2010–2019
Mga Tigpanalipod sa Pamahayag bahin sa Pamilya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Tigpanalipod sa Pamahayag bahin sa Pamilya

Motabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagbarug nga maisugon ug ingon nga mga tigpanalipod sa kaminyoon, pagka-ginikanan, ug sa panimalay.

Unsa nga pribilehiyo ug kalipay nga mahimong kabahin niining nindot nga panagtigum sa mga batan-on ug hamtong nga mga babaye Unsa kita ka bulahan isip mga babaye nga nagkapundok niining gabhiona diha sa panaghiusa ug gugma.

General Women's Session April 2015

Bag-o nakong nabasa ang istorya ni Marie Madeliene Cardon, kinsa, uban sa iyang pamilya, midawat sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo gikan sa unang mga misyonaryo nga gitawag sa pagserbisyo sa Italy niadtong 1850. Usa siya ka batan-ong babaye nga 17 o 18 ang panuigon sa dihang sila gibunyagan. Usa ka Dominggo, samtang ang pamilya nagpahigayon og tulumanon sa pagsimba didto sa ilang panimalay sa taas nga mga Bukid sa amihanang Italy, dunay pundok sa manggugubot nga mga lalaki, lakip ang pipila ka lokal nga mga ministro, ang nagpundok libut sa balay ug misugod sa pagsinggit, ug pagtawag sa mga misyonaryo nga pagawason. Wala ako magtuo nga sila may tinguha sa pagpatudlo sa ebanghelyo—tuyo nila ang pagpasakit. Ang batan-ong Marie ang migawas sa balay aron sa pag-atubang sa pundok sa manggugubot.

Gipadayon nila ang ilang madumtanong mga singgit ug namugos nga pagawason ang mga misyonaryo. Gipataas ni Marie ang iyang Biblia ug gimandoan sila sa pagbiya. Gisultihan niya sila nga ang mga elder ubos sa iyang proteksyon ug nga sila dili makapasakit og usa ka buhok sa ilang mga ulo. Paminawa ang iyang kaugalingong mga pulong: “Ang tanan nakurat. … Ang Dios nag-uban kanako. Gibutang Niya kadtong mga pulong sa akong ba-ba, o dili ako makasulti niadto. Ang tanan nahilum, diha-diha dayon. Kadtong isug nga mabangis nga pundok sa mga lalaki walay umoy atubangan sa usa ka huyang, nagkurog, apan walay kahadlok nga batan-ong babaye.” Ang mga ministro misugo sa pundok sa manggugubot sa pagbiya, nga gihimo nila sa hilum nga kaulaw, kahadlok, ug pagmahay. Natapos sa gamayng pundok ang ilang miting diha sa kalinaw.1

Mahunahuna ba ninyo kanang maisug nga batan-ong babaye, sama og edad sa kadaghanan kaninyo, nagbarug atubangan sa usa ka pundok sa manggugubot ug nanalipod sa iyang bag-ong nakaplagang pagtuo uban sa kaisug ug kalig-on?

Mga sister, pipila kanato ang kinahanglan nga moatubang og nasuko nga pundok sa manggugubot, apan adunay gubat nga nagpadayon niining kalibutan diin ang atong labing gimahal ug sukaranang mga doktrina gisaway. Piho akong nagsulti sa doktrina bahin sa pamilya. Ang kabalaan sa panimalay ug ang importanting mga katuyoan sa pamilya gisukna, gisaway, ug giatake sa tanang paagi nga mahimo.

Sa dihang unang gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” 20 ka tuig na karong tuiga, atong gipasalamatan ug gimahal ang ka klaro, ka yano, ug kamatuoran niining pinadayag nga dokumento. Wala kaayo kita kaamgo nianang higayuna unsa gayud nato kakinahanglan kining importanting mga pamahayag sa kalibutan karon ingon nga baruganan nga kita makahukom sa bag-ong kalibutanon nga pilosopiya nga moabut kanato gikan sa media, Internet, mga iskolar, TV ug mga pelikula, ug bisan sa mga magbabalaod. Ang pamahayag kalabut sa pamilya nahimong atong sukdanan sa paghukom sa mga pilosopiya sa kalibutan, ug ako magpamatuod nga ang mga baruganan nga ania niini nga pamahayag ingon ka tinuod karon sama kaniadto dihang kini gihatag kanato sa propeta sa Dios hapit 20 ka tuig na ang milabay.

Mahimo bang mosulti ko og usa ka butang nga klaro? Ang kinabuhi tagsa ra nga mamao sumala sa plano alang ni bisan kinsa, ug kita nahibalo gayud nga dili tanang mga babaye nakasinati sa unsay gihulagway diha sa pamahayag. Kini importante gihapon sa pagsabut ug pagtudlo sa sundanan sa Ginoo ug maninguha nga makab-ot ang katumanan niana nga sundanan sa labing maayo nga atong mahimo.

Kitang tanan adunay tahas nga buhaton diha sa plano, ug kitang tanan pareho kabililhon sa atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga atong hinumduman nga usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan nasayud sa atong matarung nga mga tinguha ug motuman sa Iyang mga saad nga walay usa nga mapugngan gikan niadtong kinsa matinud-anong nagsunod sa ilang mga pakigsaad. Ang Langitnong Amahan adunay misyon ug plano alang kanatong tanan, apan Siya usab adunay Iyang kaugalingong takda sa panahon. Usa sa labing malisud nga mga hagit niining kinabuhia mao ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa panahon sa Ginoo. Maayo kini nga ideya nga adunay kapilian nga plano sa hunahuna, nga nagtabang kanato nga mahimong tigsunod sa pakigsaad, manggiloy-on, ug matarung nga mga babaye kinsa nagtukod sa gingharian sa Dios matuman o dili ang plano nato sa kinabuhi. Kinahanglan natong tudloan ang atong anak nga mga babaye sa pagtumong alang sa labing maayo apan magplano alang sa wala damha.

Atol niining ika-20 ka tuig nga anibersaryo sa pamahayag bahin sa pamilya, gusto kong mohatag og hagit alang kanatong tanan isip mga babaye sa Simbahan nga mahimong mga tigpanalipod sa “Ang Pamilya: Usa Ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Ingon nga si Marie Madeline Cardon maisugong mipanalipod sa mga misyonaryo ug sa iyang bag-ong nakaplagan nga pagtuo, kinahanglan kitang maisugon nga mopanalipod sa gipadayag sa Ginoo nga mga doktrina nga naghulagway sa kaminyoon, mga pamilya, sa balaang tahas sa kalalakin-an ug kababayen-an, ug sa importansya sa mga panimalay isip sagradong mga dapit—bisan kon ang kalibutan nagsinggit diha sa atong mga dunggan nga kini nga mga baruganan karaan, pinugngan, ug dili na angay. Ang tanan, walay pagsapayan sa ilang sitwasyon sa kaminyoon o gidaghanon sa mga anak, makapanalipod sa plano sa Ginoo nga gihulagway diha sa pamahayag bahin sa pamilya. Kon kini plano sa Ginoo, kinahanglan nga ato usab kini nga plano!

Adunay tulo ka mga baruganan nga gitudlo sa pamahayag nga sa akong hunahuna nagkinahanglan gayud og dili matarug nga mga manlalaban. Ang una mao ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye. Gitudloan kita diha sa mga kasulatan, “Hinoon, diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babaye.”2 Alang ni bisan kinsa nga makakab-ot sa kahingpitan sa mga panalangin sa priesthood, kinahanglan gayud nga may bana ug asawa nga na-sealed diha sa balay sa Ginoo, nag-ambahan sa katarung, ug nagpabiling matinud-anon sa ilang mga pakigsaad. Kini mao ang plano sa Ginoo alang sa Iyang mga anak, ug walay igong pakigpulong o pagpanaway sa publiko nga mousab sa unsay napadayag sa Ginoo. Kinahanglan kitang magpadayon sa pagka-ehemplo sa matarung nga kaminyoon, maninguha niana nga mga panalangin sa atong kinabuhi, ug magbaton og hugot nga pagtuo kon kini dugay nga moabut. Magmahimo kitang tigpanalipod sa kaminyoon ingon nga gi-orden kini sa Ginoo samtang magpadayon sa pagpakita og gugma ug kalooy alang niadtong may lahi nga mga ideya.

Ang sunod nga baruganan nga nagkinahanglan sa atong mapanalipdanong mga tingog mao ang pagrespeto sa balaang tahas sa mga inahan ug mga amahan. Mahinamon kitang motudlo sa atong mga anak sa pagtumong sa maayo niini nga kinabuhi. Gusto natong maniguro nga ang atong anak nga mga babaye mahibalo nga sila adunay potensyal sa paglampus ug mahimong bisan unsa nga ilang gihunahuna. Kita nanghinaut nga magustuhan nila ang pagkat-on, ma-edukar, may talento, ug tingali mahimong ang sunod nga Marie Curie o Eliza R. Snow.

Gitudloan ba usab nato ang atong anak nga mga lalaki ug mga babaye nga walay mas labaw nga dungog, walay mas taas nga mga titulo, ug walay mas importanting mga tahas sa kinabuhi kay sa inahan o amahan? Ako manghinaut nga sa atong pag-awhag sa atong mga anak sa pagkab-ot sa labing maayo niini nga kinabuhi nga kita usab motudlo kanila sa pagpasidungog ug pagtuboy sa mga tahas nga gihimo sa mga inahan ug mga amahan diha sa plano sa atong Langitnong Amahan.

Ang among kamanghurang anak nga babaye, si Abby, nakakita og talagsaong oportunidad sa pagbarug isip tigpanalipod sa tahas sa inahan. Usa ka adlaw nakadawat siya og pahibalo gikan sa eskwelahan sa iyang mga anak nga may programa sila nga Career Day. Giimbitar ang mga ginikanan sa pagpadala og tubag kon sila motambong aron sa pagtudlo sa mga anak mahitungod sa ilang mga trabaho, ug si Abby mibati nga moadto ug mamulong mahitungod sa pagka-inahan. Wala siya balusi sa eskwelahan, ug sa dihang ang Career Day nagkaduol, sa katapusan gitawag niya ang eskwelahan, nagtuo nga nawagtang nila ang iyang application. Ang mga tig-organisar nangita ug nakakita og duha ka maestra kinsa miuyon sa pagpaanha ni Abby nga mamulong sa ilang mga klase sa katapusan sa Career Day.

Sa iyang makalingaw nga pasundayag ngadto sa mga bata, gitudloan sila ni Abby, lakip sa ubang mga butang, nga isip usa ka inahan kinahanglan siya nga maingon sa usa ka eksperto sa panambal, sikolohiya, relihiyon, pagtudlo, musika, literatura, art, panalapi, pag-adorno, pag-istilo sa buhok, pagmaneho og sakyanan, mga sport, pagluto, ug daghan pa kaayo. Ang mga bata nalingaw. Gitapos niya pinaagi sa pagpahinumdom sa kada bata sa ilang mga inahan pinaagi sa paghimo og mubo nga sulat sa pasalamat nga nagpahayag og pasalamat sa ilang daghang mahigugmaong mga buhat sa serbisyo nga ilang nadawat kada adlaw. Gibati ni Abby nga nakita sa mga bata ang ilang nga inahan sa usa ka bag-ong panglantaw ug nga ang pagka-inahan o amahan usa ka butang nga dako og bili. Mi-apply siya aron makigbahin pag-usab niini nga tuig atol sa Career Day ug gidapit sa pagpresentar ngadto sa unom ka klase.

General Women's Session April 2015

Nagsulti niini si Abby kalabut sa iyang kasinatian: “Gibati nako nga sayon niining kinabuhia alang sa usa ka bata sa paghunahuna nga ang pagkaginikanan ikaduhang trabaho o gani usahay usa ka gikinahanglan nga kahasol. Gusto ko nga ang tanang mga bata mobati sama nga sila ang labing importanting prayoridad sa ilang ginikanan, ug tingali sa pagsulti kanila unsa ka importante ang pagkaginikanan ngari kanako motabang kanila nga makaamgo sa tanan nga gibuhat sa ilang mga ginikanan alang kanila ug ngano.”

Ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson, usa ka nindot nga ehemplo sa pagpasidungog sa kababayen-an ug pagka-inahan, ilabi na sa iyang kaugalingong inahan. Kalabut sa atong yutan-ong mga inahan, siya nag-ingon: “Hinaut nga kitang tanan momahal niini nga kamatuoran; ang tawo dili makalimot sa inahan ug mahinumdom sa Dios. Ang tawo dili makahinumdom sa inahan ug makalimot sa Dios. Ngano man? Tungod kay kining duha ka sagradong tawo, ang Dios ug ang [atong yutan-ong] inahan, mga kauban sa paglalang, sa gugma, sa sakripisyo, sa serbisyo, ingon og usa.”3

Ang katapusang baruganan nga kinahanglan natong barugan ug panalipdan mao ang kabalaan sa panimalay. Kinahanglan natong sabton ang pulong nga usahay gisulti uban ang pagbiay-biay ug ipatigbabaw kini. Kini mao ang pulong nga tigdumala sa panimalay. Kitang tanan—kababayen-an, kalalakin-an, kabatan-onan, ug mga bata, dili minyo o minyo—makahimo sa pagka-tigdumala sa panimalay. Kinahanglan nga atong “himoon ang atong mga panimalay” nga mga dapit sa kahapsay, kadangpan, kabalaan, ug kaluwasan. Ang atong mga panimalay kinahanglan nga mga dapit diin ang Espiritu sa Ginoo bation sa dakong kabuhong ug diin ang mga kasulatan ug ang ebanghelyo gitun-an, gitudlo, ug gisunod. Unsa ka dakong kalainan ang mahimo sa kalibutan kon ang tanang mga tawo makakita sa ilang kaugalingon isip mga tighimo og matarung nga mga panimalay. Atong panalipdan ang panimalay isip usa ka dapit nga ikaduha lamang sa templo sa pagkabalaan.

Mga sister, mapasalamaton ako nga usa ka babaye niining ulahing mga adlaw. Kita adunay mga oportunidad ug mga posibilidad nga wala mahitabo sa laing henerasyon sa kababayen-an sa kalibutan. Motabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagbarug nga maisugon ug ingon nga mga tigpanalipod sa kaminyoon, pagka-ginikanan, ug sa panimalay. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato nga magmaisugon, makanunayon, ug dili matarug nga mga manggugubat kinsa mopanalipod sa Iyang plano ug motudlo sa umaabut nga mga henerasyon sa Iyang mga kamatuoran.

Ako mosaksi nga ang Langitnong Amahan buhi ug nahigugma kanatong tanan. Ang Iyang Anak, si Jesukristo, mao ang atong Manluluwas ug Manunubos. Ibilin ko kini nga pagpamatuod kaninyo diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.