2010–2019
Nganong ang Kaminyoon ug Pamilya Importante—Bisan Asa sa Kalibutan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nganong ang Kaminyoon ug Pamilya Importante—Bisan Asa sa Kalibutan

Ang pamilya mao ang sentro sa kinabuhi ug mao ang yawe sa mahangturong kalipay.

Niadtong Nobyembre, gidapit ako—uban ni Presidente Henry B. Eyring ug Bishop Gérald Caussé—sa pagtambong og colloquium kabahin sa kaminyoon ug pamilya didto sa Vatican sa Rome, Italy. Nanambong ang mga relihiyusong representante gikan sa 14 ka lain-laing mga tinuohan ug unom sa pito ka mga kontinente, diin ang tanan gidapit sa pagpahayag sa ilang mga pagtuo sa unsay nahitabo sa pamilya sa kalibutan karon.

April 2015 General Conference

Si Pope Francis miabli sa unang sesyon sa assembly niini nga pamahayag: “Nagpuyo kita karon sa kultura nga temporaryo, diin nagkadaghan ang mga tawo nga wala na motan-aw sa kaminyoon isip pangpubliko nga pasalig. Kini nga kausaban sa pamatasan ug moral gidepensahan kanunay isip pagpahayag sa kagawasan, apan sa pagkatinuod nagdala kini og espiritwal ug materyal nga kalaglagan ngadto sa dili maihap nga katawhan, labi na sa labing kabus ug mahuyang. … Sila kanunay ang labing mag-antus niini nga krisis.”1

Nagpasabut sa nagtubo nga henerasyon, siya miingon nga importante nga “dili sila modawat sa makahilo nga [panghunahuna] nga kini kinahanglang temporaryo lang, apan mahimong mga rebolusyunaryo uban sa kaisug nga magtinguha og tinuod ug malungtarong gugma, mobatok sa unsay komon nga sumbanan”; kinahanglang mahimo kini.2

Meetings

Gisundan kini sa tulo ka adlaw nga mga presentasyon ug diskusyon sa relihiyusong mga lider kabahin sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Samtang naminaw ko sa lain-laing matang sa mga relihiyusong lider sa tibuok kalibutan, nakadungog ko nila nga nagkauyon ug nagsuportahay sa mga pagtuo sa usag usa kabahin sa kabalaan sa institusyon sa kaminyoon ug sa kaimportante sa mga pamilya isip sukaranang yunit sa katilingban. Kusganon nakong gibati ang pagkasusama ug pagkahiusa uban kanila.

Daghan ang nakakita ug mipadayag niining pagkahiusa, ug gibuhat nila kini sa lain-laing paagi. Usa sa akong paborito mao ang pagkutlo sa usa ka Muslim nga iskolar og duha ka mga paragraph gikan sa kaugalingon natong pamahayag kabahin sa pamilya.

Atol sa colloquium, nakaobserbar ko nga kon ang lain-laing mga tinuohan ug denominasyon ug relihiyon nagkahiusa sa kaminyoon ug pamilya, nagkahiusa usab sila sa mga mithi ug kamaunungon ug pasalig nga natural nga kaabin sa mga yunit sa pamilya. Talagsaon nako nga makita giunsa ang kaminyoon ug mga prayoridad nga nasentro sa pamilya mas milabaw kay sa politikanhon, ekonomikanhon, ug relihiyusong kalahian. Kon kabahin na sa gugma ngadto sa kapikas ug mga paglaum, kabalaka, ug mga pangandoy alang sa atong mga anak, kitang tanan managsama.

Maanindot nga maanaa sa mga miting uban sa mga tigpresenta gikan sa tibuok kalibutan diin nagpahayag sila sa ilang mga pagbati sa kaimportante sa kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Ang matag pagpamulong nila gisundan og mga pagpamatuod gikan sa ubang relihiyusong mga lider. Si Presidente Henry B. Eyring mihatag sa katapusang pagpamatuod sa colloquium. Mihatag siya og gamhanang pagsaksi sa katahum sa usa ka mapasaligon nga kaminyoon ug sa atong pagtuo sa gisaad nga panalangin sa mahangturong mga pamilya.

Ang pagpamatuod ni Presidente Eyring usa ka haum nga panapos niadtong tulo ka espesyal nga mga adlaw.

Karon, tingali mangutana mo, “Kon ang kadaghanan mibati og pagkasusama sa prayoridad ug mga tinuohan kabahin sa pamilya, kon kana tanang mga tinuohan ug relihiyon nagkauyon unsa gayud ang kaminyoon, ug kon silang tanan nagkauyon sa bili sa mga panimalay ug mga relasyon sa pamilya, nan unsa may nakalahi nato? Sa unsang paagi nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maila ug malahi gikan sa tibuok kalibutan?”

Kini ang tubag: samtang nindot tan-awon ug bation nga daghan kita og pagkasusama sa kalibutan kabahin sa atong mga pamilya, kita lamang ang adunay mahangturong panglantaw sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Ang pagpasabut sa gipahiuli nga ebanghelyo kabahin sa kaminyoon ug pamilya dako ug importante kaayo nga kinahanglang hatagan gayud og gibug-aton: gihimo nato kining hilisgutan nga mahangturon! Gidala nato ang pasalig ug kabalaan sa kaminyoon ngadto sa mas taas nga lebel tungod sa atong pagtuo ug pagsabut nga ang mga pamilya anaa na sa wala pa ang kalibutan ug nga kini magpadayon sa kahangturan.

Kini nga doktrina gitudlo sa yano, kusganon, ug nindot nga paagi sa mga pulong ni Ruth Gardner sa kanta sa Primary nga “Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Kahangturan.” Hunong kadali ug hunahunaa ang mga bata sa Primary sa tibuok kalibutan nga nagkanta niini nga mga pulong sa ilang kaugalingong pinulongan, nga kusog kaayo, uban sa kadasig nga ang gugma lang sa pamilya ang makamugna:

Ang pamilya mahimong magkauban sa kahangturan.

Sa plano sa Amahan.

Ang akong pamilya gusto kong kauban,

Ug ako Iyang gitudloan.3

Ang kinatibuk-ang pagtulun-an sa gipahiuli nga ebanghelyo nasentro sa mga pamilya ug sa bag-o ug walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon. Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo kita sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta diin nagpuyo kita nga literal nga espirituhanong mga anak sa Dios nga atong Langitnong Amahan. Nagtuo kita nga kita sa kanhi, ug gihapon sa karon, mga miyembro sa Iyang pamilya.

Nagtuo kita nga ang relasyon sa kaminyoon ug pamilya magpadayon lapas sa lubnganan—nga ang kaminyoon nga gipahigayon niadtong adunay tukma nga awtoridad diha sa Iyang mga templo magpadayon nga balido sa kalibutan nga moabut. Ang atong mga seremonya sa kaminyoon nagwagtang sa mga pulong nga “hangtud bulagon kita sa kamatayon” ug gipulihan sa “alang sa karon ug sa tanang kahangturan.”

Nagtuo usab kita nga ang lig-on ug tradisyunal nga mga pamilya dili lamang ang sukaranang mga yunit sa lig-ong katilingban, lig-ong ekonomiya, ug lig-ong kultura sa mga mithi—apan usab maoy sukaranang mga yunit sa kahangturan ug sa gingharian ug gobyerno sa Dios.

Nagtuo kita nga ang organisasyon ug gobyerno sa langit tukuron diha sa mga pamilya ug gipalapdang mga pamilya.

Tungod sa atong pagtuo nga ang mga kaminyoon ug pamilya mahangturon, isip simbahan, gusto natong mahimong lider ug partisipante sa mga kalihokan sa tibuok kalibutan aron sa paglig-on niini. Nasayud kita nga dili lang kadtong aktibo sa relihiyon ang adunay komon nga mga mithi ug prayoridad sa malungtarong kaminyoon ug lig-ong mga relasyon sa pamilya. Daghan kaayo sa mga tawo ang nakahukom nga ang mapasaligon nga kaminyoon ug estilo sa kinabuhi sa pamilya mao ang labing mabuut, labing ekonomikanhon, ug labing malipayong paagi sa pagpuyo.

Wala pay nakahunahuna og mas maayong paagi sa pagpadako sa mosunod nga henerasyon kay sa usa ka panimalay sa minyo nga mga ginikanan uban sa mga anak.

Nganong kinahanglang importante ang kaminyoon ug pamilya—bisan asa? Mga pagsuhid sa opinyon sa publiko nagpakita nga ang kaminyoon mao gihapon ang mithi ug paglaum sa kadaghanan sa matag grupo sa nagkalain-laing mga edad—bisan sa milenyal nga henerasyon, diin daghan kita og nadungog kabahin sa pagpabiling dili minyo, personal nga kagawasan, ug pakigpuyo imbis nga magminyo. Ang tinuod mao nga daghang katawhan sa tibuok kalibutan gusto gihapon nga makabaton og anak ug magmugna og lig-ong mga pamilya.

Sa higayon nga makasal kita ug aduna nay mga anak, ang tinuod nga pagkasusama tali sa tanang katawhan mas mahimong klaro. Isip “katawhan nga nagtuo sa pamilya”—bisan asa man kita nagpuyo o unsa pa man ang atong mga gituohan—duna kitay susama nga mga panglimbasug, mga pag-adjust, ug susama nga mga paglaum, kabalaka, ug mga pangandoy alang sa atong mga anak.

Sama sa gisulti sa New York Times nga kolumnista nga si David Brooks: “Dili momaayo ang kinabuhi sa mga tawo kon hatagan og hingpit nga personal nga kagawasan sa pagbuhat sa ilang gusto. Mas momaayo ang ilang kinabuhi kon sila adunay gihimo nga mga pasalig nga mas taas og prayoridad kay sa ilang personal nga pagpili—mga pasalig ngadto sa pamilya, Dios, trabaho ug nasud.”4

Usa ka problema mao ang media ug kalingawan sa tibuok kalibutan nga wala maghulagway sa mga prayoridad ug mga mithi sa kadaghanan. Sa bisan unsang rason, daghan kaayo sa atong telebisyon, sine, musika, ug Internet nagpakita sa sitwasyon diin ang pipila nagpakaaron-ingnon nga maoy gusto sa kadaghanan. Ang pagka-imoral ug kakulang sa moral, gikan sa sobra ka bayolente ngadto sa lingaw-lingaw nga pakighilawas, maoy gipakita nga normal ug maoy hinungdan nga ang adunay tradisyunal nga moral nga mga sumbanan mobati nga wala na kita sa panahon o kinaraan. Sa kalibutan nga na-impluwensya sa Internet ug ubang media, lisud kaayo magpadako og responsabling mga anak ug sa paghimo sa mga kaminyoon ug mga pamilya nga pabiling magkauban.

Bisan pa sa daw gisugyot sa lain-laing matang sa media ug ubang kalingawan, ug bisan pa sa pagkunhod sa tinguha sa pipila kabahin sa kaminyoon ug pamilya, ang kadaghanan sa katawhan nagtuo gihapon nga ang kaminyoon kinahanglang tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Nagtuo sila sa kamatinuuron sulod sa kaminyoon, ug sa mga panumpa sa kaminyoon nga “sa kasakit ug kabaskog sa panglawas” ug “hangtud bulagon kita sa kamatayon.”

Kinahanglang pahinumduman nato panagsa ang atong kaugalingon, sama nga ako napahinumduman didto sa Roma, sa makasiguro ug makahupay nga kamatuoran nga ang kaminyoon ug pamilya mao gihapon ang tinguha ug mithi sa kadaghanan sa katawhan ug nga wala kita mag-inusara niana nga mga pagtuo. Mas lisud karon ang pagpangita og balanse tali sa panarbaho, mga pamilya, ug personal nga mga panginahanglan. Isip simbahan, gusto nato nga motabang kutob sa mahimo sa pagmugna ug pagsuporta og lig-on nga mga kaminyoon ug pamilya.

Kana ang rason nga ang Simbahan aktibong miapil ug nangulo sa lain-laing panaghugpong ug ekomenikanhong paningkamot sa paglig-on sa pamilya. Kana ang rason nga atong gipakigbahin sa media ug sa social media ang atong mga mithi nga nakatutok sa pamilya. Kana ang rason nga atong gipakigbahin ang atong mga rekord sa genealogy ug pamilya sa tanang nasud.

Gusto natong madungog ang atong tingog batok sa tanang mga panglimbong ug alternatibong estilo sa kinabuhi nga nagtinguhang moilis sa organisasyon sa pamilya nga giestablisar mismo sa Dios. Gusto usab natong madungog ang atong tingog sa pagsuporta sa kalipay ug katagbawan nga anaa sa tradisyunal nga mga pamilya. Kinahanglang ipadayon nato ang pagpadungog niana nga tingog sa tibuok kalibutan sa pagpadayag nganong ang kaminyoon ug pamilya importante kaayo, ug nganong kanunay kining importante.

Mga kaigsoonan, ang gipahiuli nga ebanghelyo nasentro sa kaminyoon ug pamilya. Diha usab sa kaminyoon ug pamilya diin labing magkahiusa kita sa ubang mga tinuohan. Diha sa kaminyoon ug pamilya diin atong makita ang atong labing dakong pagkasusama sa kalibutan. Diha sa kaminyoon ug pamilya ang labing dakong oportunidad sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mahimong ehemplo sa tanan.

Tapuson nako pinaagi sa pagsaksi (ug ang akong siyam ka dekada ning kalibutan naghimo nakong takus nga mosulti niini) nga sa nagkatigulang na ko, mas nakaamgo ko nga ang pamilya mao ang sentro sa kinabuhi ug mao ang yawe sa mahangturong kalipay.

Magpasalamat ko alang sa akong asawa, mga anak, mga apo ug mga apo sa tuhod, ug sa tanan nakong mga ig-agaw ug mga in-laws ug kaparyentihan nga naghimo sa akong kinabuhi nga buhong ug, oo, mahangturon. Niining mahangturong kamatuoran akong ihatag ang akong labing kusganon ug sagradong pagsaksi pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, amen.