2010–2019
Estatistikanhong Report, 2014
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Estatistikanhong Report, 2014

Ang First Presidency miisyu sa mosunod nga statistical report sa Simbahan kutob Disyembre 31, 2014.

Mga Yunit sa Simbahan

Mga Stake

3,114

Mga Misyon

406

Mga District

561

Mga Ward ug mga Branch

29,621

Mga Miyembro sa Simbahan

Total nga mga miyembro

15,372,337

Bag-ong mga bata nga anaa sa rekord

116,409

Mga Kinabig nga Nabunyagan

296,803

Mga Misyonaryo

Full-Time nga mga Misyonaryo

85,147

Mga Church-Service Missionary

30,404

Mga Templo

Mga templo nga gipahinungod sa 2014: (Fort Lauderdale Florida, Gilbert Arizona, ug Phoenix Arizona)

3

Mga templo nga gipahinungod og usab (Ogden Utah)

1

Mga Templo nga Gigamit sa Katapusan sa Tuig

144