2010–2019
Ang Gasa sa Grasya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gasa sa Grasya

Karon ug sa kanunay ang grasya sa Dios anaa sa tanan kansang mga kasingkasing mapainubsanon ug kansang mga espiritu mahinulsulon.

Sa Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw atong gisaulog ang labing gipaabut ug mahimayaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan.

Kini ang adlaw nga nag-usab sa tanan.

Nianang adlawa, ang akong kinabuhi nausab.

Ang inyong kinabuhi nausab.

Ang padulngan sa tanang anak sa Dios nausab.

Nianang mahimayaong adlaw, ang Manluluwas sa katawhan, kinsa midala diha sa Iyang Kaugalingon sa mga gapos sa sala ug kamatayon nga naghimo kanatong mga binilanggo, mibugto niadtong mga gapos ug miluwas kanato.

Tungod sa sakripisyo sa atong minahal nga Manunubos, ang kamatayon walay kahapdos, ang lubnganan walay kadaugan,1 si Satanas walay mahangturong gahum, ug kita mga “gianak … pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaum pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesukristo.”2

Sa pagkatinuod, husto si Apostol Pablo sa dihang siya miingon nga kita makahimo sa “paglinipayay sa usag usa pinaagi niining mga pulonga.”3

Ang Grasya sa Dios

Kanunay kitang mamulong sa Pag-ula sa Manluluwas—ug husto kita!

Sa mga pulong ni Jacob, “Kay ngano nga dili mamulong mahitungod sa pag-ula ni Kristo, ug makab-ut ngadto sa kahingpitan sa kahibalo?”4 Apan samtang kami “naghisgot mahitungod kang Kristo, … naglipay diha kang Kristo, … nagsangyaw mahitungod kang Kristo, [ug] managna mahitungod ni Kristo”5 sa kada oportunidad, dili gayud nato wagtangon ang atong pagbati sa kalipay ug dako kaayong pasalamat alang sa mahangturong sakripisyo sa Anak sa Dios.

Ang Pag-ula sa Manluluwas dili mahimong ordinaryo sa atong pagpanudlo, pagsinultihanay, o sa atong mga kasingkasing. Kini sagrado ug balaan, kay pinaagi niining “mahinungdanon ug katapusang sakripisyo” nga gidala ni Kristo Jesus ang “kaluwasan ngadto sa tanan kinsa motuo diha sa iyang ngalan.”6

Ako natingala nga ang Anak sa Dios mopaubos sa iyang kaugalingon sa pagluwas kanato, ingon ka imperpekto, hugaw, masalaypon, ug walay utang kabubut-on nga kasagaran mao kita. Misulay ako sa pagsabut sa Pag-ula sa Manluluwas sa limitado kong hunahuna, ug ang bugtong pagpasabut nga akong nakab-ut mao kini: Ang Dios nahigugma kanato sa hilabihan, sa hingpit, ug sa hangtud. Dili gani nako mabana-bana “ang gilapdon, ug ang gitas-on, ug ang kahabugon ug ang giladmon … [sa] gugma ni Kristo.”7

Usa ka gamhanang pagpakita niana nga gugma mao ang unsay kasagarang gitawag sa mga kasulatan og ang grasya sa Dios—ang balaang panabang ug gasa sa kalig-on pinaagi diin kita nagtubo gikan sa masalaypon ug may kinutubang mga tawo nga kita karon mao ngadto sa gihimaya nga mga tawo sa “kamatuoran ug kahayag, hangtud [kita] pagahimayaon diha sa kamatuoran ug [masayud] sa tanan nga mga butang.”8

Labing nindot nga butang, kining grasya sa Dios. Apan kanunay masaypan ang pagsabut niini.9 Bisan pa, kinahanglan kitang mahibalo mahitungod sa grasya sa Dios kon tuyo nato nga mapanunod ang giandam alang kanato diha sa Iyang mahangturong gingharian.

Tungod niana buot kong mamulong kabahin sa grasya. Ilabi na, una, unsaon sa grasya pag-abli sa mga ganghaan sa langit ug, ikaduha, unsaon niini pag-abli sa mga bintana sa langit.

Una: Ang Grasya Moabli sa mga Ganghaan sa Langit

Sanglit kitang tanan “nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios,”10 ug tungod “walay butang nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa Dios,”11 kitang tanan dili takus sa pagbalik ngadto sa presensya sa Dios.

Bisan kon kita moalagad sa Dios uban sa tibuok natong mga kalag, kini dili igo, tungod kay kita sa gihapon “dili mapuslanon nga mga sulugoon.”12 Dili kita makaangkon sa atong agianan ngadto sa langit; ang gipangayo sa hustisya nagbarug isip babag, diin kita walay gahum sa pagbuntog sa atong kaugalingon.

Apan ang tanan wala mawagtang.

Ang grasya sa Dios mao ang atong importante ug walay katapusang paglaum.

Pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo, ang plano sa kalooy nagtagbaw sa mga gipangayo sa hustisya13 “ug [modala] og mga kahigayunan ngadto sa mga tawo nga sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol.”14

Ang atong mga sala, bisan pa kini mapula, kini pagapution ingon sa nieve [snow].15 Tungod kay ang atong minahal nga Manluluwas “naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan,”16 usa ka agianan ngadto sa Iyang mahangturong gingharian nga giandam kanato.17

Ang ganghaan giablihan!

Apan ang grasya sa Dios wala lamang nagpahiuli kanato ngadto sa atong kanhiay nga inosenteng kahimtang. Kon ang kaluwasan nagpasabut lamang og pagpapas sa atong mga sayop ug mga sala, niana ang kaluwasan—ingon sa kanindot niini—wala magtuman sa mga katuyoan sa Amahan alang kanato. Ang iyang tumong mas taas pa: Gusto Niya nga ang iyang mga anak mahimo nga sama Kaniya.

Uban sa gasa sa Ginoo, ang dalan sa pagkadisipulo wala maggiya nga pabalik; kini naggiya pataas.

Kini naggiya ngadto sa mga kahitas-an nga dili kaayo nato masabtan! Kini naggiya ngadto sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian sa atong Langitnong Amahan, diin kita, giliyokan sa atong mga minahal, nagdawat “sa iyang kahingpitan, ug sa iyang himaya.”18 Ang tanang mga butang ato, ug kita iya ni Kristo.19 Sa tinuod, ang tanan nga iya sa Amahan ihatag ngari kanato.20

Aron mapanunod kini nga himaya, kita nagkinahanglan og labaw kay sa naabli nga ganghaan; kita kinahanglan nga mosulod pinaagi niini nga ganghaan uban sa sinserong tinguha nga mag-usab—kausaban nga hilabihan ka mahinuklugon nga gihulagway kini sa mga kasulatan og “matawo pag-usab; oo, matawo sa Dios, mausab gikan sa [atong kalibutanon] napukan nga kahimtang, ngadto sa kahimtang sa pagkamatarung, ingon nga natubos sa Dios, nahimo nga iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.”21

Ikaduha: Ang Grasya Moabli sa mga Bintana sa Langit

Lain nga elemento sa grasya sa Dios mao ang pag-abli sa mga bintana sa langit, diin ang Dios mobu-bu og mga panalangin sa gahum ug kalig-on, naghimo kanato sa pagkab-ut sa mga butang nga unta lisud nato nga kab-uton. Pinaagi kini sa katingalahang grasya sa Dios nga ang Iyang mga anak makabuntog sa mga makuyaw ug tinago nga mga tintasyon sa tiglingla, makahunong sa pagpakasala, ug “[ma]hingpit diha ni Kristo.”22

Bisan og kitang tanan adunay mga kahuyang, kita makabuntog niini. Sa tinuod pinaagi sa grasya sa Dios nga, kon kita magpaubos sa atong mga kaugalingon ug magbaton og hugot nga pagtuo, ang mahuyang nga mga butang malig-on.23

Sa atong tibuok nga kinabuhi, ang grasya sa Ginoo naghatag og temporal nga mga panalangin ug espiritwal nga mga gasa nga mopalambo sa atong mga abilidad ug mopabuhong sa atong kinabuhi. Ang Iyang grasya makahashas kanato. Ang Iyang grasya motabang kanato nga mahimong labing maayo.

Kinsa ang Makasarang?

Diha sa Biblia atong mabasa ang pagbisita ni Kristo ngadto sa balay ni Simeon nga Pariseo.

Sa gawas, si Simeon ingon og maayo ug tarung nga tawo. Kanunay niyang gihimo ang iyang relihiyosong mga obligasyon: gisunod niya ang balaod, mibayad sa iyang ikapulo, gituman ang Adlawng Igpapahulay, nag-ampo kada adlaw, ug mitambong sa sinagoga.

Apan samtang nagkuyog si Jesus ug si Simeon, usa ka babaye miduol kaniya, mihugas sa mga tiil sa Manluluwas uban sa iyang mga luha, ug midihog sa Iyang mga tiil og pahumot.

Si Simeon wala mahimuot niining pagpakita sa pagtahud, kay nahibalo siya nga kini nga babaye usa ka makasasala. Gihunahuna ni Simeon nga kon si Jesus wala mahibalo niini, dili tingali Siya usa ka propeta o dili Siya motugot niini nga babaye sa paghikap kaniya.

Nasabtan ang iyang mga hunahuna, milingi si Jesus ngadto ni Simeon ug nangutana. “Dihay usa ka tawong tigpahulam og kwarta ug kaniya nakautang ang duha ka tawo: … ang usa utangan kaniyag lima ka gatus ka denario, ang usa utangan og kalim-an ka denario.

“Ug kay wala man [silay] ikabayad, silang duha iyang gipasaylo. Karon kinsa man kanila ang labing mahigugma kaniya?”

Mitubag si Simeon nga ang usa kinsa gipasaylo og daghan.

Dayon si Jesus mitudlo og tulukibon nga leksyon: “Nakita mo ba kining babaye? … Ang iyang daghan nga mga sala, gipasaylo; kay dako man ang iyang paghigugma: apan siya nga gipasayloan og diyutay lamang, diyutay ray paghigugma.”24

Hain niining duha ka tawo kita labing parehas?

Parehas ba kita ni Simeon? Kompyansa ug komportable ba kita sa atong maayo nga mga buhat, nagsalig sa atong pagkamatarung? Kita ba kaha may gamay nga pagkawalay pailub niadtong wala mosunod sa atong mga sumbanan? Mekanikal ba ang atong lihok, naglihok nga wala maghunahuna, nagtambong sa atong mga miting, nanghoy-ab lang sa Gospel Doctrine nga klase, nagtan-aw sa atong cell phone panahon sa sakrament?

O kita parehas ba niini nga babaye, kinsa naghunahuna nga siya hingpit ug walay paglaum nga nawala tungod sa sala?

Kita ba dako og paghigugma?

Kita ba nakasabut sa atong pagka-utangan ngadto sa atong Langitnong Amahan ug nangamuyo sa tibuok natong mga kalag alang sa grasya sa Dios?

Kon kita moluhod sa pag-ampo, kini mao ba ang paghinumdom sa labing nindot sa atong kaugalingong pagkamatarung, o pagkumpisal ba kini sa atong mga sayop, pagpangamuyo ba kini alang sa kalooy sa Dios, ug paghilak ba sa pagpasalamat alang sa nindot nga plano sa kaluwasan?25

Ang kaluwasan dili makuha pinaagi sa pagkamasulundon; kini gipalit pinaagi sa dugo sa Anak sa Dios.26 Naghunahuna nga atong mapailisan ang atong maayong mga buhat alang sa kaluwasan sama ra og nagpalit og tiket sa eroplano ug unya naghunahuna nga gipanag-iya nato ang eroplano. O naghunahuna nga human og bayad sa abang sa atong balay, ato na ang tibuok planeta sa kalibutan.

Nan Nganong Mosunod Man?

Kon ang grasya gasa sa Dios, nan ngano nga ang pagsunod sa mga sugo sa Dios importante kaayo? Nganong maghasol sa mga sugo sa Dios—o sa paghinulsol, tungod lang nianang butanga? Nganong dili man lang modawat nga kita makasasala ug tugutan ang Dios sa pagluwas kanato?

O, sa pagpangutana gamit ang mga pulong ni Pablo, “Magpadayon ba kita sa pagpakasala, aron modagaya ang grasya?” Ang tubag ni Pablo yano: “Palayo kana.”27

Mga kaigsoonan, nagsunod kita sa mga sugo sa Dios—gumikan sa atong gugma Kaniya!

Ang pagpaninguha sa pagsabut sa gasa sa grasya sa Dios sa tibuok natong kasingkasing ug hunahuna naghatag kanatong tanan sa paghigugma ug pagsunod gyud sa atong Langitnong Amahan uban sa kaaghup ug pasalamat. Sa atong pagsubay sa dalan sa pagkadisipulo, kini naghashas kanato, kini nagpalambo kanato, kini nagtabang kanato nga mas mahimong sama Kaniya, ug kini naggiya kanato balik ngadto sa Iyang presensya. “Ang Espiritu sa Ginoo [atong Dios]” nakahimo “og dakong kausaban dinhi kanato, … nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay.”28

Busa, ang atong pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios nahimo isip usa ka natural nga resulta sa atong walay katapusang gugma ug pasalamat alang sa kaayo sa Dios. Kini nga matang sa tinuod nga gugma ug pasalamat milagrusong mohiusa sa atong mga buhat sa grasya sa Dios. Ang hiyas modayan-dayan sa atong mga hunahuna sa walay hunong, ug ang atong pagsalig malig-on diha sa presensya sa Dios.29

Mahal kong mga kaigsoonan, ang matinud-anong pagsunod sa ebanghelyo dili usa ka palas-anon. Kini usa ka malipayong pagbansay—usa ka pangandam alang sa pagpanunod sa dakong himaya sa mga kahangturan. Kita maninguha sa pagsunod sa atong Langitnong Amahan tungod kay ang atong mga espiritu mahimong mas haum sa espirituhanong mga butang. Mga talan-awon makita nga kita sukad wala gayud mahibalo nga anaa. Ang kahayag ug ang panabut moabut kanato kon kita mobuhat sa kabubut-on sa Amahan.30

Ang grasya usa ka gasa sa Dios, ug ang atong tinguha nga magmasulundon sa matag sugo sa Dios mao ang paghatag sa atong mortal nga kamot sa pagdawat niining sagradong gasa gikan sa atong Langitnong Amahan.

Tanan nga Atong Mahimo

Si propeta Nephi mihimo og usa ka importanting kontribusyon sa atong pagsabut sa grasya sa Dios sa dihang siya mipahayag, “Kami nagkugi … aron sa pagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsonaan, sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios; kay kami nasayud nga kini pinaagi sa grasya kamo maluwas, human sa tanan nga atong mabuhat.31

Bisan pa niana, ako naghunahuna kon usahay sayop ba ang atong pagsabut sa hugpong sa mga pulong “human sa tanan nga atong mabuhat.” Kinahanglan nga atong sabton nga ang “human” dili makatupong sa “tungod.”

Kita wala maluwas “tungod” sa tanan nga atong mabuhat. Aduna bay usa kanato nga nakabuhat sa tanan nga atong mabuhat? Maghulat ba ang Dios hangtud atong nahatag ang tanang paningkamot sa dili pa Siya mopatunga diha sa atong mga kinabuhi uban sa Iyang makaluwas nga grasya?

Daghang tawo ang mawad-an og kadasig tungod kay sila kanunay wala makabuhat. Nasayud sila sa sinugdan nga “ang espiritu matinguhaon apan maluya ang lawas.”32 Misinggit sila uban kang Nephi sa pagpamahayag, “Ang akong kalag nagmagul-anon tungod sa akong kadautan.”33

Ako nakasiguro nga si Nephi nahibalo nga ang grasya sa Manluluwas nagtugot ug naghimo kanato sa pagbuntog sa sala.34 Maoy hinungdan nga si Nephi naghago nga makugihon sa pagdasig sa iyang mga anak ug mga kaigsoonan “sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios.”35

Total, maokana ang unsay atong mahimo! Ug kanaang atong tahas dinhi sa mortalidad!

Ang Grasya Maanaa sa Tanan

Kon ako maghunahuna sa unsay nabuhat sa Manluluwas alang kanato kabahin nianang unang Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, buot kong mopataas sa akong tingog ug mosinggit og mga pagdayeg ngadto sa Labing Halangdong Dios ug sa Iyang anak, si Jesukristo!

Ang mga ganghaan sa langit naablihan!

Ang tamboanan sa langit nabuksan.

Karon ug sa kanunay ang grasya sa Dios anaa alang sa tanan kansang mga kasingkasing mapainubsanon ug kansang mga espiritu mahinulsulon.36 Gihawanan ni Jesukristo ang dalan alang kanato sa pagsaka ngadto sa mga kinatas-an nga dili masabtan sa mortal nga mga hunahuna.37

Nag-ampo ako nga atong makita uban sa bag-ong panan-aw ug bag-ong kasingkasing ang mahangturong kahulugan sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas. Nag-ampo ako nga atong ikapakita ang atong gugma alang sa Dios ug ang atong pasalamat alang sa gasa sa walay katapusang grasya sa Dios pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo ug sa kalipay [manag]gawi diha [sa] kabag-o sa kinabuhi.”38 Diha sa sagradong pangalan sa atong Agalon ug Manunubos, si Jesukristo, amen.