2010–2019
Ang Igpapahulay usa ka Kahimut-an
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Igpapahulay usa ka Kahimut-an

Unsaon ninyo pagsiguro nga ang inyong kinaiya sa Igpapahulay mopadulong sa kalipay ug kamaya?

Minahal kong kaigsoonan, talagsaon kining duha ka adlaw nga komperensya. Nabayaw kita sa makadasig nga musika ug matahum nga mga pag-ampo. Ang atong mga espiritu nalig-on sa mga mensahe sa kahayag ug kamatuoran. Niining Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, nagkahiusa ug matinud-anon na usab kitang nagpasalamat sa Dios alang sa propeta!

Ang pangutana sa matag usa kanato mao kini: tungod sa akong nadungog ug nabati niining komperensya, unsaon nako sa pag-usab? Bisan unsa pay inyong tubag, dapiton ko kamo sa pagsusi usab sa inyong mga pagbati ug sa inyong kinaiya, mahitungod sa adlaw nga Igpapahulay.

Giganahan ko sa mga pulong ni Isaias, kinsa mitawag sa adlaw nga Igpapahulay nga “usa ka kahimut-an.”1 Apan naghunahuna ko, ang Igpapahulay makahimuot ba gayud kaninyo ug kanako?

Una akong nahimuot sa Igpapahulay daghang tuig na ang milabay sa dihang, isip busy nga surgeon, ako nasayud nga ang Igpapahulay nahimong adlaw alang sa pag-ayo sa kaugalingon. Sa pagtapos sa matag semana, ang akong mga kamot manakit sa pabalik-balik nga pagnusnus niini og sabon, tubig, ug gahi nga brush. Nagkinahanglan usab ko og pahulay gikan sa kabug-at sa lisud nga propesyon. Ang Dominggo naghatag sa gikinahanglan kaayo nga pahulay.

Unsay gipasabut sa Manluluwas sa dihang miingon Siya nga “ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay”?2 Nagtuo ko nga gusto Niyang atong masabtan nga ang Igpapahulay maoy Iyang gasa kanato, naghatag og tinuod nga pahulay gikan sa kalisud sa matag adlaw nga kinabuhi ug oportunidad alang sa espiritwal ug pisikal nga pagbag-o. Ang Dios mihatag kanato niining espesyal nga adlaw, dili para malingaw o maghago apan aron mopahulay gikan sa katungdanan, uban sa pisikal ug espiritwal nga pagpahulay.

Sa Hebreohanon, ang pulong nga Igpapahulay nagpasabut og “kapahulayan.” Ang tumong sa Igpapahulay nagsugod niadtong Paglalang sa kalibutan, dihang human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho ang Ginoo mipahulay gikan sa buhat sa paglalang.3 Sa dihang gipadayag Niya ang Napulo ka mga Sugo ngadto ni Moises, ang Dios misugo nga “hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini.”4 Wala madugay, ang Igpapahulay gisunod isip pahinumdom sa kaluwasan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto.5 Tingali labing importante, ang Igpapahulay gihatag isip malungtarong pakigsaad, makanunayong pahinumdom nga ang Ginoo mobalaan sa Iyang mga katawhan.6

Dugang pa, kita karon moambit sa sakrament sa adlaw nga Igpapahulay agi og paghandum sa Pag-ula ni Jesukristo.7 Usab, kita nakigsaad nga andam kitang modala diha kanato sa Iyang balaan nga ngalan.8

Ang Manluluwas mipaila sa iyang Kaugalingon isip Ginoo sa Igpapahulay.9 Kini ang Iyang adlaw! Balik-balik, Siya mihangyo kanato sa pagtuman sa Igpapahulay10 o sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.11 Ubos kita sa pakigsaad sa pagbuhat sa ingon.

Unsaon nato sa pagbalaan ang adlaw nga Igpapahulay? Niadtong mas batan-on pa ko, gitun-an nako ang lista nga gibuhat sa ubang tawo sa mga butang nga buhaton ug mga butang nga dili buhaton sa Igpapahulay. Ulahi na nakong nasayran gikan sa mga kasulatan nga ang akong binuhatan ug kinaiya panahon sa Igpapahulay maoy usa ka timailhan tali kanako ug sa akong Langitnong Amahan.12 Ubos nianang pagsabut, wala na ko magkinahanglan og listahan sa angay buhaton ug dili buhaton. Kon kinahanglan nakong modesisyon nga ang usa ka kalihokan angay ba o dili angay alang sa Igpapahulay, mangutana lang ko sa akong kaugalingon, “Unsa man nga timailhan ang gusto nakong ihatag ngadto sa Dios?” Kana nga pangutana nakapaklaro kaayo sa akong mga pagpili sa adlaw nga Igpapahulay.

Bisan kon ang doktrina kalabut sa adlaw nga Igpapahulay nagsugod sa karaang panahon, gibag-o kini niining ulahing mga adlaw isip kabahin sa bag-o nga pakigsaad nga adunay saad. Paminaw sa gahum niining balaanong sugo:

“Nga kamo mahimo unta nga labaw nga moamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug kamo moadto sa balay alampoanan ug mohalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw;

“Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago, ug mohatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon. …

“Ug niini nga adlaw … ang inyong pagkaon andamon uban sa usa ka katuyoan sa kasingkasing aron ang inyong pagpuasa mahimo nga hingpit, … nga ang inyong kalipay mapuno. …

“Ug tungod kay kamo nagbuhat niini nga mga butang uban sa pagpasalamat, uban sa malipayon nga mga kasingkasing ug mga panagway, … ang kahingpitan sa yuta mainyo.”13

Hunahunaa ang gidak-on niana nga pamahayag! Ang kahingpitan sa yuta gisaad niadtong magbalaan sa adlawng Igpapahulay.14 Dili ikatingala nga si Isaias mitawag sa Igpapahulay nga “usa ka kahimut-an.”

Unsaon ninyo pagsiguro nga ang inyong kinaiya sa Igpapahulay mopadulong sa kalipay ug kamaya? Agig dugang sa inyong pag-adto sa simbahan, pag-ambit sa sakrament, ug pagmakugihon sa inyong tawag nga moserbisyo, unsa pa ang ubang kalihokan nga makatabang aron ang Igpapahulay makahimuot kaninyo? Unsa nga timailhan ang inyong ihatag sa Ginoo sa pagpakita sa inyong gugma alang Kaniya?

Ang Igpapahulay naghatag og talagsaong oportunidad sa paglig-on sa mga relasyon sa pamilya. Total, ang Dios gusto sa matag usa kanato, isip Iyang mga anak, nga makabalik ngadto Kaniya isip natugahan nga mga Santos, na-sealed sa templo isip mga pamilya, ngadto sa atong mga katigulangan, ug sa atong kaliwatan.15

Makahimut-an nato ang Igpapahulay kon atong itudlo ang ebanghelyo ngadto sa atong mga anak. Ang atong responsibilidad isip mga ginikanan klaro kaayo. Ang Ginoo miingon, “Tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion … nga wala magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kon walo ka tuig ang panuigon, ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan.”16

Mga tuig na ang milabay ang Unang Kapangulohan mihatag og gibug-aton sa kaimportante sa de-kalidad nga panahon sa pamilya. Sila misulat:

“Nanawagan kami sa mga ginikanan sa paggahin sa ilang pinakamaayong paningkamot sa pagtudlo ug pagmatuto sa ilang mga anak diha sa mga baruganan sa ebanghelyo nga maoy magpabilin kanila nga duol sa Simbahan. Ang panimalay mao ang basihan sa usa ka matarung nga kinabuhi, ug walay laing himan ang makahulip sa dapit niini o makatuman sa importanting mga gamit niini sa pagpadayon niining hinatag sa Dios nga responsibilidad.

“Motambag kami sa mga ginikanan ug mga anak sa paghatag sa pinakataas nga prayoridad sa pag-ampo sa pamilya, family home evening, pagtuon sa ebanghelyo ug panudlo, ug maayo nga mga kalingawan sa pamilya. Bisan unsa ka takus ug angay ang ubang mga buluhaton o mga kalihokan, kini kinahanglang dili tugutan sa pagkuha sa balaang hinatag nga responsibilidad nga ang mga ginikanan ug mga pamilya lamang ang igong makabuhat.”17

Kon mamalandong ko niining tambag, hapit ko manghinaut nga mobalik ko sa pagka-batan-ong amahan. Karon ang mga ginikanan dunay talagsaong mga kapanguhaan sa pagtabang nila sa paghimo sa panahon sa pamilya nga mas makahuluganon, sa Igpapahulay ug bisan sa ubang mga adlaw. Anaa nila ang LDS.org, Mormon.org, ang mga Bible video, ang Mormon Channel, ang Media Library, ang Friend, ang New Era, ang Ensign, ang Liahona, ug daghan—mas daghan pa. Kining mga kapanguhaan makatabang kaayo sa mga ginikanan sa pagbuhat sa ilang sagrado nga katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Walay laing buhat nga mas importante kay sa matarung, mainampingong pagkaginikanan!

Samtang magtudlo kamo sa ebanghelyo, makakat-on kamo og dugang. Kini ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang kaninyo nga makasabut sa Iyang ebanghelyo. Miingon siya:

“Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo motudlo sa usag usa sa doktrina sa gingharian.

“Pagtudlo kamo nga makugihon … , aron kamo matudloan nga labaw sa hingpit … diha sa doktrina, diha sa balaod sa ebanghelyo, diha sa tanan nga mga butang mahitungod ngadto sa gingharian sa Dios.”18

Ang ingon nga pagtuon sa ebanghelyo naghimo sa Igpapahulay nga ikahimuot. Kining saad anaa bisan unsay gidak-on sa pamilya, komposisyon, o dapit.

Agi og dugang sa panahon uban sa pamilya, makasinati kamo og tinuod nga kahimuot sa Igpapahulay gikan sa buhat sa family history. Ang pagpangita ug pagkakaplag og mga sakop sa pamilya kinsa nag-una kaninyo dinhi sa yuta—kadtong walay kahigayunan nga makadawat sa ebanghelyo samtang ania dinhi—makahatag og dakong kalipay.

Ako nakakita niini mismo. Pipila ka tuig ang milabay, ang akong minahal nga asawa nga si Wendy determinado sa pagkat-on unsaon sa pagsiksik sa family history. Hinay ang iyang pag-uswag sa sinugdanan, apan anam-anam niyang nakat-unan unsa ka sayon ang pagbuhat niining sagrado nga buhat. Ug nakita ko siya nga mas malipayon. Kamo usab dili kinahanglang mopanaw ngadto sa ubang mga nasud o gani sa sentro sa family history. Diha sa panimalay, gamit ang computer o mobile device, kamo makaila sa mga kalag kinsa nangandoy sa ilang mga ordinansa. Himoa ang Igpapahulay nga makahimuot pinaagi sa pagpangita sa inyong mga katigulangan ug himoon silang gawasnon gikan sa bilanggoan sa espiritu!19

Himoa ang Igpapahulay nga makahimuot pinaagi sa pagserbisyo ngadto sa uban, ilabi na niadtong dili maayo ang gibati o kadtong nag-inusara o nanginahanglan.20 Ang pagbayaw sa ilang mga espiritu mobayaw usab sa inyoha.

Sa dihang gihulagway ni Isaias ang Igpapahulay isip “usa ka kahimut-an,” mitudlo usab siya kanato unsaon sa paghimo niini nga makahimuot. Miingon siya:

“Kong ilikay mo … sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan; ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimut-an, … ug mopasidungog ka [sa Ginoo], nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong:

“Unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon diha sa Ginoo.21

Ang dili pagtinguha sa inyong “kaugalingon nga kalipayan” sa Igpapahulay nagkinahanglan og disiplina sa kaugalingon. Mahimong ihikaw ninyo sa inyong kaugalingon ang unsay inyong ganahan. Kon mopili kamo nga malipay ang inyong kaugalingon diha sa Ginoo, dili kamo motratar niini sama sa ordinaryong adlaw. Ang naandan ug lingaw-lingaw nga mga kalihokan mahimong buhaton sa laing higayon.

Hunahunaa kini: Sa pagbayad sa ikapulo, atong giuli ang ikanapulo nga bahin sa atong paglambo ngadto sa Ginoo. Sa pagbalaan sa Igpapahulay, atong gigahin ang usa sa pito ka adlaw isip Iya. Mao nga pribilehiyo nato nga mopahinungod og kwarta ug panahon ngadto Kaniya nga mipahulam kanato og kinabuhi matag adlaw.22

Ang hugot nga pagtuo sa Dios makamugna og gugma alang sa Igpapahulay; ang hugot nga pagtuo diha sa Igpapahulay makamugna og gugma alang sa Dios. Ang sagrado nga Igpapahulay sa tinud-anay usa ka kahimut-an.

Karon, sa pagtapos niining komperensya, nasayud kita nga bisan asa kita magpuyo kita mahimong mga ehemplo sa mga tumutuo diha sa atong mga pamilya, mga silingan, ug mga higala.23 Ang tinuod nga mga tumutuo mobalaan sa adlawng Igpapahulay.

Akong tapuson uban sa pangamuyo ni Moroni, samtang iyang gitiwas ang Basahon ni Mormon. Siya misulat, “Duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, ug ilimud ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon; ug kon kamo molimud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana … kamo pagasantoson diha ni Kristo.”24

Uban sa gugma sa akong kasingkasing, ibilin ko kini kaninyo ingon nga akong pag-ampo, pagpamatuod, ug panalangin sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo, amen.