2010–2019
Ang Priesthood ug ang Personal nga Pag-ampo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Priesthood ug ang Personal nga Pag-ampo

Ang Dios motugot nga kita makagamit sa gahum sa priesthood bisan unsay atong kahimtang. Kinahanglan lamang nga pangayoon nato kini uban sa pagpaubos.

Nagpasalamat ko sa pagsalig aron makapamuIong ko sa priesthood sa Dios sa tibuok kalibutan. Akong gibati ang gibug-aton niini nga oportunidad tungod kay nahibalo ko sa pagsalig nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Sa inyong pagdawat sa priesthood, nadawat ninyo ang katungod sa pagpamulong ug paglihok pinaagi sa ngalan sa Dios.

Kana nga katungod matinuod lamang kon makadawat kamo og inspirasyon gikan sa Dios. Niana lamang kamo makapamulong pinaagi sa Iyang ngalan. Ug niana lamang kamo makalihok pinaagi sa Iyang ngalan. Basin masayop mo sa paghunahuna nga, “Ah, dili kaayo na lisud. Makakuha ra ko og inspirasyon kon ugaling pasultihon ko o kon gikinahanglan kong mohatag og panalangin sa priesthood.” O ang batan-ong deacon o teacher yano rang moingon nga, “Kon modako na ko o kon magmisyon na ko, makahibalo ra ko unsay isulti sa Dios ug unsay buhaton sa Dios.”

Apan hunahunaa kon kanus-a ka kinahanglang masayud unsay isulti sa Dios ug unsay Iyang buhaton. Miabut na ni natong tanan—bisan unsay inyong calling sa priesthood. Nagdako ko sa dapit nga diyutay ra ang miyembro sa silangang bahin sa Estados Unidos atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Ang mga miyembro managlagyo og gipuy-an, ug ang gasolina limitado. Ako ra ang deacon sa branch. Ang mga miyembro mohatag sa ilang mga sobre sa halad sa puasa ngadto sa presidente sa branch kon mangadto sila sa miting sa puasa ug pagpamatuod sa among balay.

Sa nag-edad ko og 13 anyos, namalhin mi sa Utah nga nagpuyo sa dako nga ward. Nahinumdom ko sa una nakong assignment nga maglakaw sa kabalayan sa pagkolekta og mga halad sa puasa. Nakakita ko og ngalan sa usa ka sobre ug pareho kini og apelyido sa usa sa Tulo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon. Mao nga gituktok nako ang pultahan nga masaligon. Giablihan sa tawo ang pultahan, gitutukan ko niya, nasuko, ug dayon gisingkahan ko sa pagpalayo. Milakaw ko nga nasagmuyo.

Dul-an na kadto sa 70 ka tuig, apan nahinumdom gihapon ko sa akong gibati adtong adlawa sa may pultahan nga duna unta koy nasulti ug nabuhat. Kon unta nag-ampo ko uban sa pagtuo dihang migawas ko nianang adlawa, tingali nadasig ko nga dili dayon mobiya sa may pultahan, mopahiyom, ug moingon og ingon niini: “Maayo nga nagkita ta. Salamat sa gibuhat nimo ug sa imong pamilya kaniadto.” Magpaabut ko nga makakita pag-usab kaninyo sunod bulan.

Kon nakasulti ug nakabuhat pa ko og ingon niana, tingali mas maglagot siya—ug masakitan. Apan nahibalo na ko karon kon unsay akong bation. Kay sa mobati og kasubo o kapakyas dihang mibiya ko, gibati unta nako ang malumo nga pagdayeg sa akong hunahuna ug kasingkasing: “Maayong pagkabuhat.”

Tanan kita kinahanglang mamulong ug molihok pinaagi sa ngalan sa Dios sa mga gutlo diin ang walay giya natong paghukom dili igo kon wala ang inspirasyon. Kana nga mga gutlo moabut kanato kon wala kitay panahon sa pagpangandam. Kasagaran kanang nahitabo ngari nako. Nahitabo kana mga katuigang milabay sa ospital diin ang usa ka amahan miingon nako ug sa akong kauban nga giingnan siya sa mga doktor nga ang nagrabihan niyang tres anyos nga anak nga babaye mamatay na sa di madugay. Dihang gipatong nako ang akong mga kamot sa walay bindahi nga dapit sa iyang ulo, kinahanglan kong masayud, isip sinugo sa Dios, unsay Iyang gusto nga buhaton ug isulti.

Ang mga pulong miabut sa hunahuna ug ang akong ba-ba militok nga siya mabuhi. Ang doktor nga nagbarug tapad nako nangagho sa kasuko ug gipapahawa ko. Migawas ko sa ospital uban sa kalinaw ug mahigugmaong pagbati. Wala mamatay ang bata ug nakita nako siyang naglakaw paingon sa sakrament miting sa katapusan nakong adlaw sa mao nga siyudad. Nahinumduman gihapon nako ang kalipay ug katagbawan nga akong gibati tungod sa akong nasulti ug nahimo diha sa pag-alagad sa Ginoo niadtong batang babaye ug sa iyang pamilya.

Ang kalainan sa akong gibati didto sa ospital ug ang kasubo nga akong gibati dihang mibiya ko nianang pultahana sa deacon pa ko nagagikan sa akong nakat-unan bahin sa koneksyon sa pag-ampo ug gahum sa priesthood. Isip deacon, wala pa ko kakat-on nga ang gahum sa pagpamulong ug paglihok pinaagi sa ngalan sa Dios nagkinahanglan diay og pagpadayag ug ang pag-angkon niini nagkinahanglan og pag-ampo ug paglihok uban sa pagtuo alang sa pakig-uban sa Espiritu Santo.

Sa gabii sa wala pa ko moduol nianang pultahana para sa halad sa puasa, nag-ampo ko sa wala pa matulog. Apan mga semana ug mga bulan sa wala pa kadtong tawag nga gikan sa ospital, nagsunod ko og sumbanan sa pag-ampo ug mihimo sa paningkamot nga gitudlo ni Presidente Joseph F. Smith nga tugutan ang Dios nga mohatag nato og inspirasyon nga gikinahanglan aron kita makabaton sa gahum sa priesthood. Miingon siya sa ingon ka yano:

“Dili kita kinahanglan nga mangamuyo ngadto kaniya gamit ang daghang mga pulong. Dili kita kinahanglan nga mopaluya kaniya tungod sa tag-as nga mga pag-ampo. Unsay atong gikinahanglan, ug unsay kinahanglan natong buhaton isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, alang sa atong kaugalingong kaayohan, mao ang pagduol kaniya sa kanunay, sa pagsaksi ngadto kaniya nga kita nahinumdom kaniya ug nga kita andam sa pagdala ngari kanato sa iyang pangalan, motuman sa iyang mga sugo, mobuhat og katarung; ug nga kita magtinguha sa iyang Espiritu sa pagtabang kanato.”1

Ug dayon gisultihan ta niya unsay angay natong i-ampo, sama sa gipanumpa sa iyang mga sulugoon nga ipamulong ug lihukon para sa Dios. Miingon siya: “Unsa may inyong gi-ampo? Pag-ampo kamo nga ang Dios moila kaninyo, nga siya modungog sa inyong mga pag-ampo, ug nga siya mopanalangin kaninyo sa iyang Espiritu.”2

Wala kaayo kini mag-agad unsa nga pulong ang gamiton, apan magkinahanglan kini og pailub. Pagpakig-atubang kini sa inyong Langitnong Amahan uban sa tuyo nga personal Niya nga matagad. Siya ang Dios sa tanan, ang Amahan sa tanan, ug sa gihapon andam nga mohatag og hingpit nga pagtagad ngadto sa usa sa Iyang mga anak. Mao tingali kana nganong ang Manluluwas migamit sa mga pulong “Among Amahan nga naa sa langit, Pagdayegon ang imong ngalan.”3

Mas sayon nga bation ang tukmang pagtahud kon kamo magluhod o magduko, apan mahimo nga mag-ampo sa inyong Langitnong Amahan sa dili kaayo pormal ug gani sa hilum nga pag-ampo, sama sa kanunay ninyong gikinahanglang himoon diha sa inyong priesthood nga pagserbisyo. Dunay kalangas ug mga tawo sa inyong palibut kadaghanan samtang nagmata kamo. Makadungog ang Dios sa hilum ninyong mga pag-ampo, apan kinahanglan kamong magkat-on unsaon sa pagbaliwala sa mga pagbalda kay sa higayon nga magkinahanglan mo og koneksyon sa Dios mahimong dili moabut sa hilum nga mga panahon.

Si Presidente Smith misugyot nga kinahanglan kamong mag-ampo nga ang Dios makamatikod sa inyong tawag sa pagserbisyo Kaniya. Nahibalo na Siya bahin sa inyong tawag sa kompletong detalye. Siya mitawag ninyo, ug pinaagi sa pag-ampo ngadto Niya bahin sa inyong tawag, mopadayag Siya og dugang nga angay ninyong mahibaloan.4

Hatagan mo nako og ehemplo kon unsay angay buhaton sa usa ka home teacher samtang mag-ampo siya. Kamo nahibalo na tingali nga gikinahanglan ninyo ang:

“Pagduaw sa balay sa matag sakop, nag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag ug sa tago ug paghikutar sa tanan nga mga katungdanan sa banay. …

“… Pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug magpaduol ug maglig-on kanila;

“Ug ang pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan;

“Ug ang pagtan-aw nga ang simbahan magkatigum sa kanunay, ug usab ang pagtan-aw nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan.”5

Karon, bisan sa eksperyensyado nga home teacher ug sa iyang junior nga kompanyon, klaro nga imposible kana kon wala ang tabang sa Espiritu Santo. Hunahunaa ang mga pamilya o bisan ang mga indibidwal diin kamo gitawag sa pagserbisyo. Ang tawhanong paghukom ug maayong mga intensyon dili igo.

Mao nga mag-ampo mo aron mahibalo sa ilang pagbati, aron mahibalo unsang mga butanga ang sayop sa ilang kinabuhi ug sa mga pagbati sa mga tawo nga wala kaayo ninyo makaila ug kinsa dili matinguhaon nga kamo makaila kanila. Kinahanglan mong masayud unsay gustong ipabuhat sa Dios sa pagtabang nila ug sa paghimo niining tanan, kutob sa inyong mahimo, nga mobati sa gugma sa Dios para kanila.

Tungod kay importante ug lisud kaayo ang inyong calling sa priesthood mao nga si Presidente Smith misugyot nga kon mag-ampo mo, kanunay mong mangamuyo sa Dios nga Siya manalangin kaninyo sa Iyang Espiritu. Gikinahanglan ninyo ang Espiritu Santo dili kay kausa apan kutob sa itugot kaninyo sa Dios isip kanunay ninyong kauban. Mao nga mag-ampo gyud kita kanunay nga giyahan kita sa Dios sa atong pagserbisyo sa Iyang mga anak.

Kay kamo dili man makakab-ot sa inyong priesthood nga potensyal kon wala ang Espiritu uban ninyo, kamo ang personal nga puntirya sa kaaway sa tanang kalipay. Kon siya makatintal ninyo sa pagpakasala, siya makapaus-os sa inyong gahum nga magiyahan sa Espiritu ug sa ingon mokunhod ang inyong gahum sa priesthood. Mao nga si Presidente Smith miingon nga mag-ampo gayud kanunay aron mapasidan-an ug maprotektahan kamo gikan sa dautan.6

Mipasidaan siya kanato sa daghang paagi. Ang mga pasidaan usa sa mga bahin sa plano sa kaluwasan. Ang mga propeta, mga apostoles, mga stake president, mga bishop, ug mga misyonaryo tanan mipasidaan alang sa paglikay sa kalamidad pinaagi sa pagtuo kang Jesukristo, paghinulsol, ug paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad.

Isip naghupot sa priesthood, kinahanglan nga mamahimo kamo nga mga tigpasidaan sa Ginoo. Apan kamo mismo kinahanglang mopatalinghug sa pasidaan. Dili kamo makalahutay sa pagka-espirituhanon kon wala ang proteksyon sa pakig-uban sa Espiritu Santo sa inyong inadlawng pagpakabuhi.

Kinahanglan nga mag-ampo kamo alang niini ug paningkamutan ninyo kini. Niana lamang nga giya kamo makasubay sa higpit ug pig-ot nga dalan latas sa gabon sa kadautan. Ang Espiritu Santo maoy inyong giya samtang mopadayag Siya sa kamatuoran kon magtuon mo sa mga pulong sa mga propeta.

Ang pag-angkon niana nga giya nagkinahanglan og sobra pa kay sa pagpaminaw lamang ug pagbasa. Gikinahanglan ninyong mag-ampo ug matuohong magbuhat aron masulod sa inyong kasingkasing ang mga pulong sa kamatuoran. Kinahanglang mag-ampo mo nga ang Dios manalangin kaninyo sa Iyang Espiritu, nga Siya mogiya ninyo sa tanang kamatuoran ug mopakita kaninyo sa hustong dalan. Mao kana ang paagi sa Iyang pagpasidaan ug paggiya kaninyo sa hustong dalan sa inyong kinabuhi ug sa inyong priesthood nga pagserbisyo.

Ang kinatibuk-ang komperensya naghatag og dakong oportunidad nga tugutan ang Ginoo nga molig-on sa inyong gahum sa pagserbisyo sa priesthood sa Dios. Makaandam kamo sa inyong kaugalingon, ingon nga ako sigurado nga kamo nangandam alang niini nga komperensya, uban sa pag-ampo. Mahimo ninyong i-apil ang inyong hugot nga pagtuo niadtong mag-ampo sa komperensya. Mag-ampo sila og daghang panalangin para sa daghang tawo.

Mag-ampo sila nga ang Espiritu moabut sa propeta isip tigpama-ba sa Ginoo. Mag-ampo sila para sa mga Apostoles ug sa tanang mga sulugoon nga tinawag sa Dios. Naglakip kini kaninyo, gikan sa pinakabag-ong deacon ngadto sa sinati na nga mga high priest, ug sa uban, mga gulang na ug batan-on pa, kinsa moadto na sa kalibutan sa espiritu, diin adto nila madungog ang, “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon.”7

Kana nga pagtimbaya ihatag ngadto sa uban nga makalitan pa niini. Tingali dili sila tag-as og posisyon sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang uban mibati nga diyutay ra sila og nahimo sa ilang paghago o nga ang ubang oportunidad wala mahatag kanila. Ang uban tingali mobati nga ang ilang panerbisyo sa kalibutan mas mubo kay sa ilang gilauman.

Dili ang gihuptan nga posisyon o kadugayon sa pagserbisyo ang basihan sa timbangan sa Ginoo. Nahibaloan nato kini gikan sa sambingay sa Ginoo sa mga sulugoon sa ubasan, diin ang sweldo parehas ra sa walay pagbasi kon unsa ka dugay o diin sila nagserbisyo. Gantihan sila sumala sa gihimo nila nga pagserbisyo.8

Nakaila ko og tawo, usa ka suod nga higala, kansang mortal nga panerbisyo sa ubasan natapos kagabii sa alas 11:00. Gitambalan siya sa kanser sulod sa katuigan. Sulod niining mga katuigan sa pagtambal ug sa grabe nga kasakit ug kalisud, gidawat niya ang tawag sa paghimo og mga miting ug maoy responsable sa mga miyembro sa iyang ward kansang mga anak wala na sa ilang panimalay; ang uban mga biyuda. Ang iyang calling mao ang pagtabang nga sila makakaplag og kahupayan sa panag-uban ug sa pagkat-on sa ebanghelyo.

Dihang nakita niya nga duol na gyud ang iyang katapusan, ang iyang bishop nagbiyahe sa layo tungod sa negosyo. Paglabay sa duha ka adlaw, nagpadala siya og mensahe sa iyang bishop pinaagi sa iyang high priests group leader. Miingon siya niini bahin sa iyang assignment: “Nakasabut ko nga ang bishop tua sa layo, mao nga milihok ko. Naghunahuna ko nga makigmiting sa among grupo sa sunod Lunes. Duha ka miyembro ang modala namo sa pag-tour sa Conference Center. Mogamit mi og pipila ka miyembro nga mo-drive nila ug ang ubang Scouts moduso sa mga wheelchair. Mag-agad kon pila ang moapil, basin duna mi igong mga gulang na nga mohimo niini, apan mas maayo kon dunay maka-back-up kon gikinahanglan. Maayo usab kini nga himoong family night alang sa mga motabang aron madala usab ang ilang mga pamilya. Hinoon pahibaloa ko sa dili pa nako i-post ang plano. … Salamat.”

Ug dayon gisurprisa niya sa usa ka tawag ang bishop. Nga wala magtagad sa kaugalingon niyang kahimtang o sa maisugon niyang paningkamot sa iyang assignment, nangutana siya, “Bishop, naa ba koy ikatabang nimo?” Ang Espiritu Santo lamang ang mipabatyag kaniya sa gipas-an sa bishop bisan siya sa kaugalingon naglisud. Ug ang Espiritu lamang ang mihimong posible nga mahimo niya ang plano sa pagserbisyo sa iyang kaigsoonan sa ingon ka tukma sa iyang pagplano sa mga kalihokan sa Scouting sa batan-on pa siya.

Uban sa matuohon nga pag-ampo, ang Dios motugot nga kita makagamit sa gahum sa priesthood bisan unsay atong kahimtang. Kinahanglan lamang nga pangayoon nato kini uban sa pagpaubos aron ang Espiritu makapakita nato unsay ipasulti ug ipabuhat sa Dios kanato, mobuhat niini, ug ipadayon ang pagpakabuhing takus niana nga gasa.

Mopamatuod ko kaninyo nga ang Dios nga Amahan buhi, nahigugma kanato, ug maminaw sa tanan natong pag-ampo. Mopamatuod ko nga si Jesus mao ang buhi nga Kristo, kansang Pag-ula naghimong posible nga kita malimpyohan ug mahimong takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Mopamatuod ko nga uban sa atong pagtuo ug kakugi, ugma damlag madungog nato ang mga pulong nga makalipay kanato: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon.”9 Ako nag-ampo nga makadawat kita og talagsaong panalangin gikan sa Agalon nga atong gialagaran. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.