2010–2019
Kang Kinsa Man Kami Moadto?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kang Kinsa Man Kami Moadto?

Sa katapusan, ang matag usa kanato kinahanglang motubag sa pangutana sa Manluluwas: “Buot ba usab kamong mobiya kanako?”

Pipila ka tuig ang milabay, ang akong pamilya ug ako mibisita sa Balaan nga Yuta. Usa sa akong tataw nga panumduman gikan sa among biyahe mao ang pagbisita ngadto sa ibabaw nga kwarto sa Jerusalem, ang tradisyonal nga dapit sa Katapusang Panihapon.

Samtang nagbarug kami niana nga dapit, mibasa ako ngadto kanila gikan sa Juan 17, diin nangamuyo si Jesus sa Iyang Amahan alang sa Iyang mga disipulo:

“Ako nangamuyo alang kanila … aron sila ma-usa sama kanato. …

“Nangamuyo ako dili lamang alang kanila ra, kondili alang usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong;

“Aron silang tanan ma-usa; maingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab maania kanato.”1

Natandog ko pag-ayo samtang nagbasa niini nga mga pulong ug nag-ampo ko nianang sagradong dapit nga kanunay akong mahiusa sa akong pamilya ug sa akong Langitnong Amahan ug uban sa Iyang Anak.

Ang atong bililhon nga mga pakigrelasyon sa mga pamilya, sa mga higala, sa Ginoo, ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan apil sa mga butang nga labing mahinungdanon sa kinabuhi. Tungod kay kini nga mga pakigrelasyon importante kaayo, kinahanglan kining panggaon, panalipdan, ug amumahon.

Usa sa labing makaguol nga mga istorya sa kasulatan nahitabo sa dihang “daghan sa mga tinun-an [sa Ginoo]” maglisud sa pagdawat sa Iyang mga pagtulun-an ug doktrina, ug sila “mitalikod, ug wala na managpanglakaw uban kaniya.2

Sa pagbiya niini nga mga disipulo, si Jesus milingi ngadto sa Napulog Duha ug nangutana, “Buot ba usab kamong mobiya kanako?”3

Mitubag si Pedro:

“Ginoo, kang kinsa man kami moadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.

“Ug kami nagatuo, ug among nasinati, nga ikaw mao [kanang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios].”4

Nianang higayuna, sa dihang ang uban nakatutok sa unsay dili nila madawat, ang mga Apostoles mipili sa pagtutok sa unsay ila gayud nga gituohan ug nahibaloan, ug isip resulta, nagpabilin sila kang Kristo.

Wala madugay, sa adlaw sa Pentecostes, ang Napulog Duha nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Nahimo silang maisugon sa ilang pagsaksi kang Kristo ug nagsugod nga mas hingpit nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Jesus.

Mao ra gihapon kini sa atong panahon. Alang sa uban, ang imbitasyon ni Kristo sa pagtuo ug pagpabilin padayon nga malisud—o lisud dawaton. Pipila sa mga disipulo nanglimbasug sa pagsabut sa piho nga polisiya o pagtulun-an sa Simbahan. Ang uban makakita og problema sa kasaysayan sa Simbahan o sa mga apan sa pipila ka mga miyembro ug mga lider, kaniadto ug karon. Ang uban maglisud usab sa pagsunod og relihiyon nga nagkinahanglan og sakripisyo. Sa katapusan, ang uban “[na]luya diha sa maayo nga buhat.”5 Tungod niini ug ubang mga rason, ang ubang mga miyembro sa Simbahan dili sigurado sa ilang pagtuo, naghunahuna kon tingali angay silang mosunod niadtong “mitalikod ug wala na managpanglakaw” uban ni Jesus.

Kon dunay usa kaninyo nga nagduhaduha sa inyong pagtuo, mangutana ako kaninyo sa samang pangutana ni Pedro: “Kang kinsa man [kamo] moadto?” Kon mopili kamo nga mahimong dili aktibo o mobiya sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, asa man kamo moadto? Unsay inyong buhaton? Ang desisyon nga “dili na makiglakaw” uban sa mga miyembro sa Simbahan ug sa pinili nga mga lider sa Ginoo adunay malungtarong epekto nga dili kanunay masabtan sa pagkakaron. Tingali adunay doktrina, polisiya, tipik sa kasaysayan nga dili kamo mouyon sa inyong tinuohan, ug tingali inyong bation nga ang bugtong paagi sa pagsulbad nianang kasamok sa kaugalingon mao ang “dili na makiglakaw” uban sa mga Santos. Kon mabuhi kamo nga sama kanako og gidugayon, inyong masayran nga dunay paagi nga masulbad ra kini sa ilang kaugalingon. Usa ka dinasig nga ideya o pinadayag mahimong makatabang sa pagsabut sa usa ka isyu. Hinumdumi, ang Pagpahiuli dili usa ka panghitabo, apan kini padayon nga naglambo.

Ayaw biyai ang mahinungdanon nga mga kamatuoran nga gipadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ayaw og hunong sa pagbasa, pagpamalandong, ug paggamit sa doktrina ni Kristo nga anaa sa Basahon ni Mormon.

Ayaw kapakyas sa paggahin og igo nga panahon sa Ginoo pinaagi sa matinuorong paningkamot sa pagsabut kon unsay gipadayag sa Ginoo. Sama sa gisulti kausa sa akong minahal nga higala ug kanhi kauban nga si Elder Neal A. Maxwell, “Kinahanglang dili kita magtuo … nga tungod lang kay dili kita makapasabut sa usa ka butang, dili na kini mapasabut.”6

Busa sa dili pa kamo mobuhat nianang makuyaw sa espirituhanon nga pagpili nga mobiya, moawhag ko kaninyo sa paghunong ug paghunahuna og maayo sa dili pa hunungan ang bisan unsa man nga unang midala kaninyo ngadto sa inyong pagpamatuod sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Hunong ug paghunahuna kabahin sa unsay inyong gibati dinhi ug nganong gibati ninyo kini. Hunahunaa ang mga higayon nga ang Espiritu Santo nagpamatuod kaninyo kabahin sa mahangturong kamatuoran.

Asa man kamo moadto aron sa pagpangita sa uban nga susama kaninyo og pagtuo diha sa personal, mahigugmaon nga Langitnong mga Ginikanan, kinsa nagtudlo kanato kon unsaon sa pagbalik ngadto sa Ilang mahangturong presensya?

Asa man kamo moadto aron matudloan mahitungod sa usa ka Manluluwas kinsa inyong labing suod nga higala, nga mi-antus dili lamang alang sa inyong mga sala apan usab nag-antus sa “mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang” aron “nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang,”7 lakip, nagtuo ko, ang kahuyang sa pagkawala sa pagtuo?

Asa man kamo moadto aron dugang nga makat-on mahitungod sa plano sa Langitnong Amahan alang sa atong mahangturong kalipay ug kalinaw, usa ka plano nga puno sa talagsaong mga posibilidad, mga pagtulun-an, ug paggiya alang sa atong mortal ug mahangturong kinabuhi? Hinumdumi, ang plano sa kaluwasan naghatag og kahulugan, katuyoan, ug direksyon sa mortal nga kinabuhi.

Asa man kamo moadto aron makakita og detalyado ug dinasig nga han-ay sa organisasyon sa Simbahan diin kamo gitudloan ug gisuportahan sa mga lalaki ug babaye nga mapasaligon kaayo nga moserbisyo sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo kaninyo ug sa inyong pamilya?

Asa man kamo moadto aron makakita og buhing mga propeta ug mga apostoles, kinsa gitawag sa Dios sa paghatag kaninyo og laing kapanguhaan sa tambag, panabut, kahupayan, ug inspirasyon alang sa mga hagit sa atong panahon?

Asa man kamo moadto aron makakita og mga tawo kinsa nagpuyo subay sa gitakda nga hugpong sa mga mithi ug mga sumbanan nga inyong giambitan ug gusto nga ipasa ngadto sa inyong mga anak ug mga apo?

Ug asa man kamo moadto aron makasinati sa kalipay nga moabut pinaagi sa makaluwas nga mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo?

Mga kaigsoonan, ang pagdawat ug pagsunod sa ebanghelyo ni Kristo mahimong lisud. Kanunayng ingon niana kaniadto, ug kanunayng ingon niana sa umaabut. Ang kinabuhi mahimong sama sa mga nagbaktas saka sa tungason ug lisud nga dalan. Natural ug normal lang nga usahay mohunong kadali diha sa dalan aron mopahulay, timbang-timbangon pag-usab ang atong padulngan, ug ikonsiderar ang atong gipaspason. Dili tanan ang kinahanglang mohunong kadali diha sa dalan, apan walay sayop sa pagbuhat niini kon gikinahanglan sa inyong mga kahimtang. Gani, mahimo kining positibo nga butang alang niadtong hingpit nga mopahimulos sa oportunidad sa paglagsik sa ilang mga kaugalingon gamit ang buhi nga tubig sa ebanghelyo ni Kristo.

Ang peligro moabut kon ang tawo mopili sa pagpalayo gikan sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi.8 Kita usahay makakat-on, magtuon, ug mahibalo, ug usahay kita kinahanglang motuo, mosalig, ug molaum.

Sa katapusan, ang matag usa kanato kinahanglang motubag sa pangutana sa Manluluwas: “Buot ba usab kamong mobiya kanako?”9 Kitang tanan kinahanglang magtinguha sa atong kaugalingong tubag niana nga pangutana. Alang sa pipila, ang tubag sayon ra; sa uban, kini lisud kaayo. Dili ko magpakaaron-ingnon nga nasayud nganong ang pagtuo mas sayon nga moabut alang sa pipila kay sa uban. Mapasalamaton lang kaayo ko nga masayud nga ang mga tubag anaa kanunay, ug kon kita magtinguha niini—magtinguha gayud uban sa tinuod nga katuyoan ug uban sa hingpit nga katuyoan sa mainampoong kasingkasing—sa katapusan makaplagan nato ang mga tubag sa atong mga pangutana samtang magpadayon kita sa dalan sa ebanghelyo. Sa akong pagpangalagad, nakaila ko kadtong mga tawo nga mibiya ug mibalik human sa ilang mga pagsulay sa pagtuo.

Ang akong sinserong paglaum mao nga modapit kita og mag-anam kadaghan nga mga anak sa Dios nga makakita ug mopadayon diha sa dalan sa ebanghelyo aron sila usab “mokaon sa bunga, diin madanihon kaayo labaw sa tanan nga bunga.”10

Ang akong kinasingkasing nga hangyo mao nga kita moawhag, modawat, mosabut, ug mohigugma niadtong nanlimbasug sa ilang pagtuo. Kinahanglan dili gayud kita mobaliwala ni bisan kinsa sa atong mga kaigsoonan. Anaa kita sa lain-laing mga dapit diha sa dalan, ug kinahanglang mangalagad kita sa usag usa tungud niana.

Sama nga kinahanglang bukas ang atong mga bukton sa pag-abiabi sa bag-ong mga kinabig, mao usab nga kinahanglan kitang modawat ug mosuporta niadtong adunay mga pangutana ug nagduhaduha diha sa ilang pagtuo.

Mogamit og laing pamilyar nga sambingay, nag-ampo ko nga si bisan kinsa nga naghunahuna nga mobiya sa “Old Ship Zion,” diin ang Dios ug si Kristo maoy nagtimon, mohunong kadali ug maghunahuna og maayo sa dili pa ninyo buhaton.

Palihug hibaloi nga bisan og ang kusog nga mga unos sa hangin ug balod mohapak sa karaang barko, hinumdumi kanunay nga nagsakay ang Manluluwas ug makahimo sa pagbadlong sa unos uban sa Iyang mando, “Hilum, hunong.” Hangtud niana, kinahanglang dili kita mahadlok, ug kinahanglan duna kitay lig-on nga pagtuo ug masayud nga “bisan pa ang hangin ug ang lanaw mopatuo man kaniya.”11

Mga kaigsoonan, mosaad ko diha sa ngalan sa Ginoo nga Siya dili gayud mobiya sa Iyang Simbahan ug nga Siya dili gayud mobiya bisan usa kanato. Hinumdumi ang tubag ni Pedro sa pangutana ug mga pulong sa Manluluwas:

“Kang kinsa man kami moadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.

Ug kami nagatuo, ug among nasinati, nga ikaw mao [kanang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios].”12

Mopamatuod ko “nga walay lain nga ngalan nga gihatag, ni lain nga mga agianan ni mga paagi diin ang kaluwasan modangat ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug pinaagi sa ngalan ni Kristo.”13

Mopamatuod sab ko nga mitawag si Jesukristo og mga apostoles ug mga propeta sa atong panahon ug mipahiuli sa Iyang Simbahan uban sa mga pagtulun-an ug mga sugo isip “usa ka dangpanan gikan sa unos, ug gikan sa kaligutgut” nga siguradong moabut gawas kon ang mga tawo sa kalibutan maghinulsol ug mobalik ngadto Kaniya.14

Mopamatuod pa gyud ko nga ang Ginoo “nagdapit kanilang tanan sa pagduol ngadto kaniya ug sa pag-ambit sa iyang kaayo; ug siya wala maglimud kang bisan kinsa nga moduol ngadto kaniya, itum ug puti, ulipon ug gawasnon, lalaki ug babaye; … ug ang tanan managsama ngadto sa Dios.”15

Si Jesus mao ang atong Manluluwas ug Manunubos, ug ang Iyang gipahiuli nga ebanghelyo mogiya kanato nga luwas nga makabalik sa presensya sa atong Langitnong mga Ginikanan kon magpabilin kita sa dalan sa ebanghelyo ug mosunod sa Iyang mga tunob. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.