2010–2019
“Usa ka Pinili nga Manalagna Ako Mopasanay”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Usa ka Pinili nga Manalagna Ako Mopasanay”

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, kita adunay labaw sa limitado nga agianan ngadto sa langit—aduna kitay dako nga agianan sa mga panalangin sa kahangturan.

Sa unang pag-adto ni Moroni ni Joseph Smith, siya mipasidaan nga ang kang Joseph nga “ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan sa tanan nga mga kanasuran.”1 Atong nakita ang katumanan niana nga panagna. Sa gubat tali sa maayo ug sa dautan, ang Pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith nakapadasig sa mga tumutuo kinsa nagsunod kaniya ug nakapasuko usab sa mga kaaway kinsa pintas nga nakig-away batok sa kawsa sa Zion ug batok ni Joseph mismo. Kini nga away dili bag-o. Kini misugod dayon human ang batan-ong Joseph miadto sa Sagradong Kakahoyan ug nagpadayon karon uban sa nagtubo nga pagkadayag diha sa Internet.

Ang Ginoo personal nga mipadayag ngadto ni Joseph Smith:

“Ang lumulupyo sa yuta magpakisayud sa imong ngalan, ug ang mga buang mobiay-biay kanimo; ug ang impyerno makig-away batok kanimo;

“Samtang ang putli og kasingkasing, ug ang maalamon, ug ang bantugan, ug ang buotan, mangayo og tambag, ug pagtugot, ug mga panalangin gikan sa imong kamot sa kanunay.”2

Karon mohalad ko sa akong pagpamatuod ngadto sa tanan kinsa nangita og mas maayong pagsabut sa sagradong misyon ni Joseph Smith, Jr., ang Propeta sa Pagpahiuli.

Dili kita kinahanglang maulaw sa pagpamatuod sa misyon ni Joseph isip propeta, manalagna ug tigpadayag, tungod kay ang Ginoo kanunay nga milihok pinaagi sa mga propeta.3 Tungod sa mga kamatuoran nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith, nahibalo kita og mas daghan pa mahitungod sa atong Langitnong Amahan ug sa Manluluwas nga si Jesukristo. Nahibalo kita sa Ilang balaan nga mga kinaiya, sa Ilang kalabutan ngadto sa usag usa ug ngari kanato, ug ang mahinungdanong plano sa katubsanan nga nagtugot kanato sa pagbalik ngadto sa Ilang presensya.

Kabahin ni Joseph, mipadayag si Presidente Brigham Young: “Gipamahayag na didto sa mga konseho sa kahangturan, dugay na sa wala pa matukod ang pundasyon sa kalibutan, nga siya mao gayud ang tawo, niini nga katapusang dispensasyon sa kalibutan, nga modala sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan ug makadawat sa kinatibuk-an sa mga yawe ug gahum sa Priesthood sa Anak sa Dios. Ang Ginoo nag-obserbar kaniya … [tungod kay siya] gi-orden nang daan sa kahangturan sa pagdumala niining katapusan nga dispensasyon.”4

Agi og pagpangandam alang niining dakong buhat, si Joseph Smith gipakatawo sa usa ka mahigugmaong pamilya kinsa nakasinati sa daghang inadlaw nga mga palas-anon ug mga pagsulay sa kinabuhi. Samtang si Joseph misugod sa pagkahingkod, ang iyang mga pagbati ngadto sa Dios “lawom ug kasagaran makatandog,”5 gani siya nalibug sa nagkasumpaki nga relihiyusong mga ideya nga gitudlo sa mga tigsangyaw sa iyang panahon. Maayo gani, ang batan-ong Joseph wala motugot sa iyang mga pangutana sa paghunong sa iyang hugot nga pagtuo. Gipangita niya ang mga tubag diha sa Biblia ug nakit-an kini nga tambag: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya.”6

Gihinumduman ni Joseph: “Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa nahimo niini nga panahon ngari kanako. Kini ingon og misulod uban sa makusog nga gahum ngadto sa matag tipik sa akong kasingkasing. Ako balik-balik nga namalandong niini.”7

Uban sa yanong hugot nga pagtuo, si Joseph mibuhat pinasikad niining espirituhanong mga pagbati. Nakakita siya og usa ka hilit nga lugar, miluhod, ug “misugod sa pagtugyan sa mga tinguha sa [iyang] kasingkasing ngadto sa Dios.”8 Adunay dakong gahum sa paghulagway ni Joseph sa unsay nahitabo:

“Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako.

“… Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!9

Nakita ni Joseph Smith ang Dios, ang Mahangturong Amahan, ug si Jesukristo, ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan. Kini mao ang Unang Panan-awon ni Joseph. Sa mga tuig nga misunod, si Joseph mihubad sa Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Daghan pang langitnong mga binuhat ang mibisita kaniya, nagpahiuli sa mga kamatuoran ug awtoridad nga nawala sulod sa gatusan ka mga tuig. Kining balaan nga mga komunikasyon ngadto ni Joseph Smith naghatag kanato og agianan sa mga panalangin gikan sa langit ug sa mga kahimayaan sa kahangturan sa atong panan-aw. Ang kinabuhi ni Joseph nagsilbi nga pagpamatuod nga bisan kinsa kanato nga nagkulang og kaalam, makapangayo kita sa Dios diha sa hugot nga pagtuo ug makadawat og mga tubag—usahay gikan sa langitnong mga binuhat apan mas kasagaran pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, kinsa nagsulti kanato pinaagi sa dinasig nga mga hunahuna ug mga pagbati.10 Pinaagi kini sa Espiritu Santo nga kita mahimong “masayud sa kamatuoran sa tanang mga butang.”11

Alang sa kadaghanan kanato, ang usa ka pagsaksi ni Propeta Joseph Smith nagsugod sa atong pagbasa sa Basahon ni Mormon. Una nakong nabasa ang Basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan isip usa ka batan-ong estudyante sa sayo sa buntag nga seminary. Uban sa akong abtik nga imahinasyon, mihukom ko sa pagbasa ingon og ako mao si Joseph Smith, nagdiskubre og mga kamatuoran diha sa Basahon ni Mormon sa una gayud nga higayon. Kini dunay dakong impluwensya sa akong kinabuhi nga ako nagpadayon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon niana nga paagi. Kasagaran akong nahibaloan nga ang pagbuhat sa ingon nagdugang sa akong pagdayeg alang ni Propeta Joseph ug sa mga kamatuoran nga gipahiuli niining bililhong basahon.

Sama pananglit, hunahunaa ang mga pagbati ni Joseph sa dihang iyang gihubad ang mga tudling mahitungod sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Si Joseph, kinsa gisultihan sa dili pagpasakop sa bisan hain diha nga mga simbahan, natural lang nga adunay mga pangutana mahitungod niining makaluwas nga ordinansa. Ang iyang mga pangutana miresulta sa makausa pa ngadto sa pag-ampo, ug kana nga pag-ampo miresulta sa usa ka pagbisita gikan ni Juan Bautista, kinsa mipahiuli sa Aaronic Priesthood ug sa awtoridad sa pagbunyag.12

O hunahunaa kon unsa kaha ang gibati ni Joseph sa dihang iyang nakat-unan sa unang higayon nga si Jesukristo mibisita sa mga katawhan sa Western Hemisphere—nga Siya nagtudlo kanila, nag-ampo alang kanila, nag-ayo sa ilang masakiton, nagpanalangin sa ilang mga anak, nagtugyan sa awtoridad sa priesthood, ug nangalagad sa sakramento ngadto kanila.13 Si Joseph tingali wala makaamgo niini niana nga panahon, apan unsa ang iyang nakat-unan mahitungod sa mga ordinansa ug sa organisasyon sa karaang Simbahan ni Kristo miandam kaniya sa pagtabang sa Ginoo sa pagpahiuli nianang sama nga Simbahan nganhi sa yuta.

Sa panahon sa paghubad sa Basahon ni Mormon, si Joseph ug ang iyang asawa nga si Emma nagbangutan sa pagkamatay sa ilang masuso nga anak nga lalaki. Niadtong panahona ang mga tigsangyaw kasagarang mitudlo nga ang mga bata kinsa namatay nga walay bunyag panghimarauton sa hangtud. Sa pagkonsiderar niini, hunahunaa unsa kaha ang gibati ni Joseph samtang iyang gihubad kini nga mga pulong gikan sa propeta nga si Mormon: “Ang gagmay nga mga bata wala magkinahanglan sa paghinulsol, ni sa bunyag. … [Apan] ang gagmay nga mga bata buhi diha kang Kristo, bisan gikan sa katukuran sa kalibutan;”14

Tingali ang labing makapahingangha nga tudling diha sa Basahon ni Mormon ngadto sa batan-ong Joseph mahimong ang ikatulong kapitulo sa 2 Nephi. Kini nga kapitulo naglangkob og karaang panagna mahitungod sa “pinili nga manalagna” kinsa pasanayon sa Ginoo sa ulahing mga adlaw—usa ka manalagna nga ginganlan og Joseph, sama sa ngalan sa iyang amahan. Kining umaabut nga propeta “pagatahuron og maayo” ug mohimo og buhat “nga labing bililhon” ngadto sa iyang mga katawhan. Siya mahimo nga “bantugan sama ngadto ni Moises” ug pagahatagan og “gahum sa pagdala sa pulong sa [Dios].”15 Hunahunaa unsa kaha ang gibati ni Joseph Smith sa pagkaamgo nga kini nga panagna mahitungod diay kaniya! Wala lamang siya naghubad og kasaysayan; naghubad siya og panan-awon sa katapusang mga adlaw, sa milagrusong Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo—ug si Joseph mismo motabang sa pagtuman niini!

Karon, hapit 200 ka tuig na ang milabay, sayon ra kining makita kon sa unsang paagiha natuman kini nga panagna. Nasayud kita sa importante nga mga butang nga natuman ni Joseph isip propeta sa Ginoo. Apan hinumdumi nga sa dihang gihubad ni Joseph kini nga panagna, iyang nabuhat ang pipila sa mga butang nga gipanagna sa mga propeta. Batan-on pa siya nga anaa sa mga 20 anyos. Ang Simbahan wala pa ma-organisar. Walay mga ward o mga branch, walay mga misyonaryo, ug walay mga templo. Walay hapit nakadungog bahin ni Joseph Smith, ug ang pipila niadtong kinsa nakadungog, aktibong misupak kaniya. Karon tan-awa ang importante nga buhat sa Ginoo nga natuman pinaagi sa kamot sa Iyang sulugoon nga si Joseph, bisan pa man sa pagsupak batok kaniya. Dili ba ang katumanan niini nga panagna kusganong ebidensya sa propetikanhong tawag ni Joseph Smith?

Ngadto ni bisan kinsa nga nagduda sa ilang pagpamatuod bahin ni Joseph Smith o nanglimbasog sa sayop, makalibug, o bakak nga impormasyon mahitungod sa iyang kinabuhi ug pangalagad, nagdapit ako kaninyo sa paghunahuna sa mga bunga—ang daghang mga panalangin nga niabut kanato pinaagi sa milagrusong misyon ni Joseph Smith, ang Propeta sa Pagpahiuli.

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, ang mga pagpadayag ug mga propeta dili butang nga diha lamang sa karaan. Ang “adlaw sa mga milagro”—sa mga panan-awon, mga pagpang-ayo, ug pagpangalagad sa mga anghel—wala mohunong.16

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, matag usa kanato makagamit sa gahum ug mga panalangin sa balaang priesthood, lakip na sa bunyag, sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa sakrament.

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, kita adunay mga panalangin ug mga ordinansa sa templo nga nagbugkos kanato ngadto sa Dios, naghimo kanato nga Iyang katawhan, ug nagpakita kanato “sa gahum sa pagka-diosnon,” naghimo niini nga posible nga usa ka adlaw niana “makakita sa nawong sa Dios, gani ang Amahan, ug mabuhi.”17

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, nahibalo kita nga ang kaminyoon ug pamilya mga mahinungdanong bahin sa plano sa Dios alang sa atong kalipay. Nahibalo kita nga pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad diha sa templo, ang atong gimahal nga mga relasyon sa pamilya makalahutay sa kahangturan.

Tungod kay si Joseph usa ka propeta, kita adunay labaw sa limitado nga agianan ngadto sa langit—aduna kitay dako nga agianan sa mga panalangin sa kahangturan. Kita makahibalo “sa bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga [Iyang] pinadala.”18 Ang kinabuhing dayon maato.

Labaw sa tanan, tungod kay si Joseph usa ka propeta, kita adunay daghang pagsaksi, daghang pagpamatuod, nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa kalibutan. Kita adunay wala maputol nga linya sa linaing mga saksi ni Jesukristo, lakip na sa atong propeta karon, si Presidente Thomas S. Monson, sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug sa mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ngadto sa ilang pagsaksi, akong idugang ang akong mapainubsanon apan tinuod nga pagpamatuod: si Jesukristo buhi ug nangulo sa Iyang Simbahan. Si Joseph Smith mao ang Propeta sa Pagpahiuli. Ang priesthood ug awtoridad sa Dios ania na usab sa yuta. Hinaut nga kita dili mahadlok sa pagpadayag sa atong pagsaksi ug sa atong pasalamat alang niining talagsaong propeta, manalagna, ug tigpadayag sa Ginoo mao ang akong pag-ampo sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.