2010–2019
Pagpabilin diha sa Ebanghelyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpabilin diha sa Ebanghelyo

Ang panan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi usa ka gamhanan nga sambingay sa paglahutay hangtud sa katapusan.

Sa wala pa mamatay si Presidente Heber J. Grant, usa sa Kaigsoonan mibisita kaniya. Sa wala pa siya mobiya, nag-ampo si Presidente Grant, “O Dios, panalangini ako nga dili mawala ang akong pagpamatuod ug magmatinud-anon hangtud sa katapusan!”1 Human sa dul-an sa 27 ka tuig isip Presidente sa Simbahan, mao kini ang iyang mainitong pag-ampo. Ang iyang ehemplo usa ka gamhanang pahinumdom nga walay usa, bisan unsay edad, ang luwas sa impluwensya ni Satanas. Duha sa labing gamhanang paagi ni Satanas mao ang paglibog ug paglingla.

Ang paglahutay hangtud sa katapusan usa ka ilhanan sa tinuod nga pagkadisipulo ug importante sa kinabuhing dayon. Apan kon ang mga pagsulay ug mga hagit moabut kanato, sa kasagaran kita ingnon nga “agwantaha lang.” Klarohon nako: ang “agwantaha lang” dili baruganan sa ebanghelyo. Ang paglahutay hangtud sa katapusan nagpasabut nga moduol ni Kristo kanunay ug magmahingpit diha Kaniya.

Kon ang paglahutay hangtud sa katapusan importante sa kinabuhing dayon, nganong maglisud man kita nga magmatinud-anon? Manlimbasug kita kon anaa sa duha ka nagkompetensya nga mga prayoridad. Ang taphaw nga pagkamasulundon ug kakulang sa pasalig makahuyang sa pagtuo. Ang paglahutay hangtud sa katapusan nagkinahanglan og hingpit nga pasalig ngadto sa Manluluwas ug sa atong mga pakigsaad.

Ang panan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi usa ka gamhanan nga sambingay sa paglahutay hangtud sa katapusan. Palihug tun-i nga mainampoon ug pamalandongi ang damgo ni Lehi; dayon ipahisama kini sa inyong kaugalingon. Sa inyong pagbuhat sa ingon, ikonsiderar ang unom ka importanting mga baruganan nga makatabang nato sa paglahutay hangtud sa katapusan.

1. Ayaw Kalimot sa Pag-ampo

Sugdan nato ni Lehi nga nag-inusara “sa usa ka mangitngit ug awaaw nga dapit.”2 Matag usa nato nakasinati og kangitngit ug kamingaw. “Kon ang kinabuhi mangitngit ug awaaw, ayaw kalimot sa pag-ampo.”3 Sunda ang ehemplo ni Presidente Heber J. Grant. Pag-ampo alang sa kalig-on aron makalahutay hangtud sa katapusan. Pangutan-a ang Langitnong Amahan, “Unsa pay Imong ipabuhat nako?”

2. Duol ngadto ni Kristo, ug Paghingpit diha Kaniya.

Ang kahoy sa kinabuhi mao ang sentro sa damgo ni Lehi. Ang tanan nagpunting ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy nagrepresentar ni Kristo, nga maoy klarong ebidensya sa gugma sa Dios. Ang bunga mao ang Iyang walay kinutuban nga Pag-ula ug maoy dakong ebidensya sa gugma sa Dios. Ang kinabuhing dayon uban sa atong mga minahal mas tam-is ug mas tinguhaon kay sa laing mga butang. Aron maangkon kini nga gasa, kinahanglan kita nga “moduol ngadto ni Kristo, ug magmahingpit diha kaniya.”4 Siya “ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.”5 Mahimong pun-on nato ang atong kinabuhi sa mga kalampusan ug maayong binuhatan, apan sa katapusan, kon dili kita mosulod sa sagrado nga mga pakigsaad sa pagsunod ni Kristo ug magmatinud-anon sa pagtuman niini, kita sa hingpit napakyas sa pagsabut niini.

3. Padayon uban sa Hugot nga Pagtuo

Adunay dalan nga paingon ngadto sa kahoy sa kinabuhi, ngadto ni Kristo. Kini higpit ug pig-ot, estrikto ug eksakto. Ang mga sugo sa Dios estrikto apan dili mapugnganon. Nanalipod kini nato gikan sa espirituhanon ug pisikal nga kakuyaw ug nagpugong nato nga mawala.

Ang pagkamasulundon makapalig-on sa pagtuo kang Kristo. Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan nga inubanan sa lihok ug gahum. Ang kanunayng pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas makahatag og espirituhanong gahum ug kapasidad. Kon wala ang makapalig-on ug makahimo nga gahum sa Pag-ula, imposible nga magpabilin sa dalan ug makalahutay.

“Padayon sa unahan uban sa pagkamakanunayon kang Kristo.”6

4. Ang Basahon ni Mormon Importante sa Espirituhanong Pagpakabuhi

Ang panaw sa kinabuhi mahagiton. Sayon ra nga malibog, mahisalaag ug mawala. Ang kagul-anan dili kalikayan ug gikinahanglan nga bahin sa atong mahangturong kauswagan. Kon ang kalisdanan moabut, ayaw itugot nga ang butang nga wala ninyo masabti sa hingpit makaguba sa tanan nga inyong nasabtan. Pagmapailubon, gunit sa kamatuoran; makasabut ra kamo. Ang mga pagsulay sama sa gabon sa kangitngit nga makabuta sa atong mga mata ug makapatig-a sa atong kasingkasing. Gawas kon kita “sa kanunay naggunit”7 sa pulong sa Dios ug nagsunod niini, mahimo kitang buta sa espirituhanon imbis nga mahunahunaon sa espirituhanon. Siksika ang Basahon ni Mormon ug ang mga pulong sa buhi nga propeta kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw! Mao kini ang yawe sa espirituhanong pagpakabuhi ug makalikay sa pagpangilad. Kon wala kini, espirituhanon kitang mawala.

5. Ayaw Pagkalibog ug Pagpalingla

Ang pagpatalinghug mao ang paghatag og mabinantayong atensyon. Ang pagpatalinghug niadtong wala motuo ni Kristo dili makatabang ninyo sa pagpangita Kaniya. Ang pagpangita sa #lapadngagambalay alang sa kahibalo dili modala ninyo ngadto sa kamatuoran. Dili kini makita didto. Ang Manluluwas lamang ang aduna “sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon.”8 Ang uban mga pulong lamang. Ang dako ug lapad nga gambalay nagsimbolo sa “kawang nga mga paghanduraw ug ang garbo”9 sa kalibutan—sa laing pagkasulti, pagpanglinga ug pagpanglingla. Puno kini sa nindot og sinina nga mga tawo nga daw anaa na nila ang tanan. Apan ilang gibugal-bugalan ang Manluluwas ug kadtong mosunod Kaniya. Sila “kanunayng managtoon apan bisan unsaon dili gayud managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.”10 Mahimong sakto sila sa politikanhong paagi, apan sa espirituhanon nahisalaag sila.

6. Pagpabilin diha sa Ebanghelyo

Ang mensahe ni Lehi mao ang pagpabilin diha sa ebanghelyo. Magpabilin kita tungod kay nakabig kita ngadto sa Ginoo. Si Alma mitudlo, “Tan-awa, siya miusab sa ilang mga kasingkasing; oo, siya mipukaw kanila gikan sa lawom nga pagkatulog, ug sila nahigmata ngadto sa Dios.”11 Samtang atong itugyan ang atong mga kasingkasing ngadto sa Dios, ang Espiritu Santo mousab sa atong pagkatawo, makabig kita pag-ayo ngadto sa Ginoo, ug dili na kita magtinguha sa lapad nga gambalay. Kon mohunong kita sa pagbuhat sa mga butang nga makahatag og hugot nga pagkakabig, mohuyang ang atong pagkaespirituhanon. Ang apostasiya mao ang kaatbang sa pagkakabig.

Ngadto sa tanang mga misyonaryo kaniadto ug karon: Mga elders ug sisters, dili mahimong mouli kamo gikan sa inyong misyon, dayon mobalik ngadto sa mga pamaagi sa kalibutan, ug mogahin og daghang mga oras sa walay hinungdan nga mga video games nga dili mohuyang sa espirituhanong paagi. Ni kamo makatan-aw og pornograpiya sa online ug mobaliwala sa hiyas ug kaputli nga walay grabe nga espirituhanong sangputanan. Kon mawala ninyo ang Espiritu, kamo nawala. Ayaw pagpalibog ug pagpalingla.

Ang tinuod nga disipulo magpadayon sa pagmata ngadto sa Dios kada adlaw sa makahuluganong personal nga pag-ampo, tininuod nga pagtuon sa kasulatan, personal nga pagkamasulundon, ug dili hinakog nga pagserbisyo. Pagpabilin sa ebanghelyo ug pagbantay.

Daghang mga tuig na ang milabay, si Sister Pearson ug ako gitawag sa pagdumala sa Washington Tacoma Mission. Ang tawag usa gyud ka surprisa. Uban sa kahadlok nakigkita ko sa chairman ug sa CEO sa kompaniya diin ako nagtrabaho ug gipahibalo sila sa akong mission call. Klaro kaayo nga wala sila makagusto sa akong desisyon nga mobiya sa kompaniya. “Kanus-a nimo gihimo kini nga desisyon, ug nganong wala nimo hisguti kini og sayo uban namo?” gusto silang masayud.

Nianang higayuna, usa ka klaro nga tubag miabut sa akong hunahuna. Miingon ko, “Gihimo nako kini nga desisyon isip usa ka batan-on nga nag-edad og 19, sa dihang mihimo ko og sagrado nga mga pakigsaad uban sa Dios didto sa templo sa pagsunod sa Manluluwas. Natukod nako ang akong kinabuhi niadto nga mga pakigsaad, ug gusto gayud nako nga tumanon kini karon.”

Kon mosulod kita og pakigsaad uban sa Dios, wala nay pagsibug. Ang pag-uyon-uyon, paghunong, ug pagkawala sa kadasig dili opsyon. Sa gingharian sa Dios, dunay sumbanan sa kahamili alang sa kahimayaan. Nagkinahanglan kini og maisugon nga pagkadisipulo! Walay lugar alang sa ordinaryo o kontento ra sa kaugalingon nga mga disipulo. Ang ordinaryo kaaway sa kahamili, ug ang ordinaryo nga pasalig makapugong ninyo sa paglahutay hangtud sa katapusan.

Kon kamo nanlimbasug, naglibug, o espirituhanong nawala, moawhag ko ninyo sa pagbuhat sa butang nga akong nahibaloan nga makapabalik ninyo. Sugdi pag-usab sa mainampoong paagi ang pagtuon sa Basahon ni Mormon ug sunda ang mga pagtulun-an niini, kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw! Mopamatuod ko sa dakong gahum sa Basahon ni Mormon nga makausab sa inyong kinabuhi ug makalig-on sa inyong tinguha sa pagsunod ni Kristo. Ang Espiritu Santo mousab sa inyong kasingkasing ug motabang ninyo nga makakita sa “mga butang ingon nga sila gayud mao.”12 Mopakita Siya ninyo unsay inyong sunod nga buhaton. Mao kini ang saad ni Nephi kaninyo:

“Ug ako miingon ngadto kanila … kinsa kadto nga mopatalinghug sa pulong sa Dios, ug hugot nga mogunit niini, dili gayud sila malaglag; ni ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga mga panâ sa kaaway makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan.

“Busa, ako … miawhag kanila … nga sila unta mamati ngadto sa pulong sa Dios ug mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan nga mga butang.”13

Mga kaigsoonan, ang paglahutay hangtud sa katapusan mao ang labing dako nga pagsulay sa pagkadisipulo. Ang atong inadlaw nga pagkadisipulo modeterminar sa atong mahangturong destinasyon. Pagmata ngadto sa Dios, gunit sa kamatuoran, tumana ang inyong sagradong mga pakigsaad sa templo, ug pabilin diha sa ebanghelyo!

Mosaksi ko sa nabanhaw nga buhi nga Kristo. Nasayud ko nga Siya buhi. Ang akong labing dako nga tinguha mao nga ako magmatinuoron ug magmatinud-anon hangtud sa katapusan sa pagsunod sa Iyang talagsaong ehemplo. Pinaagi sa sagradong pangalan sa Ginoo nga si Jesukristo, amen.