2010–2019
Oo, Kita Makahimo ug Modaug Gayud!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Oo, Kita Makahimo ug Modaug Gayud!

Kinahanglan magpabilin kitang lig-on sa atong pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Niana kita modaug sa inadlaw nga mga gubat batok sa dautan.

Minahal nga mga kaigsoonan, mapamainubsanon ako sa pribilehiyo sa pagpamulong kaninyo, mga tighupot sa priesthood sa Dios sa tibuok Simbahan karon.

Si Presidente Thomas S. Monson makausa miingon:

“Ang kalibutan usahay makalilisang nga dapit nga puy-an. Ang gambalay sa pamatasan sa katilingban maingon og kusog kaayong nagkakunhod. Walay usa—batan-on man o edaran o naa sa tunga-tunga—ang makalingkawas gikan sa nagumon niadtong mga butang nga adunay posibilidad nga mobira paubos ug modaut kanato. …

“… Apan kita dili angay nga mawad-ag paglaum. … Nagsagubang kita og gubat batok sa sala. … Kini usa ka gubat nga kita makahimo ug modaug gayud. Ang atong Amahan sa Langit mihatag kanato sa mga himan nga atong gikinahanglan aron pagbuhat sa ingon.”1

Kitang tanan, batan-on ug tigulang, nag-atubang kada adlaw sa gubat nga gisulti ni Presidente Monson. Ang kaaway ug ang iyang mga anghel naninguha sa paglinga kanato. Ang ilang tuyo mao ang paglibug kanato aron kita motipas gikan sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Ginoo, maghimo kanato sa pagkalimot sa atong mahangturon nga panulundon. Nahibalo sila kaayo sa plano sa atong Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak, kay sila didto uban kanato niadtong dakong Konseho sa Langit sa dihang kini gitanyag. Naningkamut sila sa pagpahimulos sa atong mga kahuyang ug mga kaluya, naglingla kanato uban sa “gabon sa kangitngit …, diin nakapabuta sa mata, ug nakapatig-a sa mga kasingkasing sa katawhan, ug midala kanila ngadto sa lapad nga mga dalan, nga sila mamatay ug malaglag.”2

Bisan pa sa oposisyon nga atong giatubang, ingon nga gitudlo ni Presidente Monson, kini usa ka gubat nga kita makahimo ug modaug gayud. Ang Ginoo misalig sa atong kapasidad ug determinasyon sa pagbuhat sa ingon.

Ang mga kasulatan naglangkob og dili maihap nga mga ehemplo sa mga katawhan kinsa midaug sa ilang mga gubat, bisan diha taliwala sa mapintas kaayo nga mga sitwasyon. Usa niini nga mga ehemplo mao si Kapitan Moroni diha sa Basahon ni Mormon. Kining talagsaon nga batan-on may kaisug sa pagdepensa sa kamatuoran sa usa ka panahon nga dihay daghang mga panagbangi ug panaggubat nga maoy risgo sa paglahutay sa tibuok nasud sa Nephite. Bisan siya manggialamon sa paghimo sa iyang mga responsibilidad, si Moroni nagpabiling mapainubsanon. Kini ug ubang lain nga mga hiyas naghimo kaniya nga talagsaon nga instrumento diha sa mga kamot sa Dios niana nga panahon. Gipahayag ni propeta Alma nga kon ang tanang katawhan sama pa ni Moroni, “ang mga gahum gayud sa impyerno mauyog na unta sa kahangturan; [ug] ang yawa wala untay gahum ibabaw sa mga kasingkasing sa mga katawhan.”3 Ang tanan nga mga hiyas ni Moroni naggikan sa iyang hugot nga pagtuo sa Dios ug diha ni Ginoong Jesukristo4 ug sa iyang lig-on nga determinasyon sa pagsunod sa tingog sa Dios ug sa Iyang mga propeta.5

Sa paglarawan, ang tanan kanato nagkinahanglan nga mousab sa atong mga kaugalingon ngadto sa pagka-modernong Kapitan Moroni aron modaug sa mga gubat batok sa dautan. Nakaila ako og usa ka batan-ong deacon kinsa miusab sa iyang kaugalingon ngadto sa pagka-modernong Kapitan Moroni. Ingon nga gipaninguha niya ang pagsunod sa tambag sa iyang mga ginikanan ug sa mga lider sa Simbahan, ang iyang hugot nga pagtuo ug determinasyon gisulayan kada adlaw, bisan sa iyang batan-ong edad. Usa ka adlaw misulti siya kanako nga nasurprisa siya sa lisud kaayo ug dili maayo nga sitwasyon—ang iyang mga higala nag-access og pornograpiya nga mga hulagway diha sa ilang mga cell phone. Niana gyud nga higayona, kining batan-on nga lalaki kinahanglan nga modesisyon unsa ang labing importante—iyang popularidad o ang iyang pagkamatarung. Sa pipila ka segundo nga misunod, napuno siya sa kaisug ug gisultihan ang iyang mga higala nga ang ilang gibuhat dili husto. Labaw pa, gisultihan niya sila nga kinahanglan silang mohunong unsay ilang gibuhat o sila mahimong mga ulipon niini. Kadaghanan sa iyang mga kauban sa klase mibiay-biay sa iyang tambag, nag-ingon nga kini usa ka bahin sa kinabuhi ug nga walay sayop niini. Hinoon, dihay usa nga kauban nila kinsa naminaw sa tambag nianang batan-ong lalaki ug midesidir sa paghunong unsay iyang gibuhat.

Kining ehemplo sa deacon may positibong impluwensya diha sa usa sa iyang kauban sa klase. Sa walay pagduha-duha, siya ug ang iyang higala nagsagubang sa pagbiay-biay ug pagdaug-daug tungod niana nga desisyon. Sa laing bahin, sila misunod sa pahimangno ni Alma ngadto sa iyang katawhan sa dihang siya miingon, “Biya kamo gikan sa mga dautan, ug kamo palayo, ug ayaw paghikap sa ilang mahugaw nga mga butang.”6

Ang pamphlet nga Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan naglangkob sa mosunod nga tambag, giaprubahan sa Unang Kapangulohan alang sa kabatan-onan sa Simbahan: “Kamo responsable sa mga pagpili nga inyong himoon. Ang Dios naghunahuna kaninyo ug motabang kaninyo sa paghimo og maayo nga mga pagpili, bisan kon ang inyong mga pamilya ug mga higala migamit sa ilang kabubut-on diha sa mga paagi nga dili matarung. Pagbaton og moral nga kaisug sa pagbarug nga lig-on sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios, bisan kon kamo kinahanglang mobarug nga mag-inusara. Sa inyong pagbuhat niini, kamo nagpakita og ehemplo nga pagasundon sa tanan.”7

Ang gubat sa maayo batok sa dautan mopadayon sa tibuok natong kinabuhi, tungod kay ang tuyo sa kaaway mao ang paghimo sa tanang katawhan nga miserable sama kaniya. Si Satanas ug ang iyang mga anghel maninguha sa paglibug sa atong mga hunahuna ug mopugong pinaagi sa pagtintal kanato sa pagpakasala. Kon sila makahimo, ilang dauton ang tanan nga maayo. Bisan pa niana, importante nga masabtan nga sila may gahum lamang kanato kon kita motugot niini.

Ang mga kasulatan naglangkob usab og daghang mga ehemplo niadtong kinsa mihatag og pagtugot sa kaaway ug miresulta sa pagkalibug ug gani sa pagkalaglag, sama ni Nehor, Korihor, ug Sherem. Gikinahanglan kita nga magma-abtik niini nga peligro. Dili kita makatugot sa atong mga kaugalingon nga malibug sa popular nga mga mensahe nga daling dawaton sa kalibutan ug nga supak sa doktrina ug sa tinuod nga mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kadaghanan niining kalibutanon nga mga mensahe walay laing girepresentahan kondili ang pagsulay sa atong katilingban sa paghatag og kaangayan sa sala. Kinahanglan natong hinumduman nga, sa katapusan, ang tanan mobarug sa atubangan ni Kristo aron pagahukman sa atong mga buhat, maayo man kini o dautan.8 Samtang kita makasugat niining kalibutanon nga mga mensahe, dakong kaisug ug lig-on nga kahibalo sa plano sa atong Langitnong Amahan ang gikinahanglan sa pagpili sa matarung.

Tanan kita makadawat sa kalig-on sa pagpili sa matarung kon kita moduol sa Ginoo ug mobutang sa atong tanan nga pagsalig ug hugot nga pagtuo diha Kaniya. Apan, sumala sa gitudlo sa mga kasulatan, kinahanglan kitang magbaton og “sinserong kasingkasing” ug “tinuod nga katuyoan.” Niana ang Ginoo, diha sa Iyang walay katapusang kalooy, “mopakita sa kamatuoran [ngari kanato],” pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”9

Kini nga kahibalo nga nakuha pinaagi sa Espiritu Santo mao ang atong pagpamatuod, nga nagdugang sa atong hugot nga pagtuo ug determinasyon sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa gipahiuli nga ebanghelyo niining ulahing mga adlaw, sa walay pagsapayan sa popular nga mga mensahe nga atong madungog gikan sa kalibutan. Ang atong pagpamatuod kinahanglan mao ang atong taming sa pagpanalipod kanato batok sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway sa iyang pagsulay sa pag-atake kanato.10 Mogiya kini kanato sa kangitngit ug kalibug nga ania sa kalibutan karon.11

Nakat-unan ko kini nga baruganan sa dihang nagserbisyo ako isip usa ka batan-ong misyonaryo. Ang akong kompanyon ug ako nagserbisyo sa usa ka gamay ug layo kaayo nga branch sa Simbahan. Naninguha kami sa pagpakigsulti sa kada tawo sa siyudad. Maayo kaayo silang miabiabi kanamo, apan gusto silang makigdebate sa mga kasulatan ug nangayo kanamo og lig-ong ebidensya kalabut sa pagkatinuod sa unsay among gitudlo.

Akong mahinumduman nga kada higayon ang akong kompanyon ug ako mosulay sa pagprubar og butang ngadto sa mga tawo, ang Espiritu sa Dios mobiya kanamo ug mibati kami og hingpit nga pagkawala ug pagkalibug. Among gibati nga kinahanglang ipahiuyon pa gayud namo ang among pagpamatuod ngadto sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga among gitudlo. Sukad niana, akong nahinumduman nga sa dihang kami nagpamatuod sa tibuok namong kasingkasing, ang usa ka hilum nga panghimatuod nga gahum gikan sa Espiritu Santo, mipuno sa lawak, ug walay luna alang sa kalibug o panaghisgot. Akong nakat-unan nga walay dautan nga mga pwersa nga makahimo sa paglibug, paglimbong, o pagguba sa gahum sa usa ka sinserong pagpamatuod sa usa ka tinuod nga disipulo sa Manluluwas nga si Jesukristo.

Sa gitudlo sa Manluluwas Mismo, ang kaaway nagtinguha sa pag-alig-ig kanato ingon og trigo, naghimo kanato nga mawad-an sa atong abilidad sa pag-impluwensya sa kalibutan alang sa maayo.12

Minahal kong mga kaigsoonan, tungod sa dagkong kalibug ug mga pagduda nga mikatap sa tibuok kalibutan karon, kinahanglang magpabilin kitang lig-on sa atong pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Niana ang atong abilidad sa pagpanalipod sa kamatuoran ug hustisya motubo og dako. Modaug kita sa inadlaw nga mga gubat batok sa dautan, ug, imbis mapilde sa natad sa panggubatan sa kinabuhi, atong danihon ang uban sa pagsunod sa sumbanan sa Agalon.

Gidapit ko ang tanan sa pagpangita og kasiguroan [safety] nga naa sa mga kasulatan. Gipahiuyon ni Kapitan Moroni ang iyang hugot nga pagtuo ug ang iyang pagpamatuod sa kamatuoran ngadto sa kahibalo ug kaalam nga makaplagan diha sa mga kasulatan. Niini nga paagi, misalig siya nga makadawat siya sa mga panalangin sa Ginoo ug makakuha og daghang kadaugan, nga mao, sa pagkatinuod, ang nahitabo.

Gidapit ko ang tanan sa pagpangita og kasiguroan [safety] diha sa maalamong mga pulong sa atong mga propeta karon. Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Kita nga gi-orden sa priesthood sa Dios makahimo og kalainan. Kon kita magpabilin sa atong personal nga kaputli ug motahud sa priesthood, mahimo kitang matarung nga mga ehemplo nga angayng sundon sa uban. … [ug kita] motabang sa pagpahayag sa nagkadugang nga kangitngit sa kalibutan.”13

Nagdapit ako sa tanan sa pagsalig diha sa mga grasya ug sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Pinaagi sa Iyang maulaong sakripisyo, kita makabaton og kaisug sa pagdaug sa tanang mga gubat sa atong panahon, bisan sa panahon sa atong mga kalisud, mga hagit, ug mga tintasyon. Mosalig kita sa Iyang gugma ug gahum sa pagluwas. Si Kristo Mismo miingon:

“Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa ang makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.”14

“Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa nga magabalon siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi.”15

“Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan.”16

Ako mopamatuod niini nga mga kamatuoran diha sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo, amen.