisan kon sulod lang sa 10 ka minutos matag adlaw. Ug makatuon kamo sa paagi nga kamo malingaw niini ug makasabut niini—sa inyo ba nga device o sa basahon mismo. Si Presidente Nelson bag-ohay lang mitambag, “Dili gayud nato himoon ang pagbasa sa Basahon ni Mormon nga daw bug-at nga katungdanan, sama sa pagtumar sa lain og lami nga medisina nga dalion pagtulon aron mahuman.”7

Studying
Scriptures

Alang sa pipila kaninyo nga mas gagmayng mga bata, mahimo kamong mobasa niini uban sa usa ka ginikanan, apohan, o minahal. Kon ang usa ka kapitulo, bersikulo, o porsyon may igong kalisud nga mawagtang ang inyong kadasig sa pagbasa, padayon lang ngadto sa sunod ug sa sunod pa. Akong makita nga kamo nagsunod sa ehemplo ni Mary. Akong mahanduraw nga kamo mahinamong nagpangita og panahon ug hilum nga dapit sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. Akong makita nga kamo nagdiskubre og mga tubag, mibati og giya, ug nag-angkon og kaugalingon ninyong pagpamatuod sa Basahon ni Mormon ug usa ka pagpamatuod kabahin ni Jesukristo. Samtang nagtan-aw kamo sa basahon, nagtan-aw kamo sa Ginoo.

Computers and computer use

Basaha ninyo ang mga tudling niining bililhon nga basahon ug inyong masugatan ang inyong minahal nga Manluluwas, ang Ginoong Jesukristo diha sa hapit matag pahina. Gibana-bana nga gigamit ang lain-laing porma sa Iyang ngalan sa kasagad nga kausa matag 1.7 nga mga bersikulo.8 Bisan si Kristo Mismo nagpamatuod sa katinuod niining ulahing mga adlaw, nag-ingon, “Samtang ang imong Ginoo ug ang imong Dios buhi kini tinuod.”9

Mapasalamaton ko sa pagdapit ug saad nga gitanyag sa Ginoo pinaagi ni propeta Moroni ngadto sa matag usa kaninyo—ug sa tanan nga mobasa sa Basahon ni Mormon. Tapuson nako pinaagi sa pagbasa niini nga pagdapit ug saad ug pagdugang sa akong pagpamatuod: “Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”10

Ako mopamatuod sa Pagpahiuli sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw ug sa Basahon ni Mormon isip mahikap nga ebidensya niana nga Pagpahiuli. Sama nga ang mga pulong niini nga basahon midasig sa usa ka 12 anyos nga babaye sa pagdawat sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo sa hapit duha ka siglo ang milabay, ang mga kamatuoran nga inyong makaplagan niini mobayaw ug modasig kaninyo sa samang paagi. Kini molig-on sa inyong pagtuo, mopuno sa inyong kalag uban sa kahayag, ug moandam kaninyo alang sa umaabut kon maglisud kamo sa pagsabut.

Sulod sa mga pahina sa basahon, inyong makaplagan ang walay katapusang gugma ug dili matugkad nga grasya sa Dios. Samtang maningkamot kamo sa pagsunod sa mga pagtulun-an nga inyong makit-an diha, modako ang inyong kalipay, molambo ang inyong panabut, ug ang mga tubag nga inyong gipangita alang sa daghang mga hagit sa mortalidad maabli diha kaninyo. Samtang nagtan-aw kamo sa basahon, nagtan-aw kamo sa Ginoo. Ang Basahon ni Mormon mao ang gipadayag nga pulong sa Dios. Niini ako mopamatuod, sa tibuok nakong kasingkasing ug kalag, sa pangalan ni Jesukristo, amen.