2010–2019
“Dili Ba Mao Kini ang Pagpuasa nga Akong Napili?”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Dili Ba Mao Kini ang Pagpuasa nga Akong Napili?”

Ang inyong halad sa puasa daghan og mabuhat kay sa tabang sa pagpakaon ug pagbisti. Moayo ug mousab kini og mga kasingkasing.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, kalipay nako nga ipadayag ang akong gugma kaninyo niining kinatibuk-ang komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kana nga kalipay nagagikan sa pagsaksi sa Espiritu nga ang gugma sa Manluluwas nagtabang sa matag usa kaninyo ug ngadto sa tanang anak sa Langitnong Amahan. Ang atong Langitnong Amahan gustong mopanalangin sa Iyang mga anak sa espiritwal ug temporal. Nakasabut Siya sa matag panginahanglan, kasakit, ug paglaum nila.

Kon motabang kita ni bisan kinsa, bation kini sa Manluluwas nga sama ra nga Siya ang atong gitabangan.

Siya miingon kanato nga tinuod kana sa dihang Iyang gihulagway ang umaabut nga higayon natong tanan nga ato Siyang makita human makompleto ang atong kinabuhi niining kalibutana. Ang larawan sa akong hunahuna nianang adlawa mas miklaro sa mga adlaw nga nag-ampo ug nagpuasa ko aron masayud unsay akong isulti karong buntaga. Ang paghulagway sa Ginoo nianang umaabut nga interbyu gihatag ngadto sa Iyang mga disipulo, ug naghulagway kini sa unsay gusto kaayo nato nga mahitabo usab ngari nato:

“Ug ang Hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan:

“Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: nadumoloong ako ug ginahangop ninyo ang pagpasaka kanako:

“Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan: Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw: Nabilanggo ako ug miadto kamo kanako.

“Ug kaniya motubag ang mga matarung nga manag-ingon, Ginoo, kanus-a ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw nga gipakaon, o giuhaw ug amo ikawng gipainom?

“Ug kanus-a ba kami makakita kanimo nga nadumoloong ug amo ikawng gipasaka? o hubo, ug amo ikawng gibistihan?

“Ug kanus-a ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikawng giduaw?

“Ug kanila motubag ang Hari nga magaingon, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako.”1

Ikaw ug ako gusto nianang mainitong paghangup gikan sa atong Manluluwas. Apan unsaon nato nga mahimong takus niana? Mas daghan ang gigutom, walay kapuy-an, ug nag-inusarang mga anak sa Langitnong Amahan kay sa atong matabangan. Ug nagkadaghan ang dili na nato maabut.

Mao nga dunay gihatag ang Ginoo nga mabuhat sa matag usa kanato. Usa kini ka sugo nga yano kaayo nga bisan ang bata makasabut. Sugo kini nga may talagsaong saad alang niadtong nanginahanglan ug alang kanato.

Kini ang balaod sa puasa. Ang mga pulong sa basahon ni Isaias mao ang paghulagway sa Ginoo sa kasugoan ug sa panalangin nga anaa alang kanato sa Iyang Simbahan:

“Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili: ang paghubad sa mga higut sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo, ug ang pagpagawas sa mga dinaugdaug, ug nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo?

“Dili ba mao ang pakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom ug imo nga dad-on ang mga kabus nga sinalikway ngadto sa imong balay? kon ikaw makakita sa hubo nga imo siya nga tampian ug nga ikaw dili matago gikan sa imong kaugalingon nga unod?

“Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon, ug ang imong pagkaayo motungha sa madali; ug ang imong pagkamatarung mouna kanimo; ang himaya sa Ginoo magapalikod kanimo.

“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo motubag; ikaw motu-aw ug siya magaingon: Ania man ako. Kong imo nga kuhaon gikan sa imong taliwala ang yugo, ang pagtulisok sa tudlo, ug ang pagsulti sa mangil-ad;

“Ug kon ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom, ug busgon mo ang sinakit nga kalag; unya ang imong kahayag mosubang sa kangitngitan ug ang imong kadulom maingon sa kaudtohon.

“Ug ang Dios magamando kanimo sa kanunay ug mobusog sa imong kalag sa mga dapit nga mamala, ug magapalig-on sa imong mga bukog ug ikaw mahisama sa usa ka pinatubigan nga tanaman, ug sama sa usa ka tubod sa tubig, kansang mga tubig walay paghubas.”2

Ang Ginoo mihatag kanato og yanong sugo nga adunay talagsaong saad. Sa Simbahan karon gihatagan kita og oportunidad sa pagpuasa kausa kada bulan ug mohatag og ubay-ubay nga halad sa puasa pinaagi sa atong bishop o branch president alang sa kaayohan sa kabus ug timawa. Ang uban gamiton sa pagtabang niadtong naglibut kaninyo, tingali usa sa inyong kaugalingong pamilya. Ang mga suluguon sa Ginoo mag-ampo ug magpuasa alang sa pagpadayag aron masayud kinsa ang tabangan ug unsang tabang ang ihatag. Kadtong wala kinahanglana nga tabang sa mga tawo sa inyong lokal nga unit sa Simbahan mahimong magamit sa pagpanalangin sa ubang miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan kinsa nanginahanglan.

Ang sugo nga magpuasa alang sa mga kabus dunay daghang mga panalangin nga nahisukip. Si Presidente Spencer W. Kimball mitawag sa kapakyas sa pagsunod niana nga balaod nga sala sa wala pagbuhat nga dunay bug-at nga silot. Misulat siya: “Abunda nga mga saad ang gihimo sa Ginoo niadtong nagpuasa ug nagtabang sa mga nanginahanglan. … Inspirasyon ug espirituhanong giya moabut uban sa pagkamatarung ug kasuod ngadto sa atong Langitnong Amahan. Ang dili pagbuhat ning matarung nga buhat sa pagpuasa mohikaw kanato niini nga mga panalangin.”3

Nakadawat ako sa usa niana nga mga panalangin pipila lang ka adlaw ang milabay. Tungod kay ang kinatibuk-ang komperensya matunong sa tapus sa semana nga sagad mahitabo ang miting sa pagpuasa ug pagpamatuod, nagpuasa ug nag-ampo ko aron masayud unsaon nga mosunod gihapon ko sa sugo sa pag-amuma niadtong nanginahanglan.

Sa Sabado, nagpuasa gihapon, mimata ko sa alas 6:00 ug nag-ampo og usab. Gibati nako nga motan-aw sa balita sa tibuok kalibutan. Didto nabasa ko kini nga report:

Ang Tropical Cyclone Pam miguba sa daghang kabalayan samtang direkta kining miigo sa Port Vila, ang kapital sa Vanuatu. Mipatay kini og dili moubos unom ka tawo sa Vanuatu, ang unang nakumpirmang report gikan sa usa sa labing kusog nga bagyo nga miigo og yuta.

“Halos walay kahoy nga tanos nga nagbarug [sa dihang ang bagyo] mitadlas sa isla nga nasud sa Pasipiko.4

Ang emergency assessment team sa World Vision nagplano nga sutaon ang kadaut human makalabay ang bagyo. 

Mitambag sila sa mga residente sa pagpasilong sa lig-on nga mga building sama sa mga unibersidad ug eskwelahan.

Ug dayon miingon sila: “‘Ang pinakalig-on nilang estruktura mao ang sementadong mga simbahan,’ miingon si Inga Mepham [gikan sa] CARE International. … ‘Pipila kanila wala niana. Lisud pagpangita og estruktura nga sa imong pagtuo makasugakod og Kategorya 5 (nga bagyo).’”5

Sa akong pagbasa niana, nakahinumdom ko nga mibisita og mga panimalay sa Vanuatu. Mahulagway diha sa akong hunahuna ang mga tawo nga nagpunsisok sa mga balay nga giguba sa hangin. Ug dayon akong nahinumduman ang mainitong paghangup kanako sa mga tawo sa Vanuatu. Naghunahuna ako kanila ug sa ilang mga silingan nga milalin ngadto sa luwas nga sementado natong chapel.

Dayon akong nahunahuna ang bishop ug presidente sa Relief Society nga nanglakaw taliwala kanila, nanghatag og kahupayan, mga habol, pagkaon, ug tubig nga mainom. Akong mahunahuna ang nahadlok nga mga bata nga nagtapok.

Layo kaayo sila sa balay diin gibasa ko kadto nga report, apan nasayud ko unsay buhaton sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga suluguon. Nasayud ko nga nahimong posible ang pagtabang niana nga mga anak sa Langitnong Amahan tungod sa mga halad sa puasa, andam nga gihatag sa mga disipulo sa Ginoo kinsa anaa sa layo apan duol sa Ginoo.

Mao nga wala ko maghulat sa Dominggo. Mihatag ko og halad sa puasa ngadto sa akong bishop nianang buntaga. Nasayud ko nga kana nga halad mahimong gamiton sa bishop ug presidente sa Relief Society sa pagtabang sa usa sa akong kasilinganan. Ang gamay nakong halad mahimong dili kinahanglanon sa dapit diin ang akong pamilya ug ako nagpuyo, ug ang lokal nga sobra sa akong mga halad mahimong moabut sa Vanuatu.

Ubang mga bagyo ug trahedya moabut sa kalibutan ngadto sa mga tawo nga gihigugma sa Ginoo ug kansang mga kaguol Iyang gibati. Ang parte sa inyong halad sa puasa ug nako ning bulana gamiton sa pagtabang ni bisan kinsa, bisan asa, kansang kahupayan bation sa Ginoo nga daw Iyang kaugalingong kahupayan.

Ang inyong halad sa puasa daghan og mabuhat kay sa tabang sa pagpakaon ug pagbisti. Moayo ug mousab kini og mga kasingkasing. Ang bunga sa kinasingkasing nga halad mao ang tinguha diha sa kasingkasing sa nakadawat nga motabang sa uban nga nanginahanglan. Nahitabo kana sa tibuok kalibutan.

Nahitabo kini sa kinabuhi ni Sister Abie Turay, kinsa nagpuyo sa Sierra Leone. Usa ka gubat sibil nagsugod niadtong 1991. Miguba kini sa nasud sulod sa daghang tuig. Ang Sierra Leone daan na nga usa sa labing kabus nga nasud sa kalibutan. “Panahon sa gubat, dili klaro kinsa ang nagkontrolar sa nasud—mga bangko … sirado, mga opisina sa gobyerno gitrangkahan, mga pwersa sa kapulisan [walay mahimo batok sa mga rebelde], … ug adunay kagubot, pagpatay ug kagul-anan. Liboan ka mga tawo ang nangamatay ug sobra sa duha ka milyon ka mga tawo napugos pagbiya sa ilang mga balay aron paglikay sa pagpamatay.”6

Bisan sa ingon nga mga higayon, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw milambo.

Usa sa unang mga branch giorganisar sa siyudad diin nagpuyo si Sister Turay. Ang iyang bana mao ang unang presidente sa branch. Miserbisyo siya isip district president panahon sa gubat sibil.

Kon dunay mobisita sa balay ni Sister Turay [karon], ganahan siyang mopakita og duha ka [bahandi] gikan sa gubat: asul-ug-puti nga striped shirt [nga iyang nakuha] gikan sa usa ka bantal sa gamit na nga mga sinina [nga gihatag sa mga miyembro sa Simbahan] ug usa ka habol, karaan ug gision na.”7

Miingon siya, “Kini nga shirt maoy unang … sinina nga akong [nadawat]. … Mao ni ang akong gisul-ob sa pagpanarbaho—nindot kaayo ni. [Akong gibati nga gwapa kaayo niini.] Wala koy laing mga sinina.

“Panahon sa gubat, kini nga habol naghatag og kainit kanamo, ako ug sa akong mga anak. Kon atakihon na mi sa mga rebelde, kini ra ang madali nako og dala [samtang managan mi sa kalibunan aron motago]. Mao nga dad-on namo ang habol. Maghatag ni kanamo og kainit ug makadepensa sa lamok.”8

“Si Sister Turay mihisgot kabahin sa iyang pasalamat sa usa ka mission president kinsa miadto sa nasud nga apektado sa gubat nga nagdala og [kwarta].” Kadto nga mga kwarta, gikan sa mga halad sa puasa sa mga tawo sama kaninyo, nakapahimo sa mga Santos sa pagpalit og pagkaon nga sa kasagaran dili mapalit sa mga Sierra Leoneans.9

Si Sister Turay, namulong niadtong mga manggihatagong midonar aron sila maluwas, miingon, “Kon maghunahuna ko [sa] mga tawo nga mihimo niini … akong bation nga gipadala sila sa Dios, tungod kay ang yanong mga tawo mihimo ning mabinationg buhat alang [kanamo].”10

Usa ka bisita gikan sa Estados Unidos nakig-istorya ni Abie dili pa lang dugay. Panahon sa iyang pakig-uban ni Abie, ang iyang mga mata “nadani ngadto sa usa ka hugpong sa mga kasulatan nga anaa sa lamesa.” Iyang makita nga bililhon kini, “gimarkahan og mga sulat ang mga kolum. [Daan] na ang mga pahina; ang uban gisi. Natangtang na ang hapin.”

Iyang gigunitan ang kasulatan sa iyang “kamot ug hinay nga gipakli ang mga pahina. Sa [iyang pagbuhat niini, iyang nakit-an ang] yellow nga kopya sa tithing donation slip. [Iyang] nakita nga, sa usa ka nasud diin [ang dolyar bililhon kaayo], si Abie Turay mibayad og usa ka dolyar isip iyang ikapulo, usa ka dolyar alang sa pundo sa misyonaryo, ug usa ka dolyar isip halad sa puasa alang niadtong, sa iyang mga pulong, ‘tinud-anay nga kabus.’”

Ang bisita mitiklop sa kasulatan ni Sister Turay ug naghunahuna, samtang nagbarug siya uban niining matinud-anong African nga inahan, nga anaa siya sa sagradong dapit.11

Sama nga ang pagdawat sa panalangin sa inyong halad sa puasa ug kanako makausab og mga kasingkasing, mao usab ang pagpuasa alang sa kaayohan sa uban. Bisan ang bata makabati niini.

Daghang mga bata, ug pipila ka mga hamtong, tungod sa personal nga mga rason tingali lisuran sa 24-oras nga puasa. Sama sa pulong ni Isaias, mahimong bation ang puasa nga “[misakit sa] kalag.” Ang maalamong mga ginikanan nakabantay niini nga posibilidad ug mainampingong nagsunod sa tambag ni Presidente Joseph F. Smith: “Mas maayong tudloan sila sa baruganan, ug tugutan silang mosunod niini kon sakto na sa edad nga mopili nga maalamon.”12

Akong nakita ang panalangin niana nga tambag bag-ohay lang. Usa sa akong mga apo nakadiskobre nga dili siya kalahutay og 24-oras nga puasa. Apan ang maalamon niyang mga ginikanan mitudlo sa baruganan diha sa iyang kasingkasing. Usa sa iyang mga higala sa eskwelahan namatyan og batan-ong ig-agaw tungod sa aksidente. Ang akong apo nangutana sa iyang mama sa adlaw tingpuasa, sa maong panahon nga gilisdan siya sa pagpadayon sa puasa, kon maarang-arang ba ang iyang higala kon iyang ipadayon ang iyang pagpuasa.

Ang iyang pangutana mao ang kumpirmasyon sa tambag ni Presidente Joseph F. Smith. Ang akong apo miabut sa punto nga dili lang kay nasabtan niya ang baruganan sa puasa, apan natanum kini diha sa iyang kasingkasing. Iyang gibati nga ang iyang pagpuasa ug mga pag-ampo mahimong makahatag og panalangin gikan sa Dios ngadto sa nanginahanglan. Kon sundon niya kanunay ang baruganan, makahatag kini sa talagsaong mga epekto sa iyang kaugalingong kinabuhi nga gisaad sa Ginoo. Maangkon niya ang espirituhanong panalangin sa gahum nga makadawat og inspirasyon ug mas dakong kapasidad sa pagbatok sa tintasyon.

Wala kita masayud sa tanang rason nganong si Jesukristo miadto sa kamingawan aron magpuasa ug mag-ampo. Apan nasayud kita sa usa sa mga epekto: ang Manluluwas hingpit nga nakabatok sa mga tintasyon ni Satanas nga moabuso sa Iyang balaang gahum.

Ang mubong higayon nga magpuasa kita kada bulan ug ang gamayng kantidad nga atong ihalad alang sa kabus mahimong maghatag og gamay lang nga kausaban sa atong kinaiya nga molikay sa dautan. Apan dunay dakong saad, samtang mobuhat kita kutob sa atong mahimo sa pag-ampo, pagpuasa, ug pagdonar ngadto sa nanginahanglan:

“Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon, ug ang imong pagkaayo motungha sa madali; ug ang imong pagkamatarung mouna kanimo; ang himaya sa Ginoo magapalikod kanimo.

“Unya ikaw motawag, ug ang Ginoo motubag; ikaw motu-aw ug siya magaingon: Ania man ako.”13

Nag-ampo ko nga atong maangkon kana nga dagkong mga panalangin alang sa atong kaugalingon ug sa atong mga pamilya.

Mosaksi ko nga si Jesus mao ang Kristo, nga sa Iyang Simbahan gidapit kita nga motabang Kaniya samtang nag-amuma Siya sa mga kabus sa Iyang paagi, ug nga nagsaad Siya nga mahangturong mga panalangin moabut gikan sa atong pagtabang Kaniya. Pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.