2010–2019
Pagpakigbahin sa Gipahiuli nga Ebanghelyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpakigbahin sa Gipahiuli nga Ebanghelyo

Ang atong gitawag og “buhat sa member missionary” dili usa ka programa apan kinaiya sa gugma ug pagtabang niadtong naglibut kanato.

I.

Sa nagkaduol na ang katapusan sa Iyang yutan-ong pagpangalagad, ang atong Manluluwas, si Jesukristo, misugo sa Iyang mga disipulo:“Busa panglakaw kamo himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran” (Mateo 28:19) ug “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan” (Marcos 16:15). Ang tanang mga Kristyanos ubos niini nga mando sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa tanan. Daghan ang motawag niini og “ang dakong sugo.”

Jesus Christ. Miracles. Dead Raised (Lazarus)

Sama sa gihulagway ni Elder Neil L. Andersen sa buntag nga sesyon, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sigurado nga mao gayud kadtong pinaka-mapasaligon niining dako nga responsibilidad. Kinahanglang mapasaligon kita tungod kay nasayud kita nga ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak ug nga niining katapusang mga adlaw gipahiuli Niya ang dugang pa nga importanting kahibalo ug gahum sa pagpanalanginan kanilang tanan. Gitudlo sa Manluluwas kanato ang paghigugma sa tanan isip atong mga igsoon, ug gitahud nato kana nga pagtulun-an pinaagi sa pagpakigbahin sa saksi ug mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo “nganha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan” (D&P 112:1). Usa kini ka importanting bahin sa unsay gipasabut nga mahimong usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gitan-aw nato kini isip usa ka makalipay nga pribilehiyo. Unsa pay labaw nga makalipay kay sa pagpaambit sa mga kamatuoran sa kahangturan ngadto sa mga anak sa Dios?

Karon kita adunay daghang kapanguhaan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo nga wala sa unang mga henerasyon. Kita adunay TV, internet, ug mga channel sa social media. Kita adunay daghang bililhon nga mga mensahe aron ikapaila ang gipahiuli nga ebanghelyo. Kita adunay nailhan kaayo nga Simbahan sa daghang kanasuran. Kita adunay nagkadaghang misyonaryo. Apan kita ba migamit niining tanan nga kapanguhaan sa pinakaepektibo gayud? Sa akong pagtuo kadaghanan kanato moingon nga wala. Atong tinguha nga kita mahimong mas epektibo sa pagtuman sa gisangon kanato nga balaang responsibilidad sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tibuok kalibutan.

Adunay daghang maayong mga ideya sa pagpakigbahin sa ebanghelyo nga epektibo para sa tagsa-tagsa ka stake o nasud. Apan, tungod kay kita usa man ka tibuok kalibutan nga Simbahan, nagtinguha ko sa pagsulti og mga ideya nga epektibo bisan asa, gikan sa labing bag-o nga unit ngadto sa labing dugay na, gikan sa mga kultura nga karon modawat sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga kultura ug nasud nga nagkagrabe ang pagsupak sa relihiyon. Gusto kong mosulti og mga ideya nga inyong magamit sa mga tawo kinsa mga tumutuo ni Jesukristo ingon man sa mga tawo kinsa wala pa gayud makadungog sa Iyang ngalan, uban sa mga tawo kinsa kontento ra sa ilang kinabuhi karon ingon man sa mga tawo kinsa naningkamot sa pagpalambo sa ilang kaugalingon.

Unsa man ang akong ikasulti nga makatabang sa inyong pagpakigbahin sa ebanghelyo, sa bisan unsay inyong sitwasyon? Kita nagkinahanglan sa tabang sa tanang miyembro, ug ang tanang miyembro makatabang, tungod kay dunay daghang mga buluhaton nga himuonon samtang ipakigbahin nato ang gipahiuli nga ebanghelyo ngadto sa tanang nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan.

General Conference

Kita nasayud nga ang partisipasyon sa mga miyembro sa misyonaryo nga buhat importante aron molampus sa pagkabig ug sa retensyon. Si Presidente Thomas S. Monson nag-ingon: “Karon ang panahon sa mga miyembro ug mga misyonaryo sa pagtinabangay … [ug] sa paghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto Kaniya. Giandam Niya ang mga paagi aron atong ikabahin ang ebanghelyo sa daghang paagi, ug Siya motabang kanato sa atong mga kahago kon molihok kita uban sa pagtuo nga matuman ang Iyang buhat.”1

Musical instruments

Ang pagpakigbahin sa gipahiuli nga ebanghelyo mao ang atong tibuok kinabuhi nga katungdanan ug pribilehiyo isip Kristiyano. Si Elder Quentin L. Cook mipahinumdom kanato: Ang misyonaryo nga buhat dili lamang usa sa 88 ka mga key [tikla] sa piano nga panagsa rang patukaron; importante kaayo kini nga tapi o chord sa melodiya nga kinahanglang padayon nga patukaron sa atong tibuok kinabuhi kon kita gustong magpabilin nga nahiuyon sa atong pasalig sa Kristyanismo ug sa ebanghelyo ni Jesukristo.”2

II.

Adunay tulo ka butang nga mahimo sa tanang miyembro aron makatabang sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, walay pagsapayan sa sitwasyon diin sila nagpuyo ug nagtrabaho. Tanan kanato kinahanglang mobuhat niini.

Una, tanan kita mahimong mag-ampo alang sa usa ka tinguha aron makatabang niining importanting bahin sa buhat sa kaluwasan. Ang tanang mga paningkamot magsugod sa tinguha.

Ikaduha, kita mismo makahimo sa pagtuman sa mga sugo. Ang matinud-anon, masulundon nga mga miyembro mao ang labing madanihong mga saksi sa kamatuoran ug bili sa gipahiuli nga ebanghelyo. Gani mas importante, ang matinud-anong mga miyembro makabaton kanunay sa Iyang Espiritu nga magauban kanila sa paggiya kanila samtang sila naninguha sa pag-apil sa talagsaong buhat sa pagpakigbahin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Ikatulo, kita mahimong mag-ampo alang sa inspirasyon kon unsay atong mahimo sa atong indibidwal nga mga sitwasyon sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kini lahi kay sa mag-ampo alang sa mga misyonaryo o mag-ampo alang sa unsay mahimo sa uban. Kinahanglan kita mag-ampo alang sa unsay atong personal nga mahimo. Kon kita mag-ampo, kinahanglan atong hinumduman nga ang mga pag-ampo alang niini nga matang sa inspirasyon matubag kon inubanan sa pasalig—butang nga gitawag sa mga kasulatan og “tinuod nga katuyoan” o hingpit nga katuyoan sa kasingkasing.” Mag-ampo uban ang pasalig nga lihukon ang inspirasyon nga inyong nadawat, mosaad sa Ginoo nga kon Siya modasig kaninyo sa pagsulti ngadto sa usa ka tawo mahitungod sa ebanghelyo, kini inyong buhaton.

Kita nagkinahanglan sa giya sa Ginoo tungod kay sa bisan unsa nga panahon ang uban andam—ug ang uban dili—andam sa dugang nga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kinahanglan nga dili nato ibutang ang atong mga kaugalingon isip mga maghuhukom kon kinsa ang andam ug kinsa ang dili. Ang Ginoo nahibalo sa mga kasingkasing sa tanan Niyang mga anak, ug kon kita mag-ampo alang sa inspirasyon, Siya motabang kanato sa pagpangita og mga tawo nga nahibaloan Niya nga “[andam] sa pagpamati sa pulong” (Alma 32:6).

Isip usa ka Apostol sa Ginoo, nagsugyot ako sa tanang miyembro ug pamilya diha sa Simbahan sa pag-ampo sa Ginoo nga matabangan sila sa pagpangita og mga tawo nga giandam nga modawat sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Si Elder M. Russell Ballard mihatag niining importanting tambag, diin ako miuyon: “Salig sa Ginoo. Siya ang Maayong Magbalantay. Nakaila Siya sa Iyang karnero. … Ug kon wala kita moapil, daghan niadtong maminaw unta sa mensahe sa Pagpahiuli ang malabyan. …Ang mga baruganan yano ra—pag-ampo, sa personal ug diha sa inyong pamilya, alang sa pang-misyonaryo nga mga oportunidad.”3 Samtang kita nagpakita sa atong hugot nga pagtuo kini nga mga oportunidad moabut nga walay bisan unsang “pinugos o… tinuyo nga pagtubag. Natural ra kini nga moabut agig resulta sa atong gugma alang sa atong mga kaigsoonan.”4

Nasayud ko nga tinuod kini. Akong idugang ang akong saad nga uban sa hugot nga pagtuo sa tabang sa Ginoo, kita giyahan, dasigon, ug makakaplag og dakong kalipay niining mahangturon importanting buhat sa gugma. Kita makasabut nga ang kalampusan sa pagpakigbahin sa ebanghelyo mao ang pagdapit sa katawhan uban sa gugma ug tinuod nga katuyoan sa pagtabang kanila, bisan unsa pa ang ilang tubag.

III.

Aniay ubang mga butang nga atong mahimo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo nga epektibo:

Activities and recreation
Activities and recreation
Taxi Driver
  1. Kinahanglan natong hinumduman nga ang “katawhan makakat-on kon sila andam sa pagkat-on, dili kay kon kita andam sa pagtudlo kanila.”5 Ang atong interes, sama sa dugang nga importanting doktrinal nga pagtulun-an sa gipahiuli nga Simbahan, sa kasagaran dili ang unsay gusto sa uban. Ang uban gusto sa mga resulta sa doktrina, dili ang doktrina. Samtang sila nag-obserbar o nagsinati sa mga epekto sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo sa atong kinabuhi, ilang bation ang Espiritu ug magsugod nga ma-interesado sa doktrina. Sila mahimo usab nga ma-interesado kon sila nangita og dugang nga kalipay, pagkasuod ngadto sa Dios, o mas maayong panabut sa katuyoan sa kinabuhi.6 Busa, kinahanglan gayud nga mabinantayon kita ug mainampuon sa pagpangita og panabut kon unsaon sa pagpakisayud mahitungod sa interes sa uban sa pagkat-on og dugang. Kini mag-agad sa daghang butang, sama sa kahimtang karon sa ubang mga tawo ug sa atong relasyon ngadto kaniya. Kini usa ka maayong hilisgutan nga ihisgot diha sa mga council, mga korum, ug Relief Society.

  2. Samtang kita makigsulti sa uban, kinahanglan natong hinumduman nga ang usa ka pagdapit sa pagkat-on og dugang mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo palabihon kay sa pagdapit nga magkat-on pa mahitungod sa atong Simbahan.7 Kita gusto nga ang mga tawo makabig sa ebanghelyo. Mao kana ang talagsaong tahas sa Basahon ni Mormon. Ang mga pagbati mahitungod sa atong Simbahan sundan sa pagkakabig ngadto ni Jesukristo; ang pagkakabig dili mag-una niini. Daghan nga madudahon sa mga simbahan bisan pa niana adunay gugma alang sa Manluluwas. Unaha ang mga butang nga kinahanglang unahon.

  3. Kon kita maninguha nga mapaila sa katawhan ang gipahiuli nga ebanghelyo, kinahanglan nga buhaton nato kini sa mga paagi nga katuohan ug sa mahigugmaong pagkabalaka alang sa indibidwal. Kini mahitabo kon kita naninguha sa pagtabang sa uban nga may problema nga ilang nahibaloan o kon kita nagtrabaho uban nila sa mga kalihokan sa pagserbisyo sa komunidad, sama sa paghupay sa nag-antus, pag-amuma sa mga kabus ug timawa, o pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa uban.

  4. Ang atong mga paningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo kinahanglang dili limitado sa atong mga higala o mga kauban lang. Atol sa Olympics among nahibaloan ang mahitungod sa LDS nga taxi driver sa Rio de Janeiro kinsa midala og mga kopya sa Basahon ni Mormon sa pito ka lainlaing mga pinulongan ug mihatag og usa ngadto ni bisan kinsa nga modawat niini. Gitawag niya ang iyang kaugalingon og ang “misyonaryong taxi driver.” Miingon siya, “Ang kadalanan sa Rio de Janeiro … mao ang [akong] natad sa misyon.”8

    Si Clayton M. Christensen, kinsa adunay dalaygong kasinatian isip usa ka member missionary, mipahayag nga “kapin sa milabay nga baynte ka tuig, among naobserbahan nga dili konektado ang sukod sa kasuod sa paghigalaay ug ang posibilidad nga kana nga higala ma-interesado sa pagkat-on sa ebanghelyo.”9

  5. Ang mga ward bishopric makaplano og espesyal nga miting sa sakrament diin ang mga miyembro giaghat sa pagdala og interesadong mga tawo. Ang mga miyembro sa ward dili kaayo magpanuko sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa mao nga miting tungod kay sila mas nasiguro nga ang hisgutan sa miting maayong pagkaplano aron makuha ang interes ug marepresentar usab ang Simbahan.

  6. Adunay daghang mga oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Sama pananglit, karon lang nga ting-init nakadawat ko og makalipay nga sulat gikan sa bag-ong miyembro kinsa nahibalo mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo sa dihang usa ka karaang classmate mitawag sa telepono kaniya sa pagpakisayud mahitungod sa usa ka sakit nga iyang nasinati. Misulat siya: “Ako nalamdagan sa paagi sa iyang pagpresentar sa iyang kaugalingon ngari kanako. Human [sa] pipila ka mga bulan sa pagkat-on gikan sa mga misyonaryo, ako gibunyagan. Ang akong kinabuhi nausab sukad niana.”10 Nasayud kitang tanan kon kinsang kinabuhi ang mouswag pinaagi sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kinahanglan nga tabangan nato sila.

  7. Ang atraksyon ug pagkahanas sa atong batan-ong mga miyembro sa social media naghatag kanila og talagsaong mga oportunidad nga makatabang aron ma-interesado ang uban sa ebanghelyo. Gihulagway ang pagpakita sa Manluluwas ngadto sa mga Nephite, misulat si Mormon, “Siya mitudlo ug mialagad ngadto sa anak … , ug siya miluag sa ilang mga dila … aron sila makasulti” (3 Nephi 26:14). Karon makaingon ko nga kita mahimong moingon nga “[maluagan] ang ilang [mga kumagko nga pang-text] aron sila makasulti.” Kabatan-onan ipakigbahin ang ebanghelyo pinaagi sa social media!

Ang pagpakigbahin sa ebanghelyo dili palas-anon apan kalipay. Ang atong gitawag og “buhat sa member missionary” dili usa ka programa apan kinaiya sa gugma ug pagtabang niadtong naglibut kanato. Kini usa usab ka oportunidad sa pagsaksi kon unsa ang atong gibati mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo sa atong Manluluwas. Sama sa gitudlo ni Elder Ballard, “Usa ka labing mahinungdanong ebidensya sa atong pagkakabig ug kon unsay atong gibati mahitungod sa ebanghelyo sa atong kinabuhi mao ang atong pagkaandam nga makigbahin niini ngadto sa uban.”11

Ako nagpamatuod kang Jesukristo, kinsa mao ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan (tan-awa sa 3 Nephi 11:11). Ang Iyang gipahiuli nga ebanghelyo nagbanwag sa atong dalan dinhi sa mortalidad. Ang Iyang Pag-ula naghatag kanato sa kasigurohan sa kinabuhi human sa kamatayon ug sa kalig-on nga molahutay ngadto sa imortalidad. Ug ang Iyang Pag-ula naghatag kanato sa oportunidad nga mapasaylo sa atong mga sala ug, ubos sa mahimayaong plano sa kaluwasan sa Dios, nga makasarang sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios” (D&P 14:7). Sa ngalan ni Jesukristo, amen.