2010–2019
Ang Musika sa Ebanghelyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Musika sa Ebanghelyo

Ang musika sa ebanghelyo mao ang malipayong espirituhanon nga pagbati nga moabut gikan sa Espiritu Santo. Nagdala kini og kausaban sa kasingkasing.

Katuigan na ang milabay naminaw ko sa usa ka interbyu sa radyo sa usa ka batan-ong doktor nga nagtrabaho sa ospital sa Navajo Nation. Misaysay siya og kasinatian usa ka gabii sa dihang usa ka tigulang nga Native American nga lalaki nga taas og buhok nga sinapid nga miabut sa emergency room. Ang batan-ong doktor mikuha sa iyang clipboard, miduol sa lalaki, ug miingon, “Unsay akong matabang nimo?” Ang tigulang diretso ra og tinan-awan ug walay gisulti. Ang doktor, medyo nawad-an og pailub, misulay na usab. “Dili ko makatabang nimo kon dili ka mosulti nako,” miingon siya. “Sultihi ko nganong mianhi ka sa ospital.”

Ang tigulang mitan-aw niya ug miingon, “Mosayaw ka ba?” Samtang namalandong ang batan-ong doktor sa katingalahan nga pangutana, nahunahunaan niya nga tingali ang iyang pasyente usa ka mananambal sa tribu kinsa, sumala sa karaang kostumbre sa tribu, misulay sa pagtambal pinaagi sa kanta ug sayaw kay sa moresita og tambal.

“Dili,” miingon ang doktor, “Dili ko mosayaw. Ikaw mosayaw ba?” Ang tigulang miyango nga oo. Dayon ang doktor nangutana, “Pwede ba ko nimong tudloan og sayaw?”

Ang tubag sa tigulang nakapahinuklog nako sulod sa daghang katuigan. “Makatudlo ko nimo sa pagsayaw,” miingon siya, “apan kinahanglan kang maminaw sa musika.”

Usahay diha sa atong panimalay, malampuson kitang motudlo sa mga stepping sa sayaw apan dili ingon ka malampuson sa pagtabang sa mga sakop sa atong pamilya nga makapaminaw sa musika. Ug sama sa nasayran gayud sa mananambal, lisud ang pagsayaw kon walay musika. Ang pagsayaw nga walay musika bakikaw ug lisud—gani makauulaw. Nakasulay na ba mo niini?

Sa seksyon 8 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mitudlo kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery, “Oo, tan-awa, Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasingkasing” (bersikulo 2). Makakat-on kita sa mga stepping sa sayaw gamit ang atong hunahuna, apan makapaminaw kita sa musika gamit ang atong kasingkasing. Ang mga stepping sa sayaw sa ebanghelyo mao ang mga butang nga atong gihimo; ang musika sa ebanghelyo mao ang malipayong espirituhanon nga pagbati nga moabut gikan sa Espiritu Santo. Nagdala kini og kausaban sa kasingkasing ug mao ang tinubdan sa tanang matarung nga mga tinguha. Ang mga stepping sa sayaw nagkinahanglan og disiplina, apan ang kalipay sa sayaw masinati lamang kon kita maminaw sa musika.

Adunay nagbiay-biay sa mga miyembro sa Simbahan tungod sa mga butang nga atong gihimo. Masabut ra kana. Kadtong pirmeng mosayaw lain o bakikaw tan-awon o, sa paggamit sa termino sa kasulatan, “talagsaon” (1 Pedro 2:9) niadtong dili makapaminaw sa musika. Napahunong na ba ninyo ang inyong sakyanan sa stoplight tapad sa usa ka sakyanan diin ang drayber nagsayaw ug nagkanta og kusog kaayo—apan kamo walay madunggan tungod sirado ang inyong mga bintana? Dili ba mora siya og talagsaon? Kon ang atong mga anak makakat-on sa mga stepping sa sayaw nga dili makakat-on sa pagpaminaw ug pagbati sa nindot nga musika sa ebanghelyo, sa dili madugay dili na sila komportable sa sayaw ug mahimong mohunong pagsayaw o, hapit usab ingon kabati, magpadayon nga magsayaw tungod lang sa pagpamugos nga ilang gibati sa uban nga nagsayaw libut nila.

Ang hagit natong tanan nga nagtinguha sa pagtudlo sa ebanghelyo mao ang pagpalapad sa unsay gitudlo lapas pa sa mga stepping sa sayaw lamang. Ang kalipay sa atong mga anak magdepende sa ilang abilidad sa pagpaminaw ug paghigugma sa nindot nga musika sa ebanghelyo. Unsaon nato sa paghimo niini?

Una, kinahanglan natong ipahiangay ang atong kinabuhi sa husto nga espirituhanong pag-aghat. Kaniadto, sa wala pa ang panahon sa digital, makita namo ang among paboritong estasyon sa radyo pinaagi sa pagliso sa dial sa radyo hangtud nga matumong kini sa frequency sa estasyon. Sa pagkaduol namo sa numero, makadungog lang mi og estatik. Apan kon sa katapusan mahimo namo ang perpektong pagkaangay, ang among paboritong musika klaro nga madungog. Sa atong kinabuhi, kinahanglan natong ibutang sa hustong frequency aron makadungog sa musika sa Espiritu.

Kon madawat nato ang gasa sa Espiritu Santo human sa bunyag, mapuno kita sa langitnong musika nga nag-uban sa pagkakabig. Ang atong kasingkasing mausab, ug kita “wala nay hilig sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay” (Mosiah 5:2). Apan ang Espiritu dili motunga kon dunay pagkadili mabination o garbo o kasina. Kon mawala nato kanang malumong impluwensya sa atong kinabuhi, ang abundang panag-uyon sa ebanghelyo mahanaw dayon ug sa katapusan dili na madungog. Si Alma nangutana sa makapatandog nga pangutana: “Kon kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?” (Alma 5:26).

Ikaduha, kon atong madungog mismo ang musika, kinahanglan maningkamot kita kutob sa mahimo sa pagbuhat niini diha sa atong panimalay. Dili kini butang nga mapwersa o mapugos. “Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari”—o tungod kay mao ang amahan o inahan o ang kinadak-an o ang kinakusgan—“gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, … sa tiunay nga paghigugma; [ug] pinaagi sa pagkamabination” (D&P 121:41–42).

Nganong kini nga mga hiyas moresulta man sa pagtaas sa gahum ug impluwensya diha sa panimalay? Tungod kay kini ang mga hiyas nga modapit sa Diwa sa Espiritu Santo. Kini ang mga hiyas nga mopahiangay sa atong kasingkasing ngadto sa musika sa ebanghelyo. Kon kini anaa, ang mga stepping sa sayaw mapahigayon sa mas natural ug malipayon nga paagi sa tanang mananayaw diha sa pamilya, nga dili na kinahanglan ang panghulga o panghadlok o pagpugos.

Kon gagmay pa ang atong mga anak, makantahan nato sila og laylay [lullaby] sa tiunay nga paghigugma, ug kon sila badlungon ug dili gustong matulog inigka-gabii, tingali kinahanglan natong kantahan og laylay sa pagkamainantuson. Kon sila mga tin-edyer, mahimo natong ibaliwala ang kalangas sa mga panaglalis ug panghulga ug, hinoon, mopahigayon sa nindot nga musika sa pagdani—ug tingali mokanta sa ikaduhang bersikulo sa laylay sa pagkamainantuson. Ang mga ginikanan makapahigayon sa perpektong panag-uyon sa managparis nga mga hiyas sa kalumo ug kaaghup. Atong madapit ang atong mga anak nga dungan nga mokanta uban nato nga maghiusa samtang atong gipraktis ang kamabination ngadto sa silingan nga nagkinahanglan.

Dili kini mahitabo diha-diha. Sama sa nasayran sa matag malampuson nga musikero, nagkinahanglan kini og makugihong pagpraktis sa pagpahigayon og nindot nga musika. Kon ang sayong mga paningkamot sa paghimo og musika daw wala mahiangay, hinumdumi nga ang panagbangi dili makorihian pinaagi sa pagsaway. Ang panagbangi diha sa panimalay sama sa kangitngit sa usa ka lawak. Dili makaayo nga mangasaba sa kangitngit. Mawagtang lamang nato ang kangitngit pinaagi sa pagpaila sa kahayag.

Busa kon ang mga baho [bass] sa inyong choir sa pamilya kusog ra kaayo ug nanghinubra, o kon ang mga di-kwerdas sa inyong choir sa pamilya tagming ra o yabag, o kon kadtong madali-dalion nga mga piccolo mayabag o dili makontrol, magmapailubon. Kon wala mo makadungog sa musika sa ebanghelyo sa inyong panimalay, palihug hinumdumi kining duha ka mga pulong: padayong magpraktis. Uban sa tabang sa Dios, ang adlaw moabut nga ang musika sa ebanghelyo mopuno sa inyong panimalay sa dili matukib nga kalipay.

Bisan kon mapahigayon og sakto, ang musika dili makasulbad sa tanan natong problema. Sa gihapon dunay mga crescendo ug decrescendo sa atong kinabuhi, mga staccato ug legato. Kana ang kinaiyahan sa atong mortal nga kinabuhi.

Apan kon atong dugangan og musika ang mga stepping sa sayaw, ang komplikado usahay nga mga ritmo sa kaminyoon ug pamilya mopaingon sa magkauyon nga balanse. Bisan ang atong pinakalisud nga mga hagit modugang og daghang masulub-ong mga tuno ug makatandog nga mga motif. Ang mga doktrina sa priesthood motuhop diha sa atong kalag sama sa mga yamog nga gikan sa langit. Ang Espiritu Santo mao ang atong kauban sa kanunay, ug ang atong pagmando—klaro nga nagpasabut sa gahum ug impluwensya—usa ka dili mausabon nga pagmando sa pagkamatarung ug kamatuoran. Ug ang atong kamandoan mao ang usa ka walay katapusan nga kamandoan. Ug sa walay pagpugos nga paagi kini mokanap ngari kanato hangtud sa kahangturan (tan-awa sa D&P 121:45–46).

Unta mahitabo kini sa matag usa sa atong kinabuhi ug sa atong panimalay mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.