2010–2019
Ang Plano sa Kalipay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Plano sa Kalipay

Ang tuyo sa tanang kalihokan sa Simbahan mao nga makita ang lalaki ug babaye uban sa ilang mga anak nga malipayon sa panimalay, nabugkos sa karon ug sa tibuok kahangturan.

Daghang katuigan ang milabay, human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, nag-eskwela ko sa kolehiyo. Didto nahimamat nako si Donna Smith. Nianang higayuna nakabasa ko nga ang duha ka sagul sa malampusong kaminyoon mao ang biskwit ug halok. Naghunahuna ko nga nindot kana nga balanse.

Nag-eskwela ko sa kolehiyo sa buntag ug dayon mobalik sa Brigham City aron magtrabaho sa ayuhanan sa sakyanan sa akong papa inigka-hapon. Ang katapusang klase sa buntag ni Donna mao ang home economics. Moagi ko sa iyang klasehanan sa dili pa mobiya. Ang pultahan dunay frosted nga bildo nga bintana, pero kon mobarug ko duol sa bildo, iyang makita ang akong anino sa gawas. Hilum siyang mobiya sa klase nga magdala og biskwit ug mohalok nako. Ang misunod nahimong kasaysayan. Naminyo mi sa Logan Utah Temple, ug diha nagsugod ang dakong panimpalad sa among kinabuhi.

Sulod sa katuigan kanunay kong nagtudlo og importante nga baruganan: ang tuyo sa tanang kalihokan sa Simbahan mao nga makita ang lalaki ug babaye uban sa ilang mga anak nga malipayon sa panimalay, nabugkos sa karon ug sa tibuok kahangturan.

Sa sinugdanan:

“Ang mga Dios nanaog aron maghimo og tawo diha sa ilang kaugalingon nga hitsura, diha sa hitsura sa mga Dios nag-umol sila kanila, lalaki ug babaye sila nag-umol kanila.

“Ug ang mga Dios miingon: Kita mopanalangin kanila. “Ug ang mga Dios miingon: Kita mosugo kanila nga magmabungahon ug magpasanay, ug mopuno sa yuta, ug mobuntog niini” (Abraham 4:27–28).

Ug busa ang liyok sa panahon [cycle] sa kinabuhi sa tawo nagsugod niini nga yuta samtang “si Adan nakigdulog sa iyang asawa, ug siya nanganak ngadto kaniya og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, ug sila nagsugod sa pagsanay ug pagpuno sa yuta.

“Ug … ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Adan misugod sa pagminyoay diha sa yuta, … …ug sila usab nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye” (Moises 5:2–3).

Ang sugo sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta wala pa gayud mausab. Importante kini sa plano sa katubsanan ug maoy tinubdan sa tawhanong kalipay. Pinaagi sa matarung nga paggamit niini nga gahum, mahiduol kita sa atong Amahan sa Langit ug makasinati og kahingpitan sa kalipay, gani ang pagkadios. Ang gahum sa pagpasanay dili sulagma nga bahin sa plano; kini ang plano sa kalipay; kini ang yawe sa kalipay.

Ang tinguha nga makahimo og anak ang mga tawo kanunay ug labihan kakusog. Ang atong kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay ug kahimayaan magdepende kon unsaon nato pagtubag kining makanunayon, dili kapugngan nga pisikal nga mga tinguha. Samtang ang gahum sa pagpasanay mohingkod sa sayong bahin sa pagkalalaki ug pagkababaye, ang personal kaayo nga pagbati motumaw, sa natural nga paagi, nga lahi sa uban pang pisikal nga kasinatian.

Kasagaran, ang pakigminyoay [mating] magsugod sa paghigugmaay [romance]. Bisan kon ang kostumbre magkalain-lain, molambo kini sa romantikong pagbati nga gipadayag sa mga istorya sa kahinam ug pagpaabut, gani usahay pagsalikway. Dunay kahayag sa buwan ug mga rosas, sulat bahin sa gugma, kanta bahin sa gugma, balak, kinuptanay sa kamot, ug uban pang paagi sa pagpadayag sa gugma tali sa batan-ong lalaki ug babaye. Malimtan na ang kalibutan libut sa magtiayon, ug makasinati sila og pagbati sa kalipay.

Ug kon naghunahuna mo nga ang hingpit nga kamaya sa batan-ong romantiko nga gugma mao ang sumada sa mga posibilidad nga nagagikan sa tinubdan sa kinabuhi, wala pa mo kakita sa debosyon ug kaharuhay sa milungtad nga gugma sa kaminyoon. Ang minyo nga magtiayon gisulayan sa tintasyon, dili pagsinabtanay, problema sa kwarta, krisis sa pamilya, sakit, ug atol niining tanan ang gugma mas milig-on. Ang hingkod nga gugma dunay himaya nga wala mahunahuna sa bag-ong minyo.

Ang tinuod nga gugma motagana sa pag-ambitay nianang pagbati human na sa kasal nga moabli sa sagradong gahum nianang tinubdan sa kinabuhi. Nagpasabut kini sa paglikay sa mga sitwasyon diin ang pisikal nga tinguha maoy mokontrolar. Ang putli nga gugma gilauman nga human lamang sa panumpa sa mahangturong kamatinud-anon, sa legal ug nasubay sa balaod nga seremonya, ug kasagaran human sa ordinansa sa pagbukos diha sa templo nga kadtong gahum sa pagpasanay mapagawas diha sa atubangan sa Dios alang sa hingpit nga pagpadayag sa gugma. Angay kining ipakigbahin diha lamang ug sa bugtong tawo kinsa inyong kauban sa kahangturan.

Kon mosulod niini nga takus, kining proseso maghiusa sa labing nindot ug nahimaya nga pisikal, emosyonal, ug espiritwal nga pagbati nga may kalabutan sa pulong nga gugma. Kanang bahina sa kinabuhi walay kaparehas, walay kaatbang, sa tanang tawhanong kasinatian. Kini, kon ang mga pakigsaad mahimo ug matuman, molungtad sa kahangturan, “kay diha niini mao ang mga yawe sa balaan nga pagkapari nga na-orden, aron kamo makadawat og dungog ug himaya” (D&P 124:34), “diin nga himaya mao ang kahingpitan ug pagpadayon sa mga binhi hangtud sa hangtud” (D&P 132:19).

Apan ang romantikong gugma dili kompleto; paisuna lang kini. Ang gugma mapalambo sa pag-abut sa mga anak, nga namugna nianang tinubdan sa kinabuhi nga gisalig sa magtiayon diha sa kaminyoon. Ang pagpanamkon mahitabo sa paghinangpanay diha sa kaminyoon tali sa bana ug asawa. Ang gamayng lawas magsugod sa pagkahulma subay sa sumbanan sa talagsaon nga kalisud [complexity]. Ang bata motunga diha sa milagro sa pagkahimugso, gilalang diha sa hitsura sa yutan-ong amahan ug inahan niini. Sulod sa mortal nga lawas mao ang espiritu nga mobati ug mohunahuna sa espirituhanong butang. Ang dili pa magamit diha sa mortal nga lawas sa bata mao ang gahum sa pagpasanay diha sa iyang kaugalingong hitsura.

“Ang espiritu ug ang lawas mao ang kalag sa tawo” (D&P 88:15), ug dunay espiritwal ug pisikal nga mga balaod nga tumanon kon gusto kitang magmalipayon. Dunay mahangturong mga balaod, lakip na ang mga balaod kalabut niining gahum sa paghatag og kinabuhi, “nga dili mausab nga sugo didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad” (D&P 130:20). Dunay espiritwal nga mga balaod nga nagtino sa moral nga sumbanan alang sa katawhan (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga Taga-Roma 7:14–15 [sa Bible appendix]; 2 Nephi 2:5; D&P 29:34; 134:6). Dunay mga pakigsaad nga mobugkos, mosilyo, ug manalipod ug mohatag og saad sa mahangturong mga panalangin.

Si Alma mitambag sa iyang anak nga si Shiblon, “Pagmatngon usab nga ikaw makapugong sa tanan nimo nga mga mainit nga pagbati, nga ikaw mapuno uban sa paghigugma” (Alma 38:12). Ang rinda [bridle] gigamit sa paggiya, pagtultol, pagpugong. Ang atong mainit nga pagbati angayang kontrolahon. Kon gamiton pinasubay sa balaod, ang gahum sa pagpasanay mopanalangin ug mobalaan (tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith [1998], 192).

Ang mga tintasyon anaa gayud kanunay. Tungod kay ang kaaway dili makapanganak, mangabubho siya sa tanan nga duna nianang langitnong gahum. Siya ug kadtong misunod kaniya gisalikway ug giwagtangan og katungod nga makabaton og mortal nga lawas. “Siya nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo unta mahimo nga mauyamot sama ngadto kaniya” (2 Nephi 2:27). Siya motintal, kon mahimo niya, sa pagkunhod, pagdaut, ug, kon posible, sa pagguba niining gasa diin kon kita gusto, kon kita takus, dunay mahangturong pag-uswag (tan-awa sa D&P 132:28–31).

Kon atong hugawan ang atong tinubdan sa kinabuhi o modala sa uban aron makalapas, dunay mga silot nga mas “sakit” ug “kalisud sa pag-antus” (D&P 19:15) kay sa bili sa tanang pisikal nga kalipay.

Gisultihan ni Alma ang iyang anak nga si Corianton, “Wala ba ikaw masayud, akong anak, nga kini nga mga butang salawayon diha sa panan-aw sa Ginoo; oo, labing salawayon labaw sa tanan nga mga sala gawas sa pagpaagas sa dugo sa mga walay sala o sa paglimud sa Espiritu Santo?” (Alma 39:5). Dili kita makalingkawas sa sangputanan kon kita makalapas.

Ang bugtong lehitimo, gitugutan nga pagpadayag sa gahum sa pagpasanay mao ang tali sa bana ug asawa, usa ka lalaki ug usa ka babaye, nga naminyo nga legal ug pinasubay sa balaod. Ang tanan gawas niini nakasupak sa mga sugo sa Dios. Ayaw og nunot sa makalilisang nga tintasyon sa kaaway, kay ang matag utang sa kalapasan kinahanglang bayaran “hangtud kabayran mo ang katapusang sintabo” (Mateo 5:26).

Wala mapakita bisan asa ang kamanggihatagon ug kalooy sa Dios kay sa diha sa paghinulsol.

Ang atong pisikal nga lawas, kon masakitan, makahimo sa pag-ayo sa kaugalingon, usahay inubanan sa tabang sa usa ka doktor. Kon grabe ang kadaut, hinoon, kasagaran ang uwat magpabilin isip pahinumdom sa samad.

Sa atong espiritwal nga lawas kini lain na nga butang. Ang atong espiritu madaut kon kita masayop ug makasala. Apan dili sama sa kahimtang sa atong mortal nga lawas, kon ang proseso sa paghinulsol makompleto, walay mga uwat ang magpabilin tungod sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang saad mao: “Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila” (D&P 58:42).

Kon maghisgot kita sa kaminyoon ug kinabuhi sa pamilya, dili kalikayan nga dunay mosantup sa hunahuna, “Unsa man ang mga eksepsyon?” Ang uban natawo nga dunay mga limitasyon ug dili makaanak. Ang ubang inosente nabungkag ang ilang kaminyoon tungod sa pagkadili matinud-anon sa ilang kapikas. Ang uban wala maminyo ug magpuyo nga mag-inusara nga takus.

Sa pagkakaron motanyag ko niini nga kahupayan: Ang Dios mao ang atong Amahan! Tanang gugma ug kamanggihatagon nga gipakita sa ideyal nga yutan-ong amahan gipadako diha Kaniya kinsa atong Amahan ug atong Dios lapas pa sa kapasidad sa pagsabut sa mortal nga hunahuna. Ang Iyang paghukom makiangayon; ang Iyang kalooy walay kinutuban; ang Iyang gahum sa pagbayad lapas pa sa unsay matandi dinhi sa yuta. “Kon niini rang kinabuhia may paglaum kita kang Kristo, nan, sa tanang mga tawo kita mao ang labing takus pagakaloy-an” (1 Mga Taga-Corinto 15:19).

Sa balaang pagtahud karon ako mogamit sa pulong nga templo. Akong napanglantawan ang usa ka sealing room ug altar nga adunay batan-ong magtiayon nga nagluhod didto. Kining sagrado nga ordinansa sa templo mas labaw pa sa kasal, kay kini nga kaminyoon ma-sealed pinaagi sa Balaang Espiritu sa Panaad, ug ang kasulatan namahayag nga kita “makapanunod og mga trono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan, kamandoan” (D&P 132:19). Akong nakita ang kalipay nga naghulat niadtong modawat niining langitnong gasa ug takus nga mogamit niini.

Si Sister Donna Smith Packer ug ako nagkauban sa kaminyoon dul-an na sa 70 ka tuig. Kon maghisgot na gani sa akong asawa, ang inahan sa akong mga anak, wala akoy ikasulti. Ang pagbati hilabihan ka lawom ug ang pasalamat gamhanan kaayo nga dili ko hapit makapadayag. Ang kinadak-ang ganti nga among nadawat niining kinabuhia, ug sa kinabuhi nga moabut, mao ang among mga anak ug among mga apo. Paingon sa katapusan sa among mortal nga kinabuhi nga magkauban, mapasalamaton ko sa matag gutlo nga siya naa sa akong kiliran ug sa saad sa Ginoo nga gihatag nga walay katapusan.

Ako mosaksi nga si Jesus mao ang Kristo ug ang Anak sa buhi nga Dios. Siya ang pangulo niining Simbahan. Pinaagi sa Iyang Pag-ula ug sa gahum sa priesthood, ang mga pamilya nga nagsugod sa mortalidad magkauban hangtud sa kahangturan. Ang Pag-ula, nga makatubos natong tanan, magbilin nga walay mga uwat. Kana nagpasabut nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita naggikan o sa unsang paagi nahitabo ang usa ka butang, kon kita tinuoray nga naghinulsol, Siya nagsaad nga Siya mo-ula. Ug kon Siya mo-ula, sulbad na kana. Adunay daghan kanato kinsa naglangay-langay, nga ingon og, walay mga pagbati sa kahasol sa konsensya, wala masayud kon unsaon nga makalingkawas niini. Kamo makalingkawas pinaagi sa pagdawat sa Pag-ula ni Kristo, ug ang tanang kasakit mahimong katahum ug gugma ug sa kahangturan.

Mapasalamaton ko kaayo sa mga panalangin sa Ginoong Jesukristo, para sa gahum sa paglalang, sa gahum sa pagtubos, sa Pag-ula—ang Pag-ula nga makapawala sa matag lama bisan unsa pa kalisud o kadugay o kadaghan gibalik-balik. Ang Pag-ula makapalingkawas ninyo aron magpadayon sa unahan, limpyo ug takus, sa paglakaw nianang dalan nga inyong gipili sa kinabuhi.

Mosaksi ko nga ang Dios buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, nga ang Pag-ula dili alang sa kinatibuk-ang Simbahan. Ang Pag-ula alang sa matag indibidwal, ug kon adunay butang nga nagsamok kaninyo—usahay dugay na kaayo nga maglisud na kamo sa paghinumdom niini—gamita ang Pag-ula. Kini molimpyo niini, ug kaninyo, kay Siya, dili na mohinumdom sa inyong mga sala. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.