2010–2019
Ang Labing Maayong Henerasyon sa mga Young Adult
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Labing Maayong Henerasyon sa mga Young Adult

Ang gikinahanglan nato karon mao ang labing halangdong henerasyon sa mga young adult sa kasaysayan sa Simbahan. Gikinahanglan namo ang inyong tibuok kasingkasing ug kalag.

Usa sa dagkong kalipay nga akong natagamtam samtang nagbiyahe ko sa tibuok kalibutan mao ang oportunidad nga mahimamat ang atong mga misyonaryo. Kining halangdong mga elder ug mga sister nagdan-ag sa Kahayag ni Kristo, ug kanunay akong nadasig sa ilang gugma ni Ginoong Jesukristo ug sa ilang mapahinungurong pagserbisyo Kaniya. Matag higayon nga makiglamano ko nila ug mabati ang talagsaon nilang espiritu ug hugot nga pagtuo, moingon ko sa akong kaugalingon, “Kining talagsaon natong mga anak sa tinud-anay usa ka milagro!”

Atol sa Oktubre 2002 nga kinatibuk-ang miting sa priesthood, akong gihagit ang mga bishop, ginikanan, ug umaabut nga mga misyonaryo nga “patas-an ang mga sumbanan” sa full-time nga misyonaryong pagserbisyo.

Miingon dayon ko nga “ang atong gikinahanglan … mao ang labing maayong henerasyon sa mga misyonaryo sa kasaysayan sa Simbahan. Kita nagkinahanglan og takus, kwalipikado, maabtik sa espirituhanong paagi nga mga misyonaryo. …

“… Kami nagkinahanglan sa inyong tibuok kasingkasing ug kalag. Kita nagkinahanglan og maabtik, mahunahunaon, mabination nga mga misyonaryo kinsa mahibalo nga maminaw ug motuman sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu.”1

Sa daghang paagi ang kalibutan karon mas mahagiton kay sa niadtong 13 ka tuig nga milabay. Mas daghan ang makalinga sa atong mga batan-on gikan sa ilang mga pagpangandam alang sa misyon ug sa umaabut nga malipayong kinabuhi. Mikatap ang teknolohiya, ug hapit tanan dunay makuptan nga mga himan nga makaagni sa atensyon sa tawhanong pamilya sa Dios alang sa dako kaayo ug grabeng kadautan.

Karon mamulong ko ngadto sa mga misyonaryo nga nagserbisyo, umaabut nga mga misyonaryo, mga returned missionary, ug tanang young adult nga lalaki sa Simbahan. Nag-ampo ko nga inyong masabtan ug ikonsiderar og maayo ang akong isulti kaninyo sa inyong panaw niining makaikag ug lisud nga mga katuigan sa inyong kinabuhi.

Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang mga misyonaryo interbyuhon sa usa ka General Authority sa dili pa moadto sa natad sa misyon. Karong panahona interbyuhon mo aron moserbisyo isip misyonaryo sa inyong mga bishop ug stake president, ug sagad kaninyo dili mainterbyu sa usa ka General Authority sa tibuok ninyong kinabuhi. Resulta lamang kini sa usa ka simbahan nga may sobra sa 15 ka milyon nga mga miyembro. Nasayud ko nga namulong ko alang sa akong mga kaigsoonan kon moingon ko nga gusto unta namo nga personal kami nga makaila ug makasulti kaninyo nga gihigugma kamo namo ug nagsuporta kami kaninyo.

Maayo gani kay ang Ginoo mihatag og mga paagi aron kami makaabut kaninyo. Sama pananglit, usa ka miyembro sa Korum sa Napulog Duha ang moassign sa matag misyonaryo ngadto sa iyang misyon. Bisan kon wala kini buhata sa tradisyonal nga mag-atubangay nga interbyu, ang teknolohiya ug pagpadayag naghiusa sa paghatag og kasinatian nga suod ug personal kaayo. Sultihan ko kamo unsaon kini sa pagkahitabo.

Ang inyong litrato mogawas sa screen sa computer, lakip ang importanteng impormasyon nga gihatag sa inyong bishop ug stake president. Inig gawas sa inyong litrato, tan-awon namo ang inyong mga mata ug rebyuhon ang inyong mga tubag sa mga pangutana sa rekomendasyon sa misyonaryo. Nianang mubong higayon, mora og anaa kamo ug direkta nga nagtubag kanamo.

Samtang magtan-aw mi sa inyong litrato, misalig mi nga natuman ninyo ang tanang “gipatas-ang mga sumbanan” nga gikinahanglan karon aron mahimong matinud-anon, malampusong misyonaryo. Dayon, pinaagi sa gahum sa Espiritu sa Ginoo ug ubos sa direksyon ni Presidente Thomas S. Monson, idestino kamo namo ngadto sa usa sa 406 ka mga misyon sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

Dili, dili ni parehas sa personal, nag-atubangay nga interbyu. Apan duol-duol ra.

Ang videoconferencing maoy laing paagi nga nagtabang namo nga makaabut ngadto sa mga lider ug miyembro sa Simbahan nga layo kaayo sa punoang buhatan sa Simbahan.

Uban niana nga hunahuna, gusto nako nga kamo nga nangandam sa pagserbisyo og misyon, kadtong miuli na, ug kamong tanang mga young adult mogahin og pipila ka minutos uban nako nga daw nag-video chat kita karon. Palihug tan-awa ko sulod sa pipila ka minuto nga daw kamo ug ako ra ang anaa sa lawak bisan asa man kamo karong gabhiona.

Sa akong bahin, akong hunahunaon nga nagtan-aw ko sa inyong mga mata ug naminaw og maayo sa inyong mga tubag sa pipila ka mga pangutana nga akong gituohan nga mosulti diri nako sa kadako sa inyong pagpamatuod ug kapahinunguron ngadto sa Dios. Kon akong usabon ang akong gisulti ngadto sa mga misyonaryo 13 ka tuig na ang milabay, ang gikinahanglan nato karon mao ang labing halangdong henerasyon sa mga young adult sa kasaysayan sa Simbahan. Gikinahanglan namo ang inyong tibuok kasingkasing ug kalag. Kita nagkinahanglan og maabtik, mahunahunaon, mabination nga mga young adult kinsa mahibalo nga maminaw ug motuman sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu samtang mosinati kamo sa inadlaw nga mga pagsulay ug tintasyon isip batan-ong Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Sa laing pagkasulti, panahon na nga patas-an ang mga sumbanan dili lamang sa mga misyonaryo apan usab sa mga returned missionary ug sa inyong tibuok henerasyon. Niana nga katuyoan, palihug pamalandungi ang inyong mga tubag niini nga mga pangutana:

  1. Kanunay ba kamong nagsiksik sa mga kasulatan?

  2. Moluhod ba kamo sa pag-ampo aron makig-istorya sa inyong Langitnong Amahan matag buntag ug matag gabii?

  3. Mopuasa ba kamo ug mohatag og halad sa puasa matag bulan—bisan kon kamo kabus, naglisud nga estudyante nga wala kaayoy mahatag?

  4. Naghunahuna ba kamo og maayo sa Manluluwas ug sa Iyang maulaong sakripisyo alang kaninyo sa inyong pag-andam, pagpanalangin, pagpaambit, o pag-ambit sa sakrament?

  5. Motambong ba kamo sa inyong mga miting ug naningkamot nga mobalaan sa adlawng Igpapahulay?

  6. Matinuoron ba kamo sa panimalay, eskwelahan, simbahan, ug trabaho?

  7. Limpyo ba kamo sa hunahuna ug sa espiritu? Molikay ba kamo sa pagtan-aw og pornograpiya o mga website, magasin, sine, o apps, lakip na sa mga litrato sa Tinder o Snapchat, nga maulaw mo kon makit-an sa inyong ginikanan, mga lider sa Simbahan, o sa Manluluwas Mismo?

  8. Mainampingon ba kamo sa inyong oras—naglikay sa dili angay nga teknolohiya ug social media, lakip ang mga video game, nga makaminos sa inyong pagkasensitibo sa espiritwal?

  9. Ug duna bay butang sa inyong kinabuhi nga kinahanglan ninyong usabon ug ayohon, sugod karon?

Salamat ning mubo nga pakig-istorya. Hinaut nga inyong gitubag ang matag pangutana uban sa kamatinuoron ug kamahunahunaon. Kon ang inyong kaugalingon kulang niining yanong mga baruganan, nan awhagon ko kamo sa paghinulsol ug dad-on og balik ang inyong kinabuhi subay sa mga sumbanan sa ebanghelyo sa matarung nga pagkadisipulo.

Karon mga kaigsoonan, mohatag ako og dugang nga tambag nga makatabang ninyo aron ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo mogamot diha sa inyong mga kasingkasing ug kalag.

Akong pahinumduman ang mga returned missionary nga ang inyong pagpangandam sa kinabuhi ug sa pamilya kinahanglang magpadayon. Ang “RM” wala magpasabut nga “retired Mormon!” Isip returned missionary, kamo “kinahanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug mobuhat og daghan nga mga butang diha sa [inyong] kaugalingong gawasnon nga kabubut-on, ug magpahinabo sa daghan nga pagkamatarung.”2

Palihug gamita ang mga kahanas nga nakat-unan sa inyong misyon sa pagpanalangin sa mga tawo sa inyong palibut matag adlaw. Ayaw ibalhin ang inyong pagtutok sa pagserbisyo sa uban ngadto sa pagtutok lang gyud sa eskwelahan, trabaho, o sosyal nga mga kalihokan. Hinoon, balansiha ang inyong kinabuhi og mga espiritwal nga mga kasinatian nga magpahinumdom ug mag-andam kaninyo sa padayon, inadlawng pagpangalagad sa uban.

Inyong nakat-unan sa inyong misyon ang kaimportante sa pagbisita sa mga tawo diha sa ilang mga panimalay. Manghinaut ko nga ang tanan natong mga young adult, nakaserbisyo o wala og full-time nga misyon, nakasabut sa kaimportante sa pagbisita sa mga tawo kinsa nag-inusara, masakiton, o nawad-ag kadasig—dili lang kay buluhaton apan tungod sa tinud-anay ninyong gugma alang sa Langitnong Amahan ug sa Iyang mga anak.

Kamong naa pa sa high school nga nangandam alang sa misyon, moawhag ko kaninyo nga moapil ug mogradwar sa seminary. Kamo mga young adult kinahanglang mo-enroll sa institute of religion.3 Kon nagtambong kamo og usa ka eskwelahan sa Simbahan, kanunayng ilakip ang usa ka klase sa religious education matag semester. Atol niining importanteng panahon sa pagpangandam alang sa misyon o mahangturong kaminyoon ug sa inyong kinabuhi isip usa ka hamtong, kinahanglang padayon kamong mangitag paagi nga makat-on ug molambo ug modawat og inspirasyon ug giya pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mainampingon, mainampuong pagtuon sa ebanghelyo pinaagi sa seminary, institute, o mga klase sa religious education makatabang ninyo niana nga tumong.

Nagtambong man kamo og usa ka eskwelahan sa Simbahan o wala, nag-eskwela man kamo sa kolehiyo o wala, ayaw paghunahuna nga busy ra kaayo mo aron magtuon sa ebanghelyo. Ang seminary, institute, o mga klase sa relihiyon makahatag og balanse sa inyong kinabuhi ug makadugang sa inyong sekular nga edukasyon pinaagi sa paghatag og laing oportunidad nga mogahin og panahon sa pagtuon sa mga kasulatan ug mga pagtulun-an sa mga propeta ug apostoles. Adunay upat ka maanindot nga bag-ong mga kurso diin akong awhagon ang matag young adult nga susihon ug tambungan.4

Ug ayaw kalimti nga ang mga klase ug kalihokan diha sa inyong lokal nga institute o sa inyong YSA ward o stake usa usab ka dapit diin makauban ninyo ang ubang mga batan-on ug mobayaw ug modasig sa usag usa samtang nagkat-on ug naglambo kamo sa espiritwal ug kauban nga maglingaw-lingaw. Kaigsoonan, kon inyong ihiklin ang inyong cell phone ug motan-aw tan-aw sa palibut, basin makit-an pa ninyo ang inyong mahangturong kompanyon.

Nagdala kini kanako ngadto sa laing gamayng tambag nga sigurado kong nasayud mo nga mahisgutan: Kamo mga young adult kinahanglang makig-date ug maminyo. Hununga ang paglangay-langay! Nasayud ko nga pipila kaninyo nahadlok nga magsugod og pamilya. Hinoon, kon maminyo mo sa saktong tawo sa saktong panahon ug saktong dapit, dili mo angay nga mahadlok. Gani, daghang problema nga inyong masugatan mahimong malikayan kon kamo “matinguhaong moapil” sa matarung nga pakig-date, panag-uyab, ug kaminyoon. Ayaw siya i-text! Gamita ang inyong tingog sa pagpaila sa inyong kaugalingon ngadto sa matarung nga mga anak nga babaye sa Dios nga anaa sa inyong palibut. Ang pagkadungog sa aktwal nga tingog sa tawo makapakurat kaniya—tingali aron motando.

Karon, mga kaigsoonan, mopamatuod ko kaninyo nga si Ginoong Jesukristo makatabang kanatong ayuhon ang bisan unsang kinahanglang ayuhon sa atong kinabuhi pinaagi sa Iyang maulaong sakripisyo.

Ning gabhiona, samtang nangandam kita sa pagsaulog sa Dominggo sa Pagkabanhaw ugma, hunong sa makadiyot uban kanako aron sa paghinumdom sa gasa sa Pag-ula ni Kristo. Hinumdumi nga ang atong Langitnong Amahan ug atong Manluluwas, si Jesukristo, labaw nga nakaila ug nahigugma og maayo kaninyo.

Pinaagi sa Pag-ula, ang Manunubos midala diha Kaniya sa atong mga kasamok, kasakit, ug kasal-anan. Ang Manluluwas sa kalibutan mianhi aron masabtan ang matag usa kanato pinaagi sa pagsinati sa atong nagun-ob nga mga paglaum, mga hagit, ug mga trahedya pinaagi sa Iyang pag-antus sa Getsemani ug sa krus.5 Siya namatay isip usa ka katapusang buhat sa gugma alang kanato ug gilubong sa bag-ong lubnganan nianang mahinungdanong kagabhion.

Pagkabuntag sa Dominggo, si Jesus mibangon gikan sa patay—nagsaad og bag-ong kinabuhi sa matag usa kanato. Ang nabanhaw nga Ginoo dayon misugo sa Iyang mga disipulo sa pagtudlo sa tanan sa pagbaton og hugot nga pagtuo ni Kristo, maghinulsol sa sala, magpabunyag, modawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug molahutay sa katapusan. Mga kaigsoonan, nasayud kita nga ang Dios nga atong Amahan ug Iyang Hinigugmang Anak mibisita ni Propeta Joseph Smith ug mipahiuli pinaagi kaniya sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Pagmalig-on, mga kaigsoonan. Sunda ang mga sugo sa Dios. Ang Ginoo nga si Jesukristo misaad nga ang tanang butang nga atong gitinguhang buhaton diha sa pagkamatarung maato. Ang mga lider sa Simbahan nagsalig kaninyo. Gikinahanglan namo ang matag usa kaninyo mga young adult nga mangandam sa pagminyo, pagserbisyo, ug mangulo sa umaabut nga mga adlaw, nga maoy akong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.