2010–2019
Ang Dios Kahayag Ko
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Dios Kahayag Ko

Ang atong abilidad nga dili matarug ug matinuoron ug mosunod sa Manluluwas bisan sa padayong kausaban sa kinabuhi malig-on pinaagi sa matarung nga mga pamilya ug panaghiusa nga nakasentro kang Kristo diha sa atong mga ward ug branch.

Karong panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw kita mamalandong ug maglipay sa pagtubos nga gihimo sa atong Manluluwas, si Jesukristo.1

Ang kasamok nga mikatap sa tibuok kalibutan tungod sa kadautan nakamugna og mga pagbati sa kahuyang. Uban sa modernong komunikasyon ang epekto sa kadautan, dili patas, ug ang pagkawalay hustisya naghatag og pagbati nga ang kinabuhi sa tinuod dili patas. Ingon ka importante kining mga pagsulay mahimo, kinahanglan nga kini dili gayud makapalinga kanato sa pagmaya ug pagsaulog sa langitnong panabang ni Kristo alang kanato. Ang Manluluwas tinuod gyud nga “nakabuntog sa kamatayon.” Uban sa kalooy Iyang gidala diha sa Iyang Kaugalingon Mismo ang atong mga sala ug ang mga kalapasan, sa ingon nagtubos kanato ug nagtagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan alang niadtong kinsa maghinulsol ug magtuo sa Iyang ngalan.2

Ang Iyang halangdon nga pag-ula hilabihang kamahinungdanon nga dili masabtan sa mortal nga tawo. Kining buhat sa kalooy naghatag og kalinaw nga dili masabtan.3

Nan, unsaon nato sa pagsagubang niining pait nga mga reyalidad nga naglibut kanato?

April 2015 General Conference

Ang akong asawa, si Mary, kanunay nga gusto og mga sunflower. Siya malipay kon kini, sa wala damhang dapit, makita sa kilid sa dalan. Adunay yuta nga dalan paingon sa balay diin nagpuyo ang akong mga apohan. Kon moagi mi niana nga dalan, si Mary kasagaran mangutana, “Sa imong hunahuna ato bang makita ang nindot nga mga sunflower karon?” Kami natingala nga ang mga sunflower mitubo sa yuta diin migahi pinaagi sa mga ekipo sa pag-uma ug sa pagtangtang sa snow ug ang pagtipun-og sa mga materyal nga gihunahuna nga dili maayo nga yuta alang sa ihalas nga mga bulak sa pagtubo.

April 2015 General Conference

Usa sa talagsaong mga kinaiyahan niining bag-ong tubo nga mga sunflower, dugang sa pagtubo diha sa yuta nga dili maayo, mao ang giunsa sa putot nga bulak pagsunod sa adlaw inig-tadlas sa kalangitan. Sa pagbuhat niini, kini makadawat sa makahatag og kinabuhi nga enerhiya sa dili pa mabukhad ang nindot kaayong yellow nga kolor niini.

Sama sa bag-ong tubo nga sunflower, kon kita mosunod sa Manluluwas sa kalibutan, ang Anak sa Dios, kita molambo ug mahimong mahimayaon bisan sa daghang makuyaw nga mga hitabo nga naglibot kanato. Siya sa tinuoray mao ang atong kahayag ug kinabuhi.

Sa sambingay sa trigo ug bunglayon, ang Manluluwas mipahayag sa Iyang mga disipulo nga ang nakapasilo ug nagbuhat og dautan dili pasudlon sa Iyang gingharian.4 Apan naghisgot kabahin sa matinud-anon, Siya miingon, “Unya ingon sa adlaw mosidlak ang mga matarung didto sa gingharian sa ilang Amahan.”5 Isip mga indibidwal, mga disipulo ni Kristo, nagpuyo sa dautang kalibutan nga sa tinuod gubot, kita makatubo ug makapamulak kon nakagamot kita diha sa gugma sa atong Manluluwas ug mapainubsanong mosunod sa Iyang mga pagtulun-an.

Ang atong abilidad sa pagbarug nga lig-on ug tinuod ug mosunod sa Manluluwas bisan sa mga kalisud sa kinabuhi malig-on pag-ayo sa matarung nga mga pamilya ug nasentro kang Kristo nga panaghiusa diha sa atong mga ward ug mga branch.6

Ang Hustong Oras diha sa Panimalay

Ang tahas sa pamilya diha sa plano sa Dios mao ang “paghatag kanato og kalipay, pagtabang kanato nga makakat-on sa hustong mga baruganan diha sa mabinationg palibut, ug sa pag-andam kanato alang sa kinabuhing dayon.”7 Ang nindot nga mga tradisyon sa relihiyosong pagsaulog diha sa panimalay gikinahanglan nga matanom sa mga kasingkasing sa atong mga anak.

Ang akong uyoan si Vaughn Roberts Kimball buotan nga estudyante, naninguha nga mahimong tagsulat, ug football quarterback sa BYU. Niadtong Disyembre 8, 1941, ang adlaw human sa pag-ataki sa Pearl Harbor, siya nagpalista sa U.S. Navy. Samtang diha sa usa ka recruiting assignment sa Albany, New York, misumiter siya og mubo nga artikulo ngadto sa Reader’s Digest. Ang magasin mibayad kaniya og $200 ug gimantala ang iyang sinulat, giulohan og “The Right Time at Home,” sa Mayo 1944 nga isyu.

Ang iyang kontribusyon ngadto sa Reader’s Digest, diin ang iyang kaugalingon ang nagdala sa pagka-marinero, mabasa og gamay:

“The Right Time at Home:

“Usa ka gabii sa Albany, New York, akong gipangutana ang usa ka marinero kon unsa nay oras. Iyang gikuha ang dakong relo ug mitubag, ‘Alas-7:20.’ Nasayud ako nga kaganina pa kana. ‘Ang imong relo mihunong, dili ba?’ nangutana ako.

“‘Wala,’ siya miingon, ‘Naggamit ako sa Mountain Standard Time. Gikan ako sa habagatang Utah. Sa dihang misulod ako sa Navy, gihatag sa akong Papa kini nga relo. Siya miingon nga makatabang kini kanako nga mahinumdom sa balay.

“‘Kon ang akong relo alas-5 sa buntag kahibalo ako si Papa migawas na aron gatasan ang mga baka. Ug kada gabii inig ka alas-7:30 kahibalo ako nga ang tibuok pamilya naglibut sa lamesang may pagkaon, ug si Papa nagpasalamat sa Dios ug naghangyo Kaniya nga bantayan ko …, ’ miingon siya. ‘Akong mahibaloan unsang orasa diin sayon kanako. Unsa ang akong gustong mahibaloan mao ang unsang orasa kini sa Utah.’”8

Sa wala madugay human sa pag-sumiter sa artikulo, si Vaughn na-assign nga moserbisyo sa barko diha sa dagat Pasipiko. Kaniadtong Mayo 11, 1945, samtang siya nagserbisyo sa barkong USS Bunker Hill duol sa Okinawa, ang barko gibombahan sa duha ka suicide nga mga eroplano.9 Hapit 400 ka mga tripulante ang namatay lakip ang akong uyoan nga si Vaughn.

Gipaabut ni Elder Spencer W. Kimball ang iyang kinasingkasing nga kalooy ngadto sa amahan ni Vaughn, naghatag og gibug-aton sa katakus ni Vaughn ug sa kasiguroan sa Ginoo nga “kadtong namatay tungod kanako dili makatilaw og kamatayon, kay kini matam-is ngadto kanila.”10 Ang amahan ni Vaughn malumong miingon nga bisan tuod si Vaughn nalubong sa dagat, ang kamot sa Dios modala ni Vaughn ngadto sa iyang langitnong panimalay.11

Baynte otso ka tuig ang milabay si Presidente Spencer W. Kimball naghisgot ni Vaughn diha sa kinatibuk-ang komperensya. Misulti siya, og bahin: “Kaila ako kaayo niini nga pamilya. … Nagluhod ako diha sa gamhanang pag-ampo uban [kanila]. … Ang pagtudlo diha sa panimalay nakapahimo sa mahangturong panalangin niining dako nga pamilya.” Si Presidente Kimball mihagit sa tanang pamilya “sa pagluhod … mag-ampo alang sa ilang anak nga mga lalaki ug mga babaye kaduha kada adlaw.”12

Mga kaigsoonan, kon kita matinud-anong nagbuhat sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening, mga panalangin sa priesthood, ug pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, ang atong mga anak mahibalo unsa ang oras sa atong panimalay. Sila maandam alang sa mahangturong panimalay sa langit, dili igsapayan unsay mahitabo kanila sa malisud nga kalibutan. Importante kaayo nga ang atong mga anak masayud nga sila gihigugma ug luwas diha sa panimalay.

Ang mga bana ug mga asawa managsama nga mga kapares.13 Aduna silay lahi apan magkauyon nga mga responsibilidad. Ang asawa manganak, nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. Ang bana mahimong makadawat sa priesthood, nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. Apan sa konseho sa pamilya, ang bana ug asawa, isip magkaparehas nga mga kapares, mohimo sa labing importante nga mga desisyon. Sila modesisyon kon unsaon pagtudlo ug pagdisiplina sa mga anak, unsaon paggasto sa kwarta, asa sila mopuyo, ug uban pang daghang mga desisyon sa pamilya. Kini tambayayongan sa paghimo human sa pagpangayo og paggiya gikan sa Ginoo. Ang tumong mao ang mahangturong pamilya.

Ang Kahayag ni Kristo nagtanom sa mahangturon nga kinaiyahan sa pamilya diha sa mga kasingkasing sa tanang mga anak sa Dios. Usa sa akong paborito nga tagsulat, dili miyembro, misulti niini nga paagi: “Daghan sa kinabuhi ang dili kinahanglan, [apan] … ang pamilya mao ang tinuod, ang mahinungdanong butang, ang mahangturong butang; ang butang nga bantayan, amumahan ug unungan.”14

Ang Simbahan Nagtabang Kanato sa Pagtutok sa Manluluwas isip Nagkahiusang Pamilya

Dugang sa pamilya, ang tahas sa Simbahan importante usab. “Ang Simbahan naghatag og organisasyon ug pamaagi alang sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa tanang anak sa Dios. Kini naghatag og awtoridad sa priesthood sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan sa tanan kinsa takus ug andam sa pagdawat niini.”15

Sa kalibutan adunay daghang panagbingkil ug kadautan, ug dakong paghatag og gibug-aton sa lain-laing mga kultura ug pagkadili patas. Diha sa Simbahan, gawas sa mga yunit sa pinulongan, ang atong mga ward ug branch gibahin sumala sa hiyograpiya. Wala kita bahina pinaagi sa kahimtang o ranggo.16 Kita nagmaya sa kamatuoran nga ang tanang kaliwatan ug mga kultura nag-uban sa usa ka matarung nga kongregasyon. Ang atong ward nga pamilya importante sa atong kalamboan, kalipay, ug personal nga paningkamot nga mas mahisama ni Kristo.

Ang mga kultura kasagaran nagbahin sa mga tawo ug usahay usa ka tinubdan sa kapintas ug diskriminasyon.17 Diha sa Basahon ni Mormon pipila sa labing makapahasol nga pulong gigamit sa paghulagway sa mga tradisyon sa dautang mga amahan nga miresulta sa kapintas, gubat, dautang mga buhat, pagkadili matarung ug gani pagkagun-ob sa katawhan ug mga nasud.18

Walay mas maayong bahin sa pagsugod diha sa kasulatan kay sa 4 Nephi alang sa paghulagway sa kultura sa Simbahan nga importante alang kanatong tanan. Diha sa bersikulo 2 kini mabasa, “Ang tanan nga mga katawhan nakabig ngadto sa Ginoo, diha sa ibabaw sa tibuok yuta, mga Nephite ug mga Lamanite, ug walay mga panagbingkil ug mga panaglalis diha kanila, ug matag tawo mitagad nga makiangayon sa usag usa.” Diha sa bersikulo 16 atong mabasa, “Ug sa pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw pa ka malipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Dios.” Ang tinuod nga walay panagbingkil nahitabo tungod sa “gugma sa Dios nga anaa sa kasingkasing sa mga katawhan.”19 Kini mao ang kultura nga atong gitinguha.

Ang lawom nga mga hiyas ug tinuohan sa kultura anaa sa kinauyokan sa atong pagkatawo. Ang mga tradisyon sa sakripisyo, pasalamat, pagtuo, ug pagkamatarung kinahanglang pagamahalon ug patunhayon. Ang mga pamilya kinahanglan gayud nga maglipay ug mopatunhay sa mga tradisyon nga naglig-on sa pagtuo.20

Usa sa labing importanting bahin sa bisan unsang kultura mao ang pinulongan niini. Sa San Francisco, California, sa dapit, diin ako nagpuyo, adunay pito ka dili lumad nga mga yunit sa pinulongan. Ang atong doktrina kalabut sa pinulongan gisulat diha seksyon 90, bersikulo 11 sa Doktrina ug mga Pakigsaad: “Kay mahinabo niana nga adlaw, nga ang matag tawo makapaminaw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon nga dila, ug sa iyang kaugalingon nga pinulongan.”

Kon ang mga anak sa Dios moampo ngadto Kaniya sa ilang lumad nga pinulongan, kana mao ang pinulongan sa ilang kasingkasing. Kini klaro nga ang pinulongan sa kasingkasing bililhon sa tanang katawhan.

Ang akong magulang nga lalaki, si Joseph, usa ka doktor ug dugay nang nagtrabaho sa San Francisco Bay area. Usa ka tigulang nga Samoan nga miyembro sa Simbahan, kinsa bag-o nga pasyente, misulod sa iyang opisina. Grabe, nag-anam ang iyang kasakit. Nasuta nga siya adunay bato sa pantog, ug hustong pag-opera ang gihimo. Kining matinud-anong miyembro misulti nga ang iyang tumong mao ang pagpasabut lamang unsay problema aron makaampo siya sa Langitnong Amahan sa pinulongang Samoan kabahin sa problema sa iyang panglawas.

Importante kini sa mga miyembro nga makasabut sa ebanghelyo sa pinulongan sa ilang kasingkasing aron sila makaampo ug makalihok sumala sa mga baruganan sa ebanghelyo.21

Bisan sa nagkalain-laing pinulongan ug nindot, ug makadasig nga mga tradisyon sa kultura, kinahanglan ang atong mga kasingkasing mahiusa sa pagtinabangay ug sa gugma.22 Ang Ginoo tataw nga mipahayag: “Himoa nga ang matag tawo motamud sa iyang igsoon sama sa iyang kaugalingon. … Paghiusa; ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili akò.”23 Samtang kita nagmahal sa nindot nga mga pagkalain-lain sa kultura, ang atong tumong mao ang mahiusa diha sa kultura, mga kinaiya, ug mga tradisyon sa ebanghelyo ni Jesukristo sa tanang bahin.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Mas Nalig-on Pa Karon

Atong giila nga pipila sa mga miyembro may mga pangutana ug kabalaka samtang nagtinguha sa paglig-on sa ilang pagtuo ug pagpamatuod. Kita angay magmatngon nga dili mahimong kritikal o maghusga niadtong may mga kabalaka—madako man o gamay. Ingon man, kadtong may mga kabalaka kinahanglang maningkamot sa paglig-on sa ilang kaugalingong pagtuo ug pagpamatuod. Mapailubon ug mapainubsanong pagtuon, pamalandong, pag-ampo, pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug pakigtambag sa angay nga mga lider mao ang labing maayo nga paagi sa pagsulbad sa mga pangutana o mga kabalaka.

May pipila nga mipahayag nga mas daghang miyembro ang mibiya sa Simbahan karon ug adunay mas daghang pagduha-duha ug dili pagtuo kay sa kaniadto. Dili gyud kini tinuod. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas nalig-on pa karon. Ang gidaghanon sa mga miyembro nga nagpatangtang sa ilang ngalan sa rekord sa Simbahan kanunay gamay kaayo ug mas gamay karon ikompara sa nanglabay nga katuigan.24 Ang pagtubo sa makita nga masukod nga mga bahin sama sa endowed nga mga miyembro nga may current nga temple recommend, hamtong nga mga tigbayad sa ikapulo, ug kadtong nagserbisyo sa misyon, makapaukyab. Isulti ko pag-usab, ang Simbahan mas nalig-on pa karon. Apan, “hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios.”25 Atong tabangan ang tanan.

Kon ang kalisud nga inyong giatubang karon ingon og walay kasulbaran ug bug-at ug hapit dili na madala, hinumdumi ang tumang kasakit nga nahitabo sa Getsemani ug ang dili masabtang pagpasakit ug ang sakit didto sa Kalbaryo, natuman sa Manluluwas ang Pag-ula, nga makasulbad sa labing grabe nga kalisud nga mahitabo niini nga kinabuhi. Iya kining gibuhat alang kanimo, ug Iya kining gibuhat alang kanako. Iya kining gibuhat tungod Siya nahigugma kanato ug Siya nagsunod ug nahigugma sa Iyang Amahan. Kita maluwas gikan sa kamatayon—gani gikan sa kahiladman sa kadagatan.

Ang atong proteksyon niining kinabuhi ug sa kahangturan anaa sa pagkamatarung sa indibidwal ug sa pamilya, mga ordinansa sa Simbahan, ug ang pagsunod diha sa Manluluwas. Kini mao ang atong dangpanan gikan sa unos. Alang niadtong kinsa mibati nga nag-inusara, kamo maisugong makabarug sa pagkamatarung nga nahibalo nga ang Pag-ula mopanalipod ug mopanalangin kaninyo lapas sa inyong abilidad sa hingpit nga pagsabut.

Kinahanglan atong hinumduman ang Manluluwas, motuman sa atong mga pakigsaad, ug mosunod sa Anak sa Dios sama sa bag-ong tubo nga sunflower nga nagsunod sa adlaw. Ang pagsunod sa Iyang kahayag ug ehemplo makahatag kanato og kalipay ug kalinaw. Ingon nga ang Salmo 27 ug ang paboritong himno mipahayag, “Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan.”26

Niining katapusan sa semana nga Pasko sa Pagkabanhaw, isip usa sa mga Apostoles sa Manluluwas, ako mosaksi sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. Nasayud ako nga Siya buhi. Nakaila ako sa Iyang tingog. Mopamatuod ako sa Iyang kabalaan ug sa katinuod sa Iyang Pag-ula sa ngalan ni Jesukristo, amen.