2010–2019
Pagtinguha sa Ginoo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagtinguha sa Ginoo

Samtang nagkalawom ang atong panabut kabahin sa Manluluwas, makabaton kita og mas dakong tinguha sa pagpakabuhi nga malipayon ug konbiksyon nga ang kalipay posible.

Akong minahal nga kaigsoonan, dako nakong kalipay nga makabarug dinhi sa inyong atubangan sa pag-apil nato niining kinatibuk-ang komperensya. Ang pagpaminaw sa mga pulong sa kaalam, tambag, kahupayan, ug pasidaan nga gihatag sa mga kinatibuk-ang komperensya sulod sa daghang katuigan nahimong dakong panalangin kang Sister Teixeira, sa among pamilya, ug kanako.

Niining espesyal nga okasyon sa tuig, ilabi na sa Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, kinahanglan kong mamalandong sa kaimportante sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ug sa Iyang mabination ug mahigugmaong ehemplo sa akong kinabuhi.

Ang mas lawom nga panabut bahin ni Jesukristo mohatag nato og mas dakong paglaum alang sa umaabut ug, bisan sa atong pagkadili hingpit, modugang og pagsalig sa pagkab-ot sa atong matarung nga mga tumong. Makahatag usab kini nato og mas dakong tinguha nga moserbisyo sa atong isigkatawo.

Ang Ginoo miingon, “[Pagtinguha] ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.”1 Ang pagtinguha sa Ginoo ug ang pagbati sa Iyang presensya usa ka inadlaw nga paninguha, usa ka takus nga paningkamot.

Mga kaigsoonan, karon labaw pa sa bisan unsang panahon, duna kitay magamit nga talagsaong mga oportunidad ug mga kapanguhaan sa pagpalawom sa atong panabut kabahin sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Ang paggamit niining mga kapanguhaan sa tukmang paagi makatabang nato nga magpuyo og mabungahong kinabuhi nga puno sa kalipay.

Sa sambingay sa Manluluwas bahin sa tanum nga parras ug sa mga sanga, Siya miingon: “Pabilin kamo kanako, ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iya rang kaugalingon dili makabunga, gawas kon magapabilin kini sa tanum, sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magapabilin kamo kanako.”2

Kon mas masabtan nato ang talagsaong tahas ni Kristo sa atong kinabuhi, mas masabtan nato ang atong katuyoan dinhi sa mortalidad, nga mao ang pagbaton og kalipay. Kana nga kalipay, hinoon, dili mopugong nato sa pagsinati sa mga pagsulay ug kalisdanan, gani ang uban grabe kaayo ug komplikado nga makapahunahuna kini nato nga ang kalipay dili posible sa ingon nga mga kahimtang.

Nahibalo ko pinaagi sa personal nga kasinatian nga ang kalipay diha sa pagkamatarung ug pagsunod kang Kristo makapadayon bisan pa sa kalisdanan nga sagad mahitabo sa mortalidad. Sa katapusan, kining kalisdanan kasagaran makapalambo, makalunsay, ug makagiya nato sa mas lawom nga panabut sa katuyoan sa atong pagkinabuhi dinhi sa pagka-mortal ug sa Pag-ula ni Jesukristo. Sa pagkatinuod, ang kahingpitan sa kalipay makab-ot lamang pinaagi kang Jesukristo.3

Siya miingon, “Ako mao ang tanum nga parras, kamo mao ang mga sanga: Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan: kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.”4

Ako nagtuo nga samtang nagkalawom ang atong panabut kabahin sa Manluluwas, makabaton kita og mas dakong tinguha sa pagpakabuhi nga malipayon ug konbiksyon nga ang kalipay posible. Busa, makabaton kita og dugang abilidad sa pagpakabuhi kada adlaw nga dunay dugang kadasig sa kinabuhi ug sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, bisan sa mahagiton nga mga kahimtang.

Dili nato ilangay-langay para ugma ang unsay atong mahimo karon. Karon mao ang panahon nga kinahanglan kitang moduol kang Kristo kay “kon [kita] motuo [Kaniya], [kita] maghago samtang kini gitawag og karong adlawa.”5

Kada adlaw atong ikonsiderar ang paglakip sa kanunay nga interaksyon sa mga pagtulun-an ni Kristo. Ang gagmay ug yano nga mga buhat ug mga lihok nga gibuhat kada adlaw:

  1. Makapalawom sa atong panabut sa kaimportante sa Ginoo sa atong kinabuhi, ug

  2. Makatabang sa pagpakigbahin niining panabut ngadto sa nagtubo nga mga henerasyon, kinsa sigurado nga mobati sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, kon sila makakita sa atong ehemplo sa sinserong pagsunod sa ebanghelyo.

Busa unsa ang pipila sa yanong mga kinaiya niining modernong panahon nga mahimong balsamo alang sa atong kalag sa pagpalig-on sa atong pagpamatuod kang Kristo ug sa Iyang misyon?

April 2015 General Conference

Niadtong 2014, ang National Geographic photo contest nakadawat og sobra sa 9,200 ka submission sa propesyonal nga mga photographer ug mga enthusiast gikan sa sobra sa 150 ka mga nasud. Ang nakadaug nga litrato nagpakita sa usa ka babaye diha sa sentro sa tren nga puno sa mga pasahero. Ang kahayag nga nagagikan sa iyang mobile phone midan-ag sa iyang nawong. Gipaabut niya ang klaro nga mensahe sa ubang mga pasahero: bisan kon sa pisikal naa siya, sa pagkatinuod wala gayud siya didto.6

Ang mobile data, mga smartphone, ug mga social network nakapausab gayud sa atong paagi sa pagkaanaa dinhi sa kalibutan ug sa atong komunikasyon sa uban.

Niining panahon sa digital, dali kaayo natong madala ang atong kaugalingon sa mga dapit ug mga kalihokan nga daling makapawala nato sa unsay importante sa kinabuhi nga puno sa malungtarong kalipay.

Ang panahon nga gigahin sa internet, kon dili bantayan, makahatag og gibug-aton sa pakigrelasyon sa ubang tawo nga wala nato mailhi o wala gayud mahimamat kay sa mga tawo nga atong gikauban—ang atong kaugalingong pamilya!

Sa laing bahin nahibalo kitang tanan nga kita napanalanginan sa talagsaong kapanguhaan sa internet, lakip na niadtong napalambo sa Simbahan, sama sa mga text ug audio version sa balaang kasulatan ug sa kinatibuk-ang komperensya, mga video production sa kinabuhi ug pagtulun-an ni Jesukristo, mga apps sa pagrekord sa atong family history, ug sa mga oportunidad sa pagpaminaw og makadasig nga musika.

Ang mga kapilian ug mga prayoridad nga atong gigamitan sa atong panahon sa internet makaimpluwensya gayud. Matino niini ang atong espirituhanong pag-uswag ug maturidad sa ebanghelyo ug sa atong tinguha sa pagtampo sa mas maayo nga kalibutan ug sa pagpuyo og mas produktibong kinabuhi.

Niining mga rason, karon gusto kong mohisgut og tulo ka yanong mga gawi [habit] nga makaestablisar og makaayo nga kalihokan sa internet. Kini nga mga gawi makahimo sa inadlaw nga pagpamalandong sa kaugalingon nga gikinahanglan aron kita mas maduol sa mga pagtulun-an sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.

Gawi Numero 1: Moadto sa Opisyal nga mga Website sa Simbahan alang sa Kapanguhaan

Ang pag-adto kanunay niining kapanguhaan panahon sa semana makatabang nato nga kanunayng sensitibo sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ug makaawhag sa mga sakop sa atong pamilya ug mga higala sa paghunahuna ug pagpamalandong sa unsay labing importante.

Gawi Numero 2: Mo-subscribe sa Opisyal nga mga Social Network sa Simbahan

Kini nga pagpili mopakita diha sa inyong screen sa mga sulod [content] nga kinahanglanon aron mas molawom ang inyong pagsiksik ug pagtinguha sa Ginoo ug sa Iyang mga pagtulun-an, ug kini mopalig-on sa inyong tinguha nga makasabut sa ebanghelyo. Mas importante, makatabang kini ninyo nga makahinumdom kon unsay gilauman ni Kristo sa matag usa nato.

Ingon nga “walay maayong yuta kon walay maayong mag-uuma,”7 sa samang paagi walay maayong kinaiya sa internet gawas kon atong himoong prayoridad gikan pa lang sa pagsugod kanang unsay accessible sa atong mga tudlo ug hunahuna.

Gawi Numero 3: Paggahin og Panahon sa Pagpadaplin sa Inyong mga Mobile Device

Makapahayahay ang pagpadaplin sa atong mga electronic device sa makadiyot ug mopakli hinoon sa mga pahina sa kasulatan o maggahin og panahon sa pagpakig-istorya sa pamilya ug mga higala. Ilabi na sa adlaw sa Ginoo, sinatia ang kalinaw sa pag-apil sa sakrament miting nga dili madasig nga motan-aw pirme kon kamo aduna bay bag-ong mensahe o bag-ong post.

Ang gawi sa pagpadaplin og kadiyot sa inyong mobile device makapalambo ug makapalapad sa atong panglantaw sa kinabuhi, kay ang kinabuhi dili masulod sa upat lamang ka pulgada (10-cm) nga screen.

Si Ginoong Jesukristo miingon, “Sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo: pabilin kamo diha sa akong gugma.”8 Ang Dios gusto nga kita makabaton og kalipay ug mobati sa Iyang gugma. Si Kristo mihimong posible nianang kalipay alang sa matag usa kanato. Kita dunay mga paagi nga mas makaila Kaniya ug makatuman sa Iyang ebanghelyo.

Mohatag ko sa akong pagpamatuod bahin sa kalipay nga mabati kon motuman kita sa mga sugo ug sa kalinaw ug sa kaluwasan sa kakuyaw nga atong mabati kon kita magpuyo diha sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, ang atong Manluluwas. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.