2010–2019
Alang sa Atong Espirituhanong Kalamboan ug Pagkat-on
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Alang sa Atong Espirituhanong Kalamboan ug Pagkat-on

Ang mga misteryo sa Dios ibutyag lamang diri kanato sumala sa Iyang kabubut-on ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Sa bata pa ko, nakadawat og gasa ang akong mga ginikanan diin ako ug ang akong manghud nga si David ginindutan kaayo. Ang gasa usa ka gamayng modelo sa bulawan nga mga palid nga nadawat ni Propeta Joseph Smith gikan ni anghel Moroni. Sa akong nahinumduman, ang modelo sa mga palid adunay mga 10 ka pahina nga may mga gisulat niini. Hinoon, dili kadtong mga pahina ang nakakuha sa akong pagtagad.

Gimatuto kami sa pagpaminaw sa mga istorya sa Pagpahiuli. Nakahibalo ug nakakanta kami diha sa Primary bahin sa bulawang palid nga gitago ilawom sa bukid ug gihatag ni anghel Moroni ngadto ni Joseph Smith.1 Samtang nakuryuso ang batan-on namong hunahuna, dunay gusto gyud namong makita: unsa ang nasulat sa gamay nga seksyon sa modelo nga mga palid nga maayong pagkasilyo sa duha ka puthaw?

Ang mga palid gibutang sa tumoy sa lamesa sulod sa pipila ka adlaw nga sa among kakuryuso naa gyud mi buhaton. Bisan og nakasabut gyud mi nga dili kini mao ang tinuod nga mga palid nga gihatag ni Moroni, gusto namong makita ang gisilyuhan nga porsyon. Mao nga sa pipila ka higayon, ang akong manghud ug ako misulay sa paggamit og kutsilyo, karaang kutsara, ug bisan unsang among mahunahunaan nga maligwat ang gisilyuhan nga porsyon sa palid igo lang gyud nga makita unsay sulod niini—apan dili maguba ang gagmayng puthaw. Maayo nalang kay wais kaayo mi nga wala magbilin og ilhanan sa among pagkakuryoso. Sa among kasagmuyo ug kalagot, kining pagsulay sa “pagligwat sa mga palid” wala molampus.

Wala gihapon ko kahibalo unsa—kon duna may—nakatago sa ilawom sa gisilyuhan nga porsyon. Apan ang makaulaw nga bahin sa istorya mao nga hangtud karon, wala koy ideya unsa ang nasulat sa porsyon sa mga puthaw nga palid nga angayang basahon. Makahunahuna lang ko nga kining mga pahina dunay mga istorya sa Pagpahiuli ug mga pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith ug sa Tulo ug Walo ka mga Saksi, kinsa nakakita sa tinuod nga mga palid nga gihatag ni Moroni.

Sukad sa paglalang niining yuta, ang atong mahigugmaong Amahan sa Langit naghatag og direksyon, nangulo, ug nagtudlo sa Iyang mga anak pinaagi sa mga propeta. Ang iyang mga pulong gihatag niining mga propeta ug gitagana isip kasulatan alang sa atong kalamboan ug pagkat-on. Mihulagway si Nephi sa ingon niining paagi:

“Kay ang akong kalag nalipay sa mga kasulatan, ug ang akong kasingkasing namalandong kanila, ug nagsulat kanila alang sa kasayuran ug kaayohan sa akong mga anak.

“Tan-awa, ang akong kalag nalipay sa mga butang sa Ginoo; ug ang akong kasingkasing nagpalandong sa kanunay diha sa mga butang diin ako nakakita ug nakadungog.”2

Agi og dugang, atol sa miaging mga dispensasyon ug niining katapusang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, ang takus nga mga miyembro sa Simbahan sa Ginoo napanalanginan sa makanunayon nga pakig-uban sa Espiritu Santo, nga mitabang sa atong espirituhanong paglambo ug pagkat-on.

Nakahibalo sa kakugihan sa akong manghud, akong gihunahuna nga siya nakabasa sa tanang mga pulong nga nasulat sa modelo nga mga palid sa balay sa among ginikanan. Hinoon, akong gibaliwala kadtong mga yano ug bililhon nga mga kamatuoran ug hinoon naningkamot ko sa pagpangita niadtong mga butang nga dili angayang ipadayag.

Subo lang, ang atong paglambo ug pagkat-on mahimong usahay mohinay o mahunong pinaagi sa dautan nga tinguha sa “pagligwat sa mga palid.” Kining mga buhat makadala nato nga mag-apas sa mga butang nga dili angayan masabtan sa pagkakaron, nga mabaliwala ang matahum nga kamatuoran nga angayan nato ug sa atong mga kahimtang—ang kamatuoran nga gihulagway ni Nephi gisulat alang sa atong pagkat-on ug kaayohan.

Ang igsoon ni Nephi si Jacob mitudlo, “Tan-awa, mahinungdanon ug kahibulongan ang mga buhat sa Ginoo. Unsa pagkatulukibon ang giladmon sa mga misteryo diha kaniya; ug kini dili mahimo nga ang tawo makakaplag sa tanan niya nga mga paagi.”3

Ang mga pulong ni Jacob nagtudlo kanato nga dili kita molampos sa “pagligwat sa mga palid” o pugson ang mga misteryo sa Dios nga ipadayag ngari nato. Hinoon, ang mga misteryo sa Dios ibutyag lamang diri kanato sumala sa Iyang kabubut-on ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.4

Si Jacob mipadayon:

“Ug walay tawo nga masayud sa iyang mga paagi gawas kon kini ipadayag diha kaniya; busa, mga kaigsoonan, ayaw pagbiay-biay sa mga pagpadayag sa Dios.

“Kay tan-awa, pinaagi sa gahum sa iyang pulong ang tawo mitungha sa ibabaw sa yuta. … O unya, ngano nga dili makasugo sa yuta, o ang kahimoan sa iyang mga kamot diha sa ibabaw niini, sumala sa iyang kabubut-on ug kahimuot?

“Busa, mga kaigsoonan, ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo, apan pangayo og tambag gikan kaniya.”5

Aron masabtan ang mga misteryo sa Dios, o ang mga butang nga masabut lang pinaagi sa pagpadayag, kita kinahanglang mosunod sa ehemplo ni Nephi, kinsa miingon, “Tungod sa akong kabatan-on, apan dako ug taas ang pamarug, ug usab adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios, busa, ako nangamuyo ngadto sa Ginoo; ug tan-awa siya miduaw kanako, ug nalumoy ang akong kasingkasing nga ako mituo sa tanan nga mga pulong nga gilitok sa akong amahan.”6 Ang Ginoo mismo mipadayon sa pagpasabut nga si Nephi mipakita sa pagtuo, kanunayng naningkamot uban sa kamapinubsanon sa kasingkasing, ug naghupot sa Iyang mga sugo.7

Ang ehemplo ni Nephi sa pagpangita og kahibalo naglakip sa (1) sinsero nga tinguha, (2) pagpaubos, (3) pag-ampo, (4) pagsalig sa propeta, ug pagpakita og (5) hugot nga pagtuo, (6) kakugi, ug (7) kamasulundon. Kini nga pamaagi sa pagpangita mao ang dakong kalainan sa akong “pagligwat sa mga palid” o sa pagsulay sa pagpugos sa pagsabut sa mga butang nga angayng ipadayag sumala sa takna sa Ginoo ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Niining bag-ong panahon, makapaabut kita nga ang kahibalo makaabut ug maangkon dihadiha dayon; kon ang kasayuran dili sayon mahibaloan o makuha, sa kanunay kini isalikway o dili saligan. Tungod sa kadaghan sa impormasyon, dili tuyuon sa uban nga mahatagan og mas dakong pagsalig ang usa ka wala mahibaloi nga tinubdan kay sa pagsalig sa naestablisar nga sumbanan sa Ginoo sa pagdawat og personal nga pagpadayag. Si Jacob tingali mihulagway sa atong panahon sa dihang siya miingon: “Apan tan-awa, [sila] mga tikig og liog nga mga katawhan; ug sila mibiay-biay sa kayano sa mga pulong … ug nangita niana nga mga butang nga sila dili makasabut. Busa, tungod sa ilang pagkabuta, diin nga pagkabuta midangat pinaagi sa pagtan-aw lapas sa tumong, sila kinahanglan gayud nga mapukan; kay ang Dios mibawi sa iyang kayano gikan kanila, ug mitugyan ngadto kanila og daghan nga mga butang nga sila dili makasabut, tungod kay sila mitinguha niini.”8

Agig sukwahi mao ang tambag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf. Namulong siya sa mga misyonaryo, apan ang iyang mga pulong magamit sa tanang nangita sa espirituhanong kamatuoran. “Kon … ang mga misyonaryo adunay hugot nga pagtuo diha ni Kristo,” siya miingon, “sila mosalig og igo sa Ginoo aron sa pagsunod sa Iyang mga sugo—bisan kon wala nila masabti sa hingpit ang mga rason niini. Ang ilang pagtuo makita pinaagi sa pagkugi ug pagtrabaho.”9

Sa milabayng Abril nga kinatibuk-ang komperensya, si Elder Dallin H. Oaks mipasabut: “Ang Simbahan naghimo og dakong paningkamot nga mahimong dayag nga anaa sa atong mga rekord, apan human nato mamantala ang tanan, usahay ang atong mga miyembro dunay importanting mga pangutana nga dili masulbad pinaagi sa pagtuon. … Ang ubang butang makat-unan lamang pinaagi sa hugot nga pagtuo.”10

Ang karaang mga propeta nagtudlo og samang baruganan, gipakita nga paglabay sa panahon ang kinaiyahan sa tawo wala mausab ug ang sumbanan sa Ginoo sa pagkat-on walay kinutuban. Ikonsiderar kining Sambingay sa Daang Tugon: “Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.”11

Mipasabut si Isaias, namulong alang sa Ginoo, “Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.”12

Midugang si Nephi og laing saksi sa dihang siya namahayag, “O Ginoo, ako misalig kanimo, ug ako mosalig kanimo sa kahangturan.”13

Ang hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo nagkinahanglan nga atong ilhon nga ang Iyang kaalam labaw kay sa atoa mismo. Kinahanglan usab natong ilhon nga ang Iyang plano naghatag sa labing dako nga potensyal sa espirituhanon nga paglambo ug pagkat-on.

Wala gayud kita laumi nga “makaangkon og hingpit nga kasayuran sa mga butang” niining kinabuhia. Hinoon, kita gilauman nga “molaum sa mga butang diin dili makita, diin mga tinuod.”14

Bisan sa talagsaong pagtuo ni Nephi, siya miila sa kalimitado sa iyang salabutan sa dihang mitubag siya sa anghel nga nangutana kaniya, “Nasayud ka ba sa pagpakig-angay sa Dios?” Si Nephi mitubag, “Ako nasayud nga siya nahigugma sa iyang mga anak; bisan pa niana, ako wala masayud sa kahulugan sa tanan nga mga butang.15

Sa samang paagi, si Alma mipahayag ngadto sa iyang anak si Helaman, “Karon kini nga mga misteryo wala pa sa hingpit ipahibalo ngari kanako; busa ako magpugong.”16

Ako mopadayag sa akong pagsaksi nga ang atong Langitnong Amahan nahigugma sa Iyang anak, ug gani, sama ni Nephi ug Alma, wala ko masayud sa kahulugan sa tanang butang. Wala sab ko makahibalo sa tanang butang; Ako usab kinahanglan mopugong ug mapailubon nga mohulat sa Ginoo, nasayud nga “ako aduna sa tanan nga mga butang ingon nga usa ka pagpamatuod nga sila mga tinuod; ug kamo usab aduna sa tanan nga mga butang ingon nga usa ka pagpamatuod nganha kanimo nga sila mga tinuod. …

“… Ang mga kasulatan gibukhad sa imong atubangan, oo, ug ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios; oo, bisan ang yuta, ug ang tanan nga mga butang nga anaa sa ibabaw niini, oo, ug ang paglihok niini, oo, ug usab ang tanan nga mga planeta diin naglihok sa ilang naandan nga paagi nagsaksi nga adunay Makagagahum nga Tiglalang.”17

Sa atong pag-ila nga kita mao ang binuhat sa usa ka maalamon ug mapahinunguron nga Amahan sa Langit, “O unya,” ngano nga dili kita motugot Kaniya sa paggiya sa atong espirituwal nga kalamboan ug pagkat-on “sumala sa iyang kabubut-on ug kahimuot ” kay sa atong mga kaugalingon?18

Siya buhi. Si Jesukristo mao ang Iyang Bugtong Anak ug ang Manunubos sa katawhan. Tungod sa walay kinutuban nga Pag-ula ni Kristo, Siya adunay kaalam ug panglantaw sa paggiya kanato niining ulahing mga adlaw. Si Joseph Smith Iyang Propeta, napili sa pagpahiuli sa Iyang gingharian sa yuta sa kahingpitan niini. Si Thomas S. Monson mao ang buhi nga propeta ug tigpamaba karon. Niini ako mohatag sa balaan nakong pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.