2010–2019
O Unsa Kamahinungdanon sa Laraw sa Atong Dios!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

O Unsa Kamahinungdanon sa Laraw sa Atong Dios!

Gilibutan kita sa ingon ka makapatingala nga gidaghanon sa kahayag ug kamatuoran nga naghunahuna ko kon tinuod ba gayud kitang nagpasalamat sa unsay anaa kanato.

Unsa kita ka bulahan nga magkapundok pag-usab niining tibuok kalibutan nga komperensya ubos sa direksyon ug pagpangulo sa atong minahal nga propeta ug Presidente, si Thomas S. Monson. President, ikaw among gihigugma ug gipaluyohan sa tibuok namong kasingkasing!

Atol sa akong propesyonal nga kinabuhi isip piloto, nagsalig gyud ko sa katukma ug kasaligan nga mga computer system apan panagsa ra nga magtrabaho sa kaugalingon nakong computer. Sa akong trabaho sa opisina isip executive, duna koy mga assistant ug mga secretary mabinationg mitabang nako sa mga buluhaton.

Kining tanan nausab niadtong 1994, sa dihang gitawag ko isip General Authority. Ang akong calling naglangkob sa daghang talagsaon nga mga oportunidad sa pagpangalagad, apan naglakip usab kini og daghang trabaho sa opisina sa Simbahan—labaw pa kay sa akong nahunahunaan nga posible.

Sa akong kakurat, ang nag-unang himan aron maorganisar ang akong trabaho mao ang kaugalingong computer.

Sa unang higayon sa akong kinabuhi, kinahanglan kong mapamilyar sa paggamit niini nga wala gyud ko mahibalo kon unsaon.

Gikan sa pagsugod, ang computer ug ako dili magkasinabut.

Ang mga tawo nga makamao sa teknolohiya misulay sa pagtudlo nako kon unsaon paggamit sa computer. Nagbarug gyud sila sa akong likod, nagkab-ot ibabaw sa akong abaga, ang ilang mga tudlo paspas ug angayan kaayong midukdok sa keyboard.

“Tan-awa ra gud?” mapagarbuhon silang mosulti. “Ingon anion nimo kini sa paghimo.”

Wala ko makakita. Lisud kadto nga transisyon.

Naglisud gyud ko sa pagkat-on kon unsaon.

Nagkinahanglan gayud kadto og dakong panahon, pagbalik-balik, pagpailub; hilabihan nga paglaum ug pagtuo; kanunay nga kasigurohan gikan sa akong asawa; ug daghang litro sa softdrinks nga dili nako nganlan.

Karon, 22 ka tuig human niana, gilibutan ko sa teknolohiya sa computer. Duna na koy email address, Twitter account, ug Facebook page. Duna koy smart phone, tablet, laptop, ug digital camera. Ug, samtang ang akong kahanas dili ingon ka maayo nianang siyete anyos, alang sa usa ka tawo nga sobra na sa setenta anyos, maayo na ko.

Apan nakabantay ko og usa ka butang nga makapainteresado. Samtang nagkahanas na ko sa teknolohiya, ako na kining nabaliwala.

Kasagaran sa kasaysayan sa katawhan, ang komunikasyon nahitabo sama ka paspas sa kabayo. Ang pagpadala og mensahe ug pagdawat og tubag mokabat og pipila ka adlaw o gani mga bulan. Karon ang atong mga mensahe mobiyahe og liboan ka kilometro ngadto sa kawanangan o liboan ka metro ilawom sa kadagatan aron moabut sa usa ka tawo sa pikas bahin sa kalibutan, ug kon dunay kalangay bisan og pipila ka segundo lang, masagmuyo kita ug mawad-an og pailub.

Morag kinaiya na sa tawo: kon mapamilyar na ta sa usa ka butang, bisan sa butang nga milagruso ug makapadasig, mawala kanato ang kahingangha ug tagdon na lang kini nga ordinaryo.

Gibaliwala Lang Ba Nato ang Espirituhanong mga Kamatuoran?

Ang pagbaliwala sa atong modernong mga teknolohiya ug kaharuhay mahimong gamay ra nga butang. Apan, subo lang, kita usahay dunay susama nga kinaiya ngadto sa mahangturon ug makapalambo sa kalag nga doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sa Simbahan ni Jesukristo, nahatagan kita og daghan kaayo. Gilibutan kita sa ingon ka makapatingala nga gidaghanon sa kahayag ug kamatuoran nga naghunahuna ko kon tinuod ba gayud kitang nagpasalamat sa unsay anaa kanato.

Hunahunaa kadtong unang mga disipulo kinsa nakiglakaw ug nakig-istorya sa Manluluwas atol sa Iyang pangalagad dinhi sa yuta. Hunahunaa ang pasalamat ug balaang pagtahud nga mipuno sa ilang kasingkasing ug hunahuna sa dihang ila Siyang nakita nga nabanhaw, sa dihang nahikapan nila ang mga samad sa Iyang mga kamot. Ang ilang kinabuhi dili na gayud susama sa una!

Hunahunaa ang unang mga Santos niini nga dispensasyon kinsa nakaila ni Propeta Joseph Smith ug nakadungog niya nga nagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo. Hunahunaa kon unsa kaha ang ilang gibati nga masayud nga ang tabil tali sa langit ug yuta nabuksan pag-usab, nga naghatag og katin-awan ug kahibalo nganhi sa kalibutan gikan sa atong celestial nga panimalay sa ibabaw.

Labaw sa tanan, hunahunaa kon unsay inyong gibati sa dihang sa unang higayon mituo ug nakasabut mo nga tinuod gyud mo nga anak sa Dios; nga si Jesukristo andam nga miantus alang sa inyong mga sala aron malimpyo mo pag-usab; nga ang gahum sa priesthood tinuod ug makabugkos ninyo sa inyong mga minahal sa karon ug sa kahangturan; nga dunay buhi nga propeta sa yuta karon. Dili ba kana nindot ug talagsaon?

Magkonsiderar niining tanan, nganong posible man nga kita sa tanang katawhan dili magmadasigon bahin sa pag-atiman sa atong tulumanon sa pagsimba diha sa Simbahan? O kapuyan nang mobasa sa balaang mga kasulatan? Siguro mahimo lang kining posible kon ang atong kasingkasing walay pagbati nga makasinati og pasalamat ug kahingangha alang sa sagrado ug talagsaong mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Ang mga kamatuoran nga makapausab sa kinabuhi anaa sa atong atubangan ug sa tumoy sa atong tudlo, apan usahay wala kita hingpit nga malambigit diha sa dalan sa pagkadisipulo. Kasagaran atong tugutan ang atong kaugalingon nga mabalda sa pagkadili hingpit sa atong isigka miyembro imbis nga mosunod sa ehemplo sa atong Agalon. Nagyatak kita sa dalan nga napuno sa mga diyamante, apan naglisud kita sa pag-ila sa kalainan niini sa ordinaryo nga mga bato.

Usa ka Pamilyar nga Mensahe

Sa batan-on pa ko, ang akong mga higala mangutana nako bahin sa akong relihiyon. Kasagaran sugdan nako sa pagpasabut sa mga kalainan, sama sa Pulong sa Kaalam. Sa laing higayon hatagan nako og gibug-aton ang pagkasusama ngadto sa ubang mga relihiyong Kristiyano. Walay usa niini ang makapadayeg kaayo nila. Apan kon maghisgot ko bahin sa mahinungdanong plano sa kalipay sa atong Amahan sa Langit alang kanato nga Iyang mga anak, makuha nako ang ilang atensyon.

Nahinumdom ko nga misulay og drowing sa plano sa kaluwasan diha sa pisara sa usa ka classroom sa among chapel sa Frankfurt, Germany. Mihimo ko og mga lingin nga nagrepresentar sa premortal nga kinabuhi, mortalidad, ug sa pagbalik ngadto sa atong Langitnong Ginikanan human niining kinabuhia.

Isip usa ka tin-edyer, ganahan kaayo kong mopakigbahiin niining makapahinam nga mensahe. Sa dihang akong gipasabut kini nga mga baruganan sa kaugalingon nakong yano nga mga pulong, mapuno ang akong kasingkasing sa pasalamat alang sa usa ka Dios nga nahigugma sa Iyang mga anak ug sa usa ka Manluluwas nga mitubos kanatong tanan gikan sa kamatayon ug sa impyerno. Mapasigarbuhon kaayo ko niining mensahe sa gugma, hingpit nga kalipay, ug paglaum.

Ang uban nakong mga higala moingon nga morag pamilyar kini nga mensahe, bisan kon ang maong mga butang wala gayud matudlo sa ilang pagkat-on sa relihiyon. Morag kanunay nilang nahibaloan nga kining mga butanga tinuod, nga ingon og yano ra kong mipahibalo nila sa butang nga ila nang nahibaloan ug natisok sa ilang kasingkasing.

Kita Dunay mga Tubag!

Mituo ko nga ang matag tawo nagdala diha sa iyang kasingkasing og sukaranang mga pangutana kalabut sa kinabuhi mismo. Diin man ako gikan? Nganong ania ako dinhi? Unsay mahitabo human ako mamatay?

Kining matang sa mga pangutana napangutana na sa mga mortal sukad sa sinugdanan sa panahon. Ang mga philosopher, mga iskolar, ug mga eksperto migahin sa ilang kinabuhi ug katigayunan sa pagpangita sa mga tubag.

Mapasalamaton ko nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo dunay mga tubag sa labing komplikado nga mga pangutana sa kinabuhi. Kini nga mga tubag gitudlo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini tinuod, klaro, direkta, ug sayon sabton. Kini dinasig, ug ato kining gitudlo sa atong mga tres anyos diha sa klase sa Sunbeam.

Mga kaigsoonan, mahangturon kitang mga nilalang, nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Diha na kita kanunay.1 Literal kita nga espiritu nga mga anak sa balaan, imortal, ug makagagahum sa tanan nga Langitnong Ginikanan!

Naggikan kita sa langitnong gingharian sa Ginoo nga atong Dios. Nahisakop kita sa harianong balay ni Elohim, ang Labing Halangdon nga Dios. Nakiglakaw kita uban Kaniya sa atong premortal nga kinabuhi. Nakadungog kita nga namulong Siya, nakasaksi sa Iyang kahalangdon, nakakat-on sa Iyang mga paagi.

Kamo ug ako miapil sa usa ka Dakong Konseho diin ang atong minahal nga Amahan mipresentar sa Iyang plano alang kanato—nga moanhi kita sa yuta, modawat og mortal nga lawas, magkat-on sa pagpili tali sa maayo ug sa dautan, ug mouswag sa mga paagi nga dili unta mahimong posible.

Sa dihang miagi kita sa tabil ug misulod niining mortal nga kinabuhi, nasayud kita nga dili na kita mahinumdom sa kinabuhi kaniadto. Dunay oposisyon ug kalisdanan ug tintasyon. Apan nasayud usab kita nga ang pag-angkon og pisikal nga lawas hilabihan gayud ka importante alang kanato. Ah, naglaum gayud kita nga dali natong makat-unan ang paghimo og husto nga mga pagpili, mobuntog sa mga tintasyon ni Satanas, ug sa katapusan mobalik sa atong minahal nga mga Ginikanan didto sa Langit.

Nasayud kita nga makasala kita ug makahimo og mga sayop—gani basin mas dagko pa. Apan nasayud usab kita nga ang atong Manluluwas, nga si Jesukristo, misaad nga moanhi sa yuta, mipuyo og walay sala nga kinabuhi, ug boluntaryo nga mitugyan sa Iyang kinabuhi sa usa ka mahangturong sakripisyo. Nasayud kita nga kon itugyan nato ang atong kasingkasing ngadto Kaniya, mosalig Kaniya, ug maningkamot sa tibuok natong kalag nga maglakaw sa dalan sa pagkadisipulo, malimpyuhan kita ug makasulod na usab sa presensya sa atong minahal nga Amahan sa Langit.

Busa, uban sa pagtuo diha sa sakripisyo ni Jesukristo, kamo ug ako midawat, sumala sa atong kabubut-on, sa plano sa Langitnong Amahan.

Mao kana nganong ania kita niining matahum nga planeta—tungod kay gitanyagan kita sa Dios og oportunidad, ug mipili kita nga modawat niini. Ang atong mortal nga kinabuhi, hinoon, temporaryo lang ug motapus sa kamatayon sa atong pisikal nga lawas. Apan ang kahulugan kon si kinsa kamo ug ako dili maguba. Ang atong mga espiritu magpadayon nga mabuhi ug maghulat sa Pagkabanhaw—usa ka libreng gasa sa tanan pinaagi sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.2 Atol sa Pagkabanhaw, ang atong mga espiritu ug mga lawas pagahiusahon pag-usab, gawasnon sa kasakit ug pisikal nga pagkadili hingpit.

Human sa Pagkabanhaw, dunay Adlaw sa Paghukom. Samtang ang tanan sa katapusan maluwas ug makapanunod og gingharian sa himaya, kadtong mosalig sa Dios ug magtinguha sa pagsunod sa Iyang mga balaod ug mga ordinansa makapanunod og kinabuhi sa kahangturan nga dili mahunahuna diha sa himaya ug hilabihan nga kahalangdon.

Kanang Adlaw sa Paghukom mahimong usa ka adlaw sa kalooy ug gugma—usa ka adlaw diin ang masub-anong mga kasingkasing mahupay, diin ang mga luha sa kasubo mailisan og mga luha sa pasalamat, diin ang tanan mahimong husto.3

Oo, dunay hilabihan nga kasubo tungod sa sala. Oo, magmahay kita ug gani masubo tungod sa atong mga sayop, sa atong mga kabuang, ug sa atong kagahi og ulo nga maoy hinungdan nga mawad-an kita sa mga oportunidad alang sa mas nindot nga kaugmaon.

Apan masaligon ko nga dili lang kita matagbaw sa paghukom sa Dios; matingala usab kita ug mapuno sa Iyang walay kinutuban nga grasya, kalooy, kamanggihatagon, ug gugma alang kanato, nga Iyang mga anak. Kon ang atong mga tinguha ug mga binuhatan maayo, kon kita dunay pagtuo sa usa ka buhi nga Dios, nan makapaabut kita sa unsay gitawag ni Moroni nga “malipayon nga hukmanan sa halangdon nga Jehova, ang Maghuhukom sa Kahangturan.”4

Pro Tanto Quid Retribuamus

Akong minahal nga kaigsoonan, akong mga higala, dili ba kini mopuno sa atong kasingkasing ug hunahuna sa katingala ug kahingangha nga mamalandong sa mahinungdanong plano sa kalipay nga giandam sa atong Langitnong Amahan alang kanato? Dili ba kini mopuno kanato og dili matukib nga kalipay nga masayud sa mahimayaong ugma nga giandam alang kanato kinsa naghulat sa Ginoo?

Kon wala pa gayud kamo mibati sa ingon nga katingala ug kalipay, dapiton ko kamo sa pagpangita, pagtuon, ug pagpamalandong sa yano apan tulukibong mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. “Palandonga ang mga kaligdong sa kahangturan diha sa inyong mga hunahuna.”5 Tuguti kini nga mopamatuod nganha kaninyo sa balaanong plano sa kaluwasan.

Kon mibati na kamo niining mga butanga kaniadto, mangutana ko ninyo karon, “Kamo mibati ba karon sa mao?”6

Bag-ohay lang duna koy oportunidad sa pagbiyahe ngadto sa Belfast, sa Northern Ireland. Samtang anaa didto, nakabantay ko sa Belfast Coat of Arms, nga naglakip sa motto nga “Pro tanto quid retribuamus,” o “Unsay atong mahatag agig bugti sa daghan kaayong nadawat?”7

Gidapit nako ang matag usa kanato sa pagkonsiderar niini nga pangutana. Unsay atong mahatag agig bugti sa dakong kahayag ug kamatuoran nga gibu-bu sa Dios ngari kanato?

Ang atong minahal nga Amahan mihangyo lamang nga magpakabuhi kita sumala sa kamatuoran nga atong nadawat ug atong sundon ang dalan nga Iyang giandam. Busa, magmaisugon kita ug mosalig sa paggiya sa Espiritu. Ipakigbahin nato pinaagi sa pulong ug sa buhat ngadto sa atong isigkatawo ang talagsaon ug makapadasig nga mensahe sa plano sa Dios bahin sa kalipay. Hinaut nga ang atong tinguha mao ang atong gugma alang sa Dios ug sa Iyang mga anak, kay sila atong mga igsoon. Kini ang sinugdanan sa unsay atong mabuhat agig bugti sa daghan kaayong nadawat.

Moabut ang adlaw nga ang “matag tuhod moluhod, ug matag dila mokumpisal” nga ang mga paagi sa Dios makiangayon ug ang Iyang plano hingpit.8 Alang kaninyo ug kanako, himoa kanang adlawa nga karong adlawa. Atong isangyaw, uban ni Jacob sa karaan, “O unsa kamahinungdanon sa laraw sa atong Dios!”9

Niini ako mopamatuod sa hilabihan nga pasalamat ngadto sa atong Langitnong Amahan, samtang ako mobilin kaninyo sa akong panalangin, sa pangalan ni Jesukristo, amen.