2010–2019
Tinud-anay nga Maayo ug dili Malimbungon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tinud-anay nga Maayo ug dili Malimbungon

Ang maayong balita sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga ang tinguha sa atong kasingkasing mausab ug ang atong motibo matudloan ug mapino.

Sa walay swerte, may panahon sa akong kinabuhi diin nadasig ako sa mga titulo ug katungod. Wala kini nako tuyoa. Samtang ako nangandam sa pagserbisyo og full-time nga misyon, ang akong magulang nahimong zone leader sa iyang misyon. Nakadungog ako og daghang maayong mga butang kabahin kaniya nga gusto usab nako kadtong mga butanga. Naglaum ug gani nag-ampo ako sa susamang posisyon.

Salamat, samtang nag-misyon, nakakat-on ako og gamhanang leksyon. Sa miaging komperensya, napahinumduman ako niana nga leksyon.

Niadtong Oktubre, si Presidente Dieter F. Uchtdorf miingon: “Sa akong tibuok kinabuhi, aduna koy oportunidad nga makauban ang pipila sa labing hanas ug intelihente nga mga lalaki ug mga babaye niini nga kalibutan. Sa batan-on pa ako, nadasig ako niadto kinsa mga edukado, nakalampos, malampuson, ug dinayeg sa kalibutan. Apan sulod sa mga katuigan, nakaamgo ako nga mas nakadayeg ako sa mga talagsaon ug bulahan nga mga kalag kinsa mga tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon.”1

Ang akong bayani sa Basahon ni Mormon maoy hingpit nga ehemplo sa talagsaon ug bulahang kalag kinsa tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon. Si Shiblon mao ang usa sa mga anak ni Alma ang Batan-on. Kita mas pamilyar sa iyang mga igsoon nga sila si Helaman, kinsa misunod sa iyang amahan isip tigtipig sa mga rekord ug propeta sa Dios, ug si Corianton, kinsa nakakat-on og kabuang isip misyonaryo nga nagkinahanglan og tambag gikan sa iyang amahan. Ngadto kang Helaman, si Alma misulat og 77 ka mga bersikulo (tan-awa sa Alma 36–37). Ngadto kang Corianton, si Alma misulat og 91 ka mga bersikulo (tan-awa sa Alma 39–42). Ngadto kang Shiblon, iyang tunga-tunga nga anak nga lalaki, misulat si Alma og 15 lamang ka mga bersikulo (tan-awa sa Alma 38). Apan ang iyang nga pulong niadtong 15 ka bersikulo gamhanan ug mapanudloon.

“Ug karon, akong anak, ako nagsalig nga ako makaangkon og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo, tungod sa imong pagkamakanunayon ug sa imong pagkamatinud-anon ngadto sa Dios; kay ingon nga ikaw misugod diha sa imong kabatan-on sa paghangad ngadto sa Ginoo nga imong Dios, bisan pa niana ako manghinaut nga ikaw magpadayon diha sa paghupot sa iyang mga sugo; kay bulahan siya nga makalahutay ngadto sa katapusan.

“Moingon ako nganha kanimo, akong anak, nga ako nakaangkon na og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo, tungod sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong pagkamakugihon, ug sa imong pagkamapailubon ug sa imong pagkamainantuson taliwala sa mga katawhan” (Alma 38:2–3).

Agi og dugang sa pakigsulti ngadto ni Shiblon, si Alma namulong usab mahitungod kaniya ngadto ni Corianton. Miingon si Alma: “Wala ba ikaw makapaniid sa pagkamakanunayon sa imong igsoon nga lalaki, ang iyang pagkamatinud-anon, ug ang iyang kakugi sa paghupot sa mga sugo sa Dios? Tan-awa, siya wala ba magpakita og maayo nga panig-ingnan alang kanimo?” (Alma 39:1).2

Makita kini nga si Shiblon maoy anak nga gustong mopahimuot sa iyang amahan ug nagbuhat unsa ang matarung alang sa katarung kay sa pagdayeg, posisyon, gahum, pasidungog, o awtoridad. Si Helaman nasayud ug nagtahud sa iyang igsoong lalaki, kay iyang gisaligan si Shiblon sa sagradong mga rekord nga iyang nadawat gikan sa iyang amahan. Sa tinuod si Helaman misalig kang Shiblon tungod kay “siya usa ka makiangayon nga tawo, ug siya naglakaw nga matarung sa atubangan sa Dios; ug siya nagsunod sa pagbuhat og maayo sa kanunay, sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo nga iyang Dios” (Alma 63:2). Ingon sa tinuod nga kinaiya ni Shiblon, wala kaayo siyay rekord sukad sa pagtipig niya sa balaang rekord hangtud gihatag niya kini sa anak ni Helaman nga si Helaman (tan-awa sa Alma 63:11).

Si Shiblon tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon. Siya ang tawo nga misakripisyo sa iyang panahon, talento, ug paningkamot sa pagtabang ug pagbayaw sa uban tungod sa gugma sa Dios ug sa iyang isigkatawo (tan-awa sa Alma 48:17–19; 49:30). Siya hingpit nga gihulagway sa mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball: “Ang talagsaong mga tawo mas kanunay gustong moserbisyo kaysa makaangkon og dominyon.”3

Sa kalibutan diin ang pagdayeg, posisyon, gahum, pasidungog, ug awtoridad maoy gipaningkamutan, ako mopasidungog niadtong talagsaon ug bulahan nga mga tawo kinsa tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon, kadtong nadasig sa gugma sa Dios ug sa ilang silingan, kadtong talagsaong mga tawo nga “mas gustong moserbisyo kaysa makaangkon og dominyon.”

Karon adunay pipila nga kita patuohon nga ang atong pagpangita og importansya sa kaugalingon matagamtam lamang pinaagi sa pag-angkon og posisyon ug gahum. Apan, salamat, adunay daghan nga wala maimpluwensya niini nga ideya. Sila makaangkon og importansya sa pagtinguha nga mahimong tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon. Sila akong nakita diha sa lain-laing matang sa kinabuhi ug sa mga tradisyon sa daghang mga tinuohan. Ug akong nakita nga daghan kaayo sila taliwala sa mga tinud-anay nga nakabig nga mga sumusunod ni Kristo.4

Mopasidungog ako niadtong wala maghunahuna sa kaugalingon sa pagserbisyo kada semana diha sa tanang ward ug branch sa pagtuman labaw ug lapas sa ilang mga calling. Apan ang mga calling moabut ug molabay. Gani mas nakapahimuot nako kadtong walay pormal nga calling nga nangita og paagi nga kanunay moserbisyo ug mobayaw sa uban. Usa ka brother mosayo sa simbahan aron magpahimutang sa mga lingkuranan ug magpabilin aron manglimpyo. Usa ka sister tuyo nga molingkod tupad sa buta nga sister sa iyang ward aron dili lamang niya maabi-abi apan kusgon usab niya pagkanta ang mga himno aron ang buta nga sister makadungog sa pulong ug makakanta usab. Kon inyong tutukan pag-ayo ang inyong ward o branch, inyo usab kining makita. Kanunay may mga miyembro nga nasayud kinsay nagkinahanglan og tabang ug kanus-a kini itanyag.

Tingali ang akong unang leksyon sa tinud-anay nga maayo nga mga Santos nga dili malimbungon nahitabo sa dihang misyonaryo ako. Mibalhin ako og area uban sa elder nga dili nako kaila. Nahibaloan nako sa ubang misyonaryo nga siya wala makadawat og buluhaton sa pagpangulo ug sa unsang paagi siya nanlimbasug sa pinulongan nga Korean bisan dugay na siya sa nasud. Apan sa naila ko na kini nga misyonaryo, akong natan-aw nga usa siya sa labing masulundon ug matinud-anong misyonaryo nga akong nailhan. Siya nagtuon panahon sa tingtuon; siya nagtrabaho panahon sa tingtrabaho. Siya mogawas ug mopauli sa apartment sa hustong oras. Siya nagkugi sa pagtuon og Koreano bisan ang pinulongan lisud alang kaniya.

Dihang nakaamgo ako nga ang mga komentaryo dili tinuod, gibati nako nga kini nga misyonaryo sayop nga nahukman nga dili malampuson. Gusto nakong isulti sa tibuok misyon unsay akong nadiskobrehan niini nga elder. Akong gisulti sa akong presidente sa misyon ang akong tinguha sa pagkorihir niini nga sayop. Iyang tubag mao, “Ang Langitnong Amahan nakaila nga siya malampuson nga misyonaryo, ug ako mao usab.” Siya midugang, “Ug ikaw usab nasayud, busa unsa pay labut sa uban?” Kining maalamon nga presidente sa misyon mitudlo kanako unsay importante sa pagserbisyo, ug dili ang pagdayeg, posisyon, gahum, pasidungog, o awtoridad. Kini dakong leksyon sa batan-ong misyonaryo kinsa nagtutok og maayo sa mga titulo.

Naghunahuna niini nga leksyon, namalandong ako sa akong kinabuhi ug nakita kon kapila ako naimpluwensya sa mga tawo kinsa niana nga panahon walay dagkong titulo o posisyon. Usa niadto nga sama ni Shiblon mao ang akong magtutudlo sa seminary sa akong junior year sa high school. Kining buotan nga tawo mitudlo og seminary mga duha o tulo lamang ka tuig, apan iyang natandog ang akong kasingkasing nga nakabaton ako og pagpamatuod. Tingali dili siya ang labing maayong magtutudlo, apan kanunay siyang andam ug ang iyang impluwensya kanako gamhanan ug mahangturon. Usa sa mga higayon nga siya akong nakita sa 40 ka tuig sukad iya akong gitudloan, mao ang iyang pag-anha sa haya sa akong amahan. Sa tinuod, kadto nga lihok wala gidasig sa titulo o gahum.

Nagpasidungog ako nianang magtutudlo ug daghang sama kaniya kinsa tinud-anay nga maayo ug dili malimbungon. Nagpasidungog ako sa magtutudlo sa Sunday School kinsa wala lamang magtudlo sa iyang mga estudyante panahon sa klase sa Dominggo apan nagtudlo ug nag-impluwensya niining mga estudyante pinaagi sa pagdapit kanila sa pagpamahaw uban sa iyang pamilya. Nagpasidungog ako sa mga lider sa mga batan-on kinsa nagtambong sa mga kalihokan sa sport ug kultura sa ilang mga kabatan-onan diha sa ilang ward. Nagpasidungog ako sa tawo kinsa nagsulat og mga pulong sa pagdasig sa mga silingan ug sa babaye kinsa wala lamang nag-mail og mga Christmas card apan personal kini nga naghatud ngadto sa mga pamilya ug higala kinsa nagkinahanglang bisitahan. Nagpasidungog ako sa brother kinsa balik-balik nga nagpasakay sa silingang may sakit nga Alzheimer—naghatag kaniya ug sa iyang asawa sa gikinahanglan kaayo nga kausaban nga pahiangay.

Kining mga butanga wala gibuhat alang sa pagdayeg o mga pasidungog. Kining mga tawhana wala madasig sa posibilidad nga makadawat og mga titulo o awtoridad. Sila mga disipulo ni Kristo, nagpadayon sa pagbuhat og maayo, ug sama ni Shiblon, sila naningkamot sa pagpahimuot sa ilang Amahan sa Langit.

Makapaguol kini kanako nga makadungog sa pipila kinsa mihunong sa pagserbisyo o gani sa pagsimba tungod kay sila na-release sa calling o mibati nga wala mahatagi sa posisyon o titulo. Nanghinaut ako nga ilang makat-unan ang leksyon nga akong nakat-unan isip usa ka batan-ong misyonaryo—nga ang serbisyo nga labing importante sa kasagaran giila sa Dios. Sa pagpaningkamot sa ako ug akoa, ato bang nakalimtan ang Ikaw ug Imo?

Ang uban moingon, “Apan layo pa kaayo ako aron mahimong sama nianang inyong gihulagway.” Ang maayong balita sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga ang tinguha sa atong kasingkasing mausab ug ang atong motibo matudloan ug mapino. Kon kita nabunyagan ngadto sa tinuod nga panon sa Dios, nagsugod kita sa proseso sa pagkabag-ong mga nilalang (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 5:17; Mosiah 27:26). Kada higayon nga atong bag-uhon ang atong pakigsaad sa bunyag pinaagi sa pag-ambit sa sakrament, kita magkaduol nianang katapusang tumong.5 Sa atong paglahutay niana nga pakigsaad, atong madawat ang kalig-on sa pagbangutan uban niadtong nagbangutan ug sa paghupay niadtong nagkinahanglan og paghupay (tan-awa sa Mosiah 18:9). Nianang pakigsaad, atong makaplagan ang grasya nga nakapahimo kanato sa pagserbisyo sa Dios ug pagsunod sa Iyang sugo, lakip ang paghigugma sa Dios sa atong tibuok kasingkasing ug sa atong silingan sama sa atong kaugalingon.6 Niana nga pakigsaad, ang Dios ug si Kristo nagtabang kanato aron kita makatabang niadto kinsa nagkinahanglan sa atong panabang (tan-awa sa Mosiah 4:16; tan-awa usab sa mga bersikulo 11–15).

Ang gusto ra gyud nako sa kinabuhi mao ang pagpahimuot sa akong mga amahan—sa yuta ug sa langit—ug mas mahisama ni Shiblon.7

Nagpasalamat ako sa Langitnong Amahan alang sa mga tawo nga sama ni Shiblon kansang mga ehemplo naghatag kanako—ug sa tanan—paglaum. Sa ilang mga kinabuhi, atong masaksihan ang mahigugmaong Amahan sa Langit ug maamumahon ug maloloy-ong Manluluwas. Akong idugang ang akong pagpamatuod ngadto sa ila uban sa saad nga maningkamot nga mas mahisama kanila, sa ngalan ni Jesukristo, amen.